Zákon č. 353/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov

Čiastka 88/2013
Platnosť od 12.11.2013
Účinnosť od 01.03.2014
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2013 okrem čl. I bodov 1 až 11, 13 až 23, 26 až 29, 33 a 35 až 37, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014 a čl. I bodov 25, 30 až 32 a 34, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. marca 2014.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené