Zákon č. 339/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a o autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov

Čiastka 86/2013
Platnosť od 01.11.2013
Účinnosť od 01.11.2013

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.2013 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.11.2013

Pôvodný predpis

01.11.2013
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené