Zákon č. 402/2013 Z. z.Zákon o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 55/2017 Z. z.(nepriamo), 177/2018 Z. z., 314/2018 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 96/2013
Platnosť od 04.12.2013
Účinnosť od 01.03.2019 do31.07.2019
Rozhodnutia súdov 3
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I § 1 až 3, § 4 ods. 3 až 19, § 5 až 10, § 11 ods. 3 až 8, § 12, § 17 a 18 a čl. II až VI, čl. VII prvého až štvrtého bodu a čl. VIII až X, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014, a čl. VII piateho bodu, ktorý n...

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené