Zákon č. 417/2013 Z. z.Zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 99/2013
Platnosť od 12.12.2013
Účinnosť od 01.09.2019 do31.12.2019
Literatúra 15
Rozhodnutia súdov 188
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené