Zákon č. 212/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov

Čiastka 50/2013
Platnosť od 23.07.2013
Účinnosť od 01.11.2013
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2013 okrem čl. I prvého až siedmeho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. novembra 2013.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené