Zákon č. 308/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Čiastka 71/2013
Platnosť od 08.10.2013
Účinnosť od 01.11.2013
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené