Zákon č. 207/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 69/2014
Platnosť od 26.07.2014
Účinnosť od 01.08.2014 do30.06.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené