Zákon č. 352/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 39/2015 Z. z.(nepriamo), 185/2015 Z. z.(nepriamo), 423/2015 Z. z.(nepriamo), 57/2018 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 88/2013
Platnosť od 12.11.2013
Účinnosť od 01.04.2018
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. novembra 2013 okrem čl. I až čl. XVI, čl. XVII druhého až šiesteho bodu a čl. XVIII až čl. XLIV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené