Zákon č. 336/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 445/2008 Z. z. a ktorým sa menia niektoré zákony

Čiastka 85/2012
Platnosť od 14.11.2012
Účinnosť od 01.01.2013 do30.11.2019
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 30. novembra 2012 okrem článkov I a II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené