Vyhláška č. 243/2012 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia odborov vzdelania

Čiastka 61/2012
Platnosť od 17.08.2012
Účinnosť od 01.09.2012 do31.12.2015
Zrušený 384/2015 Z. z.

243

VYHLÁŠKA

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 3. augusta 2012,

ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia odborov vzdelania

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike ustanovuje:


§ 1

Vydáva sa Štatistická klasifikácia odborov vzdelania uvedená v prílohe.

§ 2

Predmetom Štatistickej klasifikácie odborov vzdelania sú vedné odbory a študijné odbory na vysokých školách a študijné odbory a učebné odbory na stredných školách.


§ 3

Zrušuje sa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 114/2011 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia odborov vzdelania.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2012.


Ľudmila Benkovičová v. r.


Príloha k vyhláške č. 243/2012 Z. z.

Štatistická klasifikácia odborov vzdelania

Kód    NázovStupeň vzdelania
(národná
klasifikácia)
Stupeň vzdelania
(medzinárodná
klasifikácia)
    1Prírodné vedy   
    11Fyzikálno-matematické vedy   
1101x00matematická logika a základy matematikyV864
1102x00algebra a teória číselV864
1104x00matematická analýzaV864
1106x00pravdepodobnosť a matematická štatistikaV864
1107x00numerická analýza a vedecko–technické výpočtyV864
1111x00diskrétna matematikaV864
1113x00matematikaR,T,U665,767,768
1114x00aplikovaná matematikaR,T,V665,767,864
1116x00geometria a topológiaV864
1117x00teória vyučovania matematikyV864
1121x00všeobecná fyzika a matematická fyzikaV864
1122x00fyzika kondenzovaných látok a akustikaV864
1123x00kvantová elektronika a optikaV864
1124x00jadrová a subjadrová fyzikaV864
1125x00fyzika plazmyT,V767,864
1140x00astronómia6,N,V454,864
1141x00astrofyzikaV864
1145x00geofyzikaV864
1155x00meteorológia a klimatológiaV864
1156x00chemická fyzikaV864
1157x00biofyzikaV864
1160x00fyzikaR,T,U665,767,768
1165x00teória vyučovania fyzikyV864
1180x00teoretická informatikaV864
1181x00teória vyučovania informatikyV864
    12Geologické vedy   
1201x00geológiaR,T,U665,767,768
1202x00hydrogeológiaV864
1203x00inžinierska geológiaV864
1205x00geochémiaV864
1207x00mineralógiaV864
1211x00aplikovaná geofyzikaV864
1214x00ložisková geológiaV864
1220x00paleontológiaV864
1225x00petrológiaV864
1226x00tektonikaV864
    13Geografické vedy   
1301x00fyzická geografia a geoekológiaV864
1302x00humánna geografiaV864
1303x00regionálna geografiaV864
1307x00politická geografiaV864
1316x00geografiaR,T,U665,767,768
    14Chemické vedy   
1401x00anorganická chémiaV864
1402x00organická chémiaV864
1403x00analytická chémiaV864
1404x00fyzikálna chémiaV864
1405x00makromolekulová chémiaV864
1407x00jadrová chémiaV864
1410x00biochémiaV864
1420x00chémiaR,T,U665,767,768
    15Biologické vedy   
1502x00molekulárna biológiaV864
1503x00genetikaV864
1505x00fyziológia rastlínV864
1506x00zoológiaV864
1507x00botanikaV864
1510x00mikrobiológiaV864
1511x00virológiaV864
1512x00parazitológiaV864
1514x00onkológiaV864
1515x00imunológiaV864
1516x00antropológiaV864
1517x00fyziológia živočíchovV864
1525x00pedológiaV864
1526x00etológiaV864
1536x00biológiaR,T,U665,767,768
1545x00molekulárna cytológiaV864
    16Ochrana životného prostredia   
1612x00environmentálne inžinierstvoR,T,V665,767,864
1615x00environmentálny manažmentR,T,V665,767,864
1622x00všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populáciíR,T,V665,767,864
1624x00synekológiaR,T,V665,767,864
1626x00ochrana a využívanie krajinyR,T,V665,767,864
    2Technické vedy a náuky I   
    21Baníctvo, geológia a geotechnika   
2102x00banské meračstvo a geodéziaV864
2106x00banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanieV864
2118x00získavanie a spracovanie zemských zdrojovR,T,V665,767,864
2121x00banská geológia a geologický prieskumR,T,V665,767,864
2133x00mineralurgiaR,T,V665,767,864
2141x00geológia a baníctvo6,M354
2141x01geológia a baníctvo – inžinierska geológia a hydrogeológia6,M354
2141x02geológia a baníctvo – geochémia životného prostredia6,M354
2141x03geológia a baníctvo – meračstvo a geodézia6,M354
2141x04geológia a baníctvo – prieskum ložísk6,M354
2141x05geológia a baníctvo – dobývanie ložísk6,M354
2141x06geológia a baníctvo – podzemné staviteľstvo6,M354
2141x07geológia a baníctvo – vŕtanie6,M354
2141x08geológia a baníctvo – úpravníctvo6,M354
2147x00kamenárstvo6,M354
2147x01kamenárstvo – výroba drveného a ťaženého kameniva6,M354
2147x02kamenárstvo – hrubá a ušľachtilá kamenárska výroba6,M354
2147x03kamenárstvo – manažment a marketing
v kameňopriemysle
6,M354
2153x00baníctvo4,L,R,T,V454,665,767,864
2156x00geopropagácia krajiny7,Q554
2157x00geológia, geotechnika a environmentalistika6,M354
2176x00mechanik banských prevádzok2,H353
2197x00banský priemysel2,G352
2197x01banský priemysel – banské práce2,G352
2197x02banský priemysel – hlbinné dobývanie2,G352
    22Hutníctvo   
2201x00hutníctvo kovovV864
2203x00fyzikálna metalurgiaV864
2234x00zlievačstvo6,M354
2234x01zlievačstvo – prevádzka zlievarní6,M354
2234x02zlievačstvo – netradičné spôsoby zlievačskej výroby6,M354
2234x03zlievačstvo – riadenie priemyselných podnikov6,M354
2235x01hutníctvo – výroba kovov6,M354
2235x02hutníctvo – tvárnenie kovov6,M354
2235x03hutníctvo – kovové a nekovové materiály6,M354
2235x04hutníctvo – ekológia v hutníctve6,M354
2235x05hutníctvo – riadenie priemyselných podnikov6,M354
2235x06hutníctvo – tepelná energetika6,M354
2235x07hutníctvo – výskyt a spracúvanie druhotných surovín6,M354
2235x08hutníctvo – keramické materiály6,M354
2235x09hutníctvo – výroba neželezných kovov6,M354
2235x00hutníctvo6,M,R,T354,665,767
2241x00polytechnika6,7354,554
2262x00hutník operátor4,K354
2262x01hutník operátor – pre metalurgiu4,K354
2262x02hutník operátor – pre tvárnenie kovov4,K354
2275x00hutník2,H353
2275x01hutník – výroba koksu2,H353
2275x02hutník – výroba železných kovov2,H353
2275x03hutník – výroba neželezných kovov2,H353
2275x04hutník – tvárnenie kovov2,H353
2285x00zlievačH353
2287x00modelárH353
2294x00hutnícka výroba2,G352
2294x01hutnícka výroba – neželezné kovy2,G352
2294x02hutnícka výroba – valcovne2,G352
    23Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I   
2301x00časti a mechanizmy strojovV864
2302x00dopravné stroje a zariadeniaR,T,V665,767,864
2304x00energetické stroje a zariadeniaR,T,V665,767,864
2305x00výrobné technológieR,T665,767
2307x00strojárske technológie a materiályR,T,V665,767,864
2329x00výrobná technikaR,T,V665,767,864
2352x00bezpečnosť technických systémovT,V767,864
2353x00motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadláR,T,V665,767,864
2354x00procesná technikaR,T,V665,767,864
2355x00údržba strojov a zariadeníR,T665,767
2381x01strojárstvo – hydraulické systémy7,Q554
2381x01strojárstvo – stavba strojov6,M354
2381x02strojárstvo – príprava a riadenie výroby7,Q554
2381x02strojárstvo – technický manažment6,M354
2381x03strojárstvo – diagnostika a servis6,M354
2381x04strojárstvo – dopravné zariadenia6,M354
2381x05strojárstvo – technika prostredia6,M354
2381x06strojárstvo – konštrukcia a oprava lodí6,M354
2381x07strojárstvo – príprava a riadenie výroby6,M354
2381x08strojárstvo – grafické systémy CAD, CAM7,Q554
2381x09strojárstvo – automatizácia v strojárstve7,Q554
2381x11strojárstvo – zlievačská výroba6,M354
2381x13strojárstvo – grafické systémy6,M354
2381x15strojárstvo – obnoviteľné zdroje energie6,M354
2381x00strojárstvo6,7,L,M,Q,R,T454,354,554,665,767
2384x00strojárska konštrukcia6,M354
2386x00kvalita produkcieR,T,V665,767,864
2387x00mechatronika 6,M,R,T,V354,665,767,864
2388x00základy strojárstva a elektrotechniky6,M354
2398x00základy techniky1,4,6,F,K,M253,354
2399x00technik v strojárstve6,M354
2399x01technik v strojárstve – stavba strojov6,M354
2399x02technik v strojárstve – technický manažment6,M354
2399x04technik v strojárstve – dopravné zariadenia6,M354
2399x05technik v strojárstve – technika prostredia6,M354
    24Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II   
2411x00mechanik nastavovač4,K354
2411x01mechanik nastavovač – obrábacie stroje a linky4,K354
2411x02mechanik nastavovač – stavebné stroje4,K354
2411x03mechanik nastavovač – linky na výrobu stavebných látok4,K354
2412x00mechanik číslicovo riadených strojov4,K354
2413x00mechanik strojov a zariadení4,K,L354,454
2414x00strojárstvo4,L454
2414x01strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení4,L454
2414x02strojárstvo – obrábanie materiálov4,L454
2414x03strojárstvo – tvárnenie, odlievanie a úprava kovov4,L454
2414x04strojárstvo – podnikanie a služby4,L454
2414x06strojárstvo – dizajn4,L454
2415x00plynárenstvo4,L454
2417x00prevádzka strojov a zariadení4,L454
2418x00mechanik požiarnej techniky4,K354
2419x00operátor ekologických zariadení4,K354
2423x00nástrojár2,H353
2423x01nástrojár – lovecké a športové zbrane2,H353
2426x00programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení4,K354
2430x00operátor strojárskej výroby2,H353
2431x00operátor v kovoobrábaní a službách2,H353
2432x00puškár2,H353
2433x00obrábač kovov2,H353
2433x01obrábač kovov – univerzálne obrábanie2,H353
2433x02obrábač kovov – sústruženie2,H353
2433x03obrábač kovov – frézovanie2,H353
2433x04obrábač kovov – brúsenie2,H353
2433x05obrábač kovov – sústruženie a frézovanie2,H353
2433x06obrábač kovov – sústruženie a brúsenie2,H353
2433x07obrábač kovov – frézovanie a brúsenie2,H353
2435x00klampiar2,H353
2435x01klampiar – strojárska výroba2,H353
2435x02klampiar – stavebná výroba2,H353
2439x00lakovník2,H353
2447x00mechanik hasičskej techniky4,K354
2458x00mechanik cestných a diaľničných strojov2,H353
2463x00hodinár2,H353
2464x00strojný mechanik2,H353
2464x01strojný mechanik – stroje a zariadenia2,H353
2464x02strojný mechanik – oceľové konštrukcie2,H353
2464x03strojný mechanik – výroba a montáž potrubia2,H353
2464x04strojný mechanik – výroba a montáž kotlov2,H353
2464x05strojný mechanik – okuliarová výroba2,H353
2464x06strojný mechanik – traťové montáže2,H353
2464x07strojný mechanik – zváranie2,H353
2465x00strojník2,H353
2465x01strojník – vrtné súpravy2,H353
2465x02strojník – hutnícka druhovýroba kovov2,H353
2465x03strojník – energetické zariadenia2,H353
2465x04strojník – výroba stavebných látok2,H353
2465x05strojník – duté sklo2,H353
2465x06strojník – ploché sklo2,H353
2465x07strojník – výroba krmív a úprava plodín2,H353
2465x08strojník – drevárske polovýrobky2,H353
2465x09strojník – konštrukčné dosky2,H353
2465x10strojník – stavebné stroje2,H353
2465x11strojník – vodohospodárske zariadenia2,H353
2465x12strojník – traťové stroje2,H353
2465x14strojník – výroba papiera2,H353
2465x15strojník – spracúvanie papiera2,H353
2465x16strojník – banské úpravne2,H353
2466x00mechanik opravár2,H353
2466x01mechanik opravár – plynárenské zariadenia2,H353
2466x02mechanik opravár – stroje a zariadenia2,H353
2466x03mechanik opravár – požiarna technika2,H353
2466x04mechanik opravár – lesné stroje a zariadenia2,H353
2466x05mechanik opravár – poľnohospodárska technika rastlinnej výroby2,H353
2466x06mechanik opravár – poľnohospodárska technika živočíšnej výroby2,H353
2466x07mechanik opravár – cukrovary a škrobárne2,H353
2466x08mechanik opravár – renovácia poľnohospodárskej techniky a kováčstvo2,H353
2466x09mechanik opravár – cestné motorové vozidlá2,H353
2466x10mechanik opravár – koľajové vozidlá2,H353
2466x11mechanik opravár – lietadlá2,H353
2466x12mechanik opravár – banské stroje a zariadenia2,H353
2466x13mechanik opravár – hutnícke zariadenia2,H353
2466x14mechanik opravár – stroje a zariadenia v poľnohospodárstve2,H353
2466x15mechanik opravár – stroje a zariadenia na výrobu papiera2,H353
2466x21mechanik opravár – hasičská technika2,H353
2468x00nastavovač textilných strojov2,H353
2468x01nastavovač textilných strojov – tkáčovne2,H353
2468x02nastavovač textilných strojov – pradiarne2,H353
2468x03nastavovač textilných strojov – pletiarne2,H353
2477x00obrábanie kovov0,F253
2478x00strojárska výroba0,2,F,G253
2478x01strojárska výroba – sústruženie kovov2,G352
2478x02strojárska výroba – obrábanie kovov2,G352
2478x03strojárska výroba – stavba oceľových konštrukcií2,G352
2478x04strojárska výroba – ručné spracúvanie kovov2,G352
2478x05strojárska výroba – kováčske práce2,G352
2478x06strojárska výroba – strojové formovanie2,G352
2485x00rytec kovov2,H353
2485x01rytec kovov – tlačiace a raziace valce2,H353
2485x02rytec kovov – nástroje a znaky2,H353
2487x00autoopravár2,H353
2487x01autoopravár – mechanik2,H353
2487x02autoopravár – elektrikár2,H353
2487x03autoopravár – karosár2,H353
2487x04autoopravár – lakovník2,H353
2488x00mechanik špecialista automobilovej výroby2,H353
2489x00manažér predaja a prevádzky autoservisu4,L454
2489x01manažér predaja a prevádzky autoservisu – predaj automobilov4,L454
2489x02manažér predaja a prevádzky autoservisu – prijímací technik4,L454
2489x03manažér predaja a prevádzky autoservisu – logistik4,L454
2490x00manažér výroby a kontroly v automobilovom priemysle4,K354
2490x01manažér výroby a kontroly v automobilovom priemysle – automobilové diely a príslušenstvo4,K354
2490x02manažér výroby a kontroly v automobilovom priemysle – autoelektronika4,K354
2493x00predaj a servis vozidielL454
2497x00mechanik automobilových liniek4,K354
2499x00mechanik v strojárstve2,4,H,K353,354
2499x01mechanik v strojárstve – obrábacie stroje a linky4,K354
2499x02mechanik v strojárstve – stroje a zariadenia4,K354
2499x03mechanik v strojárstve – plynárenstvo4,K354
2499x04mechanik v strojárstve – číslicovo riadené stroje4,K354
2499x08mechanik v strojárstve – opravár strojov a zariadení2,H353
2499x09mechanik v strojárstve – opravár cestných motorových vozidiel2,H353
    25Informatika a výpočtová technika   
2503x00kognitívna vedaT,V767,864
2508x00informatikaR,T,U,V665,767,768,864
2511x00aplikovaná informatikaR,T,V665,767,864
2523x00počítačové inžinierstvoR,T,V665,767,864
2533x00informačné systémyT767
2535x00softvérové inžinierstvoT,V767,864
2541x00umelá inteligenciaT,V767,864
    26Elektrotechnika   
2602x00teoretická elektrotechnikaV864
2613x00elektronikaR,T,V665,767,864
2621x00automatizácia R,T,V665,767,864
2627x00telekomunikácie R,T,V665,767,864
2632x00silnoprúdová elektrotechnikaR,T,V665,767,864
2634x00elektroenergetikaR,T,V665,767,864
2635x00elektrotechnológie a materiályV864
2645x00priemyselné inžinierstvoR,T,V665,767,864
2647x00kybernetikaR,T,V665,767,864
2664x00biomedicínske inžinierstvoR,T,V665,767,864
2665x00manažment a podnikanie v elektrotechnike7,Q554
2670x00mechanik silnoprúdových zariadení4,K354
2672x00mechanik elektronik4,K354
2672x01mechanik elektronik – automatizačná technika4,K354
2672x02mechanik elektronik – organizačná a výpočtová technika4,K354
2672x03mechanik elektronik – oznamovacia a zabezpečovacia technika4,K354
2672x04mechanik elektronik – telekomunikačné zariadenia4,K354
2672x05mechanik elektronik – prenosové zariadenia4,K354
2672x06mechanik elektronik – vysielače a technika VKV4,K354
2672x07mechanik elektronik – spotrebná elektronika4,K354
2672x08mechanik elektronik – číslicová a riadiaca technika4,K354
2672x09mechanik elektronik – časomerné zariadenia4,K354
2672x10mechanik elektronik – zdravotnícka elektronika4,K354
2672x11mechanik elektronik – optoelektronické zariadenia4,K354
2672x12mechanik elektronik – telekomunikačná a zabezpečovacia technika4,K354
2672x13mechanik elektronik – autoelektronika4,K354
2672x15mechanik elektronik – automatizačná a riadiaca technika v doprave4,K354
2675x01elektrotechnika – elektrické stroje a prístroje6,M354
2675x01elektrotechnika – energetika4,L454
2675x02elektrotechnika – elektroenergetika6,L454
2675x02elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení4,L454
2675x03elektrotechnika – elektronické zariadenia1,4,F,L253,454
2675x03elektrotechnika – elektronické zariadenia4,L454
2675x03elektrotechnika – výkonová elektronika6,M354
2675x04elektrotechnika – elektrické zariadenia6,M354
2675x04elektrotechnika – montáž, opravy a údržba elektrotechnických zariadení1,F253
2675x05elektrotechnika – silnoprúdová elektrotechnika1,F253
2675x06elektrotechnika – racionalizácia výroby a spotreba energie7,Q554
2675x11elektrotechnika – oznamovacia technika6,M354
2675x12elektrotechnika – elektronické počítačové systémy6,M354
2675x13elektrotechnika – automatizačná technika6,M354
2675x13elektrotechnika – automatizačná technika7,Q554
2675x14elektrotechnika – prístrojové a zdravotnícke zariadenia6,M354
2675x15elektrotechnika – obrazová a zvuková technika6,M354
2675x16elektrotechnika – technológia mikroelektroniky6,M354
2675x17elektrotechnika – informatické a telekomunikačné systémy6,M354
2675x18elektrotechnika – televízna a komunikačná technika6,M354
2675x00elektrotechnika1,4,6,7,F,L,M,N,Q,R,T253,454,354,554,665,767
2676x00zariadenia oznamovacej techniky4,L454
2677x00elektronik2,H353
2677x01elektronik – automatizačná technika2,H353
2677x03elektronik – oznamovacia a zabezpečovacia technika2,H353
2677x07elektronik – spotrebná elektronika2,H353
2677x08elektronik – číslicová a riadiaca technika2,H353
2679x00mechanik – mechatronik4,K354
2680x00mechanik2,H353
2680x01mechanik – vážiace zariadenia2,H353
2680x02mechanik – zdvíhacie zariadenia2,H353
2680x03mechanik – chladiace zariadenia2,H353
2680x04mechanik – stroje a zariadenia2,H353
2680x05mechanik – elektrotechnika2,H353
2680x06mechanik – meracie prístroje a zariadenia2,H353
2680x07mechanik – administratívna technika2,H353
2680x08mechanik – chladiace a klimatizačné zariadenia2,H353
2682x00mechanik počítačových sietí4,K,N354,454
2683x00elektromechanik2,H353
2683x01elektromechanik – banské stroje a zariadenia2,H353
2683x02elektromechanik – oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia2,H353
2683x03elektromechanik – rozvodné zariadenia2,H353
2683x04elektromechanik – stroje a zariadenia2,H353
2683x11elektromechanik – silnoprúdová technika2,H353
2683x12elektromechanik – automatizačná technika2,H353
2683x13elektromechanik – telekomunikačná technika2,H353
2683x14elektromechanik – oznamovacia a zabezpečovacia technika2,H353
2683x15elektromechanik – úžitková technika2,H353
2683x17elektromechanik – chladiace zariadenia a tepelné èerpadlá2,H353
2684x00bezpečnostné systémy v doprave a priemysle4,K354
2686x00mechanik elektronických zariadení2,H353
2689x00spojový mechanik2,H353
2689x01spojový mechanik – oznamovacie siete2,H353
2689x02spojový mechanik – spojové zariadenia2,H353
2691x00elektrotechnická výroba2,G352
2691x01elektrotechnická výroba – výroba elektronických a elektromechanických zariadení2,G352
2691x02elektrotechnická výroba – elektrotechnická a strojárska montáž 2,G352
2694x00informačné a sieťové technológie6,M354
2695x00počítačové systémy7,Q554
2697x00mechanik elektrotechnik4,K354
2698x00mechanik v elektrotechnike2,H353
2698x00mechanik v elektrotechnike4,K354
2698x01mechanik v elektrotechnike – automatizačná technika4,K354
2698x02mechanik v elektrotechnike – organizačná a výpočtová technika4,K354
2698x03mechanik v elektrotechnike – oznamovacia a zabezpečovacia technika4,K354
2698x07mechanik v elektrotechnike – spotrebná elektronika4,K354
2698x08mechanik v elektrotechnike – číslicová a riadiaca technika4,K354
2698x10mechanik v elektrotechnike – silnoprúdové zariadenia4,K354
2698x14mechanik v elektrotechnike – mechanik elektronických zariadení2,H353
2698x15mechanik v elektrotechnike – mechanik strojov a zariadení2,H353
2699x00technik v elektrotechnike6,M354
2699x11technik v elektrotechnike – oznamovacia technika6,M354
2699x12technik v elektrotechnike – elektronické počítačové systémy6,M354
