Zákon č. 57/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 16/2013
Platnosť od 23.03.2013
Účinnosť od 01.04.2013

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2013 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.04.2013

Pôvodný predpis

23.03.2013
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené