Nariadenie vlády č. 111/2013 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 320/2012 Z. z.

Čiastka 28/2013
Platnosť od 18.05.2013
Účinnosť od 01.07.2013

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2013 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.07.2013

Pôvodný predpis

18.05.2013
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené