Zákon č. 96/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 417/2013 Z. z.(nepriamo), 61/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 24/2013
Platnosť od 23.04.2013
Účinnosť od 01.04.2015
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené