Nariadenie vlády č. 83/2013 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci

(v znení č. 333/2020 Z. z.)

Čiastka 22/2013
Platnosť od 13.04.2013
Účinnosť od 24.11.2020
Literatúra 1

83

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 3. apríla 2013

o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 607/2004 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti zamestnancov pred rizikami z expozície biologickým faktorom pri práci a na predchádzanie týmto rizikám pri všetkých činnostiach, pri ktorých zamestnanci sú alebo môžu byť pri práci exponovaní biologickým faktorom.

(2) Toto nariadenie vlády sa ďalej vzťahuje aj na činnosti, pri ktorých zamestnanci v zdravotníctve vrátane zamestnancov iných zamestnávateľov, ktorí plnia úlohy na spoločnom pracovisku,1) môžu byť poranení ostrými zdravotníckymi predmetmi. Vzorový indikatívny zoznam prác s biologickými faktormi je uvedený v prílohe č. 1.

§ 2

Základné pojmy

Na účely tohto nariadenia vlády

a) biologické faktory sú mikroorganizmy vrátane geneticky modifikovaných mikroorganizmov, bunkové kultúry a ľudské endoparazity, ktoré môžu vyvolať nákazu, alergiu alebo toxický účinok u ľudí; biologické faktory sú tiež prióny, ktoré môžu spôsobiť u ľudí prenosné ochorenie,

b) mikroorganizmy sú mikrobiologické bunkové jedince alebo nebunkové jedince, ktoré sú schopné procesu zdvojenia alebo prenosu genetického materiálu,

c) bunkové kultúry sú populácie buniek získané kultiváciou mnohobunkových organizmov v laboratórnych podmienkach,

d) ostré zdravotnícke predmety vrátane injekčných ihiel sú pracovné prostriedky2) používané na vykonávanie špecifických zdravotníckych činností, ktorými sa dá porezať, pichnúť, spôsobiť poranenie alebo nákazu (ďalej len „poranenie alebo nákaza pri vykonávaní zdravotníckych činností“).

§ 3

Klasifikácia biologických faktorov

(1) Biologické faktory sa na základe miery rizika nákazy u ľudí klasifikujú na

a) biologické faktory 1. skupiny, pri ktorých nie je pravdepodobné, že by mohli spôsobiť ochorenie ľudí,

b) biologické faktory 2. skupiny, ktoré môžu spôsobiť ochorenie ľudí a mohli by predstavovať nebezpečenstvo pre zamestnancov, ale nie je pravdepodobné, že sa ochorenie rozšíri v populácii, pričom obvykle je k dispozícii účinná profylaxia alebo liečba,

c) biologické faktory 3. skupiny, ktoré môžu spôsobiť závažné ochorenie ľudí a vážne nebezpečenstvo pre zamestnancov; môžu predstavovať riziko rozšírenia v populácii, pričom obvykle je k dispozícii účinná profylaxia alebo liečba,

d) biologické faktory 4. skupiny, ktoré spôsobujú závažné ochorenie ľudí a sú vážnym nebezpečenstvom pre zamestnancov; môžu predstavovať vysoké riziko rozšírenia v populácii, pričom obvykle nie je k dispozícii účinná profylaxia alebo liečba.

(2) Klasifikácia biologických faktorov podľa odseku 1 písm. b) až d) je uvedená v prílohe č. 2.

(3) Ak biologický faktor nemožno jednoznačne klasifikovať ako faktor jednej zo skupín uvedených v odseku 1, tento faktor sa klasifikuje ako faktor skupiny s vyššou mierou rizika.

§ 4

Posudzovanie rizika z expozície biologickým faktorom

(1) Pri činnosti, pri ktorej by mohlo vzniknúť riziko z expozície biologickým faktorom vrátane poranenia alebo nákazy pri vykonávaní zdravotníckych činností, musí zamestnávateľ určiť povahu, stupeň a trvanie expozície zamestnancov týmto biologickým faktorom, aby mohol posúdiť akékoľvek riziko pre zdravie alebo bezpečnosť zamestnancov a prijať opatrenia.

(2) Pri činnostiach, ktoré sú spojené s expozíciou viacerým druhom biologických faktorov, zamestnávateľ posudzuje riziko podľa odseku 1 na základe nebezpečenstva, ktoré spolu predstavujú prítomné biologické faktory alebo situácie súvisiace s poranením alebo nákazou pri vykonávaní zdravotníckych činností; zamestnávateľ musí vykonávať posúdenie rizika z expozície biologickým faktorom pravidelne a vždy, keď sa zmenia podmienky, ktoré môžu ovplyvniť expozíciu zamestnancov biologickým faktorom.

(3) Zamestnávateľ musí na požiadanie predložiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva3) alebo príslušnému inšpektorátu práce4) informácie, ktoré sú podkladom na posúdenie rizika z expozície biologickým faktorom podľa odsekov 1 a 2.

(4) Posudzovanie rizika z expozície biologickým faktorom podľa odsekov 1 a 2 sa vykonáva na základe dostupných informácií a zahŕňa

a) klasifikáciu biologických faktorov, ktoré sú alebo môžu byť nebezpečné pre zdravie ľudí podľa § 3,

b) pracovné postupy a technológie spojené s rizikom expozície biologickým faktorom vrátane situácií súvisiacich s poranením alebo nákazou pri vykonávaní zdravotníckych činností vrátane kontaktu s krvou alebo iným potenciálne infekčným materiálom,

c) pracovné podmienky,5) organizáciu práce s biologickými faktormi z hľadiska prevencie prenosných ochorení a odbornú spôsobilosť zamestnancov,

d) psychosociálne faktory a vplyv faktorov súvisiacich s pracovným prostredím,

e) odporúčanie príslušného orgánu verejného zdravotníctva v záujme ochrany zdravia zamestnancov na sledovanie biologických faktorov, ktorým sú alebo môžu byť zamestnanci exponovaní,

f) informácie o prenosných ochoreniach, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s prácou zamestnancov,

g) alergické účinky alebo toxické účinky biologických faktorov, ktoré môžu súvisieť s prácou zamestnancov,

h) poznatky o ochorení, ktoré poškodilo zdravie zamestnancov a ktoré priamo súvisí s ich prácou.

(5) Zamestnávateľ vypracuje na základe posúdenia rizika z expozície biologickým faktorom posudok o riziku,6) v ktorom zohľadní opatrenia uvedené v odsekoch 1 až 4 a v § 5, § 16 a 17.

§ 5

Uplatňovanie opatrení pri posudzovaní rizika z expozície biologickým faktorom

(1) Ak výsledky posúdenia rizika podľa § 4 preukážu expozíciu alebo možnú expozíciu biologickým faktorom 1. skupiny, ktoré nepredstavujú identifikovateľné zdravotné riziko, ustanovenia § 6 až 18 sa nepoužijú; uplatňuje sa požiadavka prílohy č. 5 prvého bodu.

(2) Ak výsledky posúdenia rizika z expozície biologickým faktorom podľa § 4 preukážu, že činnosť nezahŕňa cielenú prácu s biologickým faktorom alebo jeho používanie, ale môže mať za následok expozíciu zamestnancov biologickým faktorom ako pri prácach uvedených v prílohe č. 1, ustanovenia § 6, 8 , 9, § 11 až 15 sa budú uplatňovať, ak výsledky posúdenia rizika z expozície biologickým faktorom podľa § 4 preukážu, že je to potrebné.

§ 6

Nahrádzanie škodlivého biologického faktora

Ak to povaha činnosti umožňuje, zamestnávateľ vylúči používanie škodlivého biologického faktora a nahradí ho iným biologickým faktorom, ktorý nie je nebezpečný alebo je menej nebezpečný pre zdravie alebo bezpečnosť zamestnancov.

§ 7

Znižovanie rizika z expozície biologickým faktorom

Ak výsledky posúdenia rizika z expozície biologickým faktorom podľa § 4 preukážu riziko pre zdravie alebo bezpečnosť zamestnancov vrátane poranenia alebo nákazy pri vykonávaní zdravotníckych činností, musí zamestnávateľ predísť expozícii biologickým faktorom. Ak to so zreteľom na činnosť a posúdenie rizika podľa § 4 nie je technicky možné, zamestnávateľ musí znížiť expozíciu biologickým faktorom na úroveň, ktorá je nevyhnutná na primeranú ochranu zdravia alebo bezpečnosť zamestnancov, vykonaním opatrení s prihliadnutím na výsledky posúdenia rizika najmä

a) obmedzením počtu zamestnancov, ktorí sú alebo môžu byť exponovaní biologickým faktorom, na najnižšiu možnú mieru,

b) vypracovaním pracovných postupov a technických kontrolných opatrení na zabránenie alebo zníženie uvoľňovania biologických faktorov na mieste práce,

c) kolektívnymi ochrannými opatreniami; ak sa expozícii biologickým faktorom nedá zabrániť inak, individuálnymi ochrannými opatreniami,

d) hygienickými opatreniami zameranými na prevenciu alebo obmedzenie náhodného prenosu alebo uvoľnenia biologického faktora z pracoviska,

e) použitím bezpečnostného a zdravotného označenia a použitím výstražnej značky pre biologické nebezpečenstvo a ďalšej vhodnej značky,7)

f) vypracovaním havarijného plánu pre prípad nehody súvisiacej s biologickými faktormi, ktorý obsahuje technické, organizačné a iné opatrenia na ochranu zamestnancov a zvládnutie nehody,

g) zisťovaním prítomnosti biologických faktorov používaných pri práci na miestach mimo ich primárnych fyzických bariér, ak je to nevyhnutné a technicky uskutočniteľné,

h) vybavením pracoviska prostriedkami na bezpečný zber, zhromažďovanie a zneškodňovanie odpadu a používaním bezpečných a identifikovateľných obalov po ich dekontaminácii,

i) bezpečnou manipuláciou a prepravou biologických faktorov v rámci pracoviska,

j) predchádzaním poraneniu alebo nákaze pri vykonávaní zdravotníckych činností vrátane poskytovania zdravotnej starostlivosti a služieb s ňou spojených, používaním bezpečných pracovných prostriedkov a bezpečných manipulačných metód zneškodňovania ostrých zdravotníckych predmetov.

§ 8

Informovanie orgánu verejného zdravotníctva

(1) Ak výsledky posúdenia rizika z expozície biologickým faktorom podľa § 4 preukážu riziko pre zdravie alebo bezpečnosť zamestnancov, zamestnávateľ na požiadanie poskytne príslušnému orgánu verejného zdravotníctva3) informácie týkajúce sa

a) výsledkov posúdenia rizika z expozície biologickým faktorom podľa § 4,

b) činností, pri ktorých zamestnanci boli alebo mohli byť exponovaní biologickým faktorom,

c) počtu zamestnancov exponovaných biologickým faktorom,

d) mena, priezviska a odbornej spôsobilosti osoby zodpovednej za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a zdravotný dohľad,

e) uskutočnených preventívnych a ochranných opatrení vrátane pracovných postupov a metód,

f) havarijného plánu na ochranu zamestnancov pred expozíciou biologickým faktorom 3. skupiny a 4. skupiny, ktorá môže vzniknúť v dôsledku porušenia bariér ohraničujúcich úroveň ochrany.

(2) Zamestnávateľ bezodkladne informuje príslušný orgán verejného zdravotníctva o akejkoľvek nehode alebo udalosti, ktorá môže mať za následok únik biologického faktora a ktorá môže spôsobiť závažnú nákazu alebo ochorenie ľudí.

(3) Zamestnávateľ po skončení svojej činnosti alebo zrušení pracoviska odovzdá zoznamy osôb podľa § 12 a zdravotné záznamy podľa § 15 príslušnému orgánu verejného zdravotníctva.

§ 9

Ochranné opatrenia na znižovanie rizika z expozície biologickým faktorom

(1) Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pri všetkých činnostiach, pri ktorých je riziko pre zdravie alebo bezpečnosť zamestnancov pri práci s biologickými faktormi vrátane poranenia alebo nákazy pri vykonávaní zdravotníckych činností, aby zamestnanci

a) nejedli a nepili v pracovných priestoroch, v ktorých je pravdepodobnosť kontaminácie biologickými faktormi,

b) mali vhodnú oddychovú miestnosť a zariadenie na osobnú hygienu,8) kde musia byť k dispozícii podľa druhu činnosti aj roztoky na výplach očí a kožné antiseptiká,

c) používali účinné osobné ochranné pracovné prostriedky9) a zabezpečí

1. ich riadne skladovanie vo vyhradených priestoroch,

2. ich kontrolu a čistenie, ak je to možné pred použitím a po každom použití,

3. ich opravu alebo výmenu, ak sa poškodia,

4. používanie jednorazových osobných ochranných pracovných prostriedkov tam, kde je to potrebné.

(2) Zamestnávateľ určí postupy na odber, manipuláciu a spracovanie vzoriek materiálu ľudského pôvodu alebo zvieracieho pôvodu vrátane postupov na predchádzanie poraneniu alebo nákaze pri vykonávaní zdravotníckych činností.

(3) Osobné ochranné pracovné prostriedky podľa odseku 1 písm. c), ktoré môžu byť kontaminované biologickými faktormi, zamestnanci musia odložiť pri opúšťaní pracovných priestorov a musia ich udržiavať oddelene od ostatných odevov. Zamestnávateľ zabezpečí ich dekontamináciu a čistenie; ak je to potrebné, aj ich bezpečnú likvidáciu.

(4) Náklady spojené s opatreniami podľa odsekov 1 a 2 uhrádza zamestnávateľ; úhradu týchto nákladov nemožno požadovať od zamestnanca.

§ 10

Informovanie a školenie zamestnancov

(1) Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby zamestnanci a zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci boli dostatočne a vhodne vyškolení na základe všetkých dostupných informácií, najmä aby sa im poskytli informácie a pokyny týkajúce sa

a) nebezpečenstva a možného zdravotného rizika z biologických faktorov,

b) ochranných a preventívnych opatrení na predchádzanie expozície biologickým faktorom vrátane dodržiavania bezpečných pracovných postupov a možných následkov z ich porušenia,

c) zodpovednosti za vlastnú bezpečnosť a ochranu zdravia, ako aj bezpečnosť a ochranu zdravia iných osôb, ktoré ovplyvňujú svojou prácou,

d) dodržiavania osobnej hygieny a používania osobných ochranných pracovných prostriedkov,

e) postupov, ktoré majú zamestnanci dodržiavať pri nehode, a postupov na jej predchádzanie,

f) podmienok práce a prevádzky na pracovisku,

g) označovania rozličných rizík vrátane biologického nebezpečenstva,7)

h) postupov pri poranení alebo nákaze pri vykonávaní zdravotníckych činností vrátane kontaktu s krvou a iným potenciálne infekčným materiálom,

i) rizika pri kontakte s krvou a telesnými tekutinami,

j) správneho používania zdravotníckych pomôcok a nástrojov s integrovanými bezpečnostnými mechanizmami,

k) preventívnych opatrení, štandardných bezpečnostných opatrení, bezpečných systémov práce, postupov správneho používania a zneškodňovania ostrých zdravotníckych predmetov, zneškodňovania kontaminovaného odpadu a významu očkovania,

l) podporovania osvedčených postupov v oblasti prevencie,

m) evidencie pracovných úrazov a zasielania záznamu o registrovanom pracovnom úraze a správy o vyšetrení príčin a vzniku pracovného úrazu,10) ktoré súvisia s poranením alebo nákazou pri vykonávaní zdravotníckych činností, príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru,

n) opatrení, ktoré sa majú prijať pri poranení a úraze.

(2) Školenie podľa odseku 1 je zamestnávateľ povinný

a) uskutočniť pred začatím práce s biologickými faktormi,

b) prispôsobiť novému riziku z expozície biologickým faktorom alebo zmenám tohto rizika,

c) opakovať podľa potreby; najmenej raz ročne, o čom vyhotoví písomný záznam.

§ 11

Informovanie zamestnancov v osobitných prípadoch

(1) Zamestnávateľ vypracuje písomné pokyny o postupe, ktorý sa má dodržať, ak ide o

a) závažnú nehodu alebo udalosť spojenú s manipuláciou s biologickými faktormi, s poranením alebo nákazou pri vykonávaní zdravotníckych činností vrátane kontaktu s krvou alebo iným potenciálne infekčným materiálom,

b) manipuláciu s biologickými faktormi 3. skupiny a 4. skupiny.

(2) Písomné pokyny musia byť umiestnené priamo v priestoroch pracoviska na mieste viditeľnom a prístupnom všetkým zamestnancom.

(3) Zamestnanci bezodkladne hlásia každú nehodu alebo udalosť spojenú s manipuláciou s biologickými faktormi vrátane poranenia alebo nákazy pri vykonávaní zdravotníckych činností zamestnávateľovi, poverenej osobe alebo osobe zodpovednej za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

(4) Zamestnávateľ bezodkladne informuje zamestnancov a zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci o

a) každej nehode alebo udalosti, ktorá mohla mať za následok únik biologického faktora, ktorý by mohol spôsobiť závažnú nákazu alebo ochorenie ľudí,

b) príčinách nehody alebo udalosti a o opatreniach, ktoré vykonal alebo ktoré sa majú vykonať na nápravu situácie.

(5) Každý zamestnanec má právo na informácie podľa § 12, ktoré sa ho týkajú, a každému zamestnancovi, ak o to požiada, zamestnávateľ poskytuje záznamy týkajúce sa jeho osoby.

(6) Zamestnanci a zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci musia mať prístup k anonymným kolektívnym informáciám, ktoré súvisia s expozíciou zamestnancov biologickým faktorom pri práci.

(7) Zamestnávateľ poskytne zamestnancom a ich zástupcom pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na ich písomné požiadanie informácie uvedené v § 8.

§ 12

Zoznam exponovaných zamestnancov

(1) Zamestnávateľ vedie zoznam zamestnancov exponovaných biologickým faktorom 3. skupiny alebo 4. skupiny podľa druhu vykonávanej práce, ak je to možné aj podľa biologického faktora, ktorému boli zamestnanci exponovaní, záznamy o expozícii biologickým faktorom a o nehodách a udalostiach.

(2) Zoznamy zamestnancov podľa odseku 1 zamestnávateľ uchováva

a) najmenej 10 rokov od skončenia expozície biologickým faktorom,

b) 40 rokov od poslednej známej expozície tým biologickým faktorom, ktorý môže mať za následok vznik nákaz,

1. o ktorých je známe, že majú schopnosť vyvolať chronickú nákazu alebo latentnú nákazu,

2. ktoré nie je možné na základe súčasných vedomostí diagnostikovať, až do rozvinutia ochorenia o mnoho rokov neskôr,

3. pri ktorých predchádza vzniku ochorenia zvlášť dlhá inkubačná doba,

4. ktoré sa napriek liečbe v nepravidelných dlhodobých intervaloch obnovujú alebo

5. ktoré môžu zanechať závažné dlhodobé následky.

(3) K zoznamu podľa odseku 1 má prístup lekár vykonávajúci zdravotný dohľad, zdravotnícki pracovníci vykonávajúci dohľad nad pracovnými podmienkami, príslušný orgán verejného zdravotníctva3) alebo príslušný inšpektorát práce4) a osoby zodpovedné za ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci u zamestnávateľa.

§ 13

Konzultácie a účasť zamestnancov

Konzultácie a účasť zamestnancov a zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pri riešení problematiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s rizikom expozície biologickým faktorom sa vykonávajú podľa osobitného predpisu.11)

§ 14

Schválenie používania biologických faktorov a náležitosti žiadosti o schválenie používania biologických faktorov

(1) Používanie biologických faktorov musí vopred schváliť rozhodnutím príslušný orgán verejného zdravotníctva na základe žiadosti,12) ak ide o prvé použitie biologických faktorov 2. skupiny, 3. skupiny a 4. skupiny.

(2) Schválenie príslušným orgánom verejného zdravotníctva si zamestnávateľ musí vyžiadať aj na prvé použitie každého ďalšieho biologického faktora 4. skupiny a každého ďalšieho nového biologického faktora 3. skupiny, ak sám predbežne klasifikuje tento biologický faktor.

(3) Na laboratóriá, ktoré vykonávajú diagnostiku biologických faktorov 4. skupiny, sa nevzťahujú ustanovenia odseku 2.

(4) Ak v rámci schválených pracovných procesov alebo postupov pri používaní biologických faktorov nastali zásadné a dôležité zmeny pre zdravie a bezpečnosť pri práci, zamestnávateľ vykoná nové posúdenie rizika z expozície biologickým faktorom podľa § 4; tieto zmeny zamestnávateľ upraví v prevádzkovom poriadku.

(5) Žiadosť o schválenie podľa odsekov 1 až 4 musí obsahovať

a) druh a klasifikáciu biologického faktora, ktorý bude zamestnávateľ používať,

b) výsledky posúdenia rizika z expozície biologickým faktorom podľa § 4,

c) počet zamestnancov exponovaných biologickým faktorom,

d) prevádzkový poriadok,

e) havarijný plán ochrany zamestnancov pri nehode alebo udalosti,

f) meno, priezvisko a odbornú spôsobilosť osoby zodpovednej za bezpečnosť a zdravie pri práci a zdravotný dohľad.

§ 15

Zdravotný dohľad pri práci

(1) Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť primeraný zdravotný dohľad pre zamestnancov pri práci, pri ktorej dochádza k expozícii biologickým faktorom, ak na základe posúdenia rizika z expozície biologickým faktorom podľa § 4 zistí riziko pre ich zdravie alebo bezpečnosť; súčasťou zdravotného dohľadu sú aj cielené lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci.14)

(2) Zamestnávateľ musí zabezpečiť zdravotný dohľad pre zamestnancov pred expozíciou biologickým faktorom a v pravidelných intervaloch počas expozície tak, aby bolo možné priamo uplatňovať individuálne ochranné a preventívne opatrenia.

(3) Zdravotný dohľad je primeraný, ak

a) je možné dať do príčinnej súvislosti expozíciu zamestnanca konkrétnemu biologickému faktoru k špecifickému ochoreniu alebo iným škodlivým účinkom na zdravie, ktoré tento biologický faktor môže vyvolať,

b) je pravdepodobné, že ochorenie alebo škodlivý účinok na zdravie sa môže vyskytnúť za určitých pracovných podmienok,

c) vyšetrovacia technika predstavuje malé riziko pre zamestnancov,

d) existujú štandardné vyšetrovacie metódy na zisťovanie príznakov ochorení alebo škodlivých účinkov na zdravie.

(4) Zamestnancom, ktorí sú alebo ktorí môžu byť exponovaní biologickým faktorom, proti ktorým nie sú imúnni, zamestnávateľ poskytne očkovanie, ak je k dispozícii účinná očkovacia látka. Pri dostupnosti očkovacích látok zamestnávateľ prihliada na zásady pri očkovaní uvedené v prílohe č. 3.

(5) Každý zamestnanec, u ktorého sa vykonáva zdravotný dohľad, musí mať založený a aktualizovaný osobný zdravotný záznam a záznam o expozícii biologickým faktorom. Zdravotné záznamy a záznamy o expozícii biologickým faktorom obsahujú súhrn výsledkov z vykonanej cielenej lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci, všetkých reprezentatívnych údajov o expozícii biologickým faktorom, biologického monitorovania a očkovania a skutočností dôležitých na posúdenie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu.

(6) Zdravotné záznamy a záznamy o expozícii zamestnanca biologickým faktorom zamestnávateľ vedie a uchováva počas 10 rokov od skončenia práce zamestnanca, pri ktorej je riziko expozície; v prípadoch uvedených v § 12 ods. 2 písm. b) uchováva osobné zdravotné záznamy najmenej 40 rokov po poslednej známej expozícii biologickým faktorom. Údaje zo zdravotných záznamov a záznamov o expozícii zamestnanca biologickým faktorom zamestnávateľ poskytuje na požiadanie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva.

(7) Každý zamestnanec má na požiadanie prístup k zdravotným záznamom a záznamom o expozícii biologickým faktorom týkajúcim sa jeho osoby. Zamestnanec alebo zamestnávateľ môže požiadať o preskúmanie výsledkov zdravotného dohľadu.

(8) Ak fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba zanikne, je povinná odovzdať zoznam zamestnancov so záznamom o expozícii biologickým faktorom príslušnému orgánu verejného zdravotníctva.

(9) Ak lekár vykonávajúci zdravotný dohľad u zamestnanca zistí ochorenie alebo škodlivé zdravotné účinky, ktoré považuje za následok expozície biologickým faktorom, informuje zamestnanca o výsledkoch a odporúča mu podrobiť sa zdravotnému dohľadu aj po skončení práce v riziku z expozície biologickým faktorom.

(10) Zamestnávateľ na základe zistení podľa odseku 9

a) vykoná revíziu posúdenia rizika z expozície biologickým faktorom vypracovaného podľa § 4,

b) vykoná revíziu opatrení prijatých podľa § 6, 7 a 9 s cieľom vylúčiť alebo znížiť riziko z expozície biologickým faktorom,

c) zohľadní odporúčanie lekára, ktorý vykonáva zdravotný dohľad, alebo odporúčanie príslušného orgánu verejného zdravotníctva pri uplatňovaní ochranných a preventívnych opatrení vrátane možnosti preložiť zamestnanca na inú prácu, pri ktorej nie je riziko z expozície biologickým faktorom,

d) zabezpečí zdravotný dohľad u všetkých zamestnancov, ktorí boli podobne exponovaní biologickým faktorom; lekár vykonávajúci zdravotný dohľad môže navrhnúť, aby sa exponovaní zamestnanci podrobili zdravotnému dohľadu, ak ho už nenariadil príslušný orgán verejného zdravotníctva.

(11) Zásady zdravotného dohľadu u zamestnancov exponovaných biologickým faktorom sú uvedené v prílohe č. 4.

(12) Ochorenie alebo úmrtie zamestnanca, o ktorom sa zistí, že nastalo v dôsledku expozície biologickým faktorom pri práci, je zamestnávateľ povinný oznámiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva.15)

(13) Náklady spojené so zdravotným dohľadom uhrádza zamestnávateľ; úhradu týchto nákladov nie je možné požadovať od zamestnanca.

§ 16

Zdravotnícke zariadenia a zariadenia veterinárnej starostlivosti okrem diagnostických laboratórií

(1) Na účel posúdenia rizika z expozície biologickým faktorom podľa § 4 zamestnávateľ prihliada najmä na

a) podozrenie z prítomnosti biologických faktorov v organizme pacienta alebo v organizme zvieraťa a v biologických materiáloch alebo biologických vzorkách, ktoré sa im odobrali,

b) ohrozenie, ktoré predstavujú biologické faktory, o ktorých sa vie alebo o ktorých existuje podozrenie, že sú prítomné v organizme pacienta alebo v organizme zvieraťa a v biologických materiáloch alebo biologických vzorkách, ktoré sa im odobrali,

c) riziko z expozície biologickým faktorom vyplývajúce z povahy práce,

d) rozsah manipulácie so zdravotníckymi predmetmi a situácie súvisiace s poranením alebo nákazou pri vykonávaní zdravotníckych činností vrátane kontaktu s krvou alebo s iným potenciálne infekčným materiálom,

e) riziko poranenia alebo nákazy,

f) možné spôsoby vylúčenia rizika z expozície biologickým faktorom.

(2) Na ochranu zdravia a bezpečnosti zamestnancov pred rizikom z expozície biologickým faktorom v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach veterinárnej starostlivosti zamestnávateľ vykoná opatrenia primerané riziku, ktoré zahŕňajú najmä

a) špecifikáciu vhodných postupov na dekontamináciu a dezinfekciu,

b) dôsledné používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov a tam, kde to je potrebné, používanie jednorazových osobných ochranných pracovných prostriedkov; jednorazové osobné ochranné pracovné prostriedky nie je možné používať opakovane,

c) zabezpečenie dostatočného počtu jednorazových osobných ochranných pracovných prostriedkov s prihliadnutím na charakter práce a to najmä ochranné rukavice, ochranné plášte, ochranné rúška, ochranné okuliare a ich bezpečnú likvidáciu po použití,

d) určenie a zavedenie bezpečných postupov na používanie a zneškodňovanie ostrých zdravotníckych predmetov a kontaminovaného odpadu vrátane umiestnenia zreteľne označených a technicky bezpečných nádob na manipuláciu s jednorazovými ostrými zdravotníckymi predmetmi a injekčným materiálom čo najbližšie k priestorom, kde sa používajú alebo nachádzajú ostré zdravotnícke predmety; tieto postupy zamestnávateľ pravidelne prehodnocuje a tvoria neoddeliteľnú súčasť opatrení na informovanie a školenie zamestnancov podľa § 10 a 11,

e) s ohľadom na činnosť a posúdenie rizika z expozície biologickým faktorom, znižovanie expozície biologickým faktorom odstraňovaním zbytočného používania ostrých zdravotníckych predmetov a uplatňovanie zdravotníckych pomôcok s integrovanými bezpečnostnými ochrannými mechanizmami,

f) zákaz používať opakované nasadzovanie krytu na ihly.

(3) Tam, kde dochádza k poraneniu alebo nákaze pri vykonávaní zdravotníckych činností, zamestnávateľ musí vypracovať plán a postupy riešenia situácií, pri ktorých vzniká riziko poranenia; zamestnanci musia byť s týmto plánom a postupmi oboznámení.

(4) Zamestnávateľ pri poranení alebo nákaze zamestnanca pri vykonávaní zdravotníckych činností

a) zabezpečí starostlivosť o poraneného zamestnanca vrátane zabezpečenia poskytnutia poexpozičnej profylaxie a potrebnej zdravotnej starostlivosti, pričom musí byť dodržaná dôvernosť informácií o poranení, diagnóze a liečbe; ak je to potrebné zabezpečí aj vhodný zdravotný dohľad podľa § 15,

b) zistí príčinu pracovného úrazu a okolnosti jeho vzniku, spíše záznam o registrovanom pracovnom úraze, prešetrí príčiny a okolnosti vzniku nákazy a prijme príslušné opatrenia; zamestnanec musí včas poskytnúť informácie o podrobnostiach vzniku pracovného úrazu alebo vzniku nákazy,

c) zabezpečí poradenstvo a ak je to potrebné, aj pracovnú rehabilitáciu.16)

(5) V izolačných priestoroch, v ktorých sú pacienti alebo zvieratá infikované biologickými faktormi 3. skupiny alebo 4. skupiny alebo u ktorých je podozrenie, že sú infikovaní týmito faktormi, sa uplatňujú ochranné opatrenia podľa prílohy č. 5, ktoré znížia riziko nákazy pre zamestnancov na najnižšiu možnú mieru.

§ 17

Osobitné opatrenia pre priemyselné procesy, laboratóriá a miestnosti pre pokusné zvieratá

(1) V laboratóriách vrátane diagnostických laboratórií a v miestnostiach pre pokusné zvieratá,17) ktoré boli zámerne infikované biologickými faktormi 2. skupiny, 3. skupiny alebo 4. skupiny alebo ktoré sú nosičmi, alebo u ktorých je podozrenie z nosičstva takýchto faktorov (ďalej len „laboratóriá“), zamestnávateľ vykonáva tieto opatrenia:

a) v laboratóriách, v ktorých zamestnanci manipulujú s biologickými faktormi 2. skupiny, 3. skupiny alebo 4. skupiny z dôvodu výskumu, vývoja alebo diagnostiky, zamestnávateľ určí ochranné opatrenia podľa prílohy č. 5 na zníženie rizika nákazy na základe posúdenia rizika z expozície biologickým faktorom podľa § 4 a po určení úrovne ochrany požadovanej pre príslušné biologické faktory; činnosti spojené s manipuláciou s biologickým faktorom musí zamestnanec vykonávať pri práci s biologickým faktorom 2. skupiny len v pracovných priestoroch zodpovedajúcich najmenej úrovni ochrany 2. stupňa; pri práci s biologickým faktorom 3. skupiny len v pracovných priestoroch zodpovedajúcich najmenej úrovni ochrany 3. stupňa a pri práci s biologickým faktorom 4. skupiny v pracovných priestoroch zodpovedajúcich úrovni ochrany 4. stupňa,

b) v laboratóriách, v ktorých zamestnanci manipulujú s materiálmi podozrivými z prítomnosti biologických faktorov, ktoré môžu spôsobiť ochorenie zamestnancov, ktorých úlohou nie je práca s biologickými faktormi na účel ich kultivácie alebo pomnožovania, zamestnávateľ musí prijať opatrenia zodpovedajúce aspoň úrovni ochrany 2. stupňa; ochranné opatrenia zodpovedajúce úrovni ochrany 3. stupňa alebo 4. stupňa zamestnávateľ zabezpečí, ak ide o podozrenie alebo preukázanie, že taká úroveň ochrany je potrebná okrem prípadov, keď príslušný orgán verejného zdravotníctva rozhodne, že postačuje nižšia úroveň ochrany.

(2) Ustanovenie odseku 1 písm. a) sa vzťahuje aj na priemyselné procesy, pri ktorých sa používajú biologické faktory 2. skupiny, 3. skupiny alebo 4. skupiny, pričom sa uplatňujú ochranné opatrenia podľa prílohy č. 6. Na základe výsledkov posúdenia rizika z expozície biologickým faktorom 2. skupiny, 3. skupiny alebo 4. skupiny môže príslušný orgán verejného zdravotníctva rozhodnúť o vhodných opatreniach, ktoré musí zamestnávateľ uplatňovať pri priemyselnom používaní týchto biologických faktorov.

(3) Činnosti uvedené v odsekoch 1 a 2, pri ktorých zamestnávateľ nemohol vykonať úplné posúdenie biologického faktora a pri ktorých môže zamýšľané použitie biologických faktorov predstavovať závažne zdravotné riziko pre zamestnancov, je možné vykonávať výhradne na pracoviskách zodpovedajúcich najmenej úrovni ochrany 3. stupňa.

§ 18

Prevádzkový poriadok

Zamestnávateľ je povinný vypracovať prevádzkový poriadok, ktorý obsahuje

a) posudok o riziku z expozície biologickým faktorom podľa § 4,

b) údaje o umiestnení pracoviska, identifikáciu zdrojov rizika z expozície biologickým faktorom vrátane rizika poranenia alebo nákazy pri vykonávaní zdravotníckych činností vrátane kontaktu s krvou alebo iným potenciálne infekčným materiálom,

c) opis technológie alebo činnosti, vybavenie pracoviska z hľadiska stavebného, materiálneho a technického vrátane kontrolných systémov na zabránenie úniku alebo prenosu biologických faktorov na pracovisku,

d) zabezpečenie ochranných a preventívnych opatrení s ohľadom na požadovanú úroveň ochrany podľa príloh č. 5 a 6 vrátane opatrení na bezpečnú manipuláciu a prepravu biologických faktorov na pracovisku a opatrení na prevenciu poranenia alebo nákazy pri vykonávaní zdravotníckych činností,

e) havarijný plán na ochranu zamestnancov pred expozíciou biologickým faktorom 3. skupiny a 4. skupiny, ktorá môže vzniknúť v dôsledku porušenia bariér ohraničujúcich úroveň ochrany,

f) spôsoby dekontaminácie a dezinfekcie a kontrola ich účinnosti na pracovisku,

g) prostriedky na bezpečný zber, dočasné skladovanie a zneškodňovanie odpadov s obsahom biologických faktorov vrátane ostrých zdravotníckych predmetov,

h) spôsob a frekvenciu školení zamestnancov,

i) spôsob zabezpečenia očkovania zamestnancov.

§ 19

Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 7.


§ 20

Zrušujúce ustanovenie

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republika č. 338/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci.

§ 21

Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. apríla 2013.


Robert Fico v. r.


„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 83/2013 Z. z.

VZOROVÝ ZOZNAM PRÁC S BIOLOGICKÝMI FAKTORMI
(§ 5 ods. 2)

Ak výsledok posúdenia rizika vykonaného podľa § 4 a § 5 ods. 2 nariadenia vlády poukazuje na neúmyselné vystavenie účinkom biologických faktorov, zvážia sa aj iné pracovné činnosti, ktoré nie sú uvedené v tejto prílohe.

1. Práca v potravinárskych závodoch.

2. Práca v poľnohospodárstve.

3. Pracovné činnosti, pri ktorých dochádza k styku so zvieratami alebo výrobkami živočíšneho pôvodu.

4. Práca v zdravotníctve vrátane izolačných jednotiek a patológií.

5. Práca v klinických, veterinárnych a diagnostických laboratóriách okrem diagnostických mikrobiologických laboratórií.

6. Práca v zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a iné špecifické činnosti v sociálnej oblasti napríklad sociálna práca v otvorenom prostredí so závislými osobami.

7. Práca v závodoch na likvidáciu odpadov.

8. Práca v čistiarňach odpadových vôd.

9. Práca v ozbrojených zboroch, Policajnom zbore, Hasičskom a záchrannom zbore a Horskej záchrannej službe.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 83/2013 Z. z.

KLASIFIKÁCIA BIOLOGICKÝCH FAKTOROV

(§ 3)

1. V súlade s rozsahom platnosti tohto nariadenia vlády sa do zoznamu klasifikovaných faktorov (ďalej len „zoznam“) zaraďujú výhradne faktory, o ktorých sa vie, že spôsobujú u ľudí nákazu.

Tam, kde je to vhodné, sa uvádzajú indikátory toxického potenciálu a alergického potenciálu biologických faktorov.

Zvieracie patogény a rastlinné patogény, o ktorých je známe, že nemajú vplyv na človeka, sú vylúčené.

Zoznam neobsahuje geneticky modifikované mikroorganizmy.

2. Zoznam sa zakladá na účinkoch biologických faktorov na zdravých ľudí.

Osobitne sa neprihliada na špecifické účinky na zamestnancov, ktorých vnímavosť môžu ovplyvňovať rozličné príčiny, ako napríklad predchádzajúce ochorenie, liečba, oslabená imunita, tehotenstvo alebo dojčenie.Také zvýšené riziko u zamestnancov by sa malo považovať za súčasť posúdenia rizika z expozície biologickým faktorom podľa tohto nariadenia vlády.

Pri niektorých priemyselných procesoch, niektorých laboratórnych prácach alebo niektorých prácach so zvieratami, ktoré zahŕňajú skutočnú alebo možnú expozíciu biologickým faktorom 3. skupiny alebo 4. skupiny, musia byť všetky preventívne technické opatrenia v súlade s § 17.

Biologické faktory, ktoré nie sú v zozname klasifikované ako faktory 2. skupiny až 4. skupiny, neklasifikujú sa automaticky ako faktory 1. skupiny.

U biologických faktorov, o ktorých sa vie, že ich viaceré druhy sú patogénne pre ľudí, zoznam obsahuje tie, ktoré najčastejšie vyvolávajú ochorenia, ako aj odkaz na skutočnosť, že zdravie môžu ovplyvniť aj iné druhy toho istého rodu.

Ak sa v zozname uvádza celý rod, znamená to, že druhy a kmene, o ktorých sa vie, že nie sú patogénne, sa zo zoznamu vylučujú.

3. Ak je kmeň oslabený alebo stratil známe virulentné gény, nemusí sa úroveň ochrany požadovaná klasifikáciou jeho kmeňa nevyhnutne uplatniť, podlieha však primeranému posúdeniu rizika na pracovisku. Je to vtedy, ak sa taký kmeň má použiť ako produkt alebo súčasť produktu na profylaktické účely alebo liečebné účely.

4. Nomenklatúra klasifikovaných biologických faktorov použitá pri vypracúvaní tohto zoznamu je v súlade s najnovšími medzinárodnými dohodami o taxonómii a nomenklatúre biologických faktorov v čase prípravy tohto zoznamu.

5. Zoznam odráža stav vedomostí v čase jeho vypracovania.

6. Všetky vírusy, ktoré už boli izolované u ľudí a ktoré zatiaľ neboli vyhodnotené a začlenené do tejto prílohy, by mali byť klasifikované ako biologické faktory minimálne 2. skupiny okrem prípadov, keď je možné dokázať, že ide o biologický faktor, ktorý pravdepodobne nespôsobuje ochorenie ľudí.

7. Niektoré biologické faktory klasifikované ako faktory 3. skupiny, ktoré sú v zozname označené dvoma hviezdičkami (**), môžu pre zamestnancov predstavovať znížené riziko nákazy, keďže sa nimi spôsobená infekcia bežne nešíri vzduchom. Pri takýchto biologických faktoroch sa vyhodnotia ochranné opatrenia, ktoré sa majú vykonávať, prihliadajúc na charakter konkrétnych činností a množstvo príslušného biologického faktora.

8. Požiadavky na ochranu vyplývajúce z klasifikácie parazitov platia len pre štádiá životného cyklu príslušného parazita, v ktorých je schopný infikovať zamestnancov na pracovisku.

9. Zoznam obsahuje aj samostatné označenia prípadov, v ktorých je pravdepodobné, že biologické faktory spôsobujú alergické reakcie alebo toxické reakcie a prípadov, keď je dostupná účinná očkovacia látka, alebo keď sa uchováva zoznam zamestnancov vystavených danému biologickému faktoru dlhšie ako desať rokov.

Pri preventívnom očkovaní sa prihliada na zásady pri očkovaní, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3.

Tabuľka č. 1

Klasifikácia baktérií a podobných organizmov

Biologický faktor baktérie a podobné organizmyKlasifikáciaPoznámky
Actinomadura madurae2
Actinomadura pelletieri2
Actinomyces gerencseriae2
Actinomyces israelii2
Actinomyces spp.2
Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Actinobacillus actinomycetemcomitans)2
Anaplasma spp.2
Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haemolyticum)2
Arcobacter butzleri2
Bacillus anthracis3T
Bacteroides fragilis2
Bacteroides spp.2
Bartonella bacilliformis 2
Bartonella quintana (Rochalimaea quintana)2
Bartonella (Rochalimaea) spp.2
Bordetella bronchiseptica2
Bordetella parapertussis2
Bordetella pertussis2T, V
Bordetella spp.2
Borrelia burgdorferi2
Borrelia duttonii2
Borrelia recurrentis2
Borrelia spp.2
Brachyspira spp.2
Brucella abortus3
Brucella canis 3
Brucella inopinata3
Brucella melitensis3
Brucella suis3
Burkholderia cepacia2
Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei)3
Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)3D
Campylobacter fetus poddruh fetus 2
Campylobacter fetus poddruh venerealis 2
Campylobacter jejuni poddruh doylei2
Campylobacter jejuni poddruh jejuni2
Campylobacter spp.2
Cardiobacterium hominis 2
Cardiobacterium valvarum2
Chlamydia abortus (Chlamydophila abortus)2
Chlamydia caviae (Chlamydophila caviae)2
Chlamydia felis (Chlamydophila felis)2
Chlamydia pneumoniae (Chlamydophila pneumoniae)2
Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci ) (vtáčie kmene)3
Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci) (iné kmene)2
Chlamydia trachomatis (Chlamydophila trachomatis)2
Clostridium botulinum2T
Clostridium difficile2T
Clostridium perfringens2T
Clostridium tetani2T, V
Clostridium spp.2
Corynebacterium diphtheriae2T, V
Corynebacterium minutissimum2
Corynebacterium pseudotuberculosis2T
Corynebacterium ulcerans2T
Corynebacterium spp.2
Coxiella burnetii3
Edwardsiella tarda2
Ehrlichia spp.2
Eikenella corrodens2
Elizabethkingia meningoseptica (Flavobacterium meningosepticum) 2
Enterobacter aerogenes (Klebsiella mobilis)2
Enterobacter cloacae poddruh cloacae (Enterobacter cloacae)2
Enterobacter spp.2
Enterococcus spp.2
Erysipelothrix rhusiopathiae2
Escherichia coli (s výnimkou nepatogénnych kmeňov)2
Escherichia coli, verocytotoxigénne kmene (napr. 0157:H7 alebo 0103)3**)T
Fluoribacter bozemanae (Legionella)2
Francisella hispaniensis2
Francisella tularensis poddruh holarctica 2
Francisella tularensis poddruh mediasiatica 2
Francisella tularensis poddruh novicida2
Francisella tularensis poddruh tularensis3
Fusobacterium necrophorum poddruh funduliforme2
Fusobacterium necrophorum poddruh necrophorum2
Gardnerella vaginalis2
Haemophilus ducreyi2
Haemophilus influenzae2V
Haemophilus spp.2
Helicobacter pylori2
Helicobacter spp.2
Klebsiella oxytoca2
Klebsiella pneumoniae poddruh ozaenae2
Klebsiella pneumoniae poddruh pneumoniae2
Klebsiella pneumoniae poddruh rhinoscleromatis2
Klebsiella spp.2
Legionella pneumophila poddruh fraseri2
Legionella pneumophila poddruh pascullei2
Legionella pneumophila poddruh pneumophila2
Legionella spp.2
Leptospira interrogans (všetky sérotypy)2
Leptospira interrogans spp.2
Listeria monocytogenes2
Listeria ivanovii poddruh ivanovii2
Listeria ivanovii poddruh londoniensis2
Morganella morganii poddruh morganii (Proteus morganii)2
Morganella morganii poddruh sibonii2
Mycobacterium abscessus poddruh abscessus2
Mycobacterium africanum3V
Mycobacterium avium poddruh avium (Mycobacterium avium ) 2
Mycobacterium avium poddruh paratuberculosis (Mycobacterium paratuberculosis)2
Mycobacterium avium poddruh silvaticum 2
Mycobacterium bovis 3V
Mycobacterium caprae (Mycobacterium tuberculosis poddruh caprae)3
Mycobacterium chelonae2
Mycobacterium chimaera2
Mycobacterium fortuitum 2
Mycobacterium intracellulare 2
Mycobacterium kansasii2
Mycobacterium leprae3
Mycobacterium malmoense2
Mycobacterium marinum2
Mycobacterium microti3**)
Mycobacterium pinnipedii 3
Mycobacterium scrofulaceum2
Mycobacterium simiae2
Mycobacterium szulgai2
Mycobacterium tuberculosis3V
Mycobacterium ulcerans3**)
Mycobacterium xenopi2
Mycoplasma hominis2
Mycoplasma pneumoniae2
Mycoplasma spp.2
Neisseria gonorrhoeae2
Neisseria meningitidis2V
Neorickettsia sennetsu (Rickettsia sennetsu, Ehrlichia sennetsu)2
Nocardia asteroides2
Nocardia brasiliensis2
Nocardia farcinica2
Nocardia nova2
Nocardia otitidiscaviarum2
Nocardia spp.2
Orientia tsutsugamuschi (Rickettsia tsutsugamuschi)3
Pasteurella multocida poddruh gallicida (Pasteurella gallicida)2
Pasteurella multocida poddruh multocida2
Pasteurella multocida poddruh septica2
Pasteurella spp.2
Peptostreptococcus anaerobius2
Plesiomonas shigelloides2
Porphyromonas spp.2
Prevotella spp.2
Proteus mirabilis2
Proteus penneri2
Proteus vulgaris2
Providencia alcalifaciens (Proteus inconstans)2
Providencia rettgeri (Proteus rettgeri)2
Providencia spp.2
Pseudomonas aeruginosa2T
Rhodococcus hoagii (Corynebacterium equi)2
Rickettsia africae3
Rickettsia akari3**)
Rickettsia australis3
Rickettsia canadensis2
Rickettsia conorii3
Rickettsia heilongjiangensis3**)
Rickettsia japonica3
Rickettsia montanensis2
Rickettsia typhi 3
Rickettsia prowazekii3
Rickettsia rickettsii3
Rickettsia sibirica3
Rickettsia spp.2
Salmonella enterica (choleraesuis) poddruh arizonae2
Salmonella Enteritidis2
Salmonella Paratyphi A, B, C2V
Salmonella Typhi3**)V
Salmonella Typhimurium2
Salmonella (iné sérovary)2
Shigella boydii2
Shigella dysenteriae (typ 1)3**)T
Shigella dysenteriae, iné ako typ 12
Shigella flexneri2
Shigella sonnei2
Staphylococcus aureus2T
Streptobacillus moniliformis2
Streptococcus agalactiae2
Streptococcus dysgalactiae poddruh equisimilis2
Streptococcus pneumoniae2T, V
Streptococcus pyogenes2T
Streptococcus suis2
Streptococcus spp.2
Treponema carateum2
Treponema pallidum 2
Treponema pertenue2
Treponema spp.2
Trueperella pyogenes2
Ureaplasma parvum2
Ureaplasma urealyticum2
Vibrio cholerae (vrátane El Tor)2T, V
Vibrio parahaemolyticus (Benecka parahaemolytica)2
Vibrio spp.2
Yersinia enterocolitica poddruh enterocolitica2
Yersinia enterocolitica poddruh palearctica2
Yersinia pestis3
Yersinia pseudotuberculosis2
Yersinia spp.2

Tabuľka č. 2

Klasifikácia vírusov

Biologický faktor vírusy*)KlasifikáciaPoznámky
Bunyavirales (O)
Hantaviridae (F)
Orthohantavirus (G)
hantavírus Andes[Druh hantavírusu, ktorý spôsobuje hantavírusový pľúcny syndróm (HPS)]3
hantavírus Bayou3
hantavírus Black Creek Canal3
hantavírus Cano Delgadito3
hantavírus Choclo3
hantavírus Dobrava-Belgrade [Druh hantavírusu, ktorý spôsobuje hemoragickú horúčku s renálnym syndrómom (HFRS)]3
hantavírus El Moro Canyon3
hantavírus Hantaan [Druh hantavírusu, ktorý spôsobuje hemoragickú horúčku s renálnym syndrómom (HFRS)]3
hantavírus Laguna Negra3
hantavírus Prospect Hill2
hantavírus Puumala [Druh hantavírusu, ktorý spôsobuje epidemickú nefropatiu (NE)]2
hantavírus Seoul [Druh hantavírusu, ktorý spôsobuje hemoragickú horúčku s renálnym syndrómom (HFRS)]3
hantavírus Sin Nombre [Druh hantavírusu, ktorý spôsobuje hantavírusový pľúcny syndróm (HPS)]3
Iné hantavírusy, o ktorých je známe, že sú patogénne2
Nairoviridae (F)
Orthonairovirus (G)
nairovírus krymsko-konžskej hemoragickej horúčky4
nairovírus Dugbe2
nairovírus Hazara2
nairovírus nairobskej choroby oviec2
Iné nairovírusy, o ktorých je známe, že sú patogénne2
Peribunyaviridae (F)
Orthobunyavirus (G)
orthobunyavírus Bunyamwera (vírus Germiston)2
orthobunyavírus California encephalitis2
orthobunyavírus Oropouche3
Iné orthobunyavírusy, o ktorých je známe, že sú patogénne2
Phenuiviridae (F)
Phlebovirus (G)
flebovírus Bhanja2
flebovírus Punta Toro2
flebovírus horúčky Rift Valley3
flebovírus Naples horúčky Sandfly (vírus Toscana)2
flebovírus SFTS (vírus syndrómu závažnej horúčky s trombocytopéniou)3
Iné flebovírusy, o ktorých je známe, že sú patogénne2
Herpesvirales (O)
Herpesviridae (F)
Cytomegalovirus (G)
ľudský beta herpesvírus 5 (cytomegalovírus)2
Lymfokryptovírusy (G)
ľudský gamma herpesvírus 4 (vírus Epsteina-Barrovej)2
Rhadinovirus (G)
ľudský gamma herpesvírus 82D
Roseolovirus (G)
ľudský beta herpesvírus 6A (ľudský B-lymfotropický vírus)2
ľudský beta herpesvírus 6B2
ľudský beta herpesvírus 72
Simplexvirus (G)
opičí alfa herpesvírus 1 (Herpesvirus simiae, herpes vírus B)3
ľudský alfa herpesvírus 1 (Human herpesvirus 1, vírus herpes simplex typu 1)2
ľudský alfa herpesvírus 2 (Human herpesvirus 2, vírus herpes simplex typu 2)2
Varicellovirus (G)
ľudský alfa herpesvírus 3 (Herpesvirus varicella-zoster)2V
Mononegavirales (O)
Filoviridae (F)
Ebolavirus (G)4
Marburgvirus (G)
marburgvírus Marburg4
Paramyxoviridae (F)
Avulavirus (G)
vírus pseudomoru hydiny2
Henipavirus (G)
henipavírus Hendra4
henipavírus Nipah4
Morbillivirus (G)
Measles morbillivirus (vírus osýpok)2V
Respirovirus (G)
ľudský respirovírus 1 (vírus parainfluenzy 1)2
ľudský respirovírus 3 (vírus parainfluenzy 3)2
Rubulavirus (G)
Mumps rubulavirus (vírus mumpsu)2V
ľudský rubulavírus 2 (vírus parainfluenzy 2)2
ľudský rubulavírus 4 (vírus parainfluenzy 4)2
Pneumoviridae (F)
Metapneumovirus (G)
Orthopneumovirus (G)
ľudský orthopneumovírus (respiračný syncytiálny vírus)2
Rhabdoviridae (F)
Lyssavirus (G)
lyssavírus Australian bat3**)V
lyssavírus Duvenhage3**)V
lyssavírus European bat 13**)V
lyssavírus European bat 23**)V
lyssavírus Lagos bat3**)
lyssavírus Mokola3
lyssavírus Rabies3**)V
Vesiculovirus (G)
vírus vezikulárnej stomatitídy, vesiculovírus Alagoas2
vírus vezikulárnej stomatitídy, vesiculovírus Indiana2
vírus vezikulárnej stomatitídy, vezikulovírus New Jersey2
vezikulovírus Piry (vírus Piry)2
Nidovirales (O)
Coronaviridae (F)
Betacoronavirus (G)
koronavírus spôsobujúci ťažký akútny respiračný syndróm (vírus SARS)3
koronavírus 2 spôsobujúci ťažký akútny respiračný syndróm (SARS-CoV-2)2)3
koronavírus spôsobujúci blízkovýchodný respiračný syndróm (vírus MERS)3
Iné Coronaviridae, o ktorých je známe, že sú patogénne2
Picornavirales (O)
Picornaviridae (F)
Cardiovirus (G)
vírus Saffold2
Cosavirus (G)
Cosavírus A2
Enterovirus (G)
enterovírus A2
enterovírus B2
enterovírus C2
enterovírus D, ľudský enterovírus typ 70 (vírus akútnej hemoragickej konjuktivitídy)2
rinovírusy2
poliovírus typ 1 a 32V
poliovírus typ 21)3V
Hepatovirus (G)
hepatovírus A (vírus hepatitídy A, ľudský enterovírus typ 72)2V
Kobuvirus (G)
vírus Aichi (Aichivírus 1)2
Parechovirus (G)
parechovírusy A2
parechovírusy B (vírus Ljungan)2
Iné Picornaviridae, o ktorých je známe, že sú patogénne2
Nezaradené (O)
Adenoviridae (F)2
Astroviridae (F)2
Arenaviridae (F)
Mammarenavirus (G)
mammarenavírus Brazilian4
mammarenavírus Chapare4
mammarenavírus Flexal3
mammarenavírus Guanarito4
mammarenavírus Junín4
mammarenavírus Lassa4
mammarenavírus Lujo4
mammarenavírus lymfocytárnej choriomeningitídy, neurotropné kmene2
mammarenavírus lymfocytárnej choriomeningitídy (iné kmene)2
mammarenavírus Machupo4
mammarenavírus Mobala2
mammarenavírus Mopeia2
mammarenavírus Tacaribe2
mammarenavírus Whitewater Arroyo3
Caliciviridae (F)
Norovirus (G)
norovírus (vírus Norwalk)2
Iné Caliciviridae, o ktorých je známe, že sú patogénne2
Hepadnaviridae (F)
Orthohepadnavirus (G)
vírus hepatitídy B3**)V, D
Hepeviridae (F)
Orthohepevirus (G)
orthohepevirus A (vírus hepatitídy E)2
Flaviviridae (F)
Flavivirus (G)
vírus Dengue3
vírus japonskej encefalitídy3V
vírus choroby Kyasanurského lesa3V
vírus ovčej encefalomyelitídy (louping ill)3**)
vírus encefalitídy Murray Valley (vírus austrálskej encefalitídy)3
vírus omskej hemoragickej horúčky3
vírus Powassan3
vírus Rocio3
vírus encefalitídy St. Louis3
vírus kliešťovej encefalitídy
vírus Absettarov3
vírus Hanzalova3
vírus Hypr3
vírus Kumlinge3
vírus Negishi3
ruská jarno-letná encefalitída3V, a)
vírus kliešťovej encefalitídy stredoeurópskeho podtypu3**)V
vírus kliešťovej encefalitídy ďalekovýchodný podtyp3
vírus kliešťovej encefalitídy sibírsky podtyp3V
vírus Wesselbron3**)
vírus západonílskej horúčky3
vírus žltej zimnice3V
vírus Zika2
Iné flavivírusy, o ktorých je známe, že sú patogénne2
Hepacivirus (G)
Hepacivirus C (vírus hepatitídy C)3**)D
Orthomyxoviridae (F)
Gammainfluenzavirus (G)
vírus chrípky typu C2V, c)
Influenzavirus A (G)
vírusy vysokopatogénnej aviárnej influenzy HPAIV (H5), napr. H5N13
vírusy vysokopatogénnej aviárnej influenzy HPAIV (H7), napr. H7N7, H7N93
vírus chrípky typu A2V, c)
vírus chrípky typu A New York/1/18 (H1N1) (španielska chrípka v roku 1918)3
vírus chrípky typu A Singapore/1/57 (H2N2)3
vírus nízkopatogénnej aviárnej influenzy (LPAI) H7N93
Influenzavirus B (G)
vírus chrípky typu B2V, c)
Thogoto virus (G)
vírus Dhori (kliešťové orthomyxoviridae: Dhori)2
vírus Thogoto (kliešťové orthomyxoviridae: Thogoto)2
Papillomaviridae (F)2D, d)
Parvoviridae (F)
Erythroparvovirus (G)
Primate erythroparvovirus 1 (ľudský parvovírus, vírus B19)2
Polyomaviridae (F)
Betapolyomavirus (G)
ľudský polyomavírus 1 (vírus BK)2D, d)
ľudský polyomavírus 2 (vírus JC)2D, d)
Poxviridae (F)
Molluscipoxvirus (G)
vírus Molluscum contagiosum2
Orthopoxvirus (G)
vírus kravských kiahní (Cowpox)2
vírus opičích kiahní (monkeypox)3V
vírus Vaccinia vrátane vírusov Buffalopox e), Elephantpox f), Rabbitpox g)2e), f), g)
vírus Variola (major a minor)4V
Parapoxvirus (G)
vírus Orf2
vírus Pseudocowpox (vírus Milkers¢ node, parapoxvirus bovis)2
Yatapoxvirus (G)
vírus Tanapox2
vírus Yaba (opičí nádorový vírus)2
Reoviridae (F)
Seadornavirus (G)
vírus Banna2
Coltivirus (G)2
Rotavirus (G)2
Orbivirus (G)2
Retroviridae (F)
Deltaretrovirus (G)
Primate T-lymphotropic virus 1 (ľudský T-bunkový lymfotropický vírus typu 1)3**)D
Primate T-lymphotropic virus 2 (ľudský T-bunkový lymfotropický vírus typu 2)3**)D
Lentivirus (G)
vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti 13**)D
vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti 23**)D
vírus opičej imunitnej nedostatočnosti (SIV)2h)
Togaviridae (F)
Alphavirus (G)
Cabassouvírus3
vírus východnej encefalomyelitídy koní3V
vírus Bebaru2
vírus Chikungunya3**)
vírus Everglades3**)
vírus Mayaro3
vírus Mucambo3**)
vírus Ndumu3**)
vírus O'nyong-nyong2
vírus Ross River2
vírus Semliki Forest2
vírus Sindbis2
vírus Tonate3**)
vírus venezuelskej encefalomyelitídy koní3V
vírus západnej encefalomyelitídy koní3V
Iné alfavírusy, o ktorých je známe, že sú patogénne2
Rubivirus (G)
vírus rubeoly2V
Nezaradené (F)
Deltavirus (G)
vírus hepatitídy delta2V, D, b)

Tabuľka č. 3

Klasifikácia priónov, ktoré môžu spôsobiť prenosné ochorenie u ľudí

Biologický faktor prióny, ktoré môžu spôsobiť prenosné ochorenie u ľudíKlasifikáciaPoznámky
Creutzfeldtovu-Jakobovu chorobu3**)D, d)
Variant Creutzfeldtovej-Jakobovej choroby3**)D, d)
Bovinnú spongiformnú encefalopatiu (BSE) a iné súvisiace zvieracie TSE3**)D, d)
Syndróm Gerstmann-Sträussler-Scheinker3**)D, d)
Kuru3**)D, d)
Scrapie2

Tabuľka č. 4

Klasifikácia parazitov

Biologický faktor parazityKlasifikáciaPoznámky
Acanthamoeba castellani2
Ancylostoma duodenale2
Angiostrongylus cantonensis2
Angiostrongylus costaricensis2
Anisakis simplex2A
Ascaris lumbricoides 2A
Ascaris suum2A
Babesia divergens2
Babesia microti2
Balamuthia mandrillaris3
Balantidium coli2
Brugia malayi2
Brugia pahangi2
Brugia timori2
Capillaria philippinensis2
Capillaria spp.2
Clonorchis sinensis (Opisthorchis sinensis)2
Clonorchis viverrini (Opisthorchis viverrini)2
Cryptosporidium hominis2
Cryptosporidium parvum2
Cyclospora cayetanensis2
Dicrocoelium dentriticum2
Dipetalonema streptocerca2
Diphyllobothrium latum2
Dracunculus medinensis2
Echinococcus granulosus3**)
Echinococcus multilocularis3**)
Echinococcus oligarthrus3**)
Echinococcus vogeli3**)
Entamoeba histolytica2
Enterobius vermicularis2
Enterocytozoon bieneusi2
Fasciola gigantica2
Fasciola hepatica2
Fasciolopsis buski2
Giardia lamblia (Giardia duodenalis, Giardia intestinalis)2
Heterophyes spp.2
Hymenolepis diminuta2
Hymenolepis nana2
Leishmania aethiopica2
Leishmania braziliensis3**)
Leishmania donovani3**)
Leishmania guyanensis (Viannia guyanensis)3**)
Leishmania infantum (Leishmania chagasi)3**)
Leishmania major2
Leishmania mexicana2
Leishmania panamensis (Viannia panamensis)3**)
Leishmania peruviana2
Leishmania tropica2
Leishmania spp.2
Loa loa2
Mansonella ozzardi2
Mansonella perstans2
Mansonella streptocerca2
Metagonimus spp.2
Naegleria fowleri3
Necator americanus2
Onchocerca volvulus2
Opisthorchis felineus2
Opisthorchis spp.2
Paragonimus westermani2
Paragonimus spp.2
Plasmodium falciparum3**)
Plasmodium knowlesi3**)
Plasmodium spp. (ľudský a opičí)2
Sarcocystis suihominis2
Schistosoma haematobium2
Schistosoma intercalatum2
Schistosoma japonicum2
Schistosoma mansoni2
Schistosoma mekongi2
Strongyloides stercoralis2
Strongyloides spp.2
Taenia saginata2
Taenia solium3**)
Toxocara canis2
Toxocara cati2
Toxoplasma gondii2
Trichinella nativa2
Trichinella nelsoni2
Trichinella pseudospiralis2
Trichinella spiralis2
Trichomonas vaginalis2
Trichostrongylus orientalis2
Trichostrongylus spp.2
Trichuris trichiura2
Trypanosoma brucei brucei2
Trypanosoma brucei gambiense2
Trypanosoma brucei rhodesiense3**)
Trypanosoma cruzi3**)
Wuchereria bancrofti2

Tabuľka č. 5

Klasifikácia húb

Biologický faktor hubyKlasifikáciaPoznámky
Aspergillus flavus2A
Aspergillus fumigatus2A
Aspergillus spp.2
Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis)3
Blastomyces gilchristii3
Candida albicans2A
Candida dubliniensis2
Candida glabrata2
Candida parapsilosis2
Candida tropicalis2
Cladophialophora bantiana (Xylohypha bantiana, Cladosporium bantianum, trichoides)3
Cladophialophora modesta3
Cladophialophora spp.2
Coccidioides immitis3A
Coccidioides posadasii3A
Cryptococcus gattii (Filobasidiella neoformans var. bacillispora)2A
Cryptococcus neoformans (Filobasidiella neoformans var. neoformans)2A
Emmonsia parva var. parva2
Emmonsia parva var. crescens2
Epidermophyton floccosum2A
Epidermophyton spp.2
Fonsecaea pedrosoi2
Histoplasma capsulatum 3
Histoplasma capsulatum var. farciminosum 3
Histoplasma duboisii3
Madurella grisea2
Madurella mycetomatis2
Microsporum spp.2A
Nannizzia spp.2
Neotestudina rosatii2
Paracoccidioides brasiliensis3A
Paracoccidioides lutzii3
Paraphyton spp.2
Rhinocladiella mackenziei3
Scedosporium apiospermum 2
Scedosporium prolificans (inflatum)2
Sporothrix schenckii2
Talaromyces marneffei (Penicillium marneffei)2A
Trichophyton rubrum2A
Trichophyton tonsurans2A
Trichophyton spp.2

Vysvetlivky:

*) Všetky vírusy, ktoré už boli izolované u ľudí a ktoré zatiaľ neboli vyhodnotené a začlenené do tejto prílohy, by mali byť klasifikované ako biologické faktory minimálne 2. skupiny okrem prípadov, keď je možné dokázať, že ide o biologický faktor, ktorý pravdepodobne nespôsobuje ochorenie ľudí.

1) Klasifikácia podľa Globálneho akčného plánu WHO na minimalizáciu rizika spojeného s vystavením poliovírusom v zariadeniach po eradikácii divokých poliovírusov jednotlivých typov a postupnom zastavení užívania orálnej poliovakcíny.

2) Laboratórna diagnostika bez rozmnožovania vírusu SARS-CoV-2 sa má vykonávať v zariadení s použitím postupov zodpovedajúcich aspoň úrovni biologickej bezpečnosti 2. Laboratórna diagnostika zahŕňajúca rozmnožovanie vírusu SARS-CoV-2 sa má vykonávať v uzavretom laboratóriu s podtlakom s úrovňou biologickej bezpečnosti 3.

**) Niektoré biologické faktory klasifikované ako faktory 3. skupiny, ktoré sú v zozname označené dvoma hviezdičkami (**), môžu pre zamestnancov predstavovať znížené riziko nákazy, keďže sa nimi spôsobená infekcia bežne nešíri vzduchom. Pri takýchto biologických faktoroch sa vyhodnotia ochranné opatrenia, ktoré sa majú vykonávať, prihliadajúc na charakter konkrétnych činností a množstvo príslušného biologického faktora.

a) Kliešťová encefalitída.

b) Vírus hepatitídy delta je pre zamestnancov patogénny len za prítomnosti simultánnej nákazy alebo sekundárnej nákazy vyvolanej vírusom hepatitídy B. Preto očkovanie proti vírusu hepatitídy B chráni zamestnancov, ktorí nie sú postihnutí hepatitídou B, proti vírusu hepatitíde delta.

c) Len pre typy A a B.

d) Odporúčané pri práci, pri ktorej je priamy kontakt s týmito faktormi.

e) Identifikované sú dva vírusy: typ buffalopox a variant vírusu Vaccinia.

f) Variant vírusu cowpox (kravských kiahní).

g) Variant vírusu Vaccinia.

h) V súčasnosti nie je dôkaz o ochoreniach ľudí zapríčinených inými retrovírusmi opičieho pôvodu. Preventívne sa odporúča uplatňovať pri práci s nimi úroveň ochrany 3.

A Možné alergické účinky.

D Zoznam a záznamy zamestnancov, ktorí sú vystavení účinkom tohto biologického faktora, zamestnávateľ musí uchovať dlhšie ako desať rokov od posledného známeho vystavenia biologickým faktorom.

T Produkcia toxínu.

V Účinná očkovacia látka je dostupná a zaregistrovaná v Európskej únii.

(O) Vírusy sú zaradené podľa radu.

(F) Vírusy sú zaradené podľa čeľade.

(G) Vírusy sú zaradené podľa rodu.

spp. Zápis celého rodu s označením „spp.“ znamená odkaz na iné druhy patriace do tohto rodu, ktoré neboli osobitne zahrnuté do zoznamu, ale o ktorých sa vie, že sú pre ľudí patogénne. Podrobnosti sú uvedené v úvodnej poznámke v bode 3.

TSE Nekonvenčné činitele, ktoré vyvolávajú prenosné spongiformné encefalopatie.“.

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 83/2013 Z. z.

ZÁSADY PRI OČKOVANÍ

1. Ak hodnotenie podľa § 4 preukáže riziko pre zdravie a bezpečnosť zamestnancov v súvislosti s expozíciou biologickým faktorom a ak existuje účinná očkovacia látka, zamestnávateľ je povinný zabezpečiť očkovanie príslušných zamestnancov.

2. Očkovanie by sa malo vykonávať v súlade s postupom uvedeným v osobitnom predpise18) a s praxou. Zamestnanci by mali byť informovaní o výhodách očkovania, ako aj nevýhodách pri nezaočkovaní.

3. Očkovanie sa poskytuje zamestnancom bezplatne.

4. Lekár vystaví o očkovaní potvrdenie, údaj o očkovaní zapíše do zdravotnej dokumentácie vrátane dôvodu, ak sa očkovanie neuskutočnilo. Zápis o očkovaní je prístupný zamestnancovi a na požiadanie aj príslušnému orgánu verejného zdravotníctva.

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 83/2013 Z. z.

ZÁSADY ZDRAVOTNÉHO DOHĽADU

1. Lekár vykonávajúci zdravotný dohľad zamestnancov exponovaných biologickým faktorom musí byť oboznámený s podmienkami alebo okolnosťami expozície každého zamestnanca.

2. Zdravotný dohľad, ktorého súčasťou sú lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci, lekár musí vykonávať v súlade so zásadami a praxou pracovného lekárstva a musí zahŕňať najmenej takýto rozsah:

a) vedenie a uchovávanie záznamov o zdravotnej a pracovnej anamnéze zamestnanca, ktoré obsahujú tieto základné údaje o zamestnancovi: meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, bydlisko, zdravotnú poisťovňu, dátum nástupu do súčasného zamestnania, zamestnanie vrátane expozície faktorom vyžadujúcim zdravotný dohľad v tomto zamestnaní,

b) individuálne hodnotenie zdravotného stavu vo vzťahu k vykonávanej práci, najmä stav imunity a vykonané očkovania, zdravotné obmedzenia a kontraindikácie,

c) biologický monitoring, ak je to primerané a vhodné, ako aj detekciu včasných a reverzibilných účinkov spojených s expozíciou biologickým faktorom pri výkone zamestnania; o ďalších vyšetreniach môže lekár rozhodnúť v súlade s najnovšími poznatkami v oblasti pracovného lekárstva,

d) vyhodnotenie všetkých postupov vykonaných v rámci zdravotného dohľadu vrátane dátumu, kedy a kým boli vykonané.

Lekár musí písomne zdokumentovať záver, ktorý obsahuje zdravotnú spôsobilosť zamestnanca na výkon práce; ak je to potrebné, musí obsahovať aj odporúčania lekára, ktorý vykonáva zdravotný dohľad u zamestnávateľa, alebo opatrenia nariadené príslušným orgánom verejného zdravotníctva na vykonanie ochranných a preventívnych opatrení. Lekár poskytne záver zdravotného dohľadu zamestnancovi a zamestnávateľovi bez uvedenia údajov o zdravotnom stave zamestnanca.

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 83/2013 Z. z.

UPLATŇOVANIE OCHRANNÝCH OPATRENÍ A ÚROVNÍ OCHRANY
(§ 16 ods. 5 a § 17 ods. 1)

Opatrenia uvedené v tejto prílohe sa uplatňujú so zreteľom na charakter príslušných činností, príslušného biologického faktora a na posudzovanie rizika zamestnancov.

Označenie „odporúča sa“ v tabuľke znamená, že opatrenia by sa mali uplatňovať, ak z výsledkov posúdenia rizika podľa § 4 ods. 1 až 3 nevyplýva iné.

Tabuľka

Ochranné opatrenia a úrovne ochrany v zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach veterinárnej starostlivosti, laboratóriách a miestnostiach pre pokusné zvieratá

A. Ochranné opatreniaB. Úrovne ochrany
2.3.4.
Pracovisko

1. Pracovisko musí byť oddelené od iných činností vykonávaných v tej istej budove.nieodporúča saáno
2. Pracovisko sa musí dať vzduchotesne uzatvoriť na účel dezinfekcie.nieodporúča saáno
Zariadenia

3. S infikovaným materiálom vrátane akéhokoľvek zvieraťa sa má manipulovať v ochrannej alebo izolačnej miestnosti alebo v inom vhodnom uzavretom priestore.podľa vhodnostiáno, ak sa infekcia šíri vzduchománo
Vybavenie

4. Vzduch vháňaný na pracovisko a odsávaný z pracoviska sa musí filtrovať cez vysokoúčinný filter [HEPA]1) alebo podobným spôsobom.nieáno, pre odsávaný vzducháno, pre vháňaný aj odsávaný vzduch
5. Vzduch na pracovisku sa v porovnaní s vonkajšou atmosférou musí udržiavať v podtlaku.nieodporúča saáno
6. Povrchy nesmú prepúšťať vodu a musia sa ľahko čistiť.áno, pre pracovné plochy a podlahuáno, pre pracovné plochy, podlahu a iné povrchy určené na základe posúdenia rizikaáno, pre pracovné plochy, steny, podlahu a strop
7. Povrchy musia byť odolné proti kyselinám, zásadám, rozpúšťadlám a dezinfekčným prostriedkom.odporúča saánoáno
Systém práce

8. Na pracovisko majú vstup len určení zamestnanci.odporúča saánoáno, cez dekontaminačnú miestnosť2)
9. Účinná ochrana pred prenášačmi, napríklad hlodavcami alebo hmyzom.odporúča saánoáno
10. Špecifikované dezinfekčné postupy.ánoánoáno
11. Bezpečné uskladnenie biologického faktora.ánoánoáno, obzvlášť bezpečné uskladnenie
12. Zamestnanci sa majú pred opustením kontrolovanej zóny3) osprchovať.nieodporúča saodporúča sa
Odpad

13. Schválený proces likvidácie na bezpečné zneškodnenie tiel mŕtvych zvierat (kafiléria alebo spaľovňa nebezpečného odpadu).odporúča saáno,
v schválenom zariadení alebo na inom schválenom mieste
áno,
v schválenom zariadení
Iné opatrenia

14. Laboratórium musí mať svoje vlastné vybavenie.nieodporúča saáno
15. Laboratórium musí mať pozorovacie okno alebo iné alternatívne zariadenie zabezpečujúce možnosť pozorovať zamestnancov.odporúča saodporúča saáno
Opatrenia pri manipulácii s ostrými zdravotníckymi predmetmi

16. Bezpečná manipulácia s ostrými zdravotníckymi nástrojmi a ich zneškodňovanie spolu s kontaminovaným odpadom.ánoánoáno
17. Umiestnenie zreteľne označených a technicky bezpečných nádob na manipuláciu s jednorazovými ostrými predmetmi a injekčným materiálom blízko k priestorom, kde sa používajú alebo nachádzajú ostré zdravotnícke predmety.ánoánoáno

Vysvetlivky:

1) HEPA – vysokoúčinný vzduchový filter tuhých častíc (high-efficiency particulate air).

2) Dekontaminačná miestnosť: vstupovať sa musí cez dekontaminačnú miestnosť, čo je miestnosť izolovaná od laboratória. Čistá strana dekontaminačnej miestnosti musí byť oddelená od strany s obmedzeným vstupom šatňou alebo sprchami, a ak je to možné vzájomne sa blokujúcimi dverami (zariadenie na osobnú hygienu formou hygienickej slučky).

3) Kontrolovaná zóna: stavebne a funkčne vymedzený pracovný priestor podliehajúci špecifickému režimu a kontrole v súvislosti s používaním biologických faktorov.

Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 83/2013 Z. z.

UPLATŇOVANIE OCHRANNÝCH OPATRENÍ A ÚROVNÍ OCHRANY PRE PRIEMYSELNÉ PROCESY
(§ 5 ods. 1 a § 17 ods. 2)

Označenie „odporúča sa“ v tabuľke znamená, že opatrenia by sa mali uplatňovať, ak z výsledkov posúdenia rizika podľa § 4 ods. 1 až 3 nevyplýva iné.

Biologické faktory 1. skupiny – Pri práci s biologickými faktormi 1. skupiny vrátane živých oslabených očkovacích látok, je potrebné zachovávať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Biologické faktory 2. skupiny, 3. skupiny a 4. skupiny – Ochranné opatrenia sa môžu vhodne vyberať a kombinovať v rámci rôznych stupňov ochrany na základe posúdenia rizika z expozície biologickým faktorom pre ktorýkoľvek pracovný proces alebo časti pracovného procesu.

Tabuľka

Ochranné opatrenia a úrovne ochrany pre priemyselné procesy

A. Ochranné opatrenia

B. Úrovne ochrany
2.

3.4.
Všeobecné
1. So životaschopnými organizmami by sa malo manipulovať v rámci systému, ktorý fyzicky oddeľuje príslušný proces od okolia.ánoánoáno
2. Vyústenie plynov z uzavretého systému by sa malo upraviť tak, aby saminimalizovalo uvoľnenie biologických faktorovzabránilo uvoľneniu biologických faktorovzabránilo uvoľneniu biologických faktorov
3. Zber vzoriek, pridávanie materiálov do uzavretého systému a prenos životaschopných organizmov do iného uzavretého systému by sa mali vykonávať tak, aby saminimalizovalo ich uvoľneniezabránilo ich uvoľneniuzabránilo ich uvoľneniu
4. Veľké objemy tekutých kultúr by sa nemali odstraňovať z uzavretých systémov, ak životaschopné organizmy neboliinaktivované overenými chemickými alebo fyzikálnymi spôsobmiinaktivované overenými chemickými alebo fyzikálnymi spôsobmiinaktivované overenými chemickými alebo fyzikálnymi spôsobmi
5. Tesnenie by malo byť skonštruované tak, aby saminimalizovalo uvoľnenie biologických faktorovzabránilo uvoľneniu biologických faktorovzabránilo uvoľneniu biologických faktorov
6. Kontrolovaná zóna1) by mala byť navrhnutá tak, aby pri úniku zadržala celý obsah v uzatvorenom systéme.nieodporúča saáno
7. Kontrolovaná zóna by sa mala dať vzduchotesne uzatvoriť na účel dezinfekcie dymom alebo inými plynmi.nieodporúča saáno
Zariadenia
8. Pre zamestnancov by mali byť zabezpečené zariadenia na dekontamináciu a umyvárne.ánoánoáno
Vybavenie
9. Vzduch vháňaný a odsávaný do kontrolovanej zóny by sa mal filtrovať cez vysokoúčinné filtre [HEPA].2)nieodporúča saáno
10. Vzduch v kontrolovanej zóne by sa v porovnaní s vonkajšou atmosférou mal udržiavať v podtlaku.nieodporúča saáno
11. Kontrolovaná zóna by sa mala primerane vetrať, aby sa minimalizovala kontaminácia vzduchu.odporúča saodporúča saáno
Systém práce
12. Uzavreté systémy3) by sa mali nachádzať v kontrolovanej zóne.odporúča saodporúča saáno, vybudovanej na tento účel
13. Na pracovisku by mali byť umiestnené označenia biologického nebezpečenstva.odporúča saánoáno
14. Na pracovisko majú vstup len určení zamestnanci.odporúča saánoáno, cez dekontaminačnú miestnosť4)
15. Zamestnanci by sa mali pred opustením kontrolovanej zóny osprchovať.nieodporúča saáno
16. Zamestnanci by mali nosiť ochranný odev.áno, pracovný odevánoáno, úplná výmena odevu
Odpad
17. Odpadová voda z výleviek a spŕch by sa mala pred vypustením zbierať a inaktivovať.nieodporúča saáno
18. Spracovanie odpadových vôd pred konečným vypustením.inaktivované overenými chemickými alebo fyzikálnymi
spôsobmi
inaktivované overenými chemickými alebo fyzikálnymi spôsobmiinaktivované overenými chemickými alebo fyzikálnymi spôsobmi

Vysvetlivky:

1) Kontrolovaná zóna: stavebne a funkčne vymedzený pracovný priestor podliehajúci špecifickému režimu a kontrole v súvislosti s používaním biologických faktorov.

2) HEPA – vysokoúčinný vzduchový filter tuhých častíc (high-efficiency particulate air).

3) Uzatvorený systém: systém, ktorý fyzicky oddeľuje určitý proces od prostredia (napríklad inkubačné nádrže, cisterny).

4) Dekontaminačná miestnosť: vstupovať sa musí cez dekontaminačnú miestnosť, čo je miestnosť izolovaná od laboratória. Čistá strana dekontaminačnej miestnosti musí byť oddelená od strany s obmedzeným vstupom šatňou alebo sprchami, a ak je to možné vzájomne sa blokujúcimi dverami (zariadenie na osobnú hygienu formou hygienickej slučky).

Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 83/2013 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/54/ES z 18. septembra 2000 o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s vystavením biologickým faktorom pri práci (siedma samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Ú. v. ES L 262, 17. 10. 2000; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 4).

2. Smernica Rady 2010/32/EÚ z 10. mája 2010, ktorou sa vykonáva Rámcová dohoda o prevencii poranení ostrými predmetmi v nemocničnom a zdravotníckom sektore, uzatvorená medzi HOSPEEM a EPSU (Ú. v. EÚ L 134, 1. 6. 2010).

3. Smernica Komisie (EÚ) 2019/1833 z 24. októbra 2019, ktorou sa menia prílohy I, III, V a VI k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/54/ES, pokiaľ ide o výlučne technické úpravy (Ú. v. EÚ L 279, 31. 10. 2019).

4. Smernica Komisie (EÚ) 2020/739 z 3. júna 2020, ktorou sa mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/54/ES, pokiaľ ide o zaradenie vírusu SARS-CoV-2 do zoznamu biologických činiteľov, o ktorých sa vie, že spôsobujú infekciu u ľudí, a ktorou sa mení smernica Komisie (EÚ) 2019/1833 (Ú. v. EÚ L 175, 4. 6. 2020).

Poznámky pod čiarou

1) § 6 ods. 4 a § 18 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) § 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.

3) § 3 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4) § 7 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5) § 2 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

6) § 52 ods. 1 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

7) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.

8) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

9) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.
§ 4 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 z 9. marca 2016 o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS (Ú. v. EÚ L 81, 31. 3. 2016).

10) § 17 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

11) § 7 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

12) § 13 ods. 6 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

14) § 30 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

15) § 30 ods. 1 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

16) § 95 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

17) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely.

18) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.