Oznámenie č. 368/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení opatrenia č. MF/27210/2011-74 a ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2011 č. MF/27210/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF /24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania

Čiastka 90/2012
Platnosť od 27.11.2012
Účinnosť od 30.12.2012
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 30. decembra 2012.

368

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie zo 14. novembra 2012 č. MF/22612/2012-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení opatrenia č. MF/27210/2011-74 a ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2011 č. MF/27210/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 472/2010 Z. z.) v znení opatrenia zo 14. decembra 2011 č. MF/27210/2011-74 (oznámenie č. 561/2011 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 30. decembra 2012.

Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 9/2012 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a v elektronickej forme na webovom sídle www.finance.gov.sk.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2012 č. MF/22612/2012-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení opatrenia č. MF/27210/2011-74 a ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2011 č. MF/27210/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 472/2010 Z. z.) v znení opatrenia zo 14. decembra 2011 č. MF/27210/2011-74 (oznámenie č. 561/2011 Z. z.) sa mení takto:

1. V § 25 ods. 4 a 5 sa slová „celých eurách“ nahrádzajú slovami „eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta“.

2. V § 26a ods. 1 sa číslo „2012“ nahrádza číslom „2013“.

3. V § 26a ods. 2 sa číslo „2013“ nahrádza číslom „2014“.

4. Príloha č.1 sa nahrádza prílohou č. 1 k tomuto opatreniu.

5. Príloha č. 2 sa nahrádza prílohou č. 2 k tomuto opatreniu.

Čl. II


Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2011 č. MF/27210/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 561/2011 Z. z.) sa mení takto:

Článok II znie:

„Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012 okrem bodu 13, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2013 a bodu 12, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2014.“.

Čl. III

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 30. decembra 2012.

Peter Kažimír

podpredseda vlády a minister financií

Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/22612/2012-74

VZOR

Výkaz o príjmoch a výdavkoch

Vzor01

Vysvetlivky

1. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vypĺňa podľa registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

2. Identifikátor SID sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelený.

3. Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vypĺňa, ak ho má účtovná jednotka pridelené.

4. Kód SK NACE sa vypĺňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorým sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.

Príjmy

1. Údaje v jednotlivých riadkoch výkazu sa uvádzajú z príslušných stĺpcov peňažného denníka v členení podľa § 9 ods. 12 písm. d).

2. V riadku 2 sa uvádzajú najmä príjmy z nájmu, úroky z peňažných vkladov a výnosy z cenných papierov; ak tieto príjmy podliehajú zdaňovaniu, vykazujú sa v stĺpci 2.

3. V riadku 5 sa uvádzajú príjmy z podielu zaplatenej dane z príjmov podľa osobitného predpisu25)

4. V riadku 14 sa uvádzajú len údaje účtovnej jednotky, ktorá je spoločenstvom vlastníkov bytov a nebytových priestorov5).

Výdavky

1. Údaje v jednotlivých riadkoch výkazu sa uvádzajú z príslušných stĺpcov peňažného denníka v členení podľa § 9 ods. 12 písm. e).

2. V riadku 19 sa uvádzajú aj preddavky na daň a daň z príjmov zo závislej činnosti podľa toho, či ide o zdaňovanú činnosť alebo nezdaňovanú činnosť.

3. V riadku 20 sa uvádzajú dary a príspevky iným právnickým osobám a fyzickým osobám.

4. V riadku 24 sa uvádzajú ostatné výdavky s výnimkou dane z príjmov, ktorá sa vykazuje v riadku 27.

5. V riadku 26 sa uvádza výsledok hospodárenia účtovnej jednotky za účtovné obdobie pred zdanením.

6. V riadku 27 stĺpci 4 sa uvádza uhradená daň z príjmov vrátane dane vyberanej zrážkou36).

Použité skratky:

SID – rozlišovací znak pre účtovné jednotky, ktoré majú totožné identifikačné číslo organizácie

SK NACE – kód hlavnej činnosti

Č. r. – číslo riadku

r. – riadok

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/22612/2012-74

VZOR

Výkaz o majetku a záväzkoch

Vzor02

Vysvetlivky

1. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vypĺňa podľa registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

2. Identifikátor SID sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelený.

3. Daňové identifikačné číslo sa vypĺňa, ak ho má účtovná jednotka pridelené.

4. Kód SK NACE sa vypĺňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorým sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.

Majetok

1. V riadkoch 1 a 2 sa uvádzajú údaje z knihy dlhodobého majetku v zostatkových cenách, pri dlhodobom majetku v obstarávaní sa vykazuje v obstarávacej cene zaúčtovanej ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

2. V riadkoch 3 a 10 sa uvádzajú údaje z knihy finančného majetku.

3. V riadku 4 sa uvádzajú údaje z knihy zásob.

4. V riadku 5 sa uvádza údaj o zostatku z knihy pohľadávok.

5. V riadku 6 sa uvádza údaj o zostatku z pokladničnej knihy.

6. V riadku 7 sa uvádzajú údaje z knihy cenín.

7. V riadku 8 sa uvádzajú údaje z príslušného stĺpca peňažného denníka. Ak je zostatok priebežných položiek ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v peňažnom denníku v stĺpci príjem, uvedie sa do výkazu so znamienkom „+“. Ak je zostatok priebežných položiek ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v peňažnom denníku v stĺpci výdavok, uvedie sa do výkazu so znamienkom „-“.

8. V riadku 9 sa uvádzajú údaje z príslušného stĺpca peňažného denníka.

Záväzky

1. V riadku 13 sa uvádza konečný zostatok z knihy sociálneho fondu.

2. V riadku 14 sa uvádza konečný zostatok z knihy fondu prevádzky, údržby a opráv.

Použité skratky:

SID – rozlišovací znak pre účtovné jednotky, ktoré majú totožné identifikačné číslo organizácie

SK NACE – kód hlavnej činnosti

Č. r. – číslo riadku

r. – riadok


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.