Zákon č. 286/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 30/2019 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 72/2012
Platnosť od 27.09.2012
Účinnosť od 01.03.2019
Rozhodnutia súdov 1
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2012 okrem čl. III, ktorý nadobúda účinnosť 1. decembra 2012, čl. I štyridsiateho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 19. januára 2013, čl. I prvého bodu a čl. II desiateho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2019 30/2019 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.01.2014 - 28.02.2019 Delená účinnosť
19.01.2013 - 31.12.2013 Delená účinnosť
01.12.2012 - 18.01.2013 Delená účinnosť
01.10.2012 - 30.11.2012

Všetky časové verzie

01.10.2012

Pôvodný predpis

27.09.2012
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené