Zákon č. 414/2012 Z. z.Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 101/2012
Platnosť od 20.12.2012
Účinnosť od 15.10.2019 do31.12.2020 (za 5 mesiacov)
Rozhodnutia súdov 12
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013. Ustanovenia uvedené v čl. I § 24 ods. 1 písm. b), § 24 ods. 4 až 12 a § 24 ods. 15 až 19 strácajú účinnosť 1. januára 2014.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené