Zákon č. 335/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 160/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 85/2012
Platnosť od 14.11.2012
Účinnosť od 01.07.2016
Rozhodnutia súdov 1
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013 okrem čl. I bodov 3 a 41, čl. III, čl. IV bodov 1 a 2, čl. V bodov 1 a 2 a čl. VI, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2015.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2016 160/2015 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.01.2015 - 30.06.2016 Delená účinnosť
01.01.2013 - 31.12.2014

Všetky časové verzie

01.01.2013

Pôvodný predpis

14.11.2012
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené