Vyhláška č. 60/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok, o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív a o ich predajných miestach a podrobnosti o evidencii ich výdaja

(v znení č. 42/2015 Z. z.)

Čiastka 18/2012
Platnosť od 21.02.2012
Účinnosť od 01.04.2015

60

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 10. februára 2012,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok, o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív a o ich predajných miestach a podrobnosti o evidencii ich výdaja

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 141 ods. 1 písm. h) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

(1) Predajné miesto tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok skladuje tlačivá v takých uzamykateľných priestoroch, ktoré zabezpečujú ochranu tlačív pred stratou, odcudzením, poškodením alebo zničením.

(2) Predajné miesto vedie evidenciu o výdaji tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok, okrem výpisu z lekárskeho predpisu, ktorá obsahuje

a) meno a priezvisko lekára,

b) meno a priezvisko splnomocnenej osoby, ak na prevzatie tlačív lekár splnomocnil inú osobu,

c) adresu lekára alebo sídlo zdravotníckeho zariadenia,

d) adresu splnomocnenej osoby, ak na prevzatie tlačív lekár splnomocnil inú osobu,

e) číslo preukazu totožnosti lekára alebo osoby splnomocnenej na prevzatie tlačív,

f) množstvo tlačív v kusových jednotkách,

g) nezameniteľné evidenčné čísla tlačív,

h) dátum výdaja tlačív,

i) iné údaje, ak treba.

(3) Predajné miesto vedie evidenciu o výdaji tlačív výpisu z lekárskeho predpisu, ktorá obsahuje

a) meno a priezvisko držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov alebo obchodné meno, ak ide o právnickú osobu,

b) meno a priezvisko splnomocnenej osoby, ak na prevzatie tlačív držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti splnomocnil inú osobu,

c) adresu držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, ak ide o fyzickú osobu, alebo sídlo, ak ide o právnickú osobu,

d) adresu splnomocnenej osoby, ak na prevzatie tlačív držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti splnomocnil inú osobu,

e) číslo preukazu totožnosti držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti alebo osoby splnomocnenej na prevzatie tlačív,

f) množstvo tlačív v kusových jednotkách,

g) nezameniteľné evidenčné čísla tlačív,

h) dátum výdaja tlačív,

i) iné údaje, ak treba.

§ 2

(1) Vzor tlačiva lekárskeho predpisu1) a podrobnosti o jeho grafických prvkoch sú uvedené v prílohe č. 1.

(2) Vzor osobitného tlačiva lekárskeho predpisu označeného šikmým modrým pruhom2) a podrobnosti o jeho grafických prvkoch sú uvedené v prílohe č. 2.

(3) Vzor tlačiva lekárskeho poukazu2) a podrobnosti o jeho grafických prvkoch sú uvedené v prílohe č. 3.

(4) Vzor tlačiva výpisu z lekárskeho predpisu3) a podrobnosti o jeho grafických prvkoch sú uvedené v prílohe č. 4.

(5) Vzor tlačiva objednávky4) a podrobnosti o jeho grafických prvkoch sú uvedené v prílohe č. 5.

(6) Vzor tlačiva osobitnej objednávky označenej šikmým modrým pruhom5) a podrobnosti o jeho grafických prvkoch sú uvedené v prílohe č. 6.

(7) Vzor tlačiva lekárskeho predpisu na poskytovanie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti6) a podrobnosti o jeho grafických prvkoch sú uvedené v prílohe č. 7.

(8) Vzor tlačiva lekárskeho poukazu na poskytovanie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti6) a podrobnosti o jeho grafických prvkoch sú uvedené v prílohe č. 8.


§ 3

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 542/2006 Z. z. o podrobnostiach vyhotovenia tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok, o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív a o ich predajných miestach v znení vyhlášky č. 572/2008 Z. z.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2012.


v z. Ján Porubský v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 60/2012 Z. z.

Vzor tlačiva lekárskeho predpisu a podrobnosti o jeho grafických prvkoch

Obrázok 01

1. Rozmer tlačiva:
Tlačivo lekárskeho predpisu má rozmer 105 mm x 148,5 mm.

2. Podkladový materiál:
Tlačivo lekárskeho predpisu je vytlačené na bezdrevnom ofsetovom papieri s hmotnosťou minimálne 80 g/m2.

3. Farebnosť:
Lícna strana tlačiva: 1 farba
Tlač a texty na lícnej strane tlačiva sú vyhotovené farbou z Pantone škály Black U.
Rubová strana tlačiva: 0 farieb

4. Číslovanie:
Tlačivo na lícnej strane obsahuje nezameniteľné sekvenčné evidenčné číslo tvorené kombináciou dvoch písmen a sedemmiestnym číslom. Písmená sú vyhotovené farbou z Pantone škály Black U a číslice sú vyhotovené farbou z Pantone škály Magenta U.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 60/2012 Z. z.

Vzor osobitného tlačiva lekárskeho predpisu označeného šikmým modrým pruhom a podrobnosti o jeho grafických prvkoch

Prvopis

Obrázok 02

1. kópia

Obrázok 03

2. kópia

Obrázok 04

1. Rozmer tlačiva:
Osobitné tlačivo lekárskeho predpisu označené šikmým modrým pruhom má rozmer 105 mm x 148,5 mm.

2. Podkladový materiál:
Osobitné tlačivo lekárskeho predpisu označené šikmým modrým pruhom sa skladá z originálu a dvoch kópií.
Prvopis tlačiva je vytlačený na bezdrevnom ofsetovom papieri s hmotnosťou minimálne 80 g/m2.
Kópie tlačiva sú vytlačené na bezdrevnom ofsetovom papieri s hmotnosťou minimálne 80 g/m2.

3. Farebnosť:
Lícna strana prvopisu tlačiva: 2 farby

1. Tlač a texty na lícnej strane prvopisu tlačiva sú vyhotovené farbou z Pantone škály Black U.

2. Prvopis tlačiva obsahuje na lícnej strane označenie šikmým modrým pruhom smerujúce uhlopriečne z ľavej dolnej strany prvopisu tlačiva do pravej hornej strany prvopisu tlačiva. Šírka šikmého modrého pruhu je 10 mm. Šikmý modrý pruh je vyhotovený farbou z Pantone škály Cyan U.

Rubová strana prvopisu tlačiva: 0 farieb

Lícna strana 1. a 2. kópie tlačiva: 2 farby

1. Tlač a texty na lícnej strane kópie tlačiva sú vyhotovené farbou z Pantone škály Black U.

2. Kópie tlačiva obsahujú na lícnej strane označenie šikmým modrým pruhom smerujúce uhlopriečne z ľavej dolnej strany kópie tlačiva do pravej hornej strany kópie tlačiva. Šírka šikmého modrého pruhu je 10 mm. Šikmý modrý pruh je vyhotovený farbou z Pantone škály Cyan U.

Rubová strana 1. a 2. kópie tlačiva: 0 farieb

4. Číslovanie:
Prvopis tlačiva na lícnej strane obsahuje nezameniteľné sekvenčné evidenčné číslo tvorené kombináciou dvoch písmen a sedemmiestnym číslom. Písmená sú vyhotovené farbou z Pantone škály Black U a číslice sú vyhotovené farbou z Pantone škály Magenta U.
Kópie tlačiva obsahujú na lícnej strane nezameniteľné evidenčné číslo, ktoré je alfanumericky zhodné s evidenčným číslom prvopisu tlačiva.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 60/2012 Z. z.

Vzor tlačiva lekárskeho poukazu a podrobnosti o jeho grafických prvkoch

Licna strana

Obrázok 05

Rubová strana

Obrázok 06

1. Rozmer tlačiva:
Tlačivo lekárskeho poukazu má rozmer 148,5 mm x 210 mm.

2. Podkladový materiál:
Tlačivo lekárskeho poukazu je vytlačené na bezdrevnom ofsetovom papieri s hmotnosťou minimálne 80 g/m2.

3. Farebnosť:
Lícna strana tlačiva: 1 farba
Tlač a texty na lícnej strane tlačiva sú vyhotovené farbou z Pantone škály Black U.

Rubová strana tlačiva: 1 farba
Texty na rubovej strane tlačiva sú vyhotovené farbou z Pantone škály Black U.

4. Číslovanie:
Tlačivo na lícnej strane obsahuje nezameniteľné sekvenčné evidenčné číslo tvorené kombináciou dvoch písmen a sedemmiestnym číslom. Písmená sú vyhotovené farbou z Pantone škály Black U a číslice sú vyhotovené farbou z Pantone škály Magenta U.

Príloha č. 4 k vyhláške č. 60/2012 Z. z.

Vzor tlačiva výpisu z lekárskeho predpisu a podrobnosti o jeho grafických prvkoch

Obrázok 07

1. Rozmer tlačiva:
Tlačivo výpisu z lekárskeho predpisu má rozmer 105 mm x 148,5 mm.

2. Podkladový materiál:
Tlačivo výpisu z lekárskeho predpisu je vytlačené na bezdrevnom ofsetovom papieri s hmotnosťou minimálne 80 g/m2.

3. Farebnosť:
Lícna strana tlačiva: 1 farba
Tlač a texty na lícnej strane tlačiva sú vyhotovené farbou z Pantone škály Black U.
Rubová strana tlačiva: 0 farieb

4. Číslovanie:
Tlačivo na lícnej strane obsahuje nezameniteľné sekvenčné evidenčné číslo tvorené kombináciou dvoch písmen a sedemmiestnym číslom. Písmená sú vyhotovené farbou z Pantone škály Black U a číslice sú vyhotovené farbou z Pantone škály Magenta U.

Príloha č. 5 k vyhláške č. 60/2012 Z. z.

Vzor tlačiva objednávky a podrobnosti o jeho grafických prvkoch

Prvý list

Obrázok 08

Druhý list

Obrázok 09

Tretí list

Obrázok 10

Štvrtý list

Obrázok 11

1. Rozmer tlačiva:
Tlačivo objednávky má rozmer 148,5 mm x 210 mm.

2. Podkladový materiál:
Tlačivo objednávky sa skladá zo štyroch rovnocenných listov vytlačených na samoprepisovacom papieri s hmotnosťou minimálne 50 g/m2.

3. Farebnosť:
Lícna strana každého tlačiva: 2 farby

1. Tlačivo obsahuje na lícnej strane prvého listu tlačiva tlač a texty vyhotovené farbou z Pantone škály Black U a Magenta U.

2. Tlačivo obsahuje na lícnej strane druhého listu tlačiva tlač a texty vyhotovené farbou z Pantone škály Black U a Magenta U.

3. Tlačivo obsahuje na lícnej strane tretieho listu tlačiva tlač a texty vyhotovené farbou z Pantone škály Magenta U.

4. Tlačivo obsahuje na lícnej strane štvrtého listu tlačiva tlač a texty vyhotovené farbou z Pantone škály Black U a Magenta U.

Rubová strana tlačiva: 0 farieb

4. Číslovanie:
Tlačivo na lícnej strane každého listu obsahuje nezameniteľné sekvenčné evidenčné číslo tvorené kombináciou dvoch písmen a sedemmiestnym číslom. Písmená sú vyhotovené farbou z Pantone škály Black U a číslice sú vyhotovené farbou z Pantone škály Magenta U.

Príloha č. 6 k vyhláške č. 60/2012 Z. z.

Vzor tlačiva osobitnej objednávky označenej šikmým modrým pruhom a podrobnosti o jeho grafických prvkoch

Prvý list

Obrázok 12

Druhý list

Obrázok 13

Tretí list

Obrázok 14

Štvrtý list

Obrázok 15

1. Rozmer tlačiva:
Tlačivo objednávky má rozmer 148,5 mm x 210 mm.

2. Podkladový materiál:
Tlačivo objednávky sa skladá zo štyroch rovnocenných listov vytlačených na samoprepisovacom papieri s hmotnosťou minimálne 50 g/m2.

3. Farebnosť:
Lícna strana každého tlačiva: 2 farby

1. Tlačivo obsahuje na lícnej strane prvého listu tlačiva tlač a texty vyhotovené farbou z Pantone škály Black U.

2. Tlačivo obsahuje na lícnej strane druhého listu tlačiva tlač a texty vyhotovené farbou z Pantone škály Black U.

3. Tlačivo obsahuje na lícnej strane tretieho listu tlačiva tlač a texty vyhotovené farbou z Pantone škály Black U.

4. Tlačivo obsahuje na lícnej strane štvrtého listu tlačiva tlač a texty vyhotovené farbou z Pantone škály Black U.

5. Tlačivo obsahuje na lícnej strane každého listu označenie šikmým modrým pruhom smerujúce uhlopriečne z ľavej dolnej strany tlačiva do pravej hornej strany tlačiva. Šírka šikmého modrého pruhu je 25 mm. Šikmý modrý pruh je vyhotovený farbou z Pantone škály Cyan U.

Rubová strana tlačiva: 0 farieb

4. Číslovanie:
Tlačivo na lícnej strane každého listu obsahuje nezameniteľné sekvenčné evidenčné číslo tvorené kombináciou dvoch písmen a sedemmiestnym číslom. Písmená sú vyhotovené farbou z Pantone škály Black U a číslice sú vyhotovené farbou z Pantone škály Magenta U.

Príloha č. 7 k vyhláške č. 60/2012 Z. z.

VZOR TLAČIVA LEKÁRSKEHO PREDPISU NA POSKYTOVANIE CEZHRANIČNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI A PODROBNOSTI O JEHO GRAFICKÝCH PRVKOCH

Obrázok: Príloha č. 7

Obrázok 1

1. Rozmer tlačiva:

Tlačivo lekárskeho predpisu má rozmer 105 mm x 148,5 mm.

2. Podkladový materiál:

Tlačivo lekárskeho predpisu je vytlačené na bezdrevnom ofsetovom papieri s hmotnosťou minimálne 80 g/m2.

3. Farebnosť:

Lícna strana tlačiva: 1 farba

Tlač a texty na lícnej strane tlačiva sú vyhotovené farbou z Pantone škály Black U.

Rubová strana tlačiva: 0 farieb

4. Číslovanie:

Tlačivo na lícnej strane obsahuje nezameniteľné sekvenčné evidenčné číslo tvorené kombináciou dvoch písmen a sedemmiestnym číslom. Písmená sú vyhotovené farbou z Pantone škály Black U a číslice sú vyhotovené farbou z Pantone škály Magenta U.

Príloha č. 8 k vyhláške č. 60/2012 Z. z.

VZOR TLAČIVA LEKÁRSKEHO POUKAZU NA POSKYTOVANIE CEZHRANIČNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI A PODROBNOSTI O JEHO GRAFICKÝCH PRVKOCH

Obrázok: Príloha č. 8 lícna strana

Obrázok 2

Obrázok: Príloha č. 8 rubová strana

Obrázok 1

1. Rozmer tlačiva:

Tlačivo lekárskeho poukazu má rozmer 148,5 mm x 210 mm.

2. Podkladový materiál:

Tlačivo lekárskeho poukazu je vytlačené na bezdrevnom ofsetovom papieri s hmotnosťou minimálne 80 g/m2.

3. Farebnosť:

Lícna strana tlačiva: 1 farba

Tlač a texty na lícnej strane tlačiva sú vyhotovené farbou z Pantone škály Black U.

Rubová strana tlačiva: 1 farba

Texty na rubovej strane tlačiva sú vyhotovené farbou z Pantone škály Black U.

4. Číslovanie:

Tlačivo na lícnej strane obsahuje nezameniteľné sekvenčné evidenčné číslo tvorené kombináciou dvoch písmen a sedemmiestnym číslom. Písmená sú vyhotovené farbou z Pantone škály Black U a číslice sú vyhotovené farbou z Pantone škály Magenta U.

Poznámky pod čiarou

1) § 120 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 120 ods. 1 písm. h) a ods. 8 zákona č. 362/2011 Z. z.

3) § 120 ods. 19 zákona č. 362/2011 Z. z.

4) § 120 ods. 10 zákona č. 362/2011 Z. z.

5) § 120 ods. 18 zákona č. 362/2011 Z. z.

6) § 120a zákona č. 362/2011 Z. z.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.