Vyhláška č. 364/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 324/2016 Z. z., 35/2020 Z. z.)

Čiastka 90/2012
Platnosť od 27.11.2012
Účinnosť od 10.03.2020

364

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

z 12. novembra 2012,

ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 9 ods. 2 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 300/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Množstvo energie potrebnej na splnenie všetkých energetických potrieb súvisiacich s normalizovaným užívaním budovy sa určuje výpočtom energetickej hospodárnosti budovy (ďalej len „výpočet“). Výpočet je založený na energetickom hodnotení podľa § 4a zákona (ďalej len „hodnotenie“) so zohľadnením charakteristík budovy a vplyvov na jej energetickú hospodárnosť podľa § 3 ods. 3 a 4 zákona.

(2) Pre každé miesto spotreby energie v budove a pre každý energetický nosič v budove sa potreba energie určuje hodnotením. Súčet hodnôt potreby energie pre jednotlivé miesta spotreby energie potrebnej na splnenie všetkých energetických požiadaviek vo vnútornom priestore budovy vymedzenom hranicou budovy, ktoré súvisia s normalizovaným užívaním budovy, je celková potreba energie budovy. Hranicu budovy vymedzujú obalové konštrukcie teplovýmenného obalu budovy podľa technickej normy.1)

(3) Potreba energie určená pre jednotlivé miesta spotreby energie, celková potreba energie budovy a primárna energia (§ 3 ods. 2 zákona) sú číselnými údajmi v kWh/m2 celkovej podlahovej plochy budovy za jeden rok. Zistené hodnoty sa na účel zatriedenia budovy do energetickej triedy podľa § 3 ods. 7 zákona zaokrúhľujú na najbližšie celé číslo podľa pravidiel matematického zaokrúhľovania.

(4) Ak ďalej nie je ustanovené inak, postup výpočtu je rovnaký pre projektové hodnotenie aj pre normalizované hodnotenie budov podľa prílohy č. 1.

(5) Pri projektovom hodnotení významne obnovovanej budovy projektová dokumentácia podľa § 4 ods. 3 zákona obsahuje splnenie požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti

a) stavebných konštrukcií a na potrebu tepla na vykurovanie podľa slovenskej technickej normy2) (ďalej len „technická norma“), ak sa má uskutočniť významná obnova celého obalu existujúcej budovy, alebo

b) stavebných konštrukcií podľa technickej normy,2) ak sa má uskutočniť významná obnova len stavebných konštrukcií tvoriacich časť obalu existujúcej budovy.

(6) Celková podlahová plocha budovy sa zistí z vonkajších rozmerov budovy podľa technickej normy1) bez zohľadnenia miestnych vystupujúcich konštrukcií

a) z projektovej dokumentácie pri projektovom hodnotení alebo

b) zmeraním skutočných rozmerov budovy pri normalizovanom hodnotení a pri prevádzkovom hodnotení.

(7) Celková podlahová plocha podlaží s upravovaným vnútorným prostredím miestností sa určí z vonkajších rozmerov budovy bez zohľadnenia miestnych vystupujúcich konštrukcií, najmä ríms, miestnych zmenšení hrúbky obvodového plášťa a plochy balkónov, lodžií a terás. Ak svetlá výška miestností prechádza cez dve štandardné podlažia alebo viac takýchto podlaží, najmä schodištia a galérie, celková podlahová plocha podlažia sa vyráta ako súčet podlahovej plochy miestnosti a plôch, ako keby miestnosť bola v rovine každého podlažia rozdelená horizontálnou konštrukciou.

(8) Ak celková podlahová plocha časti budovy užívanej na iný účel nepresahuje 10 % celkovej podlahovej plochy celej budovy, zatriedi sa budova do kategórie podľa § 3 ods. 5 zákona podľa prevládajúceho účelu užívania.

(9) Celková podlahová plocha častí budovy so zmiešaným účelom užívania alebo častí bez chladenia a núteného vetrania sa určí z vonkajších rozmerov časti budovy ohraničenej vonkajšími stavebnými konštrukciami a polovičnou hrúbkou vnútorných stavebných konštrukcií ohraničujúcich časť budovy. Celková podlahová plocha priestorov ohraničených iba vnútornými stavebnými konštrukciami sa určí z rozmerov vymedzených polovičnou hrúbkou vnútorných stavebných konštrukcií vymedzujúcich túto časť budovy.

(10) Celková podlahová plocha bytu alebo samostatnej časti budovy (ďalej len „byt“) na účel energetickej certifikácie sa určí z vonkajších rozmerov časti budovy ohraničenej vertikálnou vonkajšou konštrukciou, vnútornými deliacimi konštrukciami medzi bytmi uvažovanými ich polovičnou hrúbkou a vnútornými deliacimi konštrukciami medzi bytom a spoločnými priestormi budovy uvažovanými ich celou hrúbkou.

(11) Ak predmetom hodnotenia je budova, ktorá nadväzuje stykom stavebnej konštrukcie na inú budovu, napríklad dvojdom alebo dom v radovej zástavbe, hodnotenie vplyvu charakteristiky stavebnej konštrukcie budovy podľa § 3 ods. 3 písm. a) zákona zohľadní, či budovy boli navrhnuté a postavené alebo dodatočne zmenené na spoločnú prevádzku alebo na nezávislé užívanie so samostatnou prevádzkou.

(12) Na hodnotenie potreby energie sa použijú údaje o polohe, orientácii a vplyve vonkajších klimatických podmienok na vnútorné prostredie budovy podľa § 3 ods. 3 písm. b) zákona pri

a) projektovom hodnotení údaje uvedené v technickej norme,3)

b) prevádzkovom hodnotení údaje získané v mieste budovy.

(13) Na hodnotenie potreby energie pre vnútorné prostredie budovy podľa § 3 ods. 3 písm. c) zákona sa použijú hodnoty teploty vzduchu podľa technickej normy ako v odseku 11 písm. a), alebo priemerné hodnoty teploty vzduchu podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 1a.

§ 2

(1) Globálnym ukazovateľom minimálnej energetickej hospodárnosti budovy (ďalej len „globálny ukazovateľ“) je primárna energia,4) ktorá sa určí z množstva dodanej energie5) do technického systému budovy cez systémovú hranicu podľa jednotlivých miest spotreby v budove a energetických nosičov upraveného konverzným faktorom primárnej energie podľa prílohy č. 2.

(2) Dodaná energia sa určuje podľa jednotlivých energetických nosičov, ktorými sa cez systémovú hranicu zásobujú technické zariadenia na uspokojenie potrieb energie v budove na vykurovanie, prípravu teplej vody, vetranie, chladenie a osvetlenie vrátane účinnosti zdrojov, distribúcie, odovzdávania, automatizácie a riadenia budovy so zohľadnením energie z obnoviteľných zdrojov6) na mieste.

(3) Za energiu z obnoviteľných zdrojov vyrobenú na mieste sa považuje len energia zo zariadení umiestnených

a) vo vnútorných priestoroch s upravovaným prostredím ohraničených hranicami budovy,

b) na hranici budovy, ak sú pevne spojené so stavbou,

c) mimo hranice budovy v nevykurovaných priestoroch budovy,

d) mimo hranice budovy na pozemku užívanom s budovou, ak sa energia z týchto zariadení využíva v budove.

(4) Za energiu z obnoviteľných zdrojov vyrobenú v blízkosti sa považuje energia zo zariadení umiestnených mimo pozemku užívanom s budovou.

(5) Pri potrebe tepelnej energie v budove sa zohľadní tepelná energia potrebná na vykurovanie, chladenie a prípravu teplej vody z obnoviteľných zdrojov nachádzajúcich sa na mieste.

(6) Pri potrebe elektrickej energie sa zohľadní elektrická energia z obnoviteľných zdrojov nachádzajúcich sa na mieste.

(7) Pri prevádzkovom hodnotení sa skutočné množstvo spotrebovanej energie na vykurovanie za časové obdobie určí podľa nameraných hodnôt spotreby energie, alebo ako súčin množstva spotrebovaného energetického nosiča a jeho výhrevnosti. Výhrevnosť je pre jednotlivé energetické nosiče uvedená v prílohe č. 2.

(8) Emisie oxidu uhličitého sa určia z dodanej energie podľa jednotlivých energetických nosičov s využitím prepočítacích faktorov podľa prílohy č. 2. Množstvo oxidu uhličitého emitovaného do ovzdušia sa vyjadruje v kg/m2 celkovej podlahovej plochy budovy za jeden rok.

(9) Výsledky výpočtu globálneho ukazovateľa sa uvádzajú podľa prílohy č. 4 tabuľky č. 8.

§ 3

(1) Energetický certifikát obsahuje energetické hodnotenie pre jednotlivé kategórie budov podľa § 3 ods. 5 zákona a účel potreby energie určenej číselným rozpätím energetických tried podľa § 3 ods. 7 zákona. Škály hodnotenia pre jednotlivé miesta spotreby energie v budove, pre celkovú potrebu energie budovy v budove a globálny ukazovateľ sú uvedené v prílohe č. 3.

(2) Budovu v každej kategórii treba zatriediť do energetickej triedy podľa prílohy č. 3. Ostatné nevýrobné budovy spotrebujúce energiu s účelom užívania, ktorý nie je uvedený v § 3 ods. 5 zákona, treba zatriediť podľa najbližšie podobného účelu užívania so zohľadnením vnútorných podmienok a vnútornej prevádzky budovy.

(3) Budovu so zmiešaným účelom užívania treba zatriediť do energetickej triedy podľa škály hodnotenia, ktorá sa určí váženým priemerom z hodnôt pre jednotlivé kategórie budov podľa celkovej podlahovej plochy častí budovy a účelov ich užívania.

(4) Energetický certifikát bytu obsahuje číselné hodnotenie stavebných konštrukcií vymedzujúcich byt a hodnotenie jeho systémov vykurovania a prípravy teplej vody.

§ 4

(1) Na účely zatrieďovania budov do energetických tried pre každú kategóriu budov podľa § 3 ods. 5 zákona a pre každé miesto spotreby energie v budove referenčné hodnoty R zodpovedajú referenčným hodnotám Rr a Rs. Referenčná hodnota Rs je priemerná hodnota potreby energie pre každú kategóriu budov patriacich do existujúceho fondu budov v Slovenskej republike a miesto spotreby energie v budove.

(2) Referenčná hodnota Rr je hraničnou hodnotou určenou ako polovica z hodnoty Rs. Pre budovy so zmiešaným účelom užívania sa referenčná hodnota Rr určí váženým priemerom z hodnôt pre jednotlivé kategórie budov podľa celkovej podlahovej plochy budovy a účelov užívania jednotlivých častí budovy.

(3) Referenčné hodnoty Rr a Rs sú na hodnotenie ukazovateľa potreby energie v budove súčtom referenčných hodnôt určených pre jednotlivé účely spotreby energie, pričom referenčná hodnota Rr je hornou hranicou energetickej triedy B a referenčná hodnota Rs je hornou hranicou energetickej triedy D.

(4) Referenčné hodnoty Rr a Rs sú určené na hodnotenie primárnej energie osobitne pre jednotlivé kategórie budov so zohľadnením § 3 ods. 6 zákona pre všetky energetické triedy.

(5) Referenčná hodnota Rr na hodnotenie primárnej energie je určená hornou hranicou energetickej triedy B.

(6) Minimálna požiadavka na energetickú hospodárnosť budov podľa § 4b ods. 2 písm. b) zákona je určená hornou hranicou energetickej triedy A1 pre globálny ukazovateľ.

(7) Minimálna požiadavka na energetickú hospodárnosť budov s takmer nulovou potrebou energie podľa § 4b ods. 1 písm. a) a b) zákona je určená hornou hranicou energetickej triedy A0 pre globálny ukazovateľ.

(8) V každej kategórii budov patrí budova do energetickej triedy podľa hodnoty globálneho ukazovateľa takto:

a) ak je globálny ukazovateľ menší alebo rovný 0,5 Rr, budova patrí do energetickej triedy A1,

b) ak je globálny ukazovateľ väčší ako 0,5 Rr, ale rovný alebo menší ako Rr, budova patrí do energetickej triedy B,

c) ak je globálny ukazovateľ väčší ako Rr, ale rovný alebo menší ako 0,5 násobok súčtu Rr a Rs, budova patrí do energetickej triedy C,

d) ak je globálny ukazovateľ väčší ako 0,5 násobok súčtu Rr a Rs, ale rovný alebo menší ako Rs, budova patrí do energetickej triedy D,

e) ak je globálny ukazovateľ väčší ako Rs, ale rovný alebo menší ako 1,25 Rs, budova patrí do energetickej triedy E,

f) ak je globálny ukazovateľ väčší ako 1,25 Rs, ale rovný alebo menší ako 1,5 Rs, budova patrí do energetickej triedy F a

g) ak je globálny ukazovateľ väčší ako 1,5 Rs, budova patrí do energetickej triedy G.

(9) Hodnota ukazovateľa pre každé miesto spotreby energie v budove a celkovú potrebu energie budovy podľa odseku 8 písm. a) je hornou hranicou energetickej triedy A.

(10) Horná hranica energetickej triedy A0 pre globálny ukazovateľ pre budovy s takmer nulovou potrebou energie je pri požadovanom zabezpečení energie z obnoviteľných zdrojov na mieste 0,25 Rr.

(11) Ak budova s takmer nulovou potrebou energie odvádza alebo uskladňuje energiu, zaradí sa do podtriedy A0+.

(12) Stavebné konštrukcie a prvky tvoriace ich časť, ktoré vytvárajú obalovú konštrukciu budovy, musia spĺňať požiadavky podľa technickej normy.2)

(13) Podľa hodnoty ukazovateľa potreby energie pre miesto spotreby energie, celkovej potreby energie budovy budova patrí do energetickej triedy A až G v každej kategórii budov a podľa globálneho ukazovateľa budovy patrí do energetickej triedy A0 až G v každej kategórii budov. Horné hraničné hodnoty rozpätia jednotlivých energetických tried ukazovateľa celkovej potreby energie budovy sú súčtom horných hraničných hodnôt rozpätí určených pre jednotlivé miesta spotreby energie podľa odseku 8. Pre budovy so zmiešaným účelom užívania sú horné hranice súčtom hraničných hodnôt pre jednotlivé kategórie budov určené váženým priemerom podľa celkovej podlahovej plochy jednotlivých častí budovy.

(14) Minimálnu požiadavku pre globálny ukazovateľ určený ako horná hranica energetickej triedy podľa úrovne výstavby musia dosiahnuť nové budovy a významne obnovené budovy. Ak to nie je pri významne obnovovanej budove technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné, stavebné konštrukcie a prvky tvoriace ich časť, ktoré vytvárajú obalovú konštrukciu budovy, musia spĺňať aspoň požiadavky určené podľa technickej normy2) pre jednotlivé energetické úrovne výstavby.

(15) Horná hranica energetickej triedy B pre globálny ukazovateľ určuje nízkoenergetickú úroveň výstavby. Horná hranica energetickej triedy A1 pre globálny ukazovateľ určuje ultranízkoenergetickú úroveň výstavby. Horná hranica energetickej triedy A0 pre globálny ukazovateľ určuje úroveň výstavby budov s takmer nulovou potrebou energie.

(16) Pre nové budovy alebo významne obnovené budovy zásobované teplom a teplou vodou z centralizovaného zásobovania teplom, pri ktorom vplyvom účinnosti zdroja a faktora primárnej energie určeného podľa osobitného predpisu6a) sa nesplní globálny ukazovateľ, sa požaduje preukázanie predpokladu splnenia globálneho ukazovateľa splnením ukazovateľa celkovej potreby energie budovy podľa úrovne výstavby. Rovnako sa požaduje preukázanie predpokladu splnenia globálneho ukazovateľa splnením ukazovateľa celkovej potreby energie budovy podľa úrovne výstavby v prípade, ak sú budovy zásobované teplom a teplou vodou z existujúceho zdroja, pri ktorej sa vplyvom účinnosti zdroja a faktora primárnej energie nesplní globálny ukazovateľ. Horná hranica energetickej triedy B pre ukazovateľ celkovej potreby energie budovy určuje nízkoenergetickú úroveň výstavby. Horná hranica energetickej triedy A pre ukazovateľ celkovej potreby energie budovy určuje ultranízkoenergetickú úroveň výstavby.

(17) Ak sa nehodnotí v budove potreba energie na vetranie a na chladenie, hraničné hodnoty sa nezahrnú do súčtu na určenie horných hraničných hodnôt rozpätia jednotlivých energetických tried ukazovateľa celkovej potreby energie budovy v budove.
v budove.

§ 5

(1) Opatrenia navrhované v energetickom certifikáte musia byť nákladovo efektívnym zlepšením energetickej hospodárnosti budovy (§ 4 ods. 4 a 5 zákona) s plánovanou návratnosťou vložených investícií na energiu a jej úspory za menej ako 15 rokov, ale ak sú nevyhnutné na splnenie základných požiadaviek na stavby,7) môžu byť aj s dlhšou návratnosťou (§ 4b ods. 3 a 4 zákona).

(2) Opatrenia podľa odseku 1 majú za cieľ dosiahnuť požadovanú energetickú hospodárnosť budov a dosiahnuť aj ďalšie zníženie potreby energie v budovách. Tieto opatrenia môžu byť rozdielne pre nové budovy a pre významne obnovené budovy vrátane ich rozšírenia o nadstavby, prístavby a vstavby.

(3) Minimálnou požiadavkou na energetickú hospodárnosť nových budov postavených po 31. decembri 2015 je horná hranica energetickej triedy A1 pre globálny ukazovateľ; významne obnovovaná budova musí túto požiadavku splniť, ak je to technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné.

(4) Pre nové budovy vo vlastníctve orgánov verejnej správy postavené po 31. decembri 2018 a pre všetky ostatné nové budovy postavené po 31. decembri 2020 je minimálnou požiadavkou pre globálny ukazovateľ horná hranica energetickej triedy A0. Pri významnej obnove budovy sa musí požiadavka na takmer nulovú potrebu energie splniť, ak je to technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné.

§ 6

(1) Na titulnej strane energetického certifikátu sa umiestňuje podpis osoby s odbornou spôsobilosťou na tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona a odtlačok jej pečiatky. Ak sa na energetickej certifikácii podieľalo viac osôb s odbornou spôsobilosťou podľa § 6 ods. 2 zákona, uvádzajú sa v energetickom certifikáte všetky spolu s uvedením údajov podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona a s vyznačením rozsahu ich účasti na energetickej certifikácii, ich podpisy a odtlačky ich pečiatok.

(2) Energetický certifikát spolu so správou podľa odseku 3 sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno patrí vlastníkovi budovy a druhé je súčasťou registratúry oprávnenej osoby podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona s lehotou uloženia 10 rokov. Ostatným oprávneným osobám, ktoré sa podieľali na energetickej certifikácii, sa vydá kópia energetického certifikátu, ktorú uchovávajú na čas platnosti energetického certifikátu.

(3) Prílohou energetického certifikátu je správa, ktorá obsahuje vstupné údaje o budove, údaje o vlastnostiach stavebných konštrukcií a technických systémov, čiastkové a konečné výsledky podľa prílohy č. 4 tabuliek č. 1 až 8. Ak ide o budovu so zmiešaným účelom užívania, údaje sa uvedú pre každý účel užívania budovy samostatne. Údaje zo správy sú podkladom na vytvorenie databázy informácií a uskutočňovanie kontroly energetických certifikátov podľa § 9 ods. 3 písm. e) zákona.

(4) Vzor energetického certifikátu je uvedený v prílohe č. 5.

(5) Osoba s odbornou spôsobilosťou na tepelnú ochranu budov, ktorá vyhotovila energetický certifikát, je oprávnená vyhotoviť na žiadosť vlastníka budovy duplikát energetického certifikátu s označením „Duplikát“, ak došlo k strate pôvodného energetického certifikátu počas jeho platnosti.

(6) Vzor energetického štítku je uvedený v prílohe č. 6.

§ 6a

(1) Na titulnej strane energetického certifikátu bytu sa umiestňuje podpis osoby s odbornou spôsobilosťou na tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona a odtlačok jej pečiatky.

(2) Energetický certifikát bytu spolu s hodnotením a správou sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno patrí vlastníkovi bytu a druhé je súčasťou registratúry osoby s odbornou spôsobilosťou na tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov s lehotou uloženia desať rokov.

(3) Prílohou energetického certifikátu bytu je správa, ktorá obsahuje údaje o budove a vstupné údaje o byte, údaje o použitých technických normách a technických podkladoch podľa prílohy č. 8.

(4) Vzor energetického certifikátu bytu a rozsah číselného hodnotenia stavebných konštrukcií vymedzujúcich byt a hodnotenia systémov vykurovania a prípravy teplej vody v byte podľa úrovní výstavby sú uvedené v prílohe č. 9.

(5) Osoba s odbornou spôsobilosťou na tepelnú ochranu budov, ktorá vyhotovila energetický certifikát bytu, vyhotoví na žiadosť vlastníka bytu duplikát energetického certifikátu bytu s označením „Duplikát“, ak došlo k strate pôvodného energetického certifikátu bytu počas jeho platnosti.

§ 7

(1) Žiadosť o dotáciu podľa § 9a zákona sa podáva ministerstvu v dvoch vyhotoveniach v zalepenej obálke označenej heslom uvedeným v oznámení o podávaní žiadostí podľa § 9b ods. 3 zákona.

(2) Žiadosť musí obsahovať tieto údaje:

a) identifikačné údaje žiadateľa – obchodné meno alebo názov, adresa sídla alebo miesto podnikania, identifikačné číslo organizácie, právna forma, meno a priezvisko s titulmi štatutárneho zástupcu, zodpovedného zástupcu a konateľa,

b) opis výskumu, vývoja alebo činnosti podľa § 9a ods. 1 zákona, na ktorú má byť dotácia poskytnutá, s uvedením zámerov, cieľov a pravdepodobného výsledku a času jeho dosiahnutia,

c) celkový rozpočet v štruktúre podľa tabuľky uvedenej vo vzore žiadosti,

d) čestné vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti uvádzaných údajov a priložených dokladov.

(3) Vzor žiadosti je uvedený v prílohe č. 7.

(4) Prílohou k žiadosti je

a) výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti, ak ide o podnikateľa; ak žiadateľom je právnická osoba zriadená zákonom, označenie zákona, ktorým bola zriadená,

b) osvedčená fotokópia zriaďovacej listiny, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je podnikateľom; to neplatí, ak ide o právnickú osobu zriadenú zákonom,

c) čestné vyhlásenie, že žiadateľ zmluvne zabezpečí výskum a vývoj s právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá má v predmete podnikania zapísanú činnosť v príslušnom odbore výskumu a ktorá je zároveň držiteľom osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj (ďalej len „zodpovedný riešiteľ“); to neplatí, ak sa žiadateľ sám zaoberá výskumnou a vývojovou činnosťou,

d) osvedčenie žiadateľa alebo zodpovedného riešiteľa o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj,8)

e) doklady preukazujúce kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť žiadateľa alebo zodpovedného riešiteľa,

f) výpis z registra trestov štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a zodpovedného zástupcu a konateľa nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,

g) výročná správa za predchádzajúci hospodársky rok, ak je žiadateľ povinný ju vypracovať; inak účtovná závierka za predchádzajúci daňový rok,

h) preukázanie splnenia podmienok podľa osobitného predpisu,9)

i) čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je podnikom, ktorý sa za tri predchádzajúce hospodárske roky ocitol vo finančných ťažkostiach,

j) doklady preukazujúce spolufinancovanie v požadovanom pomere k dotácii.

(5) Poskytovateľ môže v oznámení požadovať predloženie aj ďalších údajov alebo príloh k žiadosti.


§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2013.


Ján Počiatek v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 364/2012 Z. z.

Rozsah postupu výpočtu energetického hodnotenia nových a obnovovaných budov

Projektové hodnotenie alebo normalizované hodnotenie sa spracúva ako:

1. Tepelnotechnický návrh a posúdenie stavebných konštrukcií a budovy

a) Základné údaje o stavebných konštrukciách a budove

b) Geometrická schéma budovy, orientácia podľa svetových strán, rozdelenie na tepelné zóny

c) Požiadavky a kritériá na konštrukcie teplovýmenného obalu budovy a vnútorné deliace konštrukcie

d) Navrhované riešenie stavebných konštrukcií

e) Posúdenie tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií

1. posúdenie kritéria na minimálne tepelnoizolačné vlastnosti stavebných konštrukcií [výpočet súčiniteľa prechodu tepla všetkých druhov (skladieb) plných stavebných konštrukcií, všetkých druhov a veľkostí otvorových konštrukcií podľa orientácie];

2. posúdenia kritéria na minimálnu teplotu vnútorného povrchu (posúdenie detailov metódou plošného teplotného poľa), rizika rastu plesní a rosného bodu (zasklené konštrukcie;

3. posúdenie kritéria na minimálnu priemernú výmenu vzduchu v miestnosti vrátane stanovenia objemu vzduchu výmenou spätným získavaním tepla (rekuperáciou);

4. posúdenie energetického kritéria (mesačnou alebo hodinovou metódou);

5. posúdenie potreby tepla na vykurovanie a preukázanie predpokladu splnenia energetickej hospodárnosti budovy (podľa kategórie budovy);

6. posúdenie kondenzácie vodnej pary v stavebných konštrukciách

f) Hodnotenie podľa technickej normy1) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami

2. Energetické posúdenie technického systému budovy

Posúdenie sa vykoná v závislosti od technického riešenia a rozsahu zabudovania technických systémov so stanovením potreby tepla/energie pre jednotlivé miesta spotreby a energetický nosič (napr. plyn, elektrina):

a) miesto spotreby na vykurovanie,

b) miesto spotreby na prípravu teplej vody,

c) miesto spotreby na chladenie a vetranie,

d) miesto spotreby energie na osvetlenie.

3. Posúdenie globálneho ukazovateľa

a) výpočet potreby dodanej energie podľa energetických nosičov,

b) výpočet primárnej energie,

c) výpočet emisií oxidu uhličitého (CO2).

4. Prílohy dokladujúce výpočet podľa bodov 1, 2, 3.

Príloha č. 1a k vyhláške č. 364/2012 Z. z.

Tabuľka č. 1: Vstupné údaje súvisiace s normalizovaným spôsobom využívania budov

Kategória budovyTyp budovyJednotka
Rodinné domyBytové domyAdministratívne budovyBudovy škôl a školských zariadeníBudovy nemocnícReštaurácieŠportové haly a iné budovy určené na športBudovy pre veľkoobchodné služby a maloobchodné službyZhromaždovacie halyObchodné domyKryté plavárne
Vnútorná požadovaná teplota v zime2020202022201820201828°C
Vnútorná požadovaná teplota v lete2626262626262626262628°C
Plocha na osobu (použitie/obsadenosť)604020103052010510020m2/osoba
Priemerný celkový tepelný tok na osobu7070807080100100908010060W/osoba
Metabolický zisk na plochu priestoru s tepelne upravovanými vnútornými podmienkami1,21,84,07,02,720,05,09,016,01,03,0W/m2
Čas prítomnosti za deň
(mesačný priemerný čas)
121264163612364h
Ročná potreba elektriny na plochu priestoru s tepelne upravovanými vnútornými podmienkamia)203020103030103020660kWh/(m2 . a)
Časť potreby elektriny vnútri priestoru s upravovanými podmienkami0,70,70,90,90,70,70,90,80,80,90,7
Výmena vzduchu za vonkajší vzduch na plochu priestoru s tepelne upravovanými vnútornými podmienkamia)0,70,70,70,71,01,20,70,71,00,30,7m3/(h · m2)
Výmena vzduchu za vonkajší vzduch na osobu422814730614753014m3/(h · osoba)
Ročná potreba tepla na prípravu teplej vody na plochu priestoru s tepelne upravovanými vnútornými podmienkamia)1020610305086101,480kWh/(m2 . a)
a) Hodnoty sa vzťahujú na celkovú podlahovú plochu vyrátanú z vonkajších rozmerov budovy.

Poznámky:

a) Pre ubytovaciu časť hotelov sa použijú podmienky určené na bytové domy.

b) Ak nie je určené inak, plocha reštaurácie v budove hotela sa uvažuje podielom 10 % z celkovej podlahovej plochy budovy.

Tabuľka č. 2: Prevádzkové časy na chladenie budov

Kategória budovyZačiatok prevádzkyKoniec prevádzky
Administratívne budovy7:0016:30
Budovy škôl a školských zariadení7:0014:30
Budovy nemocníc7:0021:00
Budovy hotelov a reštaurácií7:0022:00
Športové haly a iné budovy určené na šport7:0020:00
Budovy pre veľkoobchodné služby a maloobchodné služby7:0020:00

Tabuľka č. 3: Hodnoty korekčných činiteľov na osvetlenie

A. Hodnoty činiteľa využitia denného svetla FD pre metódu 2 (rýchla metóda)
Kategória budovySpôsob riadenia osvetlenia
R1 – R7R8R9
Administratívne budovy0,920,850,92
Budovy škôl a školských zariadení0,920,850,92
Budovy nemocníc0,920,900,92
Budovy hotelov – časť ubytovacia0,920,920,92
Budovy hotelov – časť reštauračná, reštaurácie0,980,980,98
Športové haly a iné budovy určené na šport1,001,001,00
Budovy pre veľkoobchodné služby a maloobchodné služby1,001,001,00
B. Hodnoty činiteľa obsadenosti FO pre metódu 2 (rýchla metóda)
Kategória budovySpôsob riadenia osvetlenia
R1 – R2R3 – R6R7 – R8R9
Administratívne budovy0,70,50,70,6
Budovy škôl a školských zariadení0,50,40,50,5
Budovy nemocníc0,90,90,90,9
Budovy hotelov – časť ubytovacia0,80,70,80,8
Budovy hotelov – časť reštauračná, reštaurácie1,01,01,01,0
Športové haly a iné budovy určené na šport1,01,01,01,0
Budovy pre veľkoobchodné služby a maloobchodné služby1,01,01,01,0
C. Hodnoty činiteľa riadenia na konštantnú osvetlenosť FC pre metódu 2 (rýchla metóda)
Osvetľovacia sústava, prostredie a údržbaFC
Nestmievateľná osvetľovacia sústava1,00
Halogénové bodové zdroje v stmievateľných vstavaných svietidlách downlight v čistom prostredí, individuálna výmena zdrojov0,95
Lineárne žiarivky v otvorených závesných svietidlách so stmievateľným VF predradníkom vo veľmi čistom prostredí, ročný interval čistenia svietidiel, individuálna výmena zdrojov po zlyhaní a skupinová výmena po 20 000 h0,90
LED zdroje (L80) v uzatvorených prisadených svietidlách so stmievateľným predradníkom, čisté prostredie, ročný interval čistenia svietidiel0,85
Otvorené žiarivkové svietidlá s montážou na prípojnice, so stmievateľným VF predradníkom, špinavé prostredie, dvojročný interval skupinovej výmeny žiariviek a čistenia svietidiel0,80
D. Hodnoty činiteľa účinnosti osvetľovacích zariadení FL
Prevažujúci druh osvetľovacieho zariadeniaFL
Obyčajná žiarovka4,60
Halogénová žiarovka3,70
Kompaktná žiarivka (retrofit)1,00
Kompaktná žiarivka0,90
Halogenidová výbojka0,60
Vysokotlaková sodíková výbojka0,60
Svetelná dióda LED (retrofit)0,50
Lineárna žiarivka T8 (Ø 26 mm)0,60
Lineárna žiarivka T5 (Ø 16 mm)0,60
Svetelná dióda LED0,45

Vysvetlivky k spôsobom riadenia osvetlenia:

R1 Manuálne: dvojstavový spínač ZAP/VYP bez snímačov

R2 Manuálne: dvojstavový spínač ZAP/VYP s funkciou časového vypnutia

R3 Pohybový snímač: auto ZAP + stmievanie

R4 Pohybový snímač: auto ZAP + auto VYP

R5 Pohybový snímač: manuálne ZAP + stmievanie

R6 Pohybový snímač: manuálne ZAP + auto VYP

R7 Svetelný snímač: manuálne ZAP + stmievanie na konštantnú osvetlenosť

R8 Svetelný snímač: spínanie alebo stmievanie v závislosti od denného svetla

R9 Centrálne ovládanie osvetlenia

Tabuľka č. 4: Prevádzkové časy budov na osvetlenie

A. Ročný čas prevádzky s denným svetlom tD a ročný čas prevádzky bez denného svetla tN pre rýchlu metódu 2 (rýchla metóda)
Kategória budovytD htN h
Administratívne budovy3 300100
Budovy škôl a školských zariadení2 4000
Budovy nemocníc4 0001 000
Budovy hotelov – časť ubytovacia4 0001 000
Budovy hotelov – časť reštauračná, reštaurácie3 0001 400
Športové haly a iné budovy určené na šport4 000800
Budovy pre veľkoobchodné služby a maloobchodné služby3 700300
B. Štandardné denné prevádzkové časy budov pre metódu 1 (komplexná metóda)
Kategória budovyČas začiatku prevádzkyČas ukončenia prevádzky
Administratívne budovy7:0016:30
Budovy škôl a školských zariadení8:0014:30
Budovy nemocníc7:0021:00
Budovy hotelov – časť ubytovacia7:0021:00
Budovy hotelov – časť reštauračná, reštaurácie10:0022:00
Športové haly a iné budovy určené na šport7:0020:00
Budovy pre veľkoobchodné služby a maloobchodné služby7:0020:00
C. Týždenný prevádzkový režim budov pre metódu 1 (komplexná metóda)
Kategória budovyPrevádzkové dni budovyKorekčný činiteľ pre víkendy Cwe
Administratívne budovypondelok – piatok5/7
Budovy škôl a školských zariadenípondelok – piatok5/7
Budovy nemocnícpondelok – nedeľa1
Budovy hotelov – časť ubytovaciapondelok – nedeľa1
Budovy hotelov – časť reštauračná, reštauráciepondelok – nedeľa1
Športové haly a iné budovy určené na športpondelok – nedeľa1
Budovy pre veľkoobchodné služby a maloobchodné službypondelok – sobota6/7

Tabuľka č. 5: Postup merania na overenie dodržania projektovej hodnoty osvetlenosti

Opis postupu
1.Meranie smie vykonať a namerané údaje vyhodnotiť iba osoba odborne spôsobilá na energetickú certifikáciu na elektroinštaláciu a zabudované osvetlenie budov. Meranie sa vykonáva v súlade s technickou normou1) alebo inou obdobnou technickou špecifikáciou s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.
2.Cieľom merania je zistiť udržiavanú osvetlenosť podľa technických noriem2) alebo iných obdobných technických špecifikácií s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami. Meranie sa vykonáva v dostatočne hustej sieti kontrolných bodov.
3.Nameraná hodnota priemernej osvetlenosti sa musí znížiť s ohľadom na určený udržiavací činiteľ (ktorý sa súčasne použije ako vstupný údaj na výpočet potreby energie na osvetlenie podľa technickej normy3) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami a s ohľadom na predpokladaný čas do nadchádzajúcej údržby osvetľovacej sústavy.
4.Na meranie sa musí použiť luxmeter s platným dokladom o overení,4) označený platnou overovacou značkou a musí vyhovovať požiadavkám.5) Na orientačné meranie osvetlenosti sa smie použiť luxmeter triedy presnosti 1, 2 alebo 3 podľa technickej normy[6]) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.
5.Z merania sa vyhotoví zjednodušený protokol, ktorý musí obsahovať minimálne tieto údaje pre každú meranú miestnosť: identifikácia predmetu merania, meno, priezvisko a podpis pracovníka, ktorý vykonal meranie, dátum a čas merania, teplota prostredia počas merania, napätie vo svetelnom alebo zásuvkovom obvode v čase merania, namerané hodnoty osvetlenosti, vypočítaná priemerná osvetlenosť a rovnomernosť osvetlenia, udržiavací činiteľ a čas do nadchádzajúcej údržby, stav osvetľovacej sústavy a iné dôležité skutočnosti potrebné na posúdenie vplyvov na osvetlenosť, vypočítaná hodnota udržiavanej osvetlenosti, porovnanie nameranej udržiavanej osvetlenosti s normatívnou požiadavkou, jednoznačný výsledok overenia.
6.Protokol z merania sa doloží k správe k energetickému certifikátu podľa § 7 ods. 2 písm. c) zákona.

Poznámky:

a) Miestnosti určené na meranie majú tvoriť najmenej 10 % z celkového počtu miestností v budove. Miestnosti určené na meranie vyberie osoba, ktorá vykonáva meranie.

b) Overovanie dodržania projektovej hodnoty osvetlenosti sa vykoná pre jednotlivé miestnosti podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie v práci v znení vyhlášky č. 206/2011 Z. z. a technických noriem7) alebo iných obdobných technických špecifikácií s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.

c) Overovanie dodržania projektovej hodnoty osvetlenosti nie je potrebné, ak sa počas energetickej certifikácie doloží doklad z merania osvetlenia podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie v práci v znení vyhlášky č. 206/2011 Z. z., ktorý nie je starší ako šesť mesiacov a stav osvetľovacej sústavy uvedený v protokole zostal nezmenený.

d) Overovanie dodržania projektovej hodnoty osvetlenosti sa považuje za pozitívne, ak je dosiahnutá predpísaná osvetlenosť najmenej v 90 % miestností určených na kontrolné meranie podľa poznámky v písmene a); inak sa výsledok overovania považuje za negatívny.

e) Ak je výsledok overovania dodržania projektovej hodnoty osvetlenosti negatívny, celková ročná potreba energie na osvetlenie miestností v budove sa zvýši o 200 %.

f) Ak sú v budove miestnosti so svetelnými vývodmi bez nainštalovaných svietidiel, ktorých súčet podlahovej plochy je väčší ako 5 % celkovej podlahovej plochy budovy, celková ročná potreba energie na osvetlenie sa v týchto miestnostiach číselne určí ako ich podlahová plocha vynásobená hornou hranicou energetickej triedy D uvedenej v prílohe č. 3 tabuľka D.

g) Ak nie sú sprístupnené miestnosti a ak sa údaje nedajú zistiť z dôveryhodných podkladov, ročná potreba energie na osvetlenie v nesprístupnených miestnostiach sa číselne určí ako ich podlahová plocha vynásobená hornou hranicou energetickej triedy D uvedenej v prílohe č. 3 tabuľka D.

h) Merná ročná potreba energie na osvetlenie sa vyráta podľa technickej normy8) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 364/2012 Z. z.

Transformačné a prepočítavacie faktory účinnosti výroby a distribúcie tepla, emisií oxidu uhličitého, primárnej energie a hodnoty výhrevnosti palív

Energetický nosičSpôsob transformácieMerná jednotka
(m. j.)
Výhrevnosť
kWh/m. j.
Faktor
transformácie
a distribúcie
energieb), f), g)
emisie CO2 K
kg/kWh
primárnej energie
fPnren
Zemný plynštandardný kotol – starým39,590,83 – 0,890,220h)1,1
štandardný kotol – novým39,590,89 – 0,900,220h)1,1
nízkoteplotný kotolm39,590,90 – 0,930,220h)1,1
kondenzačný kotolm39,590,97 – 1,05c)0,220h)1,1
kombinovaná výrobam39,590,850,220h)1,1
LPGštandardný kotol – novýkg12,7880,89 – 0,900,24841,35
nízkoteplotný kotolkg12,7880,90 – 0,930,24841,35
kondenzačný kotolkg12,7880,97 – 1,05c)0,24841,35
Koks čiernouhoľnýkotol na tuhé palivokg7,790,72 – 0,750,360h)1,1
Čierne uhlie kotol na tuhé palivokg6,990,69 – 0,780,360h)1,1
Hnedé uhlie tried.kotol na tuhé palivokg4,310,65 – 0,750,360h)1,1
Ľahký vykurovací olejštandardný kotol – starýkg11,670,820,290h)1,1
štandardný kotol – novýkg11,670,850,290h)1,1
nízkoteplotný kotol – starýkg11,670,870,290h)1,1
nízkoteplotný kotol – novýkg11,670,910,290h)1,1
Drevené peletky kotol na biomasukg4,720,860,0200,20
Drevná štiepkakotol na biomasukg3,190,780,0200,15
Kusové drevokotol na biomasukg3,190,700,0200,10
Kusové drevokotol na biomasu so splyňovanímkg3,190,830,0200,10
Zemný plyndiaľkové vykurovaniekWh0,840,220h)1,3i)
Čierne uhlie diaľkové vykurovaniekWh0,800,360h)1,3i)
Hnedé uhliediaľkové vykurovaniekWh0,65 – 0,700,360h)1,3i)
Drevná štiepkadiaľkové vykurovaniekWh0,72 – 0,800,0201,3i)
Ťažký vykur. olejdiaľkové vykurovaniekWh0,800,3301,3i)
Zemný plyndiaľkové vykurovanie – kombinovaná výroba elektriny a tepla kWh0,80 – 0,840,220h)0,7i)
Hnedé uhliediaľkové vykurovanie – kombinovaná výroba elektriny a tepla kWh0,60 – 0,700,360h)0,7i)
Čierne uhliediaľkové vykurovanie – kombinovaná výroba elektriny a tepla kWh0,65 – 0,750,360h)0,7i)
Jadrová energiadiaľkové vykurovanie – kombinovaná výroba elektriny a tepla kWh0,88d)0,0160,7i)
Zemný plynplynové tepelné čerpadlo vzduch-voda nízkoteplotné vykurovaniem39,591,50,220h)1,1
plynové tepelné čerpadlo vzduch-voda radiátorové vykurovaniem39,591,40,220h)1,1
Elektrina elektrické vykurovanie, chladeniekWh0,990,167h)2,2e)
elektrický ohrev pitnej vodykWh0,990,167h)2,2e)
tepelné čerpadlo vzduch-voda/ radiáto-rové vykurovaniekWh2,6j)0,167h)2,2e)
tepelné čerpadlo vzduch-voda/ nízko-teplotné vykurovaniekWh2,9j)0,167h)2,2e)
tepelné čerpadlo vzduch-vzduch (vzduch sa ohrieva do 35 °C)kWh2,9j)0,167h)2,2e)
tepelné čerpadlo zem-voda/ radiátorové vykurovaniekWh2,9j)0,167h)2,2e)
tepelné čerpadlo zem-voda/ nízkoteplotné vykurovaniekWh3,4j)0,167h)2,2e)
tepelné čerpadlo voda-voda/ radiáto-rové vykurovaniekWh3,4j)0,167h)2,2e)
tepelné čerpadlo voda-voda/ nízkotep-lotné vykurovaniekWh3,9j)0,167h)2,2e)
tepelné čerpadlo voda od 18 °C-voda/ radiá-torové vykurovaniekWh4,0j)0,167h)2,2e)
tepelné čerpadlo voda od 18 °C-voda/ níz-koteplotné vykurova-niekWh4,4j)0,167h)2,2e)
fotovoltikakWh1,000,00h)0,0e)

Poznámky:

a) Starý kotol je kotol starší ako desať rokov od roku výroby/uvedenia do prevádzky; nový kotol je kotol do desiatich rokov vrátane od roku výroby/uvedenia do prevádzky.

b) Ak je budova zásobovaná teplom a teplou vodou zo zdroja v budove, potreba energie, primárna energia a emisie oxidu uhličitého sa určia pre známe podmienky výroby tepla a teplej vody; ak existujú informácie o hodnotení hospodárnosti zdroja, treba uvažovať určené hodnoty.

c) Ak ide o kondenzačný kotol na zemný plyn, určuje sa účinnosť zdroja vo vzťahu k výhrevnosti paliva.

d) Účinnosť je určená od výstupu pary z parogenerátora po vstup tepla do budovy.

e) Faktor primárnej energie je určený z hodnôt podľa technickej normy.1)

f) Minimálne účinnosti zariadení na výrobu tepla ustanovuje osobitný predpis.2)

g) Tieto hodnoty sú uvažované pre účinnosť transformácie a rozvodu tepla ustanovenými podľa osobitného predpisu.2)

h) Faktory emisie CO2 sú určené z hodnôt podľa technickej normy.1)

i) Faktor primárnej energie sa určí výpočtom podľa osobitného predpisu;3) uvedené hodnoty platia, ak existuje prekážka poskytnutia hodnoty výpočtom, a platia aj pre centralizované chladenie.

j) Sezónne výkonové číslo (SPF) uvažované priemerným číslom pre všetky tepelné čerpadlá. Ak existuje zdroj informácie, použije sa SPF určené pre zabudované tepelné čerpadlo.

1) STN EN 15 603 Energetická hospodárnosť budov. Celková potreba energie a definície energetického hodnotenia (730712).

2) Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 328/2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov v znení vyhlášky č. 59/2008 Z. z.

3) Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 308/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 364/2012 Z. z.

Škály energetických tried pre jednotlivé kategórie budov

A. Škála energetických tried pre potrebu energie na vykurovanie v kWh/(m2 . a)
Miesto spotrebyKategórie budovTriedy energetickej hospodárnosti budovy
ABCDEFG
Vykurovanierodinné domy≤ 4344-8687-129130-172173-215216-258> 258
bytové domy≤ 2728-5354-8081-106107-133134-159> 159
administratívne budovy≤ 2829-5657-8485-112113-140141-168> 168
budovy škôl a školských zariadení≤ 2829-5657-8485-112113-140141-168> 168
budovy nemocníc≤ 3536-7071-105106-140141-175176-210> 210
budovy hotelov a reštaurácií≤ 3637-7172-107108-142143-178179-213> 213
športové haly a iné budovy určené na šport≤ 3334-6667-99100-132133-165166-198> 198
budovy pre veľkoobchodné služby a maloobchodné služby≤ 3334-6566-9899-130131-163164-195> 195
B. Škála energetických tried pre potrebu energie na prípravu teplej vody v kWh/(m2 . a)
Miesto spotrebyKategórie budovTriedy energetickej hospodárnosti budovy
ABCDEFG
Príprava teplej vodyrodinné domy≤ 1213-2425-3637-4849-6061-72> 72
bytové domy≤ 1314-2627-3940-5253-6566-78> 78
administratívne budovy≤ 45-89-1213-1617-2021-24> 24
budovy škôl a školských zariadení≤ 67-1213-1819-2425-3031-36> 36
budovy nemocníc≤ 2627-5253-7879-104105-130131-156> 156
budovy hotelov a reštaurácií≤ 3233-6465-9697-128129-160161-192> 192
športové haly a iné budovy určené na šport≤ 67-1213-1819-2425-3031-36> 36
budovy pre veľkoobchodné služby a maloobchodné služby≤ 56-910-1415-1819-2324-27> 27
C. Škála energetických tried pre potrebu energie na vetranie a chladenie v kWh/(m2 . a)
Miesto spotrebyKategórie budovTriedy energetickej hospodárnosti budovy
ABCDEFG
Nútené vetranie a chladenierodinné domynehodnotí sa
bytové domynehodnotí sa
administratívne budovy≤ 1516-3031-4546-5960-7475-89> 89
budovy škôl a školských zariadenínie je určené
budovy nemocníc≤ 2627-5152-7677-101102-126127-152> 152
budovy hotelov a reštaurácií≤ 1415-2829-4243-5657-7071-84> 84
športové haly a iné budovy určené na športnie je určené
budovy pre veľkoobchodné služby a maloobchodné služby≤ 3334-6667-99100-132133-165166-198> 198
D. Škála energetických tried pre potrebu energie na osvetlenie v kWh/(m2 . a)
Miesto
spotreby
Kategórie budovTriedy energetickej hospodárnosti budovy
ABCDEFG
Osvetlenierodinné domynehodnotí sa
bytové domynehodnotí sa
administratívne budovy≤ 1516-3031-4546-6061-7576-90> 90
budovy škôl a školských zariadení≤ 910-1819-2728-3637-4546-54> 54
budovy nemocníc≤ 1617-3233-4849-6465-8081-96> 96
budovy hotelov a reštaurácií≤ 1213-2425-3637-4849-6061-72> 72
športové haly a iné budovy určené na šport≤ 2122-4243-6364-8485-105106-126> 126
budovy pre veľkoobchodné služby a maloobchodné služby≤ 3738-7475-111112-148149-185186-222> 222
E. Škála energetických tried celkovej potreby energie budovy v kWh/(m2 . a)
Miesto
spotreby
Kategórie budovTriedy energetickej hospodárnosti budovy
ABCDEFG
Celková potreba energie v budoverodinné domy≤ 5556 - 110111 - 165166 - 220221 - 275276 - 330> 330
bytové domy≤ 4041 - 7980 - 119120 - 158159 - 198199 - 237> 237
administratívne budovy≤ 6263 - 124125 - 186187 - 247248 - 309310 - 371> 371
budovy škôl a školských zariadení≤ 4344 - 8687 - 129130 - 172173 - 215216 - 258> 258
budovy nemocníc≤ 103104 - 205206 - 307308 - 409410 - 511512 - 614> 614
budovy hotelov a reštaurácií≤ 9495 - 187188 - 281282 - 374375 - 468469 - 561> 561
športové haly a iné budovy určené na šport≤ 6061 - 120121 - 180181 - 240241 - 300301 - 360> 360
budovy pre veľkoobchodné služby a maloobchodné služby≤ 108109 - 214215 - 322323 - 428429 - 536537 - 642> 642
F. Škála energetických tried globálneho ukazovateľa – primárna energia v kWh/(m 2. a)
Miesto
spotreby
Kategórie budovTriedy energetickej hospodárnosti budovy
A0*)A1BCDEFG
Globálny ukazovateľ primárna energiarodinné domy≤ 5455-108109-216217-324325-432433-540541-648> 648
bytové domy≤ 3233-6364-126127-189190-252253-315316-378> 378
administratívne budovy≤ 6162-122123-244245-366367-488489-610611-732> 732
budovy škôl a školských zariadení≤ 3435-6869-136137-204205-272273-340341-408> 408
budovy nemocníc≤ 9899-196197-392393-588589-784785-980981-1176>1176
budovy hotelov a reštaurácií≤ 8283-164165-328329-492493-656657-820821-984> 984
športové haly a iné budovy určené na šport≤ 4647-9293-184185-276277-368369-460461-552> 552
budovy pre veľkoobchodné služby a maloobchodné služby≤ 107108-214215-428429-642643-856857-10701071-1284>1284

*) Budova, ktorá spĺňa požiadavku na globálny ukazovateľ energetickej triedy A0 podľa kategórie budov, sa v prípade, že je energia odvádzaná alebo uskladňovaná, zatrieďuje do podtriedy A0+.

Poznámky:

a) Pre budovy so zmiešaným účelom využitia sa škála energetického hodnotenia určí z hraničných hodnôt škály energetických tried globálneho ukazovateľa osobitne pre každú časť budovy váženým priemerom podľa celkovej podlahovej plochy jednotlivých častí budovy; celkovou podlahovou plochou budovy sa delí súčet potreby energie vynásobenej celkovou podlahovou plochou príslušnej časti budovy podľa miesta spotreby.

b) Ak sú v budove chladené a nútene vetrané iba niektoré miestnosti, ktorých celková podlahová plocha určená podľa § 1 ods. 7 je menej ako 80 % celkovej podlahovej plochy budovy, budova nie je predmetom hodnotenia podľa miesta spotreby energie na chladenie a vetranie; predmetom hodnotenia nie sú technologické zariadenia, napríklad kuchyne, serverovne, garáže, strojovne a kotolne a iné technické miestnosti.

c) Ročnú potrebu tepla na vykurovanie a chladenie treba vyrátať podľa technickej normy[1]) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.

d) Potrebu tepla na vykurovanie a chladenie ovplyvňujú tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií. Požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií určuje technická norma[2]) alebo iná obdobná technická špecifikácia s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.

e) Vplyv vykurovacieho systému na ročnú potrebu energie na vykurovanie treba vyrátať podľa technických noriem[3]) alebo iných obdobných technických špecifikácií s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami so zohľadnením tepelných strát systému vykurovania a účinkov regulácie a so zohľadnením vlastnej energie, ktorá je potrebná na prevádzku čerpadiel, ventilátorov a riadiacich systémov.

f) Ročnú potrebu energie na vykurovanie ovplyvnenú obnoviteľnými a neobnoviteľnými zdrojmi energie treba vyrátať podľa technických noriem[4]) alebo iných obdobných technických špecifikácií s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.

g) Ročnú potrebu energie na prípravu teplej vody na ohrev normalizovaného objemu pitnej vody treba vyrátať podľa technických noriem[5]) alebo iných obdobných technických špecifikácií s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami, potreby energie na distribúciu teplej vody vrátane potreby vlastnej energie podľa technickej normy[6]) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami a potreby energie na výrobu teplej vody podľa technickej normy[7]) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.

h) Ročnú potrebu energie na nútené vetranie treba vyrátať podľa technickej normy[8]) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.

i) Ročnú potrebu energie na klimatizované (chladené) budovy treba vyrátať podľa technickej normy[9]) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami. Vlastná energia použitá v klimatizačnom zariadení, vo zvlhčovacom zariadení alebo v odvlhčovacom zariadení sa zohľadní len vtedy, ak nebola zohľadnená v potrebe energie klimatizačného zariadenia, samostatného zvlhčovacieho zariadenia alebo odvlhčovacieho zariadenia. Prevádzkové časy na chladenie budov sú uvedené v prílohe č. 1a tabuľka č. 2.

j) Ročnú potrebu energie na zabudované elektrické osvetlenie treba vyrátať metódou 1 (komplexná metóda) podľa technickej normy[10]) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami s použitím národných činiteľov uvedených v prílohe č. 1a tabuľka č. 3.

k) Účinky systému automatizácie a riadenia budovy na výpočet potreby energie treba zohľadniť podľa technickej normy[11]) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.

l) Výpočet potreby tepla sezónnou metódou s uvažovaním normalizovanej vykurovacej sezóny je možný iba pre bytové budovy. Pri nebytových budovách sa vnútorná teplota určuje osobitne pre každú kategóriu budov a účel využívania budovy podľa podmienok prevádzky alebo, ak nie je možné teploty zistiť, podľa technickej normy[12]) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami pri uvažovaní prerušovaného vykurovania podľa technickej normy[13]) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami, a výpočet mernej potreby tepla na vykurovanie sa vykonáva po mesiacoch.

m) Ročnú potrebu energie na vetranie treba vyrátať mesačnou metódou podľa prevádzkového času; pri výpočte potreby energie na vetranie treba odrátať tepelné straty spôsobené infiltráciou, ktoré sú zahrnuté do výpočtu tepelných strát na vykurovanie.

n) Projektové energetické hodnotenie potreby energie na elektrické osvetlenie sa môže uskutočniť aj metódou 2 (rýchla metóda) podľa technickej normy alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami s použitím národných súčiniteľov uvedených v prílohe č. 1a tabuľka č. 3; pri rýchlej metóde sa použije štandardná hodnota pohotovostnej hustoty potreby energie podľa technickej normy alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.

o) Činiteľ obsadenosti na výpočet potreby energie na osvetlenie treba uvažovať podľa prílohy č. 1a tabuľka č. 3 a prevádzkový čas pre jednotlivé kategórie budov treba uvažovať podľa prílohy č. 1a tabuľka č. 4.

p) Celkové tepelné straty systému vykurovania zohľadňujú aj spätne získané tepelné straty systému; pre každý podsystém sa musí vyrátať jeho tepelná strata, jeho tepelný výstup a jeho tepelný vstup a osobitne sa vyráta vlastná energia a tomu zodpovedajúce straty energie všetkých podsystémov; tepelná strata distribučného podsystému závisí od schémy potrubného rozvodu, od jeho umiestnenia, od tepelnej izolácie potrubí, od teploty teplonosnej látky a od riadenia a regulácie.

q) Vo výpočte potreby tepla na vykurovanie budovy sa má pre všetky kategórie budov zahrnúť minimálna priemerná výmena vzduchu v budove 0,5-krát za hodinu alebo vyššia vyrátaná hodnota priemernej výmeny vzduchu podľa technickej normy[14]) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami. V budovách s požadovanou tesnosťou budovy a požadovanou veľmi nízkou potrebou tepla (napr. budovy s takmer nulovou potrebou energie) sa požaduje využitie spätného získavania tepla z odpadového vzduchu (rekuperácie) s účinnosťou spätného získavania tepla najmenej 60 %.

r) Potreba tepelnej energie na ohrev normalizovaného objemu pitnej vody v rodinných domoch sa vyráta podľa technickej normy[15]) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami; pre iné kategórie budov sa odporúča použiť vstupné údaje podľa prílohy č. 1a tabuľka č. 1.

s) Distribučnú sústavu novej budovy alebo významne obnovenej existujúcej budovy pri výmene systému prípravy teplej vody treba navrhnúť tak, aby výpočtová teplota teplej vody s možnosťou termickej dezinfekcie bola 60 °C, výpočtová teplota teplej vody bez možnosti termickej dezinfekcie bola 70 °C, maximálny rozdiel teploty teplej vody medzi výstupným a vratným otvorom zásobníka bol najviac 5 K, z výtoku od otvorenia teplej vody vytekala do 30 sekúnd voda s výpočtovou teplotou 50 oC, tepelná strata potrubia neprekročila hodnotu 10 W/(m . K).

t) Vstupné údaje na výpočet prietoku vzduchu a tepelných strát vetraním a infiltráciou určuje technická norma[16]) alebo iná obdobná technická špecifikácia s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.

u) Ak výrobca neudal hodnotu sezónnej efektívnosti zdroja chladu, určí sa táto hodnota ako 1,4 násobok EER (Energy Efficiency Ratio).

v) Pri prevádzkovom hodnotení treba nameranú spotrebu energie na vykurovanie upraviť podľa technickej normy[17]) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami na normalizovanú teplotu vonkajšieho vzduchu a normalizované vykurovacie obdobie podľa technickej normy[18]) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami. Prevádzkové hodnotenie potreby tepla na vykurovanie možno určiť aj zrýchleným spôsobom podľa technickej normy[19]) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami najmenej za 30 dní merania.

w) Potreba tepelnej energie na vykurovanie, chladenie a prípravu teplej vody sa určí so zohľadnením tepelnej energie z obnoviteľných zdrojov energie vyrobenej na mieste.

x) Potreba elektrickej energie sa určí so zohľadnením elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov vyrobenej na mieste.

y) Ak predmetom hodnotenia energetickej hospodárnosti nie je potreba energie na chladenie a nútené vetranie, hraničné hodnoty škály energetických tried globálneho ukazovateľa sa určia podľa § 4 ods. 8 a ods. 10 so zohľadnením súčinu hraničnej hodnoty ukazovateľa pre miesto spotreby energie na chladenie a nútené vetranie a faktora primárnej energie pre elektrinu podľa prílohy č. 2.

Príloha č. 4 k vyhláške č. 364/2012 Z. z.

Správa

(príloha k energetickému certifikátu)

Správa k energetickému certifikátu podľa § 7 ods. 2 písm. c) zákona obsahuje najmä tieto údaje:

a) identifikačné údaje o budove (adresa, parcelné číslo),

b) účel energetického hodnotenia podľa § 8 ods. 1 zákona,

c) odkazy na použité technické normy alebo na iné obdobné technické špecifikácie,

d) určenie kategórie budovy, zdôvodnenie uvažovania alebo zanedbania priestorov s iným účelom používania (pri zmiešanom účele užívania určenie podielu jednotlivých častí z celkovej podlahovej plochy budovy),

e) opis budovy (pri bytovom dome navrhovanom na obnovu určenie typu, konštrukčného systému alebo stavebnej sústavy pôvodného riešenia) a jej stavebných konštrukcií, údaje o vlastnostiach stavebných konštrukcií,

f) určenie polohy budovy a klimatických podmienok,

g) opis technických systémov (vykurovania, vetrania, chladenia, prípravy teplej vody a osvetlenia, spätného využívania tepelných strát alebo ziskov, využitie automatizácie a riadenia, využitie obnoviteľných zdrojov) podľa rozsahu energetického hodnotenia,

h) vstupné údaje energetického hodnotenia; všetky vstupné údaje sa majú uviesť a potvrdiť, napr. odkazom na medzinárodné normy alebo národné technické normy alebo odkazmi na príslušné prílohy k týmto medzinárodným technickým normám alebo na iné dokumenty; keď nie sú vstupné údaje normalizovanými údajmi, má sa uviesť zdroj vstupných údajov,

i) informáciu o použitých rozmeroch, o výpočte celkovej podlahovej plochy,

j) špecifikáciu rozdelenia budovy na teplotné zóny, a ak sú, určenie miestností v každej zóne; poznámku o použitej metóde, či sa použila mesačná, hodinová, prípadne sezónna metóda (zdôvodnenie jej použitia), určenie časového obdobia a intervalu výpočtu,

k) potreba tepla na vykurovanie a chladenie (ak sa posudzovalo),

l) potreba energie pre jednotlivé miesta spotreby a celková potreba energie budovy,

m) dodaná energia (podľa jednotlivých energetických nosičov),

n) odvádzaná energia (podľa jednotlivých energetických nosičov),

o) energia z obnoviteľných zdrojov vyrobená na mieste,

p) straty pri distribúcii mimo hranice budovy,

q) účinnosti zdrojov energie/účinnosti výroby tepla, údaje o obnoviteľných zdrojoch,

r) prepočítavacie faktory primárnej energie a emisií oxidu uhličitého pre jednotlivé energetické nosiče,

s) primárna energia,

t) podiel obnoviteľných zdrojov,

u) emisie oxidu uhličitého.

Postup výpočtu:

1. Výpočet potreby tepla na vykurovanie, chladenie, prípravu teplej vody s určením potreby tepla pre jednotlivé technické systémy budovy (so zohľadnením vplyvu spätného získavania tepla).

2. Výpočet potreby energie pre každé miesto spotreby energie (na vykurovanie, na chladenie a vetranie, na prípravu teplej vody, na osvetlenie vrátane vplyvu automatizácie a riadenia budovy), ktorá sa zároveň určí pre každý energetický nosič. Do úvahy sa berú všetky straty z distribúcie, odovzdávania a regulácie, ako aj vlastná spotreba energie (napr. pre čerpadlá) v budove. Neuvažujú sa straty pri výrobe ani v prípade umiestnenia zdroja v budove.

3. Vypočítané hodnoty potreby energie pre jednotlivé miesta spotreby energie sa porovnajú so škálou v prílohe č. 3 za účelom zatriedenia do energetickej triedy pre príslušný technický systém budovy.

4. Celková potreba energie budovy ako súčet potrieb energie pre jednotlivé miesta spotreby energie sa porovná so škálou v prílohe č. 3 a budova sa zatriedi do príslušnej energetickej triedy.

5. Určí sa dodaná energia, pričom sa do úvahy berú všetky straty pri výrobe tepla a všetky straty distribúcie, akumulácie, odovzdávania a regulácie mimo hranice budovy/systémovej hranice [pokiaľ sa nezohľadnili napr. pri určení faktora primárnej energie centrálneho zásobovania teplom (CZT)].

6. Vypočíta sa dodaná energia pre každý energetický nosič ako súčet potreby energie.

7. Pri výpočte potreby energie na vykurovanie (chladenie) a prípravu teplej vody v budove sa zohľadní teplo z obnoviteľných zdrojov energie vyrobenej na mieste.

8. Pri výpočte potreby elektrickej energie sa zohľadní elektrická energia z obnoviteľných zdrojov energie vyrobenej na mieste.

9. Určí sa množstvo energie dodanej z obnoviteľných zdrojov.

10. Vypočíta sa dodaná energia podľa energetických nosičov (so zohľadnením vplyvu energie dodanej z obnoviteľných zdrojov na mieste) vyjadrujúca súčet potrebnej energie dodanej cez hranicu budovy/systémovú hranicu budovy.

11. Vypočíta sa podiel energie dodanej z obnoviteľných zdrojov na mieste.

12. Z dodanej energie sa vypočíta primárna energia s uplatnením faktorov neobnoviteľnej primárnej energie.

13. Výsledok výpočtu sa porovná so škálou uvedenou v prílohe č. 3 a budova sa zatriedi do energetickej triedy podľa globálneho ukazovateľa.

14. Z dodanej energie sa s uplatnením faktora emisií CO2 vypočítajú emisie oxidu uhličitého.

Vstupné údaje, čiastkové výsledky výpočtu a výsledky normalizovaného energetického hodnotenia sa podľa písmen k) až u) podrobnejšie uvedú v tabuľkách (rovnaké tabuľky, okrem tabuľky 6, sa použijú pre aktuálny a nový stav po zhotovení navrhovaných úprav pri významnej obnove):

tabuľka č. 1 – Tepelná ochrana budovy, potreba tepla na vykurovanie a chladenie

tabuľka č. 2 – Potreba energie na vykurovanie

tabuľka č. 3 – Potreba energie na prípravu teplej vody

tabuľka č. 4 – Potreba energie na chladenie a vetranie

tabuľka č. 5 – Potreba energie na osvetlenie

tabuľka č. 6 – Rekapitulácia a potenciál úspor energie po zhotovení navrhovaných úprav

tabuľka č. 7 – Potreba energie pre normalizované hodnotenie

tabuľka č. 8 – Výpočet potreby primárnej energie a emisií CO2

Tabuľka 1: Tepelná ochrana budovy, potreba tepla na vykurovanie a chladenie

Č. r.ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE
1Názov budovy:
2Ulica, číslo:
3Obec:
4Parc. č.:
5Katastrálne územie:
6Účel spracovania energetického certifikátu:
Výpočet potreby tepla na vykurovanie
VSTUPNÉ ÚDAJE
7BudovaKategória budovy (jeden účel užívania)
8Zmiešaný účel užívania – kategória 1
9Zmiešaný účel užívania – kategória 2
10Podiel celkovej podlahovej plochy – kategória 1%
11Podiel celkovej podlahovej plochy – kategória 2%
12Rok kolaudácie
13Rok poslednej zmeny tepelnej ochrany
14Typ, konštrukčný systém, stavebná sústava (bytové domy)
15Šírka budovym
16Dĺžka budovym
17Výška budovym
18Počet podlaží
19Obostavaný objem
20Celková podlahová plocha
21Celková teplovýmenná plocha
22Priemerná konštrukčná výškam
23Faktor tvaru1/m
24VýpočetVýpočtová metóda
25Počet dennostupňovK . deň
Tepelné stratyPopis/názov obvodovej konštrukcieSúčiniteľ prechodu tepla konštrukcie Ui [W/(m² . K)]Teplovýmenná plocha Ai
(m²)
Teplotný redukčný faktor b
(-)
Obvodový plášť:
261
272
283
294
305
Strecha:
311
322
333
344
355
Podlaha:
361
372
383
394
405
Otvorové konštrukcie:
411
422
433
444
455
46Priemerný súčiniteľ prechodu tepla Um
Tepelná vodivosť (priepustnosť) podlahy a stien vo vykurovanom suteréne LS
Vplyv tepelných mostov ΔU
Zvýšenie tepelnej straty vplyvom tepelných mostov ΔHTM
W/(m² . K)
W/K
W/(m² . K)
W/K
47
48
49
Popis otvorovej konštrukcieCelková dĺžka škár otvorových konštrukcií l (m)Súčiniteľ prievzdušnosti otvorových výplní i . 104 [m²/(s . Pa0,67)]
501
512
523
53Charakteristické číslo budovy B (ak sa použije na výpočet výmeny vzduchu)
Vypočítaná priemerná intenzita výmeny vzduchu n
Nameraná vzduchotesnosť n50
Uvažovaná priemerná intenzita výmeny vzduchu n
Rekuperačná jednotka
Účinnosť rekuperačnej jednotky
Podiel vzduchu prechádzajúceho cez jednotku
Pa0,67
1/h
1/h
1/h
%
54
55
56
57
58
59
60Tepelné ziskyTepelný výkon vnútorného zdroja q
Vnútorné tepelné zisky Qi
W/m²
kWh/a
61
OrientáciaIntenzita slnečného žiarenia Isj (kWh/m²)Priepustnosť slnečného žiarenia
g (-)
Tieniaci faktor
(-)
Plocha zasklených otvorových konštrukcií A (m²)Účinná korekčná plocha, plné časti A (m²) (chladenie)
621
632
643
654
665
676
687
698
70Solárne tepelné zisky kWh/a
Merná potreba tepla na vykurovanie a chladenieSezónna metóda
Merná tepelná strata prechodom Ht
Merná tepelná strata Hv
Faktor využitia tepelných ziskov
Merná potreba tepla na vykurovanie – sezónna metóda

Mesačná metóda
Priemerná vonkajšia teplota pre obdobie vykurovania
Trvanie obdobia vykurovania
Požadovaná vnútorná teplota pre obdobie vykurovania
Prerušované vykurovanie (áno/nie)
Počet hodín s normálnou prevádzkou v pracovnom dni
Počet hodín s normálnou prevádzkou počas dní víkendu
Spôsob uvažovania prerušovaného vykurovania (upravená vnútorná teplota/redukčný faktor)
Redukčný faktor pre prerušované vykurovanie (ak sa uvažuje)
Upravená vnútorná teplota pre prerušované vykurovanie (ak sa uvažuje)
Typ konštrukcie
C – vnútorná tepelná kapacita J/(K . m²)
Priemerný faktor využitia tepelných ziskov – vykurovanie
Merná potreba tepla na vykurovanie – mesačná metóda
W/K
W/K

kWh/(m2 . a)


°C
dni
°C

h
h


°C


J/(K . m²)

kWh/(m2 . a)
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
Chladenie
Priemerná vonkajšia teplota pre obdobie chladenia
Požadovaná vnútorná teplota pre obdobie chladenia
Trvanie obdobia chladenia
Účinná solárna kolekčná plochaplných častí v m²
Priemerný faktor využitia tepelných strát – chladenie – mesačná metóda
Potreba chladu na chladenie – mesačná metóda
°C
°C
dni


kWh/(m2 . a)
88
89
90
91
92
93
VÝSLEDKY
94Merná tepelná strata bez tepelných ziskov (ak sa vyžaduje)W/K
95Merná potreba tepla na vykurovanie – sezónna metódakWh/(m² . a)
96Merná potreba tepla na vykurovanie – mesačná metódakWh/(m² . a)
97Merná potreba chladu na chladenie – mesačná metódakWh/(m² . a)

Tabuľka 2: Potreba energie na vykurovanie

Č. r.ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE
1Názov budovy:

Ulica, číslo:

Obec:

Parc. č.:

Katastrálne územie:

Účel spracovania energetického certifikátu:
2
3
4
5
6
Výpočet potreby energie na vykurovanie
VSTUPNÉ ÚDAJE
7BudovaKategória budovy
8Celková podlahová plocha
9Vykurovací systém
10Distribučný systém
11Druh tepelnej ochrany rozvodov
12Hrúbka tepelnej izolácie rozvodovmm
13Teplotný spád°C
14Druh a typ rekuperácie
15Teplotná regulácia na vykurovacích telesách (áno/nie)
16Teplotná regulácia v budove (áno/nie)
17Zdroj teplaTyp zdroja
18Energetický nosič
19Umiestnenie zdroja
20Účinnosť výroby tepla%
21Potreba tepla a energiePotreba tepla na vykurovanie (z tabuľky 1)kWh/(m² . a)
22Druh výpočtovej metódy na potrebu tepelnej energie
23Podrobná metóda:
Dĺžka potrubia v zóne 1
m
24Dĺžka potrubia v zóne 2m
25Dĺžka potrubia v zóne 3m
26Súčiniteľ tepelnej vodivosti tepelnej izoláciaW/(m . K)
27Hrúbka tepelnej izolácie pre jednotlivé svetlosti potrubiamm
28Teplota okolitého prostredia°C
29Stredná teplota vykurovacej látky°C
30Počet prevádzkových hodín za rokh
31Zjednodušená metóda:
Dĺžka zóny
m
32Šírka zónym
33Výška zónym
34Počet podlaží v zóne
35Merná tepelná strataW/m
36Teplota okolitého prostredia°C
37Stredná teplota vykurovacej látky°C
38Počet prevádzkových hodính
39Potreba tepelnej energie pri jej odovzdávaní do priestorukWh/(m² . a)
40Potreba tepelnej energie na krytie strát distribúciekWh/(m² . a)
41Potreba tepelnej energie na vykurovanie (bez zohľadnenia ziskov)kWh/(m² . a)
42Zisky tepelnej energie zo systému prípravy TV a elektropohonov (spätne získané teplo)kWh/(m² . a)
43Potreba tepelnej energie vykurovania po zohľadnení tepelných ziskovkWh/(m² . a)
44Príkon čerpadielW
45Čas prevádzky počas rokah
46Potreba vlastnej elektrickej energie (čerpadlá)kWh/(m² . a)
47Potreba vlastnej elektrickej energie (rekuperácia tepla)kWh/(m² . a)
48Výpočtový prietok vzduchum3/s
49Účinnosť%
50Získaná tepelná energia zo zariadeniakWh/(m2 . a)
51Spôsob uloženia potrubia
52Dĺžka potrubiam
53Technické údaje o tepelnej izolácii
54Čas prevádzkovania sieteh
55Tepelné straty pri odovzdávaní mimo hranice budovykWh/(m² . a)
56Tepelné straty pri distribúcii mimo hranice budovykWh/(m² . a)
57Strata pri výrobe (účinnosť zdroja)kWh/(m² . a)
58Tepelná energia zo solárneho zdroja alebo iného obnoviteľného zdrojakWh/(m² . a)
VÝSLEDKY
59Potreba energie bez strát pri odovzdávaní, distribúcii a výrobe teplakWh/(m² . a)
60Potreba energie na vykurovanie vrátane strát pri odovzdávaní, distribúcii a výrobe tepla kWh/(m² . a)
61Potreba energie na vykurovanie vrátane strát pri odovzdávaní, distribúcii a výrobe tepla (so zohľadnením obnoviteľného zdroja)kWh/(m² . a)
62Vlastná elektrická energia kWh/(m² . a)
63Podiel potreby energie na vykurovanie z celkovej potreby energie budovy%

Tabuľka 3: Potreba energie na prípravu teplej vody (TV)

Č. r.ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE
1Názov budovy:

Ulica, číslo:

Obec:

Parc. č.:

Katastrálne územie:

Účel spracovania energetického certifikátu:
2
3
4
5
6
Výpočet potreby energie na prípravu teplej vody (TV)
VSTUPNÉ ÚDAJE
7BudovaKategória budovy
8Spôsob hodnotenia
9Systém prípravy TV
10Celková podlahová plocha
11Distribučný systém
12Druh tepelnej ochrany rozvodov
13Hrúbka tepelnej izolácie rozvodovmm
14Meranie a regulácia
15Zdroj teplaTyp zdroja
16Energetický nosič
17Umiestnenie zdroja
18Účinnosť výroby tepla%
19Potrebný objem TVm3/deň
20Potrebný denný objem TV na m2 celkovej podlahovej plochym3/m2
21Potreba tepelnej energie a energiePotreba tepelnej energie na normalizovaný objem TVkWh/(m² . a)
22Súčiniteľ tepelnej vodivostiW/(m . K)
23Hrúbka tepelnej izolácie pre jednotlivé svetlosti potrubiamm
24Dĺžka potrubím
25Merná tepelná strataW/K
26Teplota vody v potrubí°C
27Teplota okolitého prostredia°C
28Potreba tepelnej energie na krytie strát distribúcie (cirkulácia)kWh/(m² . a)
29Potreba tepelnej energie na krytie strát výroby (zásobník)kWh/(m² . a)
30Potreba tepelnej energie na krytie strát dodanej TVkWh/(m² . a)
31Potreba tepelnej energie pre systém teplej vodykWh/(m² . a)
32Dĺžka vykurovacieho obdobiadni
33Tepelné straty systému prípravy TV využiteľné pre vykurovaniekWh/(m² . a)
34Typ čerpadla
35Príkon čerpadla (spolu)kW
36Počet prevádzkových hodín v rokuh
37Potreba vlastnej elektrickej energie (čerpadlá v budove)kWh/(m2 . a)
38Obnoviteľný zdroj
39Ročné využiteľné teplo zo slnečného žiareniakWh/a
40Plocha slnečných kolektorovm2
41Účinnosť slnečných kolektorov%
42Tepelná energia zo solárneho systému alebo iného obnoviteľného zdrojakWh/(m² . a)
43Potreba tepelnej energie na prípravu TV po zohľadnení tepelnej energie zo solárneho systému alebo iného obnoviteľného zdrojakWh/(m² . a)
44Popis a spôsob uloženia potrubia
45Dĺžka potrubiam
46Hrúbka tepelnej izoláciemm
47Tepelné straty pri distribúcii mimo hranice budovykWh/(m² . a)
48Strata pri výrobe (účinnosť výroby)kWh/(m² . a)
VÝSLEDKY
49Potreba energie na prípravu TV budovy kWh/(m² . a)
50Potreba energie na prípravu TV vrátane strát pri distribúcii a výrobe TVkWh/(m² . a)
51Potreba energie na prípravu TV vrátane strát pri distribúcii a výrobe TV so zohľadnením obnoviteľného zdrojakWh/(m² . a)
52Vlastná elektrická energia (čerpadlá)kWh/(m² . a)
53Podiel potreby energie na prípravu teplej vody z celkovej potreby energie budovy%

Tabuľka 4: Potreba energie na chladenie a vetranie

Č. r.ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE
1Názov budovy:


Ulica, číslo:

Obec:

Parc. Č.:

Katastrálne územie:

Účel spracovania energetického certifikátu:
2
3
4
5
6
Výpočet potreby energie na nútené vetranie a chladenie
VSTUPNÉ ÚDAJE
7BudovaKategória budovy
8Spôsob hodnotenia
9Typ systému chladenia/vetrania
10Počet dennostupňovK . deň
11Celková podlahová plocha budovy
12Celková podlahová plocha priestorov s vetraním
13Celková podlahová plocha priestorov s chladením
14Redukovaná plocha priestorov vzhľadom na pomer chladenej plochy
15Atmosférický tlakkPa
16Zima:kPa
17Teplota vonkajšieho vzduchu°C
18Relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu%
19Hustota vonkajšieho vzduchukg/m³
20EntalpiakJ/kg
21Leto:
22Teplota vonkajšieho vzduchu°C
23Relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu%
24Hustota vonkajšieho vzduchukg/m³
25EntalpiakJ/kg
26ZdrojZdroj chladu
27Obnoviteľný zdroj chladu
28Zdroj pre nútené vetranie
29Energetický nosič pre ohrev vzduchu
30Potreba energiePotreba energie na nútené vetranie ohrev kWh/(m² . a)
31Potreba energie na nútené vetranie (vlastná energia) – elektrická energiakWh/(m² . a)
32Potreba energie na chladeniekWh/(m² . a)
33Rekuperácia tepla – účinnosť%
34Potreba energie na krytie strát distribúcie vzduchukWh/(m2 . a)
35Potreba energie na krytie strát distribúcie chladukWh/(m2 . a)
36Potreba vlastnej elektrickej energie (čerpadlá)kWh/(m2 . a)
37Potreba vlastnej elektrickej energie (motory ventilátorov)kWh/(m2 . a)
38Celková potreba elektrickej energie na vetranie a chladenie kWh/(m² . a)
VÝSLEDKY
39Potreba energie na chladenie a vetraniekWh/(m² . a)
40Podiel potreby energie na chladenie a vetranie z celkovej potreby energie budovy%

Tabuľka 5: Potreba energie na osvetlenie

Č. r.ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE
1Názov budovy:

Ulica, číslo:

Obec:

Parc. č.:

Katastrálne územie:

Účel spracovania energetického certifikátu:
2
3
4
5
6
Výpočet potreby energie na osvetlenie
VSTUPNÉ ÚDAJE
7BudovaKategória budovy-
8Celkový počet miestností v budove-
9Počet miestností určených na overenie dodržania projektovej hodnoty osvetlenosti-
10Počet overených miestností s vyhovujúcim osvetlením-
11Celková podlahová plocha
12Lokalita – zemepisná šírka°
13Lokalita – zemepisná dĺžka°
14Prevádzkový čas od:h
15Prevádzkový čas do:h
16Korekčný činiteľ pre víkendy (Cwe)-
17SvietidláCelkový počet inštalovaný svietidielks
18Celkový inštalovaný príkon svietidielkW
19Celkový inštalovaný príkon na nabíjanie batérií núdzových svietidiel (Pem)kW
20Celkový inštalovaný príkon na pohotovostný režim automatických riadiacich prvkov vo svietidlách (Ppc)kW
21Denné svetloCelková plocha stavebných otvorov vo vertikálnej fasádem2
22Celková plocha stavebných otvorov pre svetlíkym2
23Celková plocha s denným svetlomm2
24Riadenie osvetleniaPrevažujúci spôsob riadenia osvetlenia v budove – kód1)-
25Priemerný činiteľ využitia denného svetla v budove (FD)-
26Priemerný činiteľ obsadenosti budovy (FO)-
27Priemerný činiteľ konštantnej osvetlenosti v budove (FC)-
VÝSLEDKY
28Ročná potreba energie na plnenie svetelnotechnickej funkcie (WL)kWh/m²
29Ročná pohotovostná potreba energie (WP)kWh/m²
30Ročná potreba energie na osvetlenie (LENI)kWh/(m² . a)
31Merná ročná potreba energie na osvetlenie (WE)kWh/(m² . lx . a)
32Podiel potreby energie na osvetlenie z celkovej potreby energie budovy%

R1 Manuálne: dvojstavový spínač ZAP/VYP bez snímačov

R2 Manuálne: dvojstavový spínač ZAP/VYP s funkciou časového vypnutia

R3 Pohybový snímač: auto ZAP + stmievanie

R4 Pohybový snímač: auto ZAP + auto VYP

R5 Pohybový snímač: manuálne ZAP + stmievanie

R6 Pohybový snímač: manuálne ZAP + auto VYP

R7 Svetelný snímač: manuálne ZAP + stmievanie na konštantnú osvetlenosť

R8 Svetelný snímač: spínanie alebo stmievanie v závislosti od denného svetla

R9 Centrálne ovládanie osvetlenia

Tabuľka 6: Rekapitulácia a potenciál úspor energie po zhotovení navrhovaných úprav

Potenciál úspor energie po vykonaní navrhovaných úprav

Tabuľka 7: Výpočet potreby energie

Tabuľka 8: Výpočet potreby primárnej energie a emisií CO2

Poznámky:

a) Tabuľky sa primerane použijú aj na prevádzkové energetické hodnotenie;

b) na prevádzkové energetické hodnotenie sa použijú výsledky merania spotreby tepla/energie na vykurovanie aspoň za tri roky, pričom sa vylúči nameraná spotreba minimálne za prvý rok užívania budovy po ukončení jej výstavby (podrobne podľa technickej normy) ) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami;

c) primerane sa môže použiť požadovaný obsah správy a tabuľky pri spracovaní správy na projektové energetické hodnotenie;

d) celkovou potrebou energie budovy je všetka energia, ktorú potrebuje budova v priestoroch vymedzených hranicou budovy, čiže teplovýmenným obalom budovy;

e) do potreby energie budovy sa zahŕňa aj vlastná energia systémov vykurovania klimatizácie, prípravy teplej vody, vetrania a osvetlenia, napríklad potreba energie ventilátorov, klimatických zariadení, čerpadiel, pilotných plameňov umiestnených v budove a v rámci systémovej hranice; zahŕňa vplyv spätne získateľného tepla zo zdrojov tepla, chladenia a prípravy teplej vody, ak sa tieto zdroje nachádzajú v budove;

f) do potreby energie sa nezahŕňajú straty zdrojov umiestených v budove; tie sa zohľadňujú pri výpočte dodanej energie rovnako ako pri zdrojoch umiestených mimo budovy;

g) systémová hranica vo vzťahu k systémom zásobovania budovy energiou je vymedzená hlavnými meračmi dodávky zemného plynu, elektrickej energie a CZT a teplou vodou pri vstupe do budovy alebo vstupom zariadenia na uskladnenie kvapalných a pevných palív do budovy, vyústením komína z budovy a vstupmi do budovy od alternatívnych a obnoviteľných zdrojov.

Príloha č. 5 k vyhláške č. 364/2012 Z. z.

Energetický certifikát

Vysvetlivky:

I. strana energetického certifikátu (energetického štítku podľa prílohy č. 6)

1. Evidenčné číslo energetického certifikátu (energetického štítku) pridelí ministerstvo

a) evidenčné číslo odborne spôsobilej osoby na tepelnú ochranu budov pridelí Slovenská komora stavebných inžinierov;

b) skratka pre energetický certifikát (EC) alebo energetický štítok (EŠ);

c) kategória budovy sa označuje číslom:

1 – rodinný dom,

2 – bytový dom,

3 – administratívna budova,

4 – budova školy alebo školského zariadenia,

5 – budova nemocnice,

6 – budova hotela alebo reštaurácie,

7 – športová hala alebo iná budova určené na šport,

8 – budova pre veľkoobchod alebo maloobchod,

9 – ostatné budovy vrátane budov so zmiešaným účelom využitia;

d) účel spracovania energetického certifikátu sa označuje číslom:

1 – nová budova,

2 – významná obnova,

3 – predaj,

4 – prenájom,

5 – iný účel.

2. Názov budovy, ulica a orientačné číslo, obec

a) názov budovy: uvedie sa účel, prípadne pomenovanie; napr. Bytový dom Agát, Administratívna budova Firmy ABC a pod.;

b) uvedie sa názov ulice alebo námestia s orientačným číslom takto:

pre ulice (bez uvedenia ulice): Kraskova 7, Schneidera Trnavského 5, Odbojárov 10A, Štúrova 75/B, Ulica odbojárov 15;

pre námestia: Námestie republiky 7, Hviezdoslavovo námestie 5;

c) uvedie sa názov obce takto (vypísať celý názov s veľkými začiatočnými písmenami): Bratislava, Nové Mesto nad Váhom, Dolná Streda, Bardejovské Kúpele, Štrbské Pleso;

d) ak nová budova nemá známu adresu, uvedie sa parcelné číslo pozemku a katastrálne územie.

3. Ak ide o budovu so zmiešaným účelom užívania, uvedú sa kategórie a percentuálny podiel jednotlivých častí z celkovej podlahovej plochy budovy. Ak je budova využívaná iba na jeden účel, uvedie sa kategória budovy a číslo 100 %.

4. Účel spracovania energetického certifikátu budovy – vyznačí sa, či sa energetický certifikát vypracoval

pre novú budovu alebo pre významne obnovenú existujúcu budovu,

pre predávanú budovu alebo pre prenajímanú budovu alebo

na iný účel, ak nie je energetická certifikácia povinná podľa § 5 ods. 2 zákona.

5. Vloží sa obrázok pohľadu od verejnej komunikácie na budovu v čase vykonania prehliadky, ktorá bola podkladom na spracovanie energetického certifikátu budovy.

6. Celková podlahová plocha budovy určená v m2 z nameraných vonkajších rozmerov budovy.

7. Uvedie sa rok kolaudácie budovy; uvedie sa rok odovzdania budovy do užívania.

Uvedie sa jedno číslo bez ohľadu na to, či je budova určená na jeden účel alebo na zmiešaný účel užívania.

8. Uvedie sa rok vykonanej významnej obnovy v predchádzajúcom období (týka sa to najmä čiastkovej obnovy budovy, ktorá sa uskutočnila po 1. januári 2008, keď mal byť aj vyhotovený energetický certifikát).

9. Označenie energetickej triedy A – G podľa miesta spotreby vyplývajúce z porovnania potreby energie podľa miesta spotreby (súčet všetkých nosičov energie pre miesto spotreby) s príslušnou škálou v prílohe č. 3:

a) pre rodinné domy a bytové domy sa vyznačí miesto spotreby na vykurovanie a na prípravu teplej vody,

b) pre nebytové budovy sa vyznačia všetky miesta spotreby energie,

c) pre nebytové budovy bez chladenia alebo bez vetrania sa miesto spotreby nevyznačí.

10. Kategória budovy: uvedie sa poradové číslo a pomenovanie kategórie (podľa bodu 1c, ale v jednotnom čísle); napr. 3 – administratívna budova; 9 – ostatné budovy, alebo budova so zmiešaným účelom. Ak nie je dostatok miesta, uvedú sa iba poradové čísla a podrobnejší opis účelov využitia a zanedbanie účelov využitia (účely využitia s podlahovou plochou menšou ako 10 % celkovej podlahovej plochy) sa uvedie v správe spracovanej podľa prílohy č. 4.

11. Ak je predmetom energetickej certifikácie verejná budova, táto skutočnosť sa vyznačí.

12. Celková potreba energie budovy: uvedie sa výsledok výpočtu energetickej hospodárnosti budovy ako súčet potreby energie určenej pre jednotlivé miesta spotreby v budove. Určená hodnota celkovej potreby energie budovy sa porovná so škálou energetických tried A – G podľa prílohy č. 3 a výsledok sa vyznačí vo farebnom poli s označením príslušnej triedy energetickej hospodárnosti budovy v úrovni príslušnej triedy farebnej škály.

13. Globálny ukazovateľ – primárna energia: uvedie sa výsledok výpočtu energetickej hospodárnosti budovy. Určená hodnota primárnej energie sa porovná so škálou energetických tried A0 – G podľa prílohy č. 3 a výsledok sa vyznačí vo farebnom poli s označením príslušnej triedy energetickej hospodárnosti v úrovni príslušnej triedy farebnej škály.

14. Ak vplyvom obnoviteľných zdrojov na mieste je energia odvádzaná alebo uskladňovaná, vyznačí sa vo farebnom poli primárnej energie podtrieda A0+.

15. Normalizované energetické hodnotenie alebo prevádzkové energetické hodnotenie: vyznačí sa spôsob energetického hodnotenia. Ak sa kombinuje výpočet a meranie (pre miesto spotreby energie na vykurovanie), uvedie sa prevádzkové energetické hodnotenie.

16. Referenčná hodnota fondu budov Rr: uvedie sa hodnota hornej hranice energetickej triedy B patriaca kategórii budovy podľa zaradenia budovy; pre kategóriu ostatné budovy uvedie sa hodnota podľa kategórie, ktorá je spôsobom užívania najbližšie pre hodnotenú budovu; pre budovy so zmiešaným účelom užívania sa uvedie hodnota určená z výpočtu pomocou váženia podľa podielu podlahovej plochy jednotlivých účelov využívania častí budovy.

17. Typická požiadavka Rs: uvedie sa hodnota hornej hranice triedy D patriaca kategórii budovy podľa zaradenia budovy; pre kategóriu ostatné budovy uvedie sa hodnota podľa kategórie, ktorá je spôsobom užívania najbližšie pre hodnotenú budovu; pre budovy so zmiešaným účelom užívania sa uvedie hodnota určená z výpočtu pomocou váženého priemeru podľa podielu podlahovej plochy jednotlivých účelov využívania prislúchajúcich častiam budovy (úroveň Rs je vyznačená v obrázku farebnej škály).

18. Pre významne obnovované existujúce budovy, predávané alebo prenajímané sa uvedie nameraná spotreba energie na vykurovanie za predchádzajúce tri roky a priemerná spotreba energie na vykurovanie za toto obdobie.

19. Uvedie sa podiel energie z obnoviteľných zdrojov energie vyrobenej na mieste podľa technickej správy[1]) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie.

20. Uvedú sa obnoviteľné zdroje energie na výrobu tepla na vykurovanie a chladenie, na prípravu teplej vody a spôsob výroby elektrickej energie.

21. Uvedie sa v kWh/(m2 . a) množstvo odvádzanej a/alebo uskladňovanej energie z obnoviteľného zdroja vrátane druhu nosiča.

22. Uvedie sa druh spätného získavania tepla rekuperáciou a účinnosť zariadenia/jednotiek v %.

23. Uvedie sa množstvo exportovanej energie z obnoviteľného zdroja a druh zariadenia.

24. CO2 emisie: pomocou čiary s označením na škále emisií CO2 sa vyznačí hodnota patriaca vypočítanej vpísanej hodnote.

25. Uvedie sa stručne opis najdôležitejších opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy navrhovaných ako stavebné úpravy stavebných konštrukcií alebo ako úpravy alebo zmeny technických systémov vrátane využitia obnoviteľných zdrojov v budove.

26. Ak bol v minulosti vydaný energetický certifikát pre hodnotenú budovu, uvedie sa jeho číslo.

27. Dátum vyhotovenia: uvedie sa dátum, keď bol energetický certifikát budovy spracovaný, napr. 25. 03. 2020.

28. Platnosť najviac do: uvedie sa dátum zodpovedajúci najviac desaťročnej platnosti energetického certifikátu budovy, napr. 24. 03. 2030.

29. Uvedie sa obchodné meno a sídlo oprávnenej osoby, ktorá vypracovala energetický certifikát. Ak energetický certifikát vypracovala fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou na tepelnú ochranu budov, uvedie sa iba adresa miesta podnikania.

30. Meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby: uvedie sa meno a priezvisko s titulmi odborne spôsobilej osoby na tepelnú ochranu budov so živnostenským oprávnením na energetickú certifikáciu budov, jej podpis a umiestni sa odtlačok pečiatky odborne spôsobilej osoby na tepelnú ochranu budov. Uvedú sa kontakty: telefón a e-mail (pre potrebu získania informácií). Uvedie sa aj jej identifikačné číslo (IČO) a daňové identifikačné číslo (DIČ).

II. strana energetického certifikátu

31. Názov budovy, názov ulice a orientačné číslo, číslo parcely a katastrálne územie, názov obce, podľa bodu 2. na strane I.

32. Uvedie sa kategória budovy a podiel častí pri budove so zmiešaným účelom podľa bodov 1c) a 3 na strane I.

33. Pre jednotlivé miesta spotreby energie sa do tabuliek v pravej časti strany uvedú výsledky energetického hodnotenia potreby energie v budove pre jednotlivé miesta spotreby energie, minimálna požiadavka pre jednotlivé miesta spotreby. Uvedie sa výsledok hodnotenia potreby tepla na vykurovanie určený ako energetické kritérium, napr. podľa STN 73 0540-2 pre normalizovaný počet dennostupňov 3 422 K . deň (neprerušované vykurovanie); energetické kritérium sa určuje v závislosti na faktore tvaru budovy. Budova spĺňa požiadavku na energetické kritérium, ak je vypočítaná hodnota nižšia alebo rovnajúca sa požiadavke energetického kritéria (uvedie sa „áno“); ak je vypočítaná hodnota vyššia, uvedie sa „nie“. Výsledky a požiadavky sa uvádzajú v kWh/(m2 . a). Požiadavka (rovnako pre globálny ukazovateľ) sa uvedie hornou hranicou škály energetických tried pre príslušné miesto spotreby energie uvedenej v prílohe č. 3 v závislosti na požadovanej úrovni výstavby. Výsledok výpočtu sa porovná s minimálnou požiadavkou. Vyznačí sa, či je požiadavka splnená (áno), prípadne nesplnená (nie).

34. Celková potreba energie budovy je súčtom potreby energie podľa jednotlivých miest spotreby energie v budove.

35. Vpravo dole sa uvedie výsledok hodnotenia primárnej energie pre globálny ukazovateľ.

36. Odborne spôsobilá osoba na tepelnú ochranu budov vypĺňa stranu na základe výsledkov uvedených na stranách 3 až 7 pre jednotlivé miesta spotreby.

37. Odborne spôsobilá osoba na tepelnú ochranu budov v tabuľkách na ľavej strane vpisuje intervaly energetických tried podľa posudzovanej kategórie budov (z prílohy č. 3), vyznačuje výsledok hodnotenia A až G (pre primárnu energiu A0 až G vrátane vyznačenia podtriedy A0+), podpisuje a opečiatkuje stranu na vyznačenom mieste. Ak je hodnotenou budovou budova so zmiešaným účelom využitia, uvedie sa vypočítaná škála určená vážením podľa podielu celkovej podlahovej plochy jednotlivých častí budovy podľa účelov využitia. Výpočet škály sa uvedie v správe (príloha č. 4).

III. – VII. strana energetického certifikátu

38. Názov budovy, názov ulice a orientačné číslo, názov obce, kategória budovy: vypĺňa sa podľa strany I.

39. Jednotlivé odborne spôsobilé osoby na tepelnú ochranu, na vykurovanie, na prípravu teplej vody, na chladenie a vetranie, na osvetlenie vypĺňajú príslušné strany 3 až 7.

40. Údaj o energetickej certifikácii, o budove a o technickom systéme budovy (rôzne podľa miesta spotreby na stranách 3 až 7) sa uvedú takto:

Tepelná ochrana

a) spôsob energetického hodnotenia: uvedie sa normalizované alebo prevádzkové;

b) obostavaný objem budovy: uvedie sa výsledok výpočtu z vonkajších rozmerov vymedzených vonkajším povrchom tepelnej izolácie určujúcich hranice budovy (teplovýmenná plocha);

c) celková podlahová plocha: uvedie sa výsledok výpočtu určený z vonkajších rozmerov budovy;

d) faktor tvaru: výsledok podielu teplovýmennej plochy a obostavaného objemu budovy;

e) konštrukčná výška podlažia: uvedie sa vzdialenosť medzi úrovňou podlahy za sebou nasledujúcich podlaží; ak má budova rôzne konštrukčné výšky uvedie sa priemerná konštrukčná výška budovy;

f) klimatické podmienky: uvedie sa, či ide o normalizované klimatické podmienky alebo o klimatické podmienky podľa lokality;

g) počet dennostupňov: uvedie sa hodnota 3 422 K . deň pre neprerušované vykurovanie; pre prerušované vykurovanie sa uvedie hodnota ovplyvnená spôsobom prerušovania a priemernou teplotou vykurovania (pre mesačnú a hodinovú metódu výpočtu);

h) potreba tepla na vykurovanie je výsledná hodnota (vypočítaná alebo vypočítaná z nameraných hodnôt);

i) výsledky posúdenia energetického kritéria (pozri bod 30);

Vykurovanie

a) uvedú sa základné údaje ako na predchádzajúcich stranách;

b) spôsob energetického hodnotenia: uvedie sa normalizované alebo prevádzkové;

c) typ vykurovacieho systému: uvedie sa, či ide o neprerušované alebo prerušované vykurovanie a jeho jednoduchá charakteristika (napr. podlahové elektrické);

d) energetický nosič: použije sa pomenovanie podľa prílohy č. 4, záhlavie tabuľky č. 8;

e) uvedie sa využitie obnoviteľných zdrojov energie na mieste osobitne tepelnej a elektrickej energie vrátane množstva využívanej energie;

f) uvedie sa využívanie spätného získavania tepla (rekuperácie) s účinnosťou a podielom vzduchu prechádzajúceho cez rekuperačnú jednotku;

g) meranie a regulácia: uvedie sa spôsob merania (napr. na päte budovy) a regulácie (napr. bez regulácie alebo regulácia termostatickými ventilmi na vykurovacích telesách vo všetkých miestnostiach), využitie automatizácie a riadenia;

Príprava teplej vody

a) uvedú sa základné údaje ako na predchádzajúcich stranách;

b) spôsob energetického hodnotenia: uvedie sa normalizované;

c) systém prípravy teplej vody: uvedie sa napr. lokálne pomocou elektrických prietokových ohrievačov;

d) energetický nosič: použije sa pomenovanie podľa prílohy č. 4, záhlavie tabuľky č. 8;

e) uvedú sa využívané obnoviteľné zdroje energie v budove osobitne tepelnej a elektrickej energie vrátane množstva využívanej energie;

f) automatizácia a riadenie: ak existujú, opíšu sa stručne;

Nútené vetranie a klimatizácia

popis je obdobný ako pre vykurovanie a prípravu teplej vody;

Osvetlenie

a) uvedie sa umiestnenie, denný prevádzkový čas a typ budovy; uvedú sa stručne údaje použité pre energetické hodnotenie;

b) uvedie sa spôsob výroby elektriny, plocha zariadenia, celkový inštalovaný výkon a množstvo vyrobenej energie za rok.

41. Uvádza sa výsledok hodnotenia príslušného miesta spotreby. Odborne spôsobilá osoba podpisuje a opečiatkuje stranu na vyznačenom mieste pre príslušné miesto spotreby.

42. V hornej časti tabuľky sa uvádza opis aktuálneho stavu podľa zistení pri obhliadke a podľa projektovej dokumentácie.

43. V dolnej časti tabuľky sa uvádza opis navrhovaných opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy (stavebné úpravy, výmena stavebných konštrukcií, úpravy a výmena prvkov technického systému budovy, návrh na využitie obnoviteľných zdrojov energie, opatrenia v správe budovy).

44. V dolnom rámčeku sa uvádza rovnaké číslo energetického certifikátu ako na prvej strane.

VIII. strana energetického certifikátu

45. Uvádzajú sa výsledky súvisiace s navrhovanými opatreniami pre jednotlivé miesta spotreby takto:

a) uvedie sa výsledok výpočtu potreby tepla a energie pre aktuálny stav budovy podľa príslušných miest spotreby energie; celková dodaná energia, primárna energia a emisie CO2 (druhý stĺpec);

b) uvedie sa výsledok výpočtu potreby tepla a energie po predpokladanom uplatnení opatrení (tretí stĺpec);

c) uvedie sa predpokladaná úspora vplyvom uplatnenia opatrení v kWh(m2.a) (v štvrtom stĺpci);

d) uvedie sa predpokladaná úspora vplyvom uplatnenia opatrení v % (v piatom stĺpci).

Poznámka: Údaje o úsporách nie sú súčtom úspor podľa jednotlivých opatrení.

46. V strednej časti sa uvedie graf uvádzajúci úspory energie alebo návratnosť finančných prostriedkov vynaložených na uskutočnenie navrhnutých opatrení.

47. V tabuľke v dolnej časti sa uvádza prehľad navrhovaných opatrení a vyznačuje sa výsledok energetického hodnotenia vplyvom predpokladaného uplatnenia opatrení obdĺžnikom s vyznačenou energetickou triedou.

48. V spodnom rámčeku sa uvádza názov oprávnenej osoby, ktorá vydala energetický certifikát. Uvádzajú sa identifikačné údaje oprávnenej osoby, meno a priezvisko a podpis zhotoviteľa energetického certifikátu, meno a podpis odborne spôsobilej osoby na tepelnú ochranu budov (podľa prvej strany).

49. V poslednom rámčeku sa uvádza rovnaké číslo energetického certifikátu ako na prvej strane.

Príloha č. 6 k vyhláške č. 364/2012 Z. z.

Príloha č. 7 k vyhláške č. 364/2012 Z. z.

Žiadosť o poskytnutie dotácie
v roku ..........

Vzor 03

Príloha č. 8 k vyhláške č. 364/2012 Z. z.

Správa

(príloha k energetickému certifikátu bytu)

Správa k energetickému certifikátu bytu (ECB) obsahuje najmä tieto údaje:

a) identifikačné údaje o budove (adresa),

b) identifikácia bytu (vchod, číslo bytu, podlažie, poloha bytu),

c) odkazy na použité technické normy alebo iné obdobné technické špecifikácie,

d) odkazy na použité technické podklady a literatúru,

e) opis budovy, v ktorej sa nachádza byt (stavebná sústava, konštrukčný systém),

f) opis stavebných konštrukcií, údaje o vlastnostiach stavebných konštrukcií,

g) určenie polohy budovy a klimatických podmienok,

h) opis systémov vykurovania a prípravy teplej vody v byte/samostatnej časti budovy a v budove, vrátane obnoviteľného zdroja na výrobu tepla a prípravu teplej vody,

i) vstupné údaje hodnotenia; všetky vstupné údaje sa uvedú a potvrdia, napr. odkazom na technické normy alebo odkazmi na príslušné prílohy k týmto technickým normám, alebo na iné dokumenty; keď nie sú vstupné údaje normalizovanými údajmi, má sa uviesť zdroj vstupných údajov,

j) informáciu o použitých rozmeroch budovy a samostatnej časti budovy, o výpočte celkovej podlahovej plochy, údaje o plochách stavebných konštrukcií a jednotlivých častí stavebných konštrukcií vymedzujúcich byt,

k) iné údaje a informácie, ktoré nebolo možné uviesť v energetickom certifikáte bytu (napr. ďalšie opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti bytu a budovy).

Odporúčaný postup:

1. Výpočet celkovej podlahovej plochy bytu (bez podielu na spoločných priestoroch).

2. Výpočet súčiniteľa prechodu tepla jednotlivých stavebných konštrukcií a ich plochy.

3. Výpočet priemernej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla pre jednotlivé stavebné konštrukcie.

4. Porovnanie výsledkov výpočtu jednotlivých stavebných konštrukcií s požiadavkami na súčiniteľ prechodu tepla podľa jednotlivých úrovní výstavby a pridelenie príslušného číselného hodnotenia.

5. Výpočet súčtu číselného hodnotenia pre stavebné konštrukcie.

Poznámka: V prípade, že vykurovanie nie je zabezpečené z obnoviteľného zdroja alebo z CZT využívajúceho obnoviteľné zdroje, pre úroveň výstavby budov s takmer nulovou potrebou energie sa súčet počtu bodov znižuje pre prípad s dvoma stavebnými konštrukciami obalu budovy o dva body a pre prípad s troma stavebnými konštrukciami o tri body.

6. Hodnotenie systému vykurovania posúdením, či sú zabudované termostatické ventily, hydraulicky vyregulovaný systém (zvislé rozvody – stúpačky) a zabudovaná rekuperácia.

7. Porovnanie zisteného stavu s požiadavkami podľa jednotlivých úrovní výstavby a pridelenie príslušného číselného hodnotenia.

8. Hodnotenie systému prípravy teplej vody zistením typu výtokových batérií, vzdialeností medzi bytovým uzáverom teplej vody a najvzdialenejšou výtokovou batériou, uskutočnenia hydraulického vyregulovania systému rozvodu teplej vody a kvality tepelnej ochrany rozvodov daného systému.

9. Porovnanie zisteného stavu s požiadavkami podľa jednotlivých úrovní výstavby a určenie číselného hodnotenia.

10. Výpočet súčtu číselného hodnotenia pre systémy vykurovania a prípravy teplej vody.

11. Výpočet súčtu číselného hodnotenia pre stavebné konštrukcie, systémov vykurovania a prípravy teplej vody a určenie predpokladu efektívnosti riešenia stavebných konštrukcií a systémov vykurovania a prípravy teplej vody bytu stanovujúcich predpoklad dosiahnutia energetickej hospodárnosti budov podľa jednotlivých úrovní výstavby.

Porovnanie dosiahnutého počtu bodov a pridelenie výsledného hodnotenia formou príslušného piktogramu.

Príloha č. 9 k vyhláške č. 364/2012 Z. z.

Energetický certifikát bytu/časti budovy

Vysvetlivky:

1. Evidenčné číslo energetického certifikátu bytu

a) poradové číslo energetického certifikátu bytu (pridelí ministerstvo) a rok pridelenia poradového čísla;

b) kategória budovy sa označuje číslom:

1 – rodinný dom,

2 – bytový dom,

3 – administratívna budova,

4 – budova školy alebo školského zariadenia,

5 – budova nemocnice,

6 – budova hotela alebo reštaurácie,

7 – športová hala alebo iná budova určené na šport,

8 – budova pre veľkoobchod alebo maloobchod,

9 – ostatné budovy vrátane budov so zmiešaným účelom využitia;

c) účel spracovania energetického certifikátu sa označuje číslom pre byt:

1 – v novej budove,

2 – vo významne obnovenej budove,

3 – v budove na predaj,

4 – v budove na prenájom,

5 – na iný účel;

d) časť budovy

0 – byt,

1 – časť budovy;

e) evidenčné číslo odborne spôsobilej osoby na tepelnú ochranu budov pridelené Slovenskou komorou stavebných inžinierov;

f) skratka pre energetický certifikát bytu (ECB).

2. Vloží sa fotografia budovy s vyznačením bytu, jeho polohy. Príslušný byt sa vyznačí hrubou čiarou alebo vyšrafovaním.

3. Názov budovy, ulica a orientačné číslo, katastrálne územie, obec, okres (mestská časť)

a) názov budovy: uvedie sa účel, prípadne pomenovanie; napr. Bytový dom Agát, Administratívna budova Firmy ABC a pod.;

b) uvedie sa názov ulice alebo námestia s orientačným číslom takto:

pre ulice (bez uvedenia slova „ulica“): Kraskova 7, Schneidera Trnavského 5, Odbojárov 10A, Štúrova 75/B;

pre námestia: Námestie republiky 7, Hviezdoslavovo námestie 5;

ak nová budova nemá známu adresu, uvedie sa parcelné číslo pozemku a katastrálne územie.

4. Uvedie sa rok kolaudácie budovy alebo sa uvedie rok odovzdania budovy do užívania a rok obnovy (hĺbkovej, významnej alebo ostatnej čiastkovej, napr. výmena okien), napr. 1978/2013.

5. Číslo bytu sa uvedie podľa listu vlastníctva, napr. 75, 42a, B/32.

6. Podlažie sa uvedie v tvare takto: číslo nadzemného podlažia, v ktorom sa byt nachádza/celkový počet nadzemných podlaží budovy, napr. 04/12.

7. Uvedie sa poloha podľa umiestnenia v pôdoryse podlažia a podľa výškovej polohy v budove (napr. pre byt stredný (vnútorná poloha) pod strechou 2/1):

a) umiestnenie bytu v pôdoryse podlažia budovy:

1 – krajný pri štíte alebo pri otvorenom podchode/podjazde,

2 – stredný (vnútorná poloha),

3 – stredný pri vstupe;

b) výšková poloha bytu v budove:

1 – pod strechou,

2 – pod nevykurovaným podstrešným priestorom (povala, podkrovie, technické podlažie),

3 – kombinácia sčasti pod strechou a sčasti pod nevykurovaným podstrešným priestorom (napr. technickým podlažím),

4 – v strednom podlaží (napr. nie pod strechou, nie na teréne) vrátane polohy s časťou vytvorenou lodžiou alebo terasou v rozsahu najviac 20 % celkovej podlahovej plochy bytu,

5 – nad vstupom,

6 – nad nevykurovaným podlažím (suterén, pivnica),

7 – na teréne (uvažuje sa ako poloha stredná),

8 – pod terasou s plochou viac ako 20 % celkovej podlahovej plochy bytu,

9 – nad vonkajším prostredím (podchodom, podjazdom).

8. Orientácia otvorových konštrukcií, napr. východ – V (byt s orientáciou okien iba na jednu stranu) alebo napr. východ/západ – V/Z (ak má byt orientáciu okien na dve svetové strany).

9. Celková podlahová plocha bytu v m2 (§ 1 ods. 10) sa určí z vonkajších rozmerov časti budovy ohraničenej vertikálnou vonkajšou konštrukciou, vnútornými deliacimi konštrukciami medzi bytmi uvažovanými ich polovičnou hrúbkou a vnútornými deliacimi konštrukciami medzi bytom a spoločnými priestormi budovy uvažovanými ich celou hrúbkou.

10. Vyznačí sa (vygeneruje) hodnotenie pomocou piktogramov L--, L-,L, K, J, J+,J++ podľa číselného hodnotenia uvedeného v tabuľke č. 4 vzoru ECB.

11. Osobitne sa popíšu a hodnotia stavebné konštrukcie vymedzujúce byt a systém vykurovania a príprava teplej vody nachádzajúce sa v byte alebo súvisiace s bytom.

12. V popise a hodnotení aktuálneho stavu technických systémov v byte/časti budovy sa pri vykurovaní uvedie obnoviteľný zdroj na výrobu tepla (tepelné čerpadlo, kotol na biomasu, CZT využívajúce obnoviteľné zdroje).

13. V prípade, že vykurovanie nie je zabezpečené teplom z obnoviteľného zdroja alebo z CZT využívajúceho obnoviteľné zdroje, pre úroveň výstavby budov s takmer nulovou potrebou energie sa súčet bodov znižuje pre prípad s dvoma stavebnými konštrukciami obalu budovy o dva body a pre prípad s troma stavebnými konštrukciami o tri body.

14. Celkový počet bodov sa uvedie podľa výsledku hodnotenia z tabuľky 4.

15. Podľa výsledného počtu bodov sa vyberie označenie príslušným piktogramom, ktorý sa vyznačí v energetickom certifikáte bytu.

16. Uvedie sa stručne popis najdôležitejších opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti bytu navrhovaných ako stavebné úpravy stavebných konštrukcií vymedzujúcich byt alebo ako úpravy alebo zmeny systémov vykurovania a prípravy teplej vody súvisiacich s bytom.

17. Uvedie sa hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy, ak bol vydaný energetický certifikát. Uvedie sa jeho číslo, celková potreba energie a primárna energia číslami v kWh/(m2 . a) a zvýrazní sa udelená energetická trieda v príslušnej stupnici.

18. Dátum vyhotovenia: uvedie sa dátum, keď bol energetický certifikát bytu spracovaný, napr. 25. 01. 2017.

19. Platnosť najviac do: uvedie sa dátum zodpovedajúci najviac desaťročnej platnosti energetického certifikátu bytu, napr. 24. 01. 2027.

20. Uvedie sa obchodné meno a sídlo oprávnenej osoby, ktorá vypracovala energetický certifikát. Ak energetický certifikát vypracovala fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou na tepelnú ochranu budov, uvedie sa iba adresa miesta podnikania.

21. Meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby: uvedie sa meno a priezvisko s titulmi odborne spôsobilej osoby na tepelnú ochranu budov so živnostenským oprávnením na energetickú certifikáciu budov, jej podpis a umiestni sa odtlačok pečiatky odborne spôsobilej osoby na tepelnú ochranu budov. Uvedú sa kontakty: telefón a e-mail (pre potrebu získania informácií). Uvedie sa jej identifikačné číslo organizácie (IČO) a daňové identifikačné číslo (DIČ).

22. Uvedie sa kontakt na oprávnenú osobu, ktorá môže podať vysvetlenie a ďalšie informácie o spracovaní energetického certifikátu bytu, o opatreniach na zlepšenie energetickej hospodárnosti bytu a súvisiacich informáciách.

Poznámky pod čiarou

1) STN 36 0015 Meranie umelého osvetlenia (36 0015).

1) Kódy prevažujúceho spôsobu riadenia osvetlenia:

2) STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovísk. Časť 1: Vnútorné pracoviská (36 0074), STN EN 12193 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie športovísk (36 0071).

3) STN EN 15193-1 Energetická hospodárnosť budov. Energetické požiadavky na osvetlenie. Časť 1: Špecifikácie. (36 0071).

4) Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5) Príloha č. 51 k vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole.

6) STN 25 9510 Luxmetre. Technické a metrologické požiadavky. Skúšobné metódy (25 9510).

7) STN EN 12464-1,
STN EN 12193.

8) STN EN 15193-1.

1) STN EN ISO 13790/NA Energetická hospodárnosť budov. Výpočet potreby energie na vykurovanie a chladenie. Národná príloha.

2) Napríklad STN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky.

3) Napríklad STN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 3: Vlastnosti prostredí a stavebných výrobkov, čl. 6.1 a čl. 6.2.

4) STN EN 15603 Energetická hospodárnosť budov. Celková potreba energie a definície energetického hodnotenia.

5) Čl. 2 ods. 22 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 244/2012 zo 16. januára 2012, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov vytvorením rámca porovnávacej metodiky na výpočet nákladovo optimálnych úrovní minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov a prvkov budov (Ú. v. EÚ L 81, 21. 3. 2012).

6) Čl. 2 ods. 26 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 244/2012.

6a) Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 308/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom.

7) Čl. 3 a príloha I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS (Ú. v. EÚ L 88, 4. 4. 2011),
§ 43d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

8) § 26a zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

9) § 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.