2699x13technik v elektrotechnike – automatizačná technika6,M354
2699x14technik v elektrotechnike – informačné technológie6,M354
    27Technická chémia silikátov   
2720x00chémia silikátov6,M354
2720x01chémia silikátov – chémia stavebných spojív6,M354
2720x02chémia silikátov – chémia keramiky6,M354
2720x03chémia silikátov – automatizované systémy riadenia keramického priemyslu6,M354
2720x04chémia silikátov – chémia skla6,M354
2731x00keramický priemysel4,K354
2733x00sklársky priemysel4,K354
2733x01sklársky priemysel – výroba skla4,K354
2733x02sklársky priemysel – zošľachťovanie skla4,K,L354,454
2733x03sklársky priemysel – optika4,K354
2733x04sklársky priemysel – brúsenie technického a šperkového kameňa4,K354
2737x00sklársky a keramický priemysel4,L454
2738x00operátor sklárskej výroby2,H353
2738x01operátor sklárskej výroby – výroba dutého a lisovaného skla2,H353
2738x02operátor sklárskej výroby – obsluha sklárskych automatov2,H353
2738x03operátor sklárskej výroby – úprava a zošľachťovanie plochého skla2,H353
2738x04operátor sklárskej výroby – maľba skla a keramiky2,H353
2738x05operátor sklárskej výroby – výroba bižutérie a ozdobných predmetov2,H353
2738x06operátor sklárskej výroby – brúsenie skla2,H353
2738x07operátor sklárskej výroby – výroba vianočných ozdôb2,H353
2752x00výroba úžitkového skla0,F253
2755x00maliar skla a keramiky2,H353
2755x01maliar skla a keramiky – maľba skla2,H353
2755x02maliar skla a keramiky – maľba a dekorácia keramiky2,H353
2756x00sklár2,H353
2756x01sklár – duté a lisované sklo2,H353
2756x02sklár – výroba foriem2,H353
2756x03sklár – technické sklo2,H353
2756x04sklár – obsluha sklárskych automatov2,H353
2756x05sklár – úprava a zošľachťovanie skla2,H353
2759x00výrobca ozdobných predmetov a zapínadiel2,H353
2759x01výrobca ozdobných predmetov a zapínadiel – ozdobné predmety2,H353
2759x02výrobca ozdobných predmetov a zapínadiel – zapínadlá2,H353
2759x03výrobca ozdobných predmetov a zapínadiel – vianočné ozdoby2,H353
2781x00keramická výroba2,G352
2781x01keramická výroba – keramické výrobky2,G352
2781x02keramická výroba – výrobky sanitnej keramiky2,G352
2782x00sklárska výroba0,F253
2782x00sklárska výroba2,G352
2782x01sklárska výroba – výroba lisovaného skla2,G352
2782x02sklárska výroba – dobrusovanie predlisovaného skla2,G352
2782x03sklárska výroba – výroba dutého skla2,G352
2782x04sklárska výroba – hutnícka výroba skla2,G352
2782x05sklárska výroba – zošľachťovanie skla2,G352
2782x06sklárska výroba – strojovo brúsené výrobky2,G352
2782x07sklárska výroba – bižutérna výroba2,G352
2783x00brusič skla2,H353
2783x01brusič skla – zabrusovanie a obrusovanie2,H353
2783x02brusič skla – vybrusovanie2,H353
2783x03brusič skla – rytie2,H353
2789x00výroba stavebných hmôt2,G352
2789x01výroba stavebných hmôt – stavebná keramika2,G352
2789x02výroba stavebných hmôt – úprava surovín2,G352
2789x03výroba stavebných hmôt – výroba cementu a vápna2,G352
2789x04výroba stavebných hmôt – stavebné dielce2,G352
2789x05výroba stavebných hmôt – výroba tehál2,G352
2789x06výroba stavebných hmôt – azbestocementárska výroba2,G352
2789x07výroba stavebných hmôt – výroba izolácií2,G352
2789x08výroba stavebných hmôt – kamenárska výroba2,G352
2791x00spracúvanie bižutérie2,G352
    28Technická a aplikovaná chémia   
