Oznámenie č. 407/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov

Čiastka 96/2013
Platnosť od 04.12.2013
Účinnosť od 01.01.2014 do31.12.2014
Zrušený 388/2014 Z. z. (nepriamo)
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2013 okrem čl. I bodov 1 až 3, § 4bf v bode 5, bodov 6 až 9 a 16, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené