Zákon č. 334/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Čiastka 85/2012
Platnosť od 14.11.2012
Účinnosť od 01.01.2013
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené