Zákon č. 160/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Čiastka 59/2014
Platnosť od 13.06.2014
Účinnosť od 15.06.2014

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.06.2014 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

15.06.2014

Pôvodný predpis

13.06.2014
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené