Uznesenie č. 189/2013 Z. z.Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 9/2013 z 19. júna 2013 vo veci pozastavenia účinnosti ustanovenia § 437 ods. 4 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon

Čiastka 45/2013
Platnosť od 04.07.2013
Účinnosť od 04.07.2013
Redakčná poznámka

Pozastavuje účinnosť ustanovenia § 437 ods. 4 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon. Podľa čl. 125 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky platnosť rozhodnutia o pozastavení účinnosti ustanovenia § 437 ods. 4 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon zanikne vyhlásením rozhodn...

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
04.07.2013 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

04.07.2013

Pôvodný predpis

04.07.2013
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené