Zákon č. 319/2013 Z. z.Zákon o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon)

(v znení č. 10/2018 Z. z.)

Čiastka 74/2013
Platnosť od 17.10.2013
Účinnosť od 01.03.2018
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2013 okrem čl. I § 20 ods. 9 až 11, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2018 10/2018 Z. z. Aktuálne znenie
01.01.2014 - 28.02.2018 Delená účinnosť
01.11.2013 - 31.12.2013

Všetky časové verzie

01.11.2013

Pôvodný predpis

17.10.2013
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené