Zákon č. 39/2013 Z. z.Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 12/2013
Platnosť od 28.02.2013
Účinnosť od 01.01.2019
Rozhodnutia súdov 2
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené