Vyhláška č. 425/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o produktoch rybolovu a výrobkoch z nich

Čiastka 103/2012
Platnosť od 21.12.2012
Účinnosť od 01.01.2013

425

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

zo 14. decembra 2012

o produktoch rybolovu a výrobkoch z nich

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 349/2011 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška upravuje požiadavky na nespracované1) produkty rybolovu,3) upravené produkty rybolovu2) a spracované produkty rybolovu4) určené na ľudskú spotrebu, na manipuláciu s nimi a na ich umiestňovanie na trh.

§ 2

(1) V názve produktov rybolovu sa uvádza slovo „čerstvý“, ak ide o čerstvé produkty rybolovu5), ktoré boli vychladené na teplotu blížiacu sa teplote topenia ľadu.

(2) Označenie „rybie výrobky“ alebo „rybacie výrobky“ sa uvádza, ak ide o výrobky z rýb.

(3) Pod názvom „kaviár“ možno umiestňovať na trh kaviár vyrobený z ikier rýb z čeľade jeseterovité.

(4) Pod názvom „losos“ možno umiestňovať na trh ryby z čeľade lososovité z rodov Salmo a Oncorhynchus a výrobky z nich.

(5) Pod názvom „pstruh“ možno umiestňovať na trh ryby z druhov pstruh potočný a pstruh dúhový.

(6) Ak ide o napodobeniny produktov rybolovu alebo výrobkov z nich, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa odsekov 3 a 4, uvedie sa informácia o tejto skutočnosti slovne v označení tak, aby spotrebiteľ nemohol byť uvedený do omylu, slovami

a) „nepravý kaviár“ s uvedením príslušného druhu rýb, z ktorého ikry pochádzajú,

b) „krabie tyčinky – mleté rybie mäso s krabou arómou“ alebo „surimi s krabou arómou“ alebo slovami „nepravý losos“.

(7) Ak ide o mrazené a hlbokozmrazené produkty rybolovu, na ktorých povrchu sa vytvorila ochranná vrstva ľadu ich postrekovaním alebo ponáraním do čistej morskej vody, pitnej vody alebo do pitnej vody s prídavnými látkami (ďalej len „glazúrovaný produkt rybolovu“), uvádza sa v názve potraviny alebo v jeho blízkosti údaj o tomto spôsobe ochrany slovom „glazúrované“. V označení glazúrovaných produktov rybolovu sa uvádza netto hmotnosť produktu rybolovu v zmrazenom stave bez glazúry a bez obalového materiálu.

(8) Ak ide o produkt rybolovu glazúrovaný inak ako vodou určenou na ľudskú spotrebu, uvádza sa táto informácia v jeho označení.

(9) V názve potraviny alebo v jeho bezprostrednej blízkosti sa uvádza údaj o spôsobe úpravy produktu rybolovu napríklad slovami „nepitvané“, „pitvané“, „celé“, „filety“, „rezy“, „vykostené“, „bez hlavy“, „s kožou“, „kúsky“, „úlomky“, „drvený“6) a „separovaný“ a o spôsobe jeho spracovania, ak ide o spracovaný produkt rybolovu napríklad slovami „údené studeným dymom“, „údené teplým dymom“ alebo „marinované“.

(10) Ak použitý nálev tvorí súčasť názvu výrobku, uvádza sa jeho obvyklý názov alebo názov podľa osobitných predpisov.7)

(11) Ak ide o produkty rybolovu umiestňované na trh rozmrazené, uvádza sa informácia o ich rozmrazení v označení potraviny.

(12) Upravené produkty rybolovu alebo spracované produkty rybolovu sa v názve označia

a) slovami „bez kostí“, ak sú z nich odstránené kosti vrátane ihlicovitých kostí,

b) slovom „vykostené“, ak v 1 kg ryby nie je viac ako jedna kosť s dĺžkou nad 10 mm alebo s priemerom nad 1 mm; kosť s dĺžkou nad 5 mm sa nepovažuje za chybu, ak má priemer do 2 mm.

(13) Ak ide o obaľované polotovary z produktov rybolovu, v označení sa uvádza množstvo produktu bez obaľovacej zmesi v percentách.

(14) V označení sa uvádza slovo „údené“, ak ide o produkty rybolovu ošetrené

a) procesom údenia teplým dymom; údenie produktov rybolovu teplým dymom je proces, pri ktorom sa produkty rybolovu údia vyvíjaným dymom pri vhodnej kombinácii teploty a času, ktorá je dostatočná na to, aby nastala úplná koagulácia bielkovín rybacieho mäsa a ktorá spravidla postačuje na usmrtenie parazitov, zničenie nesporulujúcich bakteriálnych patogénov a poškodenie sporulujúcich baktérií, ktoré majú zdravotný význam,

b) procesom údenia studeným dymom; údenie produktov rybolovu studeným dymom je proces ošetrenia produktov rybolovu vyvíjaným dymom pri takej kombinácii teploty a času, ktorá nie je dostatočná na to, aby nastala významná koagulácia bielkovín rybacieho mäsa, ale ktorá vyvoláva zníženie aktivity vody rybacieho mäsa, alebo

c) dymovými arómami8) regenerovanými z kondenzátu dymu získaného rovnakým spôsobom, ako je vyvíjanie dymu pri údení drevom alebo iným vhodným rastlinným materiálom aplikovaným v údiarenskom zariadení pri obdobných kombináciách teploty a času ako kombinácie uvedené v písmenách a) a b).

(15) Ak ide o produkty rybolovu, ktoré neprešli procesom údenia, ale boli ošetrené kondenzátmi dymu alebo dochutené zmesou umelých dymových aróm s použitím postrekovania, vstrekovania alebo napúšťania údiacim preparátom, označia sa slovami „s príchuťou dymu“ alebo slovami „dochutené dymovým preparátom“; za údiaci preparát sa nepovažuje filtrovaný dym bez chuti, ako je oxid uhoľnatý.

§ 3

(1) Živé sladkovodné trhové ryby sú celé sladkovodné ryby, ktoré sa umiestňujú na trh maloobchodným predajom v živom stave konečnému spotrebiteľovi alebo sa po zabití používajú na ďalšiu úpravu alebo spracovanie.

(2) Živé sladkovodné trhové ryby možno umiestňovať na trh, ak

a) sú bez zjavných patologických zmien, príznakov ochorenia alebo iných abnormalít, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú ich bezpečnosť, bez cudzích pachov, deformácií, poranenia zasahujúceho do svaloviny alebo kostí hlavy a bez mechanického poškodenia presahujúceho desať percent celkového povrchu tela ryby,

b) dosahujú predpísanú najnižšiu hmotnosť a najmenšie hodnoty výťažnosti, ktoré sú pre jednotlivé druhy rýb uvedené v prílohe; výťažnosť rybieho mäsa je pomer hmotnosti tela ryby k hmotnosti celej ryby.

(3) Ryby z akvakultúr, ktoré uhynuli pred výlovom, okrem čerstvo udusených rýb, nemožno umiestňovať na trh na účely ľudskej spotreby, ani dodávať a používať na úpravu alebo spracovanie.

(4) Živé ryby, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa odseku 2 písm. a), možno po zabití použiť na spracovanie, ak ide o odchýlky živých rýb, ktoré možno bez toho, aby to ovplyvnilo bezpečnosť konečného výrobku spoľahlivo odstrániť v súlade so správnou praxou podľa osobitného predpisu.9)

§ 4

(1) Pri výlove sladkovodných rýb sa zabezpečí, aby

a) nedochádzalo k poraneniu rýb nevhodným rybárskym náčiním,

b) nedochádzalo k duseniu rýb v dôsledku dlhého zotrvania rýb mimo vodného prostredia, preplňovania nádob rybami alebo v dôsledku nedostatočnej výmeny vody v nádobách alebo v nádržiach s rybami.

(2) Po výlove sa ryby roztriedia a ryby, ktoré nespĺňajú požiadavky na živé sladkovodné trhové ryby podľa § 3, sa umiestnia v sádkach oddelene.

(3) Pred dodaním do maloobchodnej prevádzkarne alebo pred prepravou na ďalšiu úpravu alebo spracovanie sa živé sladkovodné ryby sádkujú, pričom sa prechodným pobytom v čistej vode so zamedzením príjmu potravy zbavia obsahu zažívacieho ústrojenstva a prípadných cudzích pachov. Čas sádkovania sa určí podľa ročného obdobia a špecifických požiadaviek jednotlivých druhov rýb. Podmienky sádkovania a manipulácie s rybami v sádkach sa určia v súlade so správnou praxou podľa osobitného predpisu.9)

(4) Čerstvo usmrtené ryby, ktoré nevykazujú bežné životné pochody a žiadne zmeny svedčiace o ochorení alebo začiatku rozkladných procesov, sa z vody bezodkladne odstránia a vhodne uchovávajú. Na predaj konečnému spotrebiteľovi alebo na ďalšie spracovanie na účely ľudskej spotreby možno použiť čerstvo usmrtené ryby po ich úprave a kontrole vo vhodne vybavenom trvalom zariadení určenom na umiestňovanie na trh zabitých, upravených čerstvých produktov rybolovu alebo spracovaných produktov rybolovu, na ktoré musí byť ambulantný maloobchodný predaj viazaný.

§ 5

(1) Rozmrazené produkty rybolovu sa pri maloobchodnom predaji skladujú a uchovávajú pri teplote, ktorá sa približuje teplote topenia ľadu.

(2) Ak pri delení alebo prebaľovaní hlbokozmrazených produktov rybolovu nastane krátkodobá zmena teploty ich povrchu, pri ktorej vnútorná teplota produktov rybolovu nepresiahne teplotu podľa osobitného predpisu10) a po zabalení do obalu určeného konečnému spotrebiteľovi sa tieto znovu zmrazia na teplotu –18 oC alebo nižšiu v každom bode výrobku, možno ich umiestňovať na trh ako hlbokozmrazené. Úlomky a piliny delených blokov rýb, v ktorých už došlo k rozmrazeniu, nemožno znova zmraziť a umiestňovať na trh ako hlbokozmrazené alebo mrazené.

(3) Hlbokozmrazené rybacie prsty, hlbokozmrazené rybacie filety alebo rezy, hlbokozmrazené rybacie filé alebo iné porcie, ako sú rezy z blokov hlbokozmrazeného rybacieho mäsa alebo formované porcie z rybacej svaloviny možno umiestňovať na trh ako obaľované, neobaľované, surové, čiastočne tepelne spracované, určené na spotrebu po tepelnom ošetrení alebo ako úplne tepelne spracované a určené na priamu spotrebu. Uvedené výrobky možno umiestňovať na trh, ak spĺňajú tieto požiadavky:

a) hmotnosť rybacích prstov vrátane zmesi na obaľovanie je najmenej 20 g a najviac 50 g,

b) dĺžka rybacích prstov je najmenej trojnásobkom ich najväčšej šírky a ich hrúbka je najmenej 10 mm,

c) obaľované alebo neobaľované rybacie filé, filety, krokety alebo formované výrobky iné ako rybacie prsty podľa písmena a) môžu mať ľubovoľný tvar, hmotnosť a rozmery,

d) výrobky podľa písmen a) a c) možno vyrábať z jedného druhu rýb alebo zo zmesi druhov rýb s obdobnými organoleptickými vlastnosťami,

e) filety a rezy z celistvej rybacej svaloviny môžu byť s kožou alebo bez kože.

§ 6

Produkty rybolovu a výrobky z nich získané alebo vyrobené podľa predpisov platných do 31. decembra 2012 možno umiestňovať na trh do vyčerpania zásob.

§ 7

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.11)


§ 8

Zrušuje sa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. augusta 2008 č. 1903/2008 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca produkty rybolovu a výrobky z nich (oznámenie č. 171/2009 Z. z.).

§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2013.


Ľubomír Jahnátek v. r.


Príloha k vyhláške č. 425/2012 Z. z.

ZNAKY JEDNOTLIVÝCH DRUHOV SLADKOVODNÝCH TRHOVÝCH RÝB

Druh rybyNajnižšia
hmotnosť [g]
Najmenšia
výťažnosť [%]
Amur biely80060
Bufalo čierny*25075
Bufalo veľkoústy*25075
Zubáč veľkoústy40055
Pleskáč vysokýI.30062
II.10060
Kapor rybničný výberový2 50057
 I.1 00057
II.70056
III.50052
Karas striebristý20052
Lieň sliznatý15080
Ostriež  zelenkavýI.15055
II.10050
Ostračka veľkoústa*15060
Plotica červenooká15055
Pstruh dúhový15078
Pstruh potočný15071
Sivoň americký15072
Sih peleď15075
Sih maréna15075
Sumec veľký1 00062
Sumček škvrnitý*15077
Šťuka severná50060
Tolstolobik biely70058
Tolstolobik pestrý70056
Úhor riečnyI.50085
II.25085
Tilapia nílskaI.*15080
II.*2080

* Označené sladkovodné trhové ryby nemožno dovážať v živom stave.

Poznámky pod čiarou

1) Čl. 2 ods. 1 písm. n) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 34) v platnom znení.

2) Príloha I bod 3.1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45) v platnom znení.

3) Príloha I bod 3.6 nariadenia (ES) č. 853/2004 v platnom znení.

4) Príloha I bod 7.4 nariadenia (ES) č. 853/2004 v platnom znení.

5) Príloha I bod 3.5 nariadenia (ES) č. 853/2004 v platnom znení.

6) Čl. 3 nariadenia (EHS) č. 1536/92 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ. 4/zv. 2) v platnom znení.

7) Čl. 5 nariadenia Rady (EHS) č. 2136/89 z 21. júna 1989 ustanovujúce spoločné trhové normy pre konzervované sardinky (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 4/zv. 1) v platnom znení.
Čl. 4 nariadenia Rady (EHS) č. 1536/92 z 9. júna 1992 ustanovujúce spoločné trhové normy pre konzervované tuniaky a malé makrely (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 4/zv. 2).

8) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 zo 16. decembra 2008 o arómach a určitých zložkách potravín s aromatickými vlastnosťami na použitie v potravinách a o zmene a doplnení nariadenia Rady (EHS) č. 1601/91, nariadení (ES) č. 2232/96 a (ES) č. 110/2008 a smernice 2000/13/ES (Ú. v. EÚ L 354, 31. 12. 2008).

9) Príloha I časť A nariadenia (ES) č. 852/2004 v platom znení.

10) Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 99/2012 Z. z. o hlbokozmrazených potravinách.

11) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa ustanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20) v platnom znení.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.