Nariadenie vlády č. 83/2013 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci

Čiastka 22/2013
Platnosť od 13.04.2013
Účinnosť od 15.04.2013

83

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 3. apríla 2013

o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 607/2004 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti zamestnancov pred rizikami z expozície biologickým faktorom pri práci a na predchádzanie týmto rizikám pri všetkých činnostiach, pri ktorých zamestnanci sú alebo môžu byť pri práci exponovaní biologickým faktorom.

(2) Toto nariadenie vlády sa ďalej vzťahuje aj na činnosti, pri ktorých zamestnanci v zdravotníctve vrátane zamestnancov iných zamestnávateľov, ktorí plnia úlohy na spoločnom pracovisku,1) môžu byť poranení ostrými zdravotníckymi predmetmi. Vzorový indikatívny zoznam prác s biologickými faktormi je uvedený v prílohe č. 1.

§ 2

Základné pojmy

Na účely tohto nariadenia vlády

a) biologické faktory sú mikroorganizmy vrátane geneticky modifikovaných mikroorganizmov, bunkové kultúry a ľudské endoparazity, ktoré môžu vyvolať nákazu, alergiu alebo toxický účinok u ľudí; biologické faktory sú tiež prióny, ktoré môžu spôsobiť u ľudí prenosné ochorenie,

b) mikroorganizmy sú mikrobiologické bunkové jedince alebo nebunkové jedince, ktoré sú schopné procesu zdvojenia alebo prenosu genetického materiálu,

c) bunkové kultúry sú populácie buniek získané kultiváciou mnohobunkových organizmov v laboratórnych podmienkach,

d) ostré zdravotnícke predmety vrátane injekčných ihiel sú pracovné prostriedky2) používané na vykonávanie špecifických zdravotníckych činností, ktorými sa dá porezať, pichnúť, spôsobiť poranenie alebo nákazu (ďalej len „poranenie alebo nákaza pri vykonávaní zdravotníckych činností“).

§ 3

Klasifikácia biologických faktorov

(1) Biologické faktory sa na základe miery rizika nákazy u ľudí klasifikujú na

a) biologické faktory 1. skupiny, pri ktorých nie je pravdepodobné, že by mohli spôsobiť ochorenie ľudí,

b) biologické faktory 2. skupiny, ktoré môžu spôsobiť ochorenie ľudí a mohli by predstavovať nebezpečenstvo pre zamestnancov, ale nie je pravdepodobné, že sa ochorenie rozšíri v populácii, pričom obvykle je k dispozícii účinná profylaxia alebo liečba,

c) biologické faktory 3. skupiny, ktoré môžu spôsobiť závažné ochorenie ľudí a vážne nebezpečenstvo pre zamestnancov; môžu predstavovať riziko rozšírenia v populácii, pričom obvykle je k dispozícii účinná profylaxia alebo liečba,

d) biologické faktory 4. skupiny, ktoré spôsobujú závažné ochorenie ľudí a sú vážnym nebezpečenstvom pre zamestnancov; môžu predstavovať vysoké riziko rozšírenia v populácii, pričom obvykle nie je k dispozícii účinná profylaxia alebo liečba.

(2) Klasifikácia biologických faktorov podľa odseku 1 písm. b) až d) je uvedená v prílohe č. 2.

(3) Ak biologický faktor nemožno jednoznačne klasifikovať ako faktor jednej zo skupín uvedených v odseku 1, tento faktor sa klasifikuje ako faktor skupiny s vyššou mierou rizika.

§ 4

Posudzovanie rizika z expozície biologickým faktorom

(1) Pri činnosti, pri ktorej by mohlo vzniknúť riziko z expozície biologickým faktorom vrátane poranenia alebo nákazy pri vykonávaní zdravotníckych činností, musí zamestnávateľ určiť povahu, stupeň a trvanie expozície zamestnancov týmto biologickým faktorom, aby mohol posúdiť akékoľvek riziko pre zdravie alebo bezpečnosť zamestnancov a prijať opatrenia.

(2) Pri činnostiach, ktoré sú spojené s expozíciou viacerým druhom biologických faktorov, zamestnávateľ posudzuje riziko podľa odseku 1 na základe nebezpečenstva, ktoré spolu predstavujú prítomné biologické faktory alebo situácie súvisiace s poranením alebo nákazou pri vykonávaní zdravotníckych činností; zamestnávateľ musí vykonávať posúdenie rizika z expozície biologickým faktorom pravidelne a vždy, keď sa zmenia podmienky, ktoré môžu ovplyvniť expozíciu zamestnancov biologickým faktorom.

(3) Zamestnávateľ musí na požiadanie predložiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva3) alebo príslušnému inšpektorátu práce4) informácie, ktoré sú podkladom na posúdenie rizika z expozície biologickým faktorom podľa odsekov 1 a 2.

(4) Posudzovanie rizika z expozície biologickým faktorom podľa odsekov 1 a 2 sa vykonáva na základe dostupných informácií a zahŕňa

a) klasifikáciu biologických faktorov, ktoré sú alebo môžu byť nebezpečné pre zdravie ľudí podľa § 3,

b) pracovné postupy a technológie spojené s rizikom expozície biologickým faktorom vrátane situácií súvisiacich s poranením alebo nákazou pri vykonávaní zdravotníckych činností vrátane kontaktu s krvou alebo iným potenciálne infekčným materiálom,

c) pracovné podmienky,5) organizáciu práce s biologickými faktormi z hľadiska prevencie prenosných ochorení a odbornú spôsobilosť zamestnancov,

d) psychosociálne faktory a vplyv faktorov súvisiacich s pracovným prostredím,

e) odporúčanie príslušného orgánu verejného zdravotníctva v záujme ochrany zdravia zamestnancov na sledovanie biologických faktorov, ktorým sú alebo môžu byť zamestnanci exponovaní,

f) informácie o prenosných ochoreniach, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s prácou zamestnancov,

g) alergické účinky alebo toxické účinky biologických faktorov, ktoré môžu súvisieť s prácou zamestnancov,

h) poznatky o ochorení, ktoré poškodilo zdravie zamestnancov a ktoré priamo súvisí s ich prácou.

(5) Zamestnávateľ vypracuje na základe posúdenia rizika z expozície biologickým faktorom posudok o riziku,6) v ktorom zohľadní opatrenia uvedené v odsekoch 1 až 4 a v § 5, § 16 a 17.

§ 5

Uplatňovanie opatrení pri posudzovaní rizika z expozície biologickým faktorom

(1) Ak výsledky posúdenia rizika podľa § 4 preukážu expozíciu alebo možnú expozíciu biologickým faktorom 1. skupiny, ktoré nepredstavujú identifikovateľné zdravotné riziko, ustanovenia § 6 až 18 sa nepoužijú; uplatňuje sa požiadavka prílohy č. 5 prvého bodu.

(2) Ak výsledky posúdenia rizika z expozície biologickým faktorom podľa § 4 preukážu, že činnosť nezahŕňa cielenú prácu s biologickým faktorom alebo jeho používanie, ale môže mať za následok expozíciu zamestnancov biologickým faktorom ako pri prácach uvedených v prílohe č. 1, ustanovenia § 6, 8 , 9, § 11 až 15 sa budú uplatňovať, ak výsledky posúdenia rizika z expozície biologickým faktorom podľa § 4 preukážu, že je to potrebné.

§ 6

Nahrádzanie škodlivého biologického faktora

Ak to povaha činnosti umožňuje, zamestnávateľ vylúči používanie škodlivého biologického faktora a nahradí ho iným biologickým faktorom, ktorý nie je nebezpečný alebo je menej nebezpečný pre zdravie alebo bezpečnosť zamestnancov.

§ 7

Znižovanie rizika z expozície biologickým faktorom

Ak výsledky posúdenia rizika z expozície biologickým faktorom podľa § 4 preukážu riziko pre zdravie alebo bezpečnosť zamestnancov vrátane poranenia alebo nákazy pri vykonávaní zdravotníckych činností, musí zamestnávateľ predísť expozícii biologickým faktorom. Ak to so zreteľom na činnosť a posúdenie rizika podľa § 4 nie je technicky možné, zamestnávateľ musí znížiť expozíciu biologickým faktorom na úroveň, ktorá je nevyhnutná na primeranú ochranu zdravia alebo bezpečnosť zamestnancov, vykonaním opatrení s prihliadnutím na výsledky posúdenia rizika najmä

a) obmedzením počtu zamestnancov, ktorí sú alebo môžu byť exponovaní biologickým faktorom, na najnižšiu možnú mieru,

b) vypracovaním pracovných postupov a technických kontrolných opatrení na zabránenie alebo zníženie uvoľňovania biologických faktorov na mieste práce,

c) kolektívnymi ochrannými opatreniami; ak sa expozícii biologickým faktorom nedá zabrániť inak, individuálnymi ochrannými opatreniami,

d) hygienickými opatreniami zameranými na prevenciu alebo obmedzenie náhodného prenosu alebo uvoľnenia biologického faktora z pracoviska,

e) použitím bezpečnostného a zdravotného označenia a použitím výstražnej značky pre biologické nebezpečenstvo a ďalšej vhodnej značky,7)

f) vypracovaním havarijného plánu pre prípad nehody súvisiacej s biologickými faktormi, ktorý obsahuje technické, organizačné a iné opatrenia na ochranu zamestnancov a zvládnutie nehody,

g) zisťovaním prítomnosti biologických faktorov používaných pri práci na miestach mimo ich primárnych fyzických bariér, ak je to nevyhnutné a technicky uskutočniteľné,

h) vybavením pracoviska prostriedkami na bezpečný zber, zhromažďovanie a zneškodňovanie odpadu a používaním bezpečných a identifikovateľných obalov po ich dekontaminácii,

i) bezpečnou manipuláciou a prepravou biologických faktorov v rámci pracoviska,

j) predchádzaním poraneniu alebo nákaze pri vykonávaní zdravotníckych činností vrátane poskytovania zdravotnej starostlivosti a služieb s ňou spojených, používaním bezpečných pracovných prostriedkov a bezpečných manipulačných metód zneškodňovania ostrých zdravotníckych predmetov.

§ 8

Informovanie orgánu verejného zdravotníctva

(1) Ak výsledky posúdenia rizika z expozície biologickým faktorom podľa § 4 preukážu riziko pre zdravie alebo bezpečnosť zamestnancov, zamestnávateľ na požiadanie poskytne príslušnému orgánu verejného zdravotníctva3) informácie týkajúce sa

a) výsledkov posúdenia rizika z expozície biologickým faktorom podľa § 4,

b) činností, pri ktorých zamestnanci boli alebo mohli byť exponovaní biologickým faktorom,

c) počtu zamestnancov exponovaných biologickým faktorom,

d) mena, priezviska a odbornej spôsobilosti osoby zodpovednej za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a zdravotný dohľad,

e) uskutočnených preventívnych a ochranných opatrení vrátane pracovných postupov a metód,

f) havarijného plánu na ochranu zamestnancov pred expozíciou biologickým faktorom 3. skupiny a 4. skupiny, ktorá môže vzniknúť v dôsledku porušenia bariér ohraničujúcich úroveň ochrany.

(2) Zamestnávateľ bezodkladne informuje príslušný orgán verejného zdravotníctva o akejkoľvek nehode alebo udalosti, ktorá môže mať za následok únik biologického faktora a ktorá môže spôsobiť závažnú nákazu alebo ochorenie ľudí.

(3) Zamestnávateľ po skončení svojej činnosti alebo zrušení pracoviska odovzdá zoznamy osôb podľa § 12 a zdravotné záznamy podľa § 15 príslušnému orgánu verejného zdravotníctva.

§ 9

Ochranné opatrenia na znižovanie rizika z expozície biologickým faktorom

(1) Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pri všetkých činnostiach, pri ktorých je riziko pre zdravie alebo bezpečnosť zamestnancov pri práci s biologickými faktormi vrátane poranenia alebo nákazy pri vykonávaní zdravotníckych činností, aby zamestnanci

a) nejedli a nepili v pracovných priestoroch, v ktorých je pravdepodobnosť kontaminácie biologickými faktormi,

b) mali vhodnú oddychovú miestnosť a zariadenie na osobnú hygienu,8) kde musia byť k dispozícii podľa druhu činnosti aj roztoky na výplach očí a kožné antiseptiká,

c) používali účinné osobné ochranné pracovné prostriedky9) a zabezpečí

1. ich riadne skladovanie vo vyhradených priestoroch,

2. ich kontrolu a čistenie, ak je to možné pred použitím a po každom použití,

3. ich opravu alebo výmenu, ak sa poškodia,

4. používanie jednorazových osobných ochranných pracovných prostriedkov tam, kde je to potrebné.

(2) Zamestnávateľ určí postupy na odber, manipuláciu a spracovanie vzoriek materiálu ľudského pôvodu alebo zvieracieho pôvodu vrátane postupov na predchádzanie poraneniu alebo nákaze pri vykonávaní zdravotníckych činností.

(3) Osobné ochranné pracovné prostriedky podľa odseku 1 písm. c), ktoré môžu byť kontaminované biologickými faktormi, zamestnanci musia odložiť pri opúšťaní pracovných priestorov a musia ich udržiavať oddelene od ostatných odevov. Zamestnávateľ zabezpečí ich dekontamináciu a čistenie; ak je to potrebné, aj ich bezpečnú likvidáciu.

(4) Náklady spojené s opatreniami podľa odsekov 1 a 2 uhrádza zamestnávateľ; úhradu týchto nákladov nemožno požadovať od zamestnanca.

§ 10

Informovanie a školenie zamestnancov

(1) Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby zamestnanci a zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci boli dostatočne a vhodne vyškolení na základe všetkých dostupných informácií, najmä aby sa im poskytli informácie a pokyny týkajúce sa

a) nebezpečenstva a možného zdravotného rizika z biologických faktorov,

b) ochranných a preventívnych opatrení na predchádzanie expozície biologickým faktorom vrátane dodržiavania bezpečných pracovných postupov a možných následkov z ich porušenia,

c) zodpovednosti za vlastnú bezpečnosť a ochranu zdravia, ako aj bezpečnosť a ochranu zdravia iných osôb, ktoré ovplyvňujú svojou prácou,

d) dodržiavania osobnej hygieny a používania osobných ochranných pracovných prostriedkov,

e) postupov, ktoré majú zamestnanci dodržiavať pri nehode, a postupov na jej predchádzanie,

f) podmienok práce a prevádzky na pracovisku,

g) označovania rozličných rizík vrátane biologického nebezpečenstva,7)

h) postupov pri poranení alebo nákaze pri vykonávaní zdravotníckych činností vrátane kontaktu s krvou a iným potenciálne infekčným materiálom,

i) rizika pri kontakte s krvou a telesnými tekutinami,

j) správneho používania zdravotníckych pomôcok a nástrojov s integrovanými bezpečnostnými mechanizmami,

k) preventívnych opatrení, štandardných bezpečnostných opatrení, bezpečných systémov práce, postupov správneho používania a zneškodňovania ostrých zdravotníckych predmetov, zneškodňovania kontaminovaného odpadu a významu očkovania,

l) podporovania osvedčených postupov v oblasti prevencie,

m) evidencie pracovných úrazov a zasielania záznamu o registrovanom pracovnom úraze a správy o vyšetrení príčin a vzniku pracovného úrazu,10) ktoré súvisia s poranením alebo nákazou pri vykonávaní zdravotníckych činností, príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru,

n) opatrení, ktoré sa majú prijať pri poranení a úraze.

(2) Školenie podľa odseku 1 je zamestnávateľ povinný

a) uskutočniť pred začatím práce s biologickými faktormi,

b) prispôsobiť novému riziku z expozície biologickým faktorom alebo zmenám tohto rizika,

c) opakovať podľa potreby; najmenej raz ročne, o čom vyhotoví písomný záznam.

§ 11

Informovanie zamestnancov v osobitných prípadoch

(1) Zamestnávateľ vypracuje písomné pokyny o postupe, ktorý sa má dodržať, ak ide o

a) závažnú nehodu alebo udalosť spojenú s manipuláciou s biologickými faktormi, s poranením alebo nákazou pri vykonávaní zdravotníckych činností vrátane kontaktu s krvou alebo iným potenciálne infekčným materiálom,

b) manipuláciu s biologickými faktormi 3. skupiny a 4. skupiny.

(2) Písomné pokyny musia byť umiestnené priamo v priestoroch pracoviska na mieste viditeľnom a prístupnom všetkým zamestnancom.

(3) Zamestnanci bezodkladne hlásia každú nehodu alebo udalosť spojenú s manipuláciou s biologickými faktormi vrátane poranenia alebo nákazy pri vykonávaní zdravotníckych činností zamestnávateľovi, poverenej osobe alebo osobe zodpovednej za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

(4) Zamestnávateľ bezodkladne informuje zamestnancov a zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci o

a) každej nehode alebo udalosti, ktorá mohla mať za následok únik biologického faktora, ktorý by mohol spôsobiť závažnú nákazu alebo ochorenie ľudí,

b) príčinách nehody alebo udalosti a o opatreniach, ktoré vykonal alebo ktoré sa majú vykonať na nápravu situácie.

(5) Každý zamestnanec má právo na informácie podľa § 12, ktoré sa ho týkajú, a každému zamestnancovi, ak o to požiada, zamestnávateľ poskytuje záznamy týkajúce sa jeho osoby.

(6) Zamestnanci a zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci musia mať prístup k anonymným kolektívnym informáciám, ktoré súvisia s expozíciou zamestnancov biologickým faktorom pri práci.

(7) Zamestnávateľ poskytne zamestnancom a ich zástupcom pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na ich písomné požiadanie informácie uvedené v § 8.

§ 12

Zoznam exponovaných zamestnancov

(1) Zamestnávateľ vedie zoznam zamestnancov exponovaných biologickým faktorom 3. skupiny alebo 4. skupiny podľa druhu vykonávanej práce, ak je to možné aj podľa biologického faktora, ktorému boli zamestnanci exponovaní, záznamy o expozícii biologickým faktorom a o nehodách a udalostiach.

(2) Zoznamy zamestnancov podľa odseku 1 zamestnávateľ uchováva

a) najmenej 10 rokov od skončenia expozície biologickým faktorom,

b) 40 rokov od poslednej známej expozície tým biologickým faktorom, ktorý môže mať za následok vznik nákaz,

1. o ktorých je známe, že majú schopnosť vyvolať chronickú nákazu alebo latentnú nákazu,

2. ktoré nie je možné na základe súčasných vedomostí diagnostikovať, až do rozvinutia ochorenia o mnoho rokov neskôr,

3. pri ktorých predchádza vzniku ochorenia zvlášť dlhá inkubačná doba,

4. ktoré sa napriek liečbe v nepravidelných dlhodobých intervaloch obnovujú alebo

5. ktoré môžu zanechať závažné dlhodobé následky.

(3) K zoznamu podľa odseku 1 má prístup lekár vykonávajúci zdravotný dohľad, zdravotnícki pracovníci vykonávajúci dohľad nad pracovnými podmienkami, príslušný orgán verejného zdravotníctva3) alebo príslušný inšpektorát práce4) a osoby zodpovedné za ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci u zamestnávateľa.

§ 13

Konzultácie a účasť zamestnancov

Konzultácie a účasť zamestnancov a zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pri riešení problematiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s rizikom expozície biologickým faktorom sa vykonávajú podľa osobitného predpisu.11)

§ 14

Schválenie používania biologických faktorov a náležitosti žiadosti o schválenie používania biologických faktorov

(1) Používanie biologických faktorov musí vopred schváliť rozhodnutím príslušný orgán verejného zdravotníctva na základe žiadosti,12) ak ide o prvé použitie biologických faktorov 2. skupiny, 3. skupiny a 4. skupiny.

(2) Schválenie príslušným orgánom verejného zdravotníctva si zamestnávateľ musí vyžiadať aj na prvé použitie každého ďalšieho biologického faktora 4. skupiny a každého ďalšieho nového biologického faktora 3. skupiny, ak sám predbežne klasifikuje tento biologický faktor.

(3) Na laboratóriá, ktoré vykonávajú diagnostiku biologických faktorov 4. skupiny, sa nevzťahujú ustanovenia odseku 2.

(4) Ak v rámci schválených pracovných procesov alebo postupov pri používaní biologických faktorov nastali zásadné a dôležité zmeny pre zdravie a bezpečnosť pri práci, zamestnávateľ vykoná nové posúdenie rizika z expozície biologickým faktorom podľa § 4; tieto zmeny zamestnávateľ upraví v prevádzkovom poriadku, ktorý predloží na schválenie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva.13)

(5) Žiadosť o schválenie podľa odsekov 1 až 4 musí obsahovať

a) druh a klasifikáciu biologického faktora, ktorý bude zamestnávateľ používať,

b) výsledky posúdenia rizika z expozície biologickým faktorom podľa § 4,

c) počet zamestnancov exponovaných biologickým faktorom,

d) prevádzkový poriadok,

e) havarijný plán ochrany zamestnancov pri nehode alebo udalosti,

f) meno, priezvisko a odbornú spôsobilosť osoby zodpovednej za bezpečnosť a zdravie pri práci a zdravotný dohľad.

§ 15

Zdravotný dohľad pri práci

(1) Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť primeraný zdravotný dohľad pre zamestnancov pri práci, pri ktorej dochádza k expozícii biologickým faktorom, ak na základe posúdenia rizika z expozície biologickým faktorom podľa § 4 zistí riziko pre ich zdravie alebo bezpečnosť; súčasťou zdravotného dohľadu sú aj cielené lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci.14)

(2) Zamestnávateľ musí zabezpečiť zdravotný dohľad pre zamestnancov pred expozíciou biologickým faktorom a v pravidelných intervaloch počas expozície tak, aby bolo možné priamo uplatňovať individuálne ochranné a preventívne opatrenia.

(3) Zdravotný dohľad je primeraný, ak

a) je možné dať do príčinnej súvislosti expozíciu zamestnanca konkrétnemu biologickému faktoru k špecifickému ochoreniu alebo iným škodlivým účinkom na zdravie, ktoré tento biologický faktor môže vyvolať,

b) je pravdepodobné, že ochorenie alebo škodlivý účinok na zdravie sa môže vyskytnúť za určitých pracovných podmienok,

c) vyšetrovacia technika predstavuje malé riziko pre zamestnancov,

d) existujú štandardné vyšetrovacie metódy na zisťovanie príznakov ochorení alebo škodlivých účinkov na zdravie.

(4) Zamestnancom, ktorí sú alebo ktorí môžu byť exponovaní biologickým faktorom, proti ktorým nie sú imúnni, zamestnávateľ poskytne očkovanie, ak je k dispozícii účinná očkovacia látka. Pri dostupnosti očkovacích látok zamestnávateľ prihliada na zásady pri očkovaní uvedené v prílohe č. 3.

(5) Každý zamestnanec, u ktorého sa vykonáva zdravotný dohľad, musí mať založený a aktualizovaný osobný zdravotný záznam a záznam o expozícii biologickým faktorom. Zdravotné záznamy a záznamy o expozícii biologickým faktorom obsahujú súhrn výsledkov z vykonanej cielenej lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci, všetkých reprezentatívnych údajov o expozícii biologickým faktorom, biologického monitorovania a očkovania a skutočností dôležitých na posúdenie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu.

(6) Zdravotné záznamy a záznamy o expozícii zamestnanca biologickým faktorom zamestnávateľ vedie a uchováva počas 10 rokov od skončenia práce zamestnanca, pri ktorej je riziko expozície; v prípadoch uvedených v § 12 ods. 2 písm. b) uchováva osobné zdravotné záznamy najmenej 40 rokov po poslednej známej expozícii biologickým faktorom. Údaje zo zdravotných záznamov a záznamov o expozícii zamestnanca biologickým faktorom zamestnávateľ poskytuje na požiadanie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva.

(7) Každý zamestnanec má na požiadanie prístup k zdravotným záznamom a záznamom o expozícii biologickým faktorom týkajúcim sa jeho osoby. Zamestnanec alebo zamestnávateľ môže požiadať o preskúmanie výsledkov zdravotného dohľadu.

(8) Ak fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba zanikne, je povinná odovzdať zoznam zamestnancov so záznamom o expozícii biologickým faktorom príslušnému orgánu verejného zdravotníctva.

(9) Ak lekár vykonávajúci zdravotný dohľad u zamestnanca zistí ochorenie alebo škodlivé zdravotné účinky, ktoré považuje za následok expozície biologickým faktorom, informuje zamestnanca o výsledkoch a odporúča mu podrobiť sa zdravotnému dohľadu aj po skončení práce v riziku z expozície biologickým faktorom.

(10) Zamestnávateľ na základe zistení podľa odseku 9

a) vykoná revíziu posúdenia rizika z expozície biologickým faktorom vypracovaného podľa § 4,

b) vykoná revíziu opatrení prijatých podľa § 6, 7 a 9 s cieľom vylúčiť alebo znížiť riziko z expozície biologickým faktorom,

c) zohľadní odporúčanie lekára, ktorý vykonáva zdravotný dohľad, alebo odporúčanie príslušného orgánu verejného zdravotníctva pri uplatňovaní ochranných a preventívnych opatrení vrátane možnosti preložiť zamestnanca na inú prácu, pri ktorej nie je riziko z expozície biologickým faktorom,

d) zabezpečí zdravotný dohľad u všetkých zamestnancov, ktorí boli podobne exponovaní biologickým faktorom; lekár vykonávajúci zdravotný dohľad môže navrhnúť, aby sa exponovaní zamestnanci podrobili zdravotnému dohľadu, ak ho už nenariadil príslušný orgán verejného zdravotníctva.

(11) Zásady zdravotného dohľadu u zamestnancov exponovaných biologickým faktorom sú uvedené v prílohe č. 4.

(12) Ochorenie alebo úmrtie zamestnanca, o ktorom sa zistí, že nastalo v dôsledku expozície biologickým faktorom pri práci, je zamestnávateľ povinný oznámiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva.15)

(13) Náklady spojené so zdravotným dohľadom uhrádza zamestnávateľ; úhradu týchto nákladov nie je možné požadovať od zamestnanca.

§ 16

Zdravotnícke zariadenia a zariadenia veterinárnej starostlivosti okrem diagnostických laboratórií

(1) Na účel posúdenia rizika z expozície biologickým faktorom podľa § 4 zamestnávateľ prihliada najmä na

a) podozrenie z prítomnosti biologických faktorov v organizme pacienta alebo v organizme zvieraťa a v biologických materiáloch alebo biologických vzorkách, ktoré sa im odobrali,

b) ohrozenie, ktoré predstavujú biologické faktory, o ktorých sa vie alebo o ktorých existuje podozrenie, že sú prítomné v organizme pacienta alebo v organizme zvieraťa a v biologických materiáloch alebo biologických vzorkách, ktoré sa im odobrali,

c) riziko z expozície biologickým faktorom vyplývajúce z povahy práce,

d) rozsah manipulácie so zdravotníckymi predmetmi a situácie súvisiace s poranením alebo nákazou pri vykonávaní zdravotníckych činností vrátane kontaktu s krvou alebo s iným potenciálne infekčným materiálom,

e) riziko poranenia alebo nákazy,

f) možné spôsoby vylúčenia rizika z expozície biologickým faktorom.

(2) Na ochranu zdravia a bezpečnosti zamestnancov pred rizikom z expozície biologickým faktorom v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach veterinárnej starostlivosti zamestnávateľ vykoná opatrenia primerané riziku, ktoré zahŕňajú najmä

a) špecifikáciu vhodných postupov na dekontamináciu a dezinfekciu,

b) dôsledné používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov a tam, kde to je potrebné, používanie jednorazových osobných ochranných pracovných prostriedkov; jednorazové osobné ochranné pracovné prostriedky nie je možné používať opakovane,

c) zabezpečenie dostatočného počtu jednorazových osobných ochranných pracovných prostriedkov s prihliadnutím na charakter práce a to najmä ochranné rukavice, ochranné plášte, ochranné rúška, ochranné okuliare a ich bezpečnú likvidáciu po použití,

d) určenie a zavedenie bezpečných postupov na používanie a zneškodňovanie ostrých zdravotníckych predmetov a kontaminovaného odpadu vrátane umiestnenia zreteľne označených a technicky bezpečných nádob na manipuláciu s jednorazovými ostrými zdravotníckymi predmetmi a injekčným materiálom čo najbližšie k priestorom, kde sa používajú alebo nachádzajú ostré zdravotnícke predmety; tieto postupy zamestnávateľ pravidelne prehodnocuje a tvoria neoddeliteľnú súčasť opatrení na informovanie a školenie zamestnancov podľa § 10 a 11,

e) s ohľadom na činnosť a posúdenie rizika z expozície biologickým faktorom, znižovanie expozície biologickým faktorom odstraňovaním zbytočného používania ostrých zdravotníckych predmetov a uplatňovanie zdravotníckych pomôcok s integrovanými bezpečnostnými ochrannými mechanizmami,

f) zákaz používať opakované nasadzovanie krytu na ihly.

(3) Tam, kde dochádza k poraneniu alebo nákaze pri vykonávaní zdravotníckych činností, zamestnávateľ musí vypracovať plán a postupy riešenia situácií, pri ktorých vzniká riziko poranenia; zamestnanci musia byť s týmto plánom a postupmi oboznámení.

(4) Zamestnávateľ pri poranení alebo nákaze zamestnanca pri vykonávaní zdravotníckych činností

a) zabezpečí starostlivosť o poraneného zamestnanca vrátane zabezpečenia poskytnutia poexpozičnej profylaxie a potrebnej zdravotnej starostlivosti, pričom musí byť dodržaná dôvernosť informácií o poranení, diagnóze a liečbe; ak je to potrebné zabezpečí aj vhodný zdravotný dohľad podľa § 15,

b) zistí príčinu pracovného úrazu a okolnosti jeho vzniku, spíše záznam o registrovanom pracovnom úraze, prešetrí príčiny a okolnosti vzniku nákazy a prijme príslušné opatrenia; zamestnanec musí včas poskytnúť informácie o podrobnostiach vzniku pracovného úrazu alebo vzniku nákazy,

c) zabezpečí poradenstvo a ak je to potrebné, aj pracovnú rehabilitáciu.16)

(5) V izolačných priestoroch, v ktorých sú pacienti alebo zvieratá infikované biologickými faktormi 3. skupiny alebo 4. skupiny alebo u ktorých je podozrenie, že sú infikovaní týmito faktormi, sa uplatňujú ochranné opatrenia podľa prílohy č. 5, ktoré znížia riziko nákazy pre zamestnancov na najnižšiu možnú mieru.

§ 17

Osobitné opatrenia pre priemyselné procesy, laboratóriá a miestnosti pre pokusné zvieratá

(1) V laboratóriách vrátane diagnostických laboratórií a v miestnostiach pre pokusné zvieratá,17) ktoré boli zámerne infikované biologickými faktormi 2. skupiny, 3. skupiny alebo 4. skupiny alebo ktoré sú nosičmi, alebo u ktorých je podozrenie z nosičstva takýchto faktorov (ďalej len „laboratóriá“), zamestnávateľ vykonáva tieto opatrenia:

a) v laboratóriách, v ktorých zamestnanci manipulujú s biologickými faktormi 2. skupiny, 3. skupiny alebo 4. skupiny z dôvodu výskumu, vývoja alebo diagnostiky, zamestnávateľ určí ochranné opatrenia podľa prílohy č. 5 na zníženie rizika nákazy na základe posúdenia rizika z expozície biologickým faktorom podľa § 4 a po určení úrovne ochrany požadovanej pre príslušné biologické faktory; činnosti spojené s manipuláciou s biologickým faktorom musí zamestnanec vykonávať pri práci s biologickým faktorom 2. skupiny len v pracovných priestoroch zodpovedajúcich najmenej úrovni ochrany 2. stupňa; pri práci s biologickým faktorom 3. skupiny len v pracovných priestoroch zodpovedajúcich najmenej úrovni ochrany 3. stupňa a pri práci s biologickým faktorom 4. skupiny v pracovných priestoroch zodpovedajúcich úrovni ochrany 4. stupňa,

b) v laboratóriách, v ktorých zamestnanci manipulujú s materiálmi podozrivými z prítomnosti biologických faktorov, ktoré môžu spôsobiť ochorenie zamestnancov, ktorých úlohou nie je práca s biologickými faktormi na účel ich kultivácie alebo pomnožovania, zamestnávateľ musí prijať opatrenia zodpovedajúce aspoň úrovni ochrany 2. stupňa; ochranné opatrenia zodpovedajúce úrovni ochrany 3. stupňa alebo 4. stupňa zamestnávateľ zabezpečí, ak ide o podozrenie alebo preukázanie, že taká úroveň ochrany je potrebná okrem prípadov, keď príslušný orgán verejného zdravotníctva rozhodne, že postačuje nižšia úroveň ochrany.

(2) Ustanovenie odseku 1 písm. a) sa vzťahuje aj na priemyselné procesy, pri ktorých sa používajú biologické faktory 2. skupiny, 3. skupiny alebo 4. skupiny, pričom sa uplatňujú ochranné opatrenia podľa prílohy č. 6. Na základe výsledkov posúdenia rizika z expozície biologickým faktorom 2. skupiny, 3. skupiny alebo 4. skupiny môže príslušný orgán verejného zdravotníctva rozhodnúť o vhodných opatreniach, ktoré musí zamestnávateľ uplatňovať pri priemyselnom používaní týchto biologických faktorov.

(3) Činnosti uvedené v odsekoch 1 a 2, pri ktorých zamestnávateľ nemohol vykonať úplné posúdenie biologického faktora a pri ktorých môže zamýšľané použitie biologických faktorov predstavovať závažne zdravotné riziko pre zamestnancov, je možné vykonávať výhradne na pracoviskách zodpovedajúcich najmenej úrovni ochrany 3. stupňa.

§ 18

Prevádzkový poriadok

Zamestnávateľ je povinný vypracovať prevádzkový poriadok, ktorý podlieha schvaľovaniu podľa osobitného predpisu12) a ktorý obsahuje

a) posudok o riziku z expozície biologickým faktorom podľa § 4,

b) údaje o umiestnení pracoviska, identifikáciu zdrojov rizika z expozície biologickým faktorom vrátane rizika poranenia alebo nákazy pri vykonávaní zdravotníckych činností vrátane kontaktu s krvou alebo iným potenciálne infekčným materiálom,

c) opis technológie alebo činnosti, vybavenie pracoviska z hľadiska stavebného, materiálneho a technického vrátane kontrolných systémov na zabránenie úniku alebo prenosu biologických faktorov na pracovisku,

d) zabezpečenie ochranných a preventívnych opatrení s ohľadom na požadovanú úroveň ochrany podľa príloh č. 5 a 6 vrátane opatrení na bezpečnú manipuláciu a prepravu biologických faktorov na pracovisku a opatrení na prevenciu poranenia alebo nákazy pri vykonávaní zdravotníckych činností,

e) havarijný plán na ochranu zamestnancov pred expozíciou biologickým faktorom 3. skupiny a 4. skupiny, ktorá môže vzniknúť v dôsledku porušenia bariér ohraničujúcich úroveň ochrany,

f) spôsoby dekontaminácie a dezinfekcie a kontrola ich účinnosti na pracovisku,

g) prostriedky na bezpečný zber, dočasné skladovanie a zneškodňovanie odpadov s obsahom biologických faktorov vrátane ostrých zdravotníckych predmetov,

h) spôsob a frekvenciu školení zamestnancov,

i) spôsob zabezpečenia očkovania zamestnancov.

§ 19

Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 7.


§ 20

Zrušujúce ustanovenie

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republika č. 338/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci.

§ 21

Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. apríla 2013.


Robert Fico v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 83/2013 Z. z.

VZOROVÝ ZOZNAM PRÁC S BIOLOGICKÝMI FAKTORMI

1. Práca v potravinárskych závodoch.

2. Práca v poľnohospodárstve.

3. Pracovné činnosti, pri ktorých dochádza k styku so zvieratami a výrobkami živočíšneho pôvodu.

4. Práca v zdravotníctve vrátane izolačných jednotiek a patológií.

5. Práca v klinických, veterinárnych a diagnostických laboratóriách vrátane diagnostických mikrobiologických laboratórií.

6. Práca v zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a iné špecifické činnosti v sociálnej oblasti napríklad sociálna práca v otvorenom prostredí so závislými osobami.

7. Práca v závodoch na likvidáciu odpadov.

8. Práca v čistiarňach odpadových vôd.

9. Práca v ozbrojených zboroch, Policajnom zbore, Hasičskom a záchrannom zbore a Horskej záchrannej službe.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 83/2013 Z. z.

KLASIFIKÁCIA BIOLOGICKÝCH FAKTOROV

1. V súlade s rozsahom platnosti tohto nariadenia vlády sa do zoznamu klasifikovaných faktorov (ďalej len „zoznam“) zaraďujú výhradne faktory, o ktorých sa vie, že spôsobujú u ľudí nákazu. Tam, kde je to vhodné, sa uvádzajú indikátory toxického a alergického potenciálu biologických faktorov. Zoznam neobsahuje geneticky modifikované mikroorganizmy.

2. Zoznam sa zakladá na účinkoch biologických faktorov na zdravých ľudí. Osobitne sa neprihliada na špecifické účinky na zamestnancov, ktorých vnímavosť môžu ovplyvňovať rozličné príčiny ako napríklad predchádzajúce ochorenie, liečba, oslabená imunita, tehotenstvo alebo dojčenie. Také zvýšené riziko u zamestnancov by sa malo považovať za súčasť hodnotenia rizika z expozície biologickým faktorom podľa tohto nariadenia vlády. Pri niektorých priemyselných procesoch, niektorých laboratórnych prácach alebo niektorých prácach so zvieratami, ktoré zahŕňajú skutočnú alebo možnú expozíciu biologickým faktorom 3. skupiny alebo 4. skupiny, musia byť všetky preventívne technické opatrenia v súlade s § 17 nariadenia vlády.

3. Biologické faktory, ktoré nie sú v zozname klasifikované ako faktory 2. až 4. skupiny, sa automaticky neklasifikujú ako faktory 1. skupiny. Pri biologických faktoroch, o ktorých sa vie, že ich viaceré druhy sú patogénne pre ľudí, zoznam obsahuje tie, ktoré najčastejšie vyvolávajú ochorenia, ako aj odkaz na skutočnosť, že zdravie môžu ovplyvniť aj iné druhy toho istého rodu. Ak sa v zozname uvádza celý rod, znamená to, že druhy a kmene, o ktorých sa vie, že nie sú patogénne, sa zo zoznamu vylučujú.

4. Ak je kmeň oslabený alebo stratil známe virulentné gény, nemusí sa úroveň ochrany požadovaná klasifikáciou jeho kmeňa nevyhnutne uplatniť, podlieha však primeranému hodnoteniu rizika na pracovisku. Je to vtedy, ak sa taký kmeň má použiť ako produkt alebo súčasť produktu na profylaktické alebo liečebné účely.

5. Nomenklatúra klasifikovaných biologických faktorov použitá pri vypracúvaní tohto zoznamu je v súlade s najnovšími medzinárodnými dohodami o taxonómii a nomenklatúre biologických faktorov v čase prípravy tohto zoznamu.

6. Zoznam odráža stav vedomostí v čase jeho vypracovania.

7. Všetky vírusy, ktoré už boli izolované v ľuďoch a ktoré zatiaľ neboli vyhodnotené a začlenené do tejto prílohy, by mali byť klasifikované ako faktory minimálne 2. skupiny okrem prípadov, keď je možné dokázať, že ide o biologický faktor, ktorý pravdepodobne nespôsobuje ochorenie ľudí.

8. Niektoré biologické faktory klasifikované ako faktory 3. skupiny, ktoré sú v zozname označené dvoma hviezdičkami (**), môžu pre zamestnancov predstavovať znížené riziko nákazy, keďže sa nimi spôsobená infekcia bežne nešíri vzduchom. Pri takýchto biologických faktoroch sa vyhodnotia ochranné opatrenia, ktoré sa majú vykonávať, prihliadajúc na charakter konkrétnych činností a množstvo príslušného biologického faktora.

9. Požiadavky na ochranu vyplývajúce z klasifikácie parazitov platia len pre štádiá životného cyklu príslušného parazita, v ktorých je schopný infikovať zamestnancov na pracovisku.

10. Zoznam obsahuje aj samostatné označenia prípadov, v ktorých je pravdepodobné, že biologické faktory spôsobujú alergické alebo toxické reakcie, a prípadov, keď je dostupná účinná očkovacia látka alebo keď sa uchováva zoznam zamestnancov vystavených danému biologickému faktoru dlhšie ako 10 rokov.

Pri preventívnom očkovaní sa prihliada na zásady očkovania uvedené v prílohe č. 6.

Klasifikácia baktérií a podobných organizmov

Baktérie a podobné organizmy

Biologický faktorKlasifikáciaPoznámky
Aggregatibacter actinomycetemcomitans 2 
Actinomadura madurae2 
Actinomadura pelletieri2 
Actinomyces gerencseriae2 
Actinomyces israelii2 
Arcanobacterium pyogenes2 
Actinomyces spp.2 
Arcanobacterium haemolyticum2 
Bacillus anthracis3  
Bacteroides fragilis2 
Bartonella bacilliformis 2 
Bartonella quintana (Rochalimaea quintana)2 
Bartonella (Rochalinea) spp.2 
Bordetella bronchiseptica2 
Bordetella parapertussis2 
Bordetella pertussis2V
Borrelia burgdorferi2 
Borrela duttonii2 
Borrelia recurrentis2 
Borrelia spp.2 
Brucella abortus3 
Brucella canis 3 
Brucella melitensis3 
Brucella suis3 
Burkholderia mallei 3 
Burkholderia pseudomallei 3 
Campylobacter fetus2 
Campylobacter jejuni2 
Campylobacter spp.2 
Cardiobacterium hominis2 
Chlamydophila pneumoniae2 
Chlamydia trachomatis2 
Chlamydophila psittaci (vtáčie kmene)3 
Chlamydophila psittaci (iné kmene)2 
Clostridium botulinum2T
Clostridium perfringens2 
Clostridium tetani2T, V
Clostridium spp.2 
Corynebacterium diphtheriae2T, V
Corynebacterium minutissimum2 
Corynebacterium pseudotuberculosis2 
Corynebacterium spp.2 
Coxiella burnetii3 
Edwardsiella tarda2 
Neorickettsia sennetsu (Ehrlichia sennetsu)2 
Ehrlichia spp.2 
Eikenella corrodens2 
Enterobacter aerogenes/cloacae2 
Enterobacter spp.2 
Enterococcus spp.2 
Erysipelothrix rhusiopathiae2 
Escherichia coli (s výnimkou nepatogénnych kmeňov)2 
Escherichia coli – enterohemoragické kmene, enteropatogénne kmene, cytotoxické kmene (napr. 0157:H7alebo 0103)3**)T
Elizabethkingia meningoseptica (Flavobacterium meningosepticum)2 
Fluoribacter bozemanae2 
Francisella tularensis (typ A)3 
Francisella tularensis (typ B)2 
Fusobacterium necrophorum2 
Gardnerella vaginalis2 
Haemophilus ducreyi2 
Haemophilus influenzae2 
Haemophilus spp.2 
Helicobacter pylori2 
Klebsiella oxytoca2 
Klebsiella pneumoniae 2 
Klebsiella spp.2 
Legionella pneumophila2 
Legionella spp.2 
Leptospira interrogans (všetky sérotypy)2 
Listeria monocytogenes2 
Listeria ivanovii2 
Morganella morganii2 
Mycobacterium africanum3V
Mycobacterium avium/intracellulare2 
Mycobacterium bovis (okrem kmeňa BCG)3V
Mycobacterium chelonae2 
Mycobacterium fortuitum 2 
Mycobacterium kansasii2 
Mycobacterium leprae3 
Mycobacterium malmoense2 
Mycobacterium marinum2 
Mycobacterium microti3**) 
Mycobacterium paratuberculosis2 
Mycobacterium scrofulaceum2 
Mycobacterium simiae2 
Mycobacterium szulgai2 
Mycobacterium tuberculosis3V
Mycobacterium ulcerans3**) 
Mycobacterium xenopi2 
Mycoplasma caviae2 
Mycoplasma hominis2 
Mycoplasma pneumoniae2 
Neisseria gonorrhoeae2 
Neisseria meningitidis2V
Nocardia asteroides2 
Nocardia brasiliensis2 
Nocardia farcinica2 
Nocardia nova2 
Nocardia otitidiscaviarum2 
Pasteurella multocida2 
Pasteurella spp.2 
Peptostreptococcus anaerobius2 
Plesiomonas shigelloides2 
Porphyromonas spp.2 
Prevotella spp.2 
Proteus mirabilis2 
Proteus penneri2 
Proteus vulgaris2 
Providencia alcalifaciens2 
Providencia rettgeri2 
Providencia spp.2 
Pseudomonas aeruginosa2 
Rhodococcus equi2 
Rickettsia akari3**) 
Rickettsia canada3**) 
Rickettsia conorii3 
Rickettsia montana3**) 
Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri)3 
Rickettsia prowazekii3 
Rickettsia rickettsii3 
Rickettsia tsutsugamushi3 
Rickettsia spp.2 
Salmonella enterica subsp. arizonae2 
Salmonella enteritidis2 
Salmonella typhimurium2 
Salmonella paratyphi A, B, C2V
Salmonella typhi3**)V
Salmonella (iné sérotypy)2 
Brachyspira spp. (Serpulina spp.)2 
Shigella boydii2 
Shigella dysenteriae (typ 1)3**)T
Shigella dysenteriae, iné ako typ 12 
Shigella flexneri2 
Shigella sonnei2 
Staphylococcus aureus2 
Streptobacillus moniliformis2 
Streptococcus pneumoniae2 
Streptococcus pyogenes2 
Streptococcus suis2 
Streptococcus spp.2 
Treponema carateum2 
Treponema pallidum ss. pallidum2 
Treponema pallidum ss. pertenue2 
Treponema spp.2 
Vibrio cholerae (vrátane El Tor)2 
Vibrio parahaemolyticus2 
Vibrio spp.2 
Yersinia enterocolitica2 
Yersinia pestis3V
Yersinia pseudotuberculosis2 
Yersinia spp.2 

Vysvetlivky:

**) Niektoré biologické faktory klasifikované ako faktory 3. skupiny môžu pre zamestnancov predstavovať znížené riziko nákazy, pretože sa nimi spôsobená infekcia bežne nešíri vzduchom.

T Produkcia toxínov.

V Dostupnosť účinnej očkovacej látky.

spp. Odkaz na iné druhy, o ktorých sa vie, že sú pre ľudí patogénne.

ss. Poddruh.

Klasifikácia vírusov

Vírusy*)

Biologický faktorKlasifikáciaPoznámky
Adenoviridae2 
Arenaviridae  
 Komplex vírusov Lassa – lymfocytárnej choriomeningitídy (arenavírusy
 Starého sveta):
  
  Vírus horúčky Lassa4 
  Vírus lymfocytárnej choriomeningitídy (neurotropné kmene)3 
  Vírus lymfocytárnej choriomeningitídy (ostatné kmene)2 
  Vírus Mopeia 2 
  Iné komplexy Lassa – lymfocytárnej choriomeningitídy  2 
 Komplex vírusov Tacaribe (arenavírusy Nového sveta):  
  Vírus  Guanarito  4 
  Vírus  Junin 4 
  Vírus Sabia 4 
  Vírus Machupo 4 
  Vírus Flexal 3 
  Iné vírusy komplexu Tacaribe 2 
Astroviridae2 
Bunyaviridae  
  Vírus Belgrade   (tiež známy ako Dobrava)3 
  Vírus  Bhanja 2 
  Vírus Bunyamwera2 
  Vírus  Germiston 2 
  Vírus Oropouche 3 
  Vírus Sin Nombre   (predtým Muerto Canyon)3 
  Vírus kalifornskej encefalitídy 2 
 Hantavírusy  
  Hantaan  vírus (vírus kórejskej hemoragickej  horúčky)3 
  Vírus Seoul 3 
  Vírus Puumala 2 
  Vírus Prospect Hill 2 
  Iné hantavírusy2 
 Nairovírusy  
  Vírus  krymsko-konžskej hemoragickej horúčky4 
  Vírus Hazara 2 
 Flebovírusy  
  Vírus horúčky  údolia Rift3V
  Vírus horúčky Sandfly 2 
  Toskánsky vírus2 
  Iné Bunyaviridae, o ktorých je známe, že sú patogénne2 
Caliciviridae  
  Vírus hepatitídy E 3**) 
  Vírus Norwalk 2 
  Iné Caliciviridae2 
Coronaviridae2 
Filoviridae  
  Vírus Ebola 4 
  Vírus Marburg 4 
Flaviviridae  
  Vírus austrálskej encefalitídy (Encefalitida Murray Valley)3 
  Vírus stredoeurópskej kliešťovej encefalitídy3**)V
  Vírus  Absettarov 3 
  Vírus  Hanzalova 3 
  Vírus Hypr3 
  Vírus  Kumlinge3 
  Vírus Dengue, typ 1 – 4 3 
  Vírus hepatitídy C 3**)D
  Vírus hepatitídy G 3**)D
  Vírus japonskej  B encefalitídy 3V
  Vírus Kyasanurského lesa 3V
  Vírus vrtivky (Louping ill)  3**) 
  Vírus  omskej hemoragickej horúčky3V, a)
  Vírus Powassan3 
  Vírus Rocio 3 
  Vírus ruskej  jarno-letnej  encefalitídy (TBE) 3V, a)
  Vírus encefalitídy  St. Louis 3  
  Vírus Wesselsbron3**) 
  Vírus západonílskej horúčky (West Nile fever virus)3 
  Žltá  zimnica (Yellow fever)3V
  Iné flavivírusy známe ako patogénne pre človeka 2  
Hepadnaviridae  
  Vírus hepatitídy B3**)V, D
  Vírus hepatitídy  D  (delta) 3**)V, D, b)
Herpesviridae  
  Cytomegalovirus2 
  Vírus Epstein-Barr  2 
  Herpesvirus simiae (vírus B)2 
  Vírus herpes simplex  typ 1 a 22 
  Herpesvirus varicella-zoster2 
  Ľudský B-lymfotropný vírus (HBLV-HHV6)2 
  Ľudský herpesvírus 72 
  Ľudský herpesvírus 82D
Orthomyxoviridae  
  Vírusy chrípky typu A, B a C2V, c)
  Orthomyxoviridae  prenášané kliešťami: vírusmi  Dhori a Thogoto 2 
Papovaviridae  
  Vírusy BK a JC 2D, d)
  Ľudské papilomavírusy (Human papillomaviruses)2D, d)
Paramyxoviridae  
  Vírus osýpok (Measles virus)2V
  Vírus mumpsu (Mumps virus)2V
  Vírus newcastleskej choroby (Newcastle disease virus)2 
  Parainfluenza  vírus, typy 1 – 42 
  Respiračný syncyciálny vírus (Respiratory syncytial virus)2 
Parvoviridae  
  Ľudský parvovírus (B 19) (Human parvovirus) 2 
Picornaviridae  
  Vírus akútnej hemoragickej konjuktivitídy (Acute haemorrhagic
  conjunctivitis virus, AHC)
2 
  Vírusy Coxsackie       2 
  Vírusy Echo2 
  Vírus hepatitídy A (ľudský enterovírus, typ 72)2V
  Poliovírusy2V
  Rhinovírusy2 
Poxviridae  
  Vírus Buffalopox2e)
  Vírus Cowpox2 
  Vírus Elephantpox2f)
  Vírus Milkers, node2 
  Vírus Molluscum contagiosum 2 
  Vírus Monkeypox3V
  Vírus Orf 2 
  Vírus Rabbitpox2g)
  Vírus Vaccinia2 
  Vírus Variola  (veľký a malý) 4V
  Vírus Whitepox  (Variola virus)4V
  Vírus Yatapox  (Tana a Yaba)2 
Reoviridae  
  Coltivirus2 
  Ľudské rotavírusy (Human rotaviruses)2 
  Orbivirus2 
  Reovirus2 
Retroviridae  
  Vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti (Human immunodeficiency virus)3**)D
  Ľudský T-bunkový lymfotropný  vírus (Human T-cell lymphotropic virus,
  HTLV), typ 1 a 2
3**)D
  Vírus opičej imunitnej nedostatočnosti (Simian immunodeficiency virus)3**)h)
Rhabdoviridae  
  Vírus besnoty (Rabies virus)3**)V
  Vírus vezikulárnej stomatitídy (Vesicular stomatitis virus)2 
Togaviridae  
 Alfavírusy  
  Vírus východnej konskej encefalitídy (Eastern equine encephalomyelitis)3V
  Vírus Bebaru 2 
  Vírus Chikungunya 3**) 
  Vírus Everglades 3**) 
  Vírus Mayaro 3 
  Vírus Mucambo 3**) 
  Vírus Ndumu 3 
  Vírus O’nyong-nyong 2 
  Vírus  Ross River 2 
  Vírus Semliki Forest 2 
  Vírus Sindbis 2 
  Vírus Tonate  3**) 
  Vírus venezuelskej konskej encefalomyelitídy (Venezuelan equine encephalomyelitis)3V
  Vírus západnej konskej encefalomyelitídy (Western equine encephalomyelitis)3V
  Iné známe alfavírusy2 
  Rubivirus (rubella)2V
Toraviridae  
Neklasifikované vírusy  
  Konské morbiliformné vírusy (Equine morbillivirus)4 
  Vírusy hepatitídy doteraz neidentifikované 3**)D
Nekonvenčné činitele, ktoré vyvolávajú prenosné spongiformné encefalopatie (TSEs):  
  Creutzfeldt-Jakobova choroba 3**)D, d)
 Variant Creutzfeldt-Jakobovej choroby3**)D, d)
  Bovinná spongiformná encefalopatia (BSE) a iné zvieracie TSEs 3**)D, d), i)
  Gerstmann-Sträussler-Scheinkerov syndróm3**)D, d)
  Kuru3**)D, d)

Vysvetlivky:

*) Biologické faktory, ktoré nie sú v zozname klasifikované ako faktory 2. až 4. skupiny, sa automaticky neklasifikujú ako faktory 1. skupiny.

**) Niektoré biologické faktory klasifikované ako faktory 3. skupiny môžu pre zamestnancov predstavovať znížené riziko nákazy, pretože sa nimi spôsobená infekcia bežne nešíri vzduchom.

a) Kliešťová encefalitída.

b) Vírus hepatitídy D je pre zamestnancov patogénny len za prítomnosti simultánnej alebo sekundárnej nákazy vyvolanej vírusom hepatitídy B. Preto očkovanie proti hepatitíde B chráni zamestnancov, ktorí nie sú postihnutí hepatitídou B, proti hepatitíde D (delta).

c) Len pre typy A a B.

d) Odporúčané pri práci, pri ktorej je priamy kontakt s týmito faktormi.

e) Identifikované sú dva vírusy: typ buffalopox a variant vírusu Vaccinia.

f) Variant vírusu cowpox (kravských kiahní).

g) Variant vírusu Vaccinia.

h) V súčasnosti nie je dôkaz o ochoreniach ľudí zapríčinených inými retrovírusmi opičieho pôvodu. Pri práci s nimi sa odporúčajú opatrenia s úrovňou ochrany 3. stupňa.

i) V súčasnosti nie je dôkaz o infekciách zapríčinených u ľudí inými zvieracími TSEs. Napriek tomu sa pri laboratórnej práci odporúčajú bezpečnostné ochranné opatrenia ako pre faktory 3. skupiny okrem laboratórnej práce na identifikáciu faktora scrapie, pri ktorej sú dostatočné ochranné opatrenia s úrovňou ochrany 2. stupňa.

D Zoznam a záznamy zamestnancov vystavených tomuto biologickému faktoru zamestnávateľ musí uchovať dlhšie ako 10 rokov od posledného známeho vystavenia biologickým faktorom.

V Dostupnosť účinnej očkovacej látky.

Klasifikácia parazitov

Parazity

Biologický faktorKlasifikáciaPoznámky
Acanthamoeba castellani2 
Ancylostoma duodenale2 
Angiostrongylus cantonensis2 
Angiostrongylus costaricensis2 
Ascaris lumbricoides 2A
Ascaris suun2A
Babesia divergens2 
Babesia microti2 
Balantidium coli2 
Brugia malayi2 
Brugia pahangi2 
Capillaria philippinensis2 
Capillaria spp.2 
Clonorchis sinensis2 
Clonorchis viverrini2 
Cryptosporidium parvum2 
Cryptosporidium spp.2 
Cyclospora cayetanensis2 
Dipetalonema streptocerca2 
Diphyllobothrium latum2 
Dracunculus medinensis2 
Echinococcus granulosus3**) 
Echinococcus multilocularis3**) 
Echinococcus vogeli3**) 
Entamoeba histolytica2 
Fasciola gigantica2 
Fasciola hepatica2 
Fasciolopsis buski2 
Giardia lamblia (Giardia intestinalis)2 
Hymenolepis diminuta2 
Hymenolepis nana2 
Leishmania brasiliensis3**) 
Leishmania donovani3**) 
Leishmania ethiopica2 
Leishmania mexicana2 
Leishmania peruviana2 
Leishmania tropica2 
Leishmania major2 
Leishmania spp.2 
Loa loa2 
Mansonella ozzardi2 
Mansonella perstans2 
Naegleria fowleri3 
Necator americanus2 
Onchocerca volvulus2 
Opisthorchis felineus2 
Opisthorchis spp.2 
Paragonimus westermani2 
Plasmodium falciparum3**) 
Plasmodium spp. (ľudské a opičie)2 
Sarcocystis suihominis2 
Schistosoma haematobium2 
Schistosoma intercalatum2 
Schistosoma japonicum2 
Schistosoma mansoni2 
Schistosoma mekongi2 
Strongyloides stercoralis2 
Strongyloides spp.2 
Taenia saginata2 
Taenia solium3**) 
Toxocara canis2 
Toxoplasma gondii2 
Trichinella spiralis2 
Trichuris trichiura2 
Trypanosoma brucei brucei2 
Trypanosoma brucei gambiense2 
Trypanosoma brucei rhodesiense3**) 
Trypanosoma cruzi3 
Wuchereria bancrofti2 

Vysvetlivky:

**) Niektoré biologické faktory klasifikované ako faktory 3. skupiny môžu pre zamestnancov predstavovať znížené riziko nákazy, pretože sa nimi spôsobená infekcia bežne nešíri vzduchom.

spp. Odkaz na iné druhy, o ktorých sa vie, že sú pre ľudí patogénne.

A Možné alergické účinky.

Klasifikácia húb

Huby

Biologický faktorKlasifikáciaPoznámky
Aspergillus fumigatus2A
Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis)3 
Candida albicans2A
Candida tropicalis2 
Cladophialophora bantiana (predtým: Xylohypha bantiana,
Cladosporium bantianum alebo trichoides)
3 
Coccidioides immitis3A
Cryptococcus neoformans var. neoformans (Filobasidiella neoformans var. neoformans)2A
Cryptococcus neoformans var. gattii (Filobasidiella bacillispora)2A
Emmonsia parva var. parva2 
Emmonsia parva var. crescens2 
Epidermophyton floccosum2A
Fonsecaea compacta2 
Fonsecaea pedrosoi2 
Histoplasma capsulatum var. capsulatum (Ajellomyces capsulatus)3 
Histoplasma capsulatum duboisii3 
Madurella grisea2 
Madurella mycetomatis2 
Microsporum spp.2A
Neotestudina rosatii2 
Paracoccidioides brasiliensis3 
Penicillium marneffei2A
Scedosporium apiospermum (Pseudallescheria boydii)2 
Scedosporium prolificans (inflatum)2 
Sporothrix schenckii2 
Trichophyton rubrum2 
Trichophyton spp.2 

Vysvetlivky:

spp. Odkaz na iné druhy, o ktorých sa vie, že sú pre ľudí patogénne.

A Možné alergické účinky.

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 83/2013 Z. z.

ZÁSADY PRI OČKOVANÍ

1. Ak hodnotenie podľa § 4 preukáže riziko pre zdravie a bezpečnosť zamestnancov v súvislosti s expozíciou biologickým faktorom a ak existuje účinná očkovacia látka, zamestnávateľ je povinný zabezpečiť očkovanie príslušných zamestnancov.

2. Očkovanie by sa malo vykonávať v súlade s postupom uvedeným v osobitnom predpise18) a s praxou. Zamestnanci by mali byť informovaní o výhodách očkovania, ako aj nevýhodách pri nezaočkovaní.

3. Očkovanie sa poskytuje zamestnancom bezplatne.

4. Lekár vystaví o očkovaní potvrdenie, údaj o očkovaní zapíše do zdravotnej dokumentácie vrátane dôvodu, ak sa očkovanie neuskutočnilo. Zápis o očkovaní je prístupný zamestnancovi a na požiadanie aj príslušnému orgánu verejného zdravotníctva.

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 83/2013 Z. z.

ZÁSADY ZDRAVOTNÉHO DOHĽADU

1. Lekár vykonávajúci zdravotný dohľad zamestnancov exponovaných biologickým faktorom musí byť oboznámený s podmienkami alebo okolnosťami expozície každého zamestnanca.

2. Zdravotný dohľad, ktorého súčasťou sú lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci, lekár musí vykonávať v súlade so zásadami a praxou pracovného lekárstva a musí zahŕňať najmenej takýto rozsah:

a) vedenie a uchovávanie záznamov o zdravotnej a pracovnej anamnéze zamestnanca, ktoré obsahujú tieto základné údaje o zamestnancovi: meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, bydlisko, zdravotnú poisťovňu, dátum nástupu do súčasného zamestnania, zamestnanie vrátane expozície faktorom vyžadujúcim zdravotný dohľad v tomto zamestnaní,

b) individuálne hodnotenie zdravotného stavu vo vzťahu k vykonávanej práci, najmä stav imunity a vykonané očkovania, zdravotné obmedzenia a kontraindikácie,

c) biologický monitoring, ak je to primerané a vhodné, ako aj detekciu včasných a reverzibilných účinkov spojených s expozíciou biologickým faktorom pri výkone zamestnania; o ďalších vyšetreniach môže lekár rozhodnúť v súlade s najnovšími poznatkami v oblasti pracovného lekárstva,

d) vyhodnotenie všetkých postupov vykonaných v rámci zdravotného dohľadu vrátane dátumu, kedy a kým boli vykonané.

Lekár musí písomne zdokumentovať záver, ktorý obsahuje zdravotnú spôsobilosť zamestnanca na výkon práce; ak je to potrebné, musí obsahovať aj odporúčania lekára, ktorý vykonáva zdravotný dohľad u zamestnávateľa, alebo opatrenia nariadené príslušným orgánom verejného zdravotníctva na vykonanie ochranných a preventívnych opatrení. Lekár poskytne záver zdravotného dohľadu zamestnancovi a zamestnávateľovi bez uvedenia údajov o zdravotnom stave zamestnanca.

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 83/2013 Z. z.

OCHRANNÉ OPATRENIA V ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENIACH, ZARIADENIACH VETERINÁRNEJ STAROSTLIVOSTI, LABORATÓRIÁCH A MIESTNOSTIACH PRE POKUSNÉ ZVIERATÁ

Opatrenia uvedené v tejto prílohe sa uplatňujú so zreteľom na charakter príslušných činností, príslušného biologického faktora a na posudzovanie rizika zamestnancov.

A. Ochranné opatreniaB. Úrovne ochrany
 2. 3.4.
1. Pracovisko musí byť oddelené od iných činností vykonávaných v tej istej budoveNieOdporúča sa Áno
2. Vzduch vháňaný na pracovisko a odsávaný z pracoviska sa musí filtrovať cez vysokoúčinný filter [HEPA] *) alebo podobným spôsobomNieÁno, pre odsávaný vzduchÁno, pre vháňaný aj odsávaný vzduch
3. Zariadenie na osobnú hygienu, tzv. hygienická slučka, ktorá sa použije pred vstupom do pracovného priestoru s biologickým faktorom a po jeho opusteníÁnoÁnoÁno
4. Na pracovisko majú vstup len určení zamestnanciOdporúča saÁnoÁno, cez pretlakový priestor
5. Pracovisko sa musí dať vzduchotesne uzatvoriť na účel dezinfekcieNieOdporúča saÁno
6. Špecifikované dezinfekčné postupy ÁnoÁnoÁno
7. Vzduch na pracovisku sa v porovnaní s vonkajšou atmosférou musí udržiavať v podtlakuNieOdporúča sa Áno
8. Účinná ochrana pred prenášačmi, napríklad hlodavcami alebo hmyzomOdporúča saÁnoÁno
9. Povrchy nesmú prepúšťať vodu a musia sa dať ľahko čistiťÁno, pre pracovné plochyÁno, pre pracovné plochy a podlahuÁno, pre pracovné plochy, steny, podlahu a strop
10. Povrchy musia byť odolné proti kyselinám, zásadám, rozpúšťadlám a dezinfekčným prostriedkomOdporúča saÁno Áno
11. Bezpečné uskladnenie biologického faktoraÁnoÁnoÁno, obzvlášť bezpečné uskladnenie
12. Na pracovisku musí byť pozorovacie okno alebo iná alternatíva zabezpečujúca možnosť pozorovať zamestnancovOdporúča saOdporúča sa Áno
13. Laboratórium musí mať vlastné vybavenieNieOdporúča saÁno
14. S infikovaným materiálom vrátane akéhokoľvek zvieraťa sa musí manipulovať v ochrannej alebo izolačnej miestnosti alebo v inom vhodnom izolačnom systémePodľa vhodnostiÁno, ak sa infekcia šíri vzduchomÁno
15. Likvidácia mŕtvych tiel zvierat v schválenom  spracovateľskom (kafilerickom) zariadení alebo v schválenej spaľovni nebezpečného odpaduÁnoÁnoÁno
16. Bezpečná manipulácia s ostrými zdravotníckymi nástrojmi a ich zneškodňovanie spolu s kontaminovaným odpadomÁno      Áno      Áno      
17. Umiestnenie zreteľne označených a technicky bezpečných nádob na manipuláciu s jednorazovými ostrými predmetmi a injekčným materiálom blízko k priestorom, kde sa používajú alebo nachádzajú ostré zdravotnícke predmetyÁno      Áno      Áno      

*) HEPA – high efficiency particulare air.

Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 83/2013 Z. z.

OCHRANNÉ OPATRENIA PRE PRIEMYSELNÉ PROCESY

Biologické faktory 1. skupiny – Pri práci s biologickými faktormi 1. skupiny vrátane živých oslabených očkovacích látok je potrebné zachovávať zásady bezpečnosti ochrany zdravia pri práci.

Biologické faktory 2. skupiny, 3. skupiny a 4. skupiny – Ochranné opatrenia sa môžu vhodne vyberať a kombinovať v rámci rôznych stupňov ochrany na základe hodnotenia rizika z expozície biologickým faktorom pre ktorýkoľvek pracovný proces alebo časti procesu.

A. Ochranné opatreniaB. Úroveň ochrany
 2.3.4.
1. So životaschopnými organizmami by sa malo manipulovať v rámci systému, ktorý fyzicky oddeľuje príslušný proces od okoliaánoánoáno
2. Vyústenie plynov z uzavretého systému by sa malo upraviť tak, aby saminimalizovalo uvoľnenie biologických faktorovzabránilo uvoľneniu biologických faktorovzabránilo uvoľneniu biologických faktorov
3. Zber vzoriek, pridávanie materiálov do uzavretého systému a prenos životaschopných organizmov do iného uzavretého systému by sa mali vykonávať tak, aby saminimalizovalo ich uvoľneniezabránilo ich uvoľneniuzabránilo ich uvoľneniu
4. Veľké objemy tekutých kultúr by sa nemali odstraňovať z uzavretých systémov, pokým životaschopné organizmy neboliinaktivované overenými spôsobmiinaktivované overenými chemickými alebo fyzikálnymi spôsobmiinaktivované overenými chemickými alebo fyzikálnymi spôsobmi
5. Tesnenie by malo byť skonštruované tak, aby saminimalizovalo uvoľneniezabránilo uvoľneniuzabránilo uvoľneniu
6. Uzavreté systémy by sa mali nachádzať v kontrolovanej zóne*) podľa potrebypodľa potrebyáno, vybudovanej na tento účel
a) Označenia biologického nebezpečenstva by mali byť umiestnenépodľa potreby ánoáno
b) Vstup by mali mať len poverené osobypodľa potreby ánoáno, cez vzduchovú komoru
c) Personál by mal nosiť ochranné odevyánoáno, pracovné odevyúplné prezlečenie
d) Pre personál by mali byť zabezpečené zariadenia na dekontamináciu a umyvárneánoánoáno
e) Personál by sa mal pred opustením kontrolovanej zóny osprchovaťniepodľa potrebyáno
f) Odpadová voda z drezov, výleviek a spŕch by sa mala pred vypustením zbierať a inaktivovaťniepodľa potrebyáno
g) Kontrolovaná zóna by sa mala zodpovedajúco ventilovať, aby sa minimalizovala kontaminácia vzduchupodľa potrebypodľa potrebyáno
h) Vzduch v kontrolovanej zóne sa v porovnaní s vonkajšou atmosférou musí udržiavať v podtlakuniepodľa potrebyáno
i) Vzduch vháňaný a odsávaný do kontrolovanej zóny by sa mal filtrovať cez vysokoúčinné filtre [HEPA] **)nienepovinnéáno
j) Kontrolovaná zóna by mala byť navrhnutá tak, aby zadržala pri úniku celý vnútorný obsah niepodľa potrebyáno
k) Kontrolovaná zóna by sa mala dať vzduchotesne uzatvoriť na účel dezinfekcie dymom alebo inými plynmi niepodľa potrebyáno
l) Spracovanie odpadových vôd pred konečným vypusteníminaktivované overenými spôsobmiinaktivované overenými chemickými alebo fyzikálnymi spôsobmiinaktivované overenými chemickými alebo fyzikálnymi spôsobmi

*) Kontrolovaná zóna – stavebne a funkčne vymedzený pracovný priestor podliehajúci špecifickému režimu a kontrole v súvislosti s používaním biologických faktorov.

**) HEPA – high efficiency particulare air.

Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 83/2013 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/54/ES z 18. septembra 2000 o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s vystavením biologickým faktorom pri práci (Mimoriadne vydanie Ú v. EÚ, 5/zv. 4.).

2. Smernica Rady 2010/32/EÚ z 10. mája 2010, ktorou sa vykonáva Rámcová dohoda o prevencii poranení ostrými predmetmi v nemocničnom a zdravotníckom sektore, uzatvorená medzi HOSPEEM a EPSU (Ú. v. EÚ L 134, 1. 6. 2010).

Poznámky pod čiarou

1) § 6 ods. 4 a § 18 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) § 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.

3) § 3 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4) § 7 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5) § 2 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

6) § 52 ods. 1 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

7) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.

8) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

9) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.

10) § 17 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

11) § 7 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

12) § 13 ods. 6 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

13) § 13 ods. 4 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

14) § 30 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

15) § 30 ods. 1 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

16) § 95 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

17) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely.

18) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené