Oznámenie č. 457/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky

(v znení č. 281/2014 Z. z., 328/2017 Z. z.)

Čiastka 104/2013
Platnosť od 21.12.2013
Účinnosť od 01.01.2018
Komentáre 5
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené