Vyhláška č. 166/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 151/2009 Z. z. o podrobnostiach o služobnej rovnošate Policajného zboru a jej vyobrazení v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 109/2010 Z. z.

Čiastka 40/2013
Platnosť od 26.06.2013
Účinnosť od 01.07.2013

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené