Zákon č. 305/2013 Z. z.Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

Čiastka 71/2013
Platnosť od 08.10.2013
Účinnosť od 01.08.2019 do31.12.2019
Komentáre 192
Literatúra 26
Rozhodnutia súdov 94
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené