Zákon č. 437/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Čiastka 102/2013
Platnosť od 21.12.2013
Účinnosť od 01.02.2014

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené