Zákon č. 95/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Čiastka 24/2013
Platnosť od 23.04.2013
Účinnosť od 01.01.2014 do17.04.2016
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2013 okrem čl. I bodov 32, 56, 70, 72, 127, 130 a 131, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia, a okrem čl. I bodu 65 a § 116 ods. 10 v bode 113, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené