Zákon č. 353/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov

Čiastka 88/2013
Platnosť od 12.11.2013
Účinnosť od 01.12.2013 do31.12.2013
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2013 okrem čl. I bodov 1 až 11, 13 až 23, 26 až 29, 33 a 35 až 37, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014 a čl. I bodov 25, 30 až 32 a 34, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. marca 2014.

OBSAH

353

ZÁKON

zo 17. októbra 2013,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z., zákona č. 223/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 609/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 53/2009 Z. z., zákona č. 482/2009 Z. z., zákona č. 493/2009 Z. z., zákona č. 30/2010 Z. z., zákona č. 492/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 212/2013 Z. z. a zákona č. 218/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

12. V § 20 ods. 4 písmeno a) znie:

a) skladovanie, obstarávanie alebo udržiavanie núdzových zásob ropy a ropných výrobkov podľa osobitného predpisu,14a) alebo“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

14a) Napríklad zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

24. V § 25a ods. 13 a 14 sa za slová „kombinovanej nomenklatúry“ vkladajú slová „2710 12 70, 2710 19 29,“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2013 okrem čl. I bodov 1 až 11, 13 až 23, 26 až 29, 33 a 35 až 37, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014 a čl. I bodov 25, 30 až 32 a 34, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. marca 2014.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené