Zákon č. 311/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Čiastka 73/2013
Platnosť od 15.10.2013
Účinnosť od 01.11.2013
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené