163

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

zo 16. júna 2014

o podmienkach používania dobrovoľného označovania poľnohospodárskych produktov a potravín na účely informovania spotrebiteľa

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 9b ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 195/2007 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Úvodné ustanovenia

(1) Táto vyhláška upravuje podmienky používania dobrovoľných označení a slov vyjadrujúcich pôvod poľnohospodárskych produktov a potravín v Slovenskej republike.

(2) Táto vyhláška sa vzťahuje na poľnohospodárske produkty a potraviny, ktoré sú umiestnené na trh v Slovenskej republike.

(3) Pôvod poľnohospodárskych produktov a potravín v Slovenskej republike a ich regionálny pôvod možno vyjadriť slovami, prostredníctvom mapy alebo iného symbolu len pri tých poľnohospodárskych produktoch a potravinách, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené touto vyhláškou.

(4) Touto vyhláškou nie je dotknuté označovanie poľnohospodárskych produktov a potravín podľa osobitných predpisov.1)

§ 2

Používanie označenia Slovenský poľnohospodársky produkt a Slovenská potravina

(1) Poľnohospodársky produkt možno označiť slovami „Slovenský poľnohospodársky produkt“, ak bol

a) vypestovaný alebo zberaný v Slovenskej republike alebo

b) cielene získaný v Slovenskej republike od zvierat znáškou, zo zabitých chovaných zvierat alebo z voľne žijúcich zvierat lovom alebo z farmového chovu zveri.

(2) Potravinu, ktorá nie je poľnohospodárskym produktom podľa odseku 1, možno označiť slovami „Slovenská potravina“, ak

a) najmenej 75 % surovín a prísad z celkového množstva použitých na jej výrobu pochádza zo Slovenskej republiky a

b) všetky fázy jej výrobného procesu sa uskutočňujú v Slovenskej republike.

§ 3

Používanie označenia potraviny vyrobenej v Slovenskej republike

Potravinu možno označiť slovami „Vyrobené na Slovensku“, ak všetky fázy jej výrobného procesu sa uskutočňujú v Slovenskej republike.

§ 4

Používanie označenia poľnohospodárskeho produktu pochádzajúceho z regiónu a potraviny vyrobenej v regióne

(1) Poľnohospodársky produkt možno označiť slovami „Regionálny poľnohospodársky produkt z...“, v ktorých sa uvedie daný región Slovenskej republiky (ďalej len „región“), ak bol

a) vypestovaný alebo zberaný v danom regióne uvedenom na označení alebo

b) cielene získaný v danom regióne od zvierat znáškou, zo zabitých chovaných zvierat alebo z voľne žijúcich zvierat lovom alebo z farmového chovu zveri.

(2) Potravinu, ktorá nie je poľnohospodárskym produktom podľa odseku 1, možno označiť slovami „Regionálna potravina z...“, v ktorých sa uvedie daný región, ak obsahuje základnú zložku2) pochádzajúcu z daného regiónu a pri jej výrobe sa využívajú postupy a metódy charakteristické a typické pre daný región.

(3) Regiónom je historicky vymedzená zemepisná oblasť alebo územie, ktoré sa vyznačuje relatívne homogénnymi, najmä geograficko-prírodnými podmienkami. Názvy regiónov sú uvedené v prílohe.

(4) Poľnohospodársky produkt podľa odseku 1 a potravina podľa odseku 2 sa vyrábajú tradičným výrobným procesom alebo z tradičných surovín alebo majú tradičné zloženie typické pre daný región.

(5) Používanie tradičného výrobného procesu, tradičnej suroviny alebo tradičné zloženie podľa tejto vyhlášky musí byť na trhu v Slovenskej republike preukázané počas obdobia trvajúceho najmenej 30 rokov.

§ 5

Používanie označenia Farmársky poľnohospodársky produkt a Farmárska potravina

(1) Poľnohospodársky produkt možno označiť slovami „Farmársky poľnohospodársky produkt“, ak bol vypestovaný na farme alebo bol získaný od zvierat alebo zo zvierat chovaných na farme v súlade s osobitnými predpismi.3)

(2) Potravinu, ktorá nie je produktom podľa odseku 1, možno označiť slovami „Farmárska potravina“, ak bola vyrobená na farme zo surovín vypestovaných alebo získaných od zvierat alebo zo zvierat chovaných na farme v súlade s osobitnými predpismi.3)


Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 6

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov4) a označovania potravín.5)

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2014.


Ľubomír Jahnátek v. r.


Príloha k vyhláške č. 163/2014 Z. z.

Názvy regiónov

Názov regiónuPríslušné okresy
Bratislava 
ZáhorieMalacky, Senica Skalica
TrnavskoPezinok, Trnava, Hlohovec
PodunajskoDunajská Streda, Senec, Galanta, Šaľa, Nové Zámky (severozápadná časť), Komárno
PonitrieTopoľčany, Nitra, Zlaté Moravce, Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Prievidza
Stredné PovažiePiešťany, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Ilava
Horné PovažiePovažská Bystrica, Púchov, Bytča, Žilina
Dolné Pohronie a PoiplieLevice (južná časť), Nové Zámky (južná časť)
TekovLevice (severná časť)
PohronieŽarnovica, Žiar nad Hronom, Zvolen (severozápadná časť), Banská Bystrica (okrem juhovýchodnej časti)
HontBanská Štiavnica, Krupina, Veľký Krtíš (západná časť)
NovohradVeľký Krtíš (východná časť), Lučenec, Poltár
PodpoľanieDetva, Banská Bystrica (juhovýchodná časť), Zvolen (východná a juhovýchodná časť)
HorehronieBrezno
KysuceČadca, Kysucké Nové Mesto
TuriecMartin, Turčianske Teplice
OravaTrstená, Námestovo, Dolný Kubín
LiptovRužomberok, Liptovský Mikuláš
GemerRimavská Sobota, Rožňava, Revúca
ŠarišStará Ľubovňa (juhovýchodná časť), Sabinov, Prešov, Bardejov
SpišSpišská Nová Ves, Poprad, Kežmarok, Gelnica, Levoča, Stará Ľubovňa (severozápadná časť)
AbovKošice, Košice vidiek
Horný ZemplínVranov nad Topľou, Humenné, Medzilaborce, Svidník, Stropkov, Snina
Dolný ZemplínTrebišov, Michalovce, Sobrance

Poznámky pod čiarou

1) Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 zo 17. decembra 1999 o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 4/zv. 4) v platnom znení, čl. 13 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 zo 17. júla 2000, ktorým sa zriaďuje systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, o označovaní hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 820/97 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 30) v platnom znení, nariadenie Komisie (ES) č. 1825/2000 z 25. augusta 2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 1760/2000 Európskeho parlamentu a Rady pre označovanie hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 30) v platnom znení, nariadenie Komisie (ES) č. 543/2008 zo 16. júna 2008, ktorým sa zavádzajú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 o obchodných normách pre hydinové mäso (Ú. v. EÚ L 157, 17. 6. 2008) v platnom znení, čl. 1, 7 a 30 nariadenia Komisie (ES) č. 589/2008 z 23. júna 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 o obchodných normách pre vajcia (Ú. v. EÚ L 163, 24. 6. 2008) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 343, 14. 12. 2012), § 5 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 41/2012 Z. z. o mede, čl. 75 a 77 a príloha VII časť V a VI nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. =CELEX:32012R1151&qid=1403598794868&from=SK href="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20140101&qid=1403599204863&from=SK" target=_blank>1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013), vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1337/2013 z 13. decembra 2013, ktorým sa stanovujú pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011, pokiaľ ide o uvedenie krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu pre čerstvé, chladené a mrazené mäso zo svíň, oviec, kôz a hydiny (Ú. v. EÚ L 335, 14. 12. 2013).

2) Čl. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú. v. EÚ L 304, 22. 11. 2011) v platnom znení.

3) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 359/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 360/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam.

4) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa ustanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20) v platnom znení.

5) Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2000/13/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.15/zv. 05) v platnom znení.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.