Oznámenie č. 223/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 18. decembra 2008 č. SEOPMVL-91-168/2008-OdL o podrobnostiach výpočtu platového koeficientu na účely určenia zahraničného platu profesionálneho vojaka v znení neskorších predpisov

Čiastka 52/2013
Platnosť od 27.07.2013
Účinnosť do 31.12.2015
Zrušený 281/2015 Z. z. (nepriamo)
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 31. júla 2013.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené