Vyhláška č. 164/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o podmienkach používania dobrovoľného označovania potravín obsahujúcich glykozidy steviolu a ich použitie na reklamné a marketingové účely a ich propagáciu

Čiastka 60/2014
Platnosť od 24.06.2014
Účinnosť od 01.07.2014

164

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

z 11. júna 2014

o podmienkach používania dobrovoľného označovania potravín obsahujúcich glykozidy steviolu a ich použitie na reklamné a marketingové účely a ich propagáciu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška upravuje podmienky dobrovoľného označovania potravín obsahujúcich prídavnú látku E 960 glykozidy steviolu1) a ich použitie na reklamné a marketingové účely a ich propagáciu; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.2)

§ 2

Na účely tejto vyhlášky sa glykozidmi steviolu rozumie látka obsahujúca najmenej 95 % hmot. steviozidu, rebaudiozidov A, B, C, D, E alebo F, steviolbiozidu, rubusozidu a dulkozidu v sušine.

§ 3

(1) Ak sa na výrobu potraviny použijú glykozidy steviolu, v označení potraviny sa uvedú slová podľa osobitných predpisov,3) pričom na informovanie spotrebiteľa, označenie tejto potraviny na jej reklamné a marketingové účely a propagáciu možno používať len tieto slová:

a) „s glykozidmi steviolu“, ak glykozidy steviolu obsahujú najmenej 95 % hmot. steviozidu, rebaudiozidov A, B, C, D, E alebo F, steviolbiozidu, rubusozidu a dulkozidu v sušine,

b) „s rebaudiozidom A“, ak glykozidy steviolu obsahujú najmenej 95 % hmot. rebaudiozidu v sušine,

c) „so steviozidom“, ak glykozidy steviolu obsahujú najmenej 95 % hmot. steviozidu v sušine,

d) „s glykozidmi steviolu získanými zo stévie“, pričom slová „zo stévie“ možno nahradiť slovami „zo stévioveho extraktu“ alebo „z extraktu z listov stévie“,

e) „s glykozidmi steviolu rastlinného pôvodu“ alebo „s glykozidmi steviolu z rastlinného zdroja“,

f) „s glykozidmi steviolu prirodzene sa vyskytujúcimi v listoch stévie“.

(2) V označení zloženia potraviny obsahujúcej glykozidy steviolu nemožno používať slová podľa odseku 1 písm. a) až f).

(3) V označení potraviny obsahujúcej glykozidy steviolu a na jej reklamné a marketingové účely a jej propagáciu možno graficky alebo obrazom stvárniť rastlinu stévie alebo jej časti, len ak v blízkosti tohto stvárnenia budú uvedené slová „so sladidlom“ spolu so slovami podľa odseku 1 písm. a) až f).

§ 4

Potravina obsahujúca glykozidy steviolu sa môže umiestňovať na trh v obale, ktorého označenie nespĺňa požiadavky tejto vyhlášky, až do vyčerpania zásob, najneskôr do 31. decembra 2015.


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2014.


Ľubomír Jahnátek v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1131/2011 z 11. novembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách, pokiaľ ide o glykozidy steviolu (Ú. v. EÚ L 295, 12. 11. 2011).

2) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách, pokiaľ ide o glykozidy steviolu (Ú. v. EÚ L 295, 12. 11. 2011) v platnom znení, vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 127/2012 Z. z. o označovaní potravín.

3) § 10 ods. 5 vyhlášky č. 127/2012 Z. z., nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2011 (Ú. v. EÚ L 354, 31. 12. 2008) v platnom znení.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.