2802x00anorganická technológia a materiályV864
2804x00organická technológia a technológia palívV864
2811x00technológia makromolekulových látokV864
2822x00chemické technológieR,T665,767
2831x00chemické inžinierstvoR,T,V665,767,864
2838x00teoretická a počítačová chémiaV864
2839x00manažérstvo kvality v chemickom laboratóriuQ554
2840x00biotechnológia a farmakológia6,M354
2841x00technológia ochrany a tvorby životného prostredia6,M354
2847x00technológia kozmetiky a chemických liečiv6,M354
2848x00chemická informatika6,M354
2849x00kontrolné analytické metódy6,M354
2850x00chémia6,M354
2850x01chémia – chemická technológia6,M354
2850x02chémia – chémia liečiv6,M354
2850x03chémia – výroba čistých a špeciálnych chemikálií6,M354
2850x04chémia – analytická chémia6,M354
2850x05chémia – výroba tukov a kozmetických prípravkov6,M354
2850x06chémia – biotechnológia6,M354
2850x07chémia – monitorovanie životného prostredia6,M354
2850x08chémia – sanácia životného prostredia6,M354
2850x09chémia – technológia polymérov6,M354
2850x10chémia – výroba celulózy a papiera6,M354
2850x11chémia – chemická technológia textilu6,M354
2850x12chémia – chemická technológia kože6,M354
2858x00priemyselná chémia4,K354
2858x01priemyselná chémia – chemickotechnologické procesy4,K354
2858x02priemyselná chémia – farmaceutická výroba4,K354
2858x03priemyselná chémia – výroba a spracúvanie papiera4,K354
2858x04priemyselná chémia – spracúvanie kaučuku a plastov4,K354
2859x00operátor gumárskej a plastikárskej výroby4,K354
2860x00chemik operátor4,K354
2860x01chemik operátor – priemyselná chémia4,K354
2860x02chemik operátor – výroba celulózy a papiera4,K354
2860x03chemik operátor – farmaceutická výroba4,K354
2860x04chemik operátor – ochrana a tvorba životného prostredia4,K354
2861x00prevádzkový chemik2,H353
2861x01prevádzkový chemik – priemyselná chémia2,H353
2861x02prevádzkový chemik – výroba tukov a kozmetiky2,H353
2861x03prevádzkový chemik – farmaceutická výroba2,H353
2866x00gumár plastikár2,H353
2866x01gumár plastikár – spracúvanie kaučuku2,H353
2866x02gumár plastikár – spracúvanie plastov2,H353
2873x00textilný chemik2,H353
2873x01textilný chemik – úprava textílií2,H353
2873x02textilný chemik – farbenie textílií2,H353
2873x03textilný chemik – potlačovanie textílií2,H353
2877x00chemik pre udržiavanie textilných výrobkov a ďalšie služby2,H353
2878x00biochemik2,H353
2878x01biochemik – mliekarská výroba2,H353
2878x02biochemik – výroba piva a sladu2,H353
2878x03biochemik – liehovarnícka výroba a výroba vína2,H353
2880x00chémia a životné prostredie4,K354
2884x00gumárska a plastikárska výroba2,G352
2884x01gumárska a plastikárska výroba – plastikárska výroba2,G352
2884x02gumárska a plastikárska výroba – gumárska výroba2,G352
2885x00chemická výroba0,6,F,M253,354
2887x00riadenie chemickotechnologických procesov4,K354
2887x01riadenie chemickotechnologických procesov – manažér gumárskej a plastikárskej výroby4,K354
2888x00operátor farmaceutickej výroby4,K354
2889x00chemik2,H353
2889x01chemik – chemickotechnologické procesy2,H353
2889x02chemik – farmaceutická výroba2,H353
2889x03chemik – výroba a spracúvanie papiera2,H353
2889x04chemik – spracúvanie kaučuku a plastov2,H353
2889x05chemik – ochrana a tvorba životného prostredia2,H353
2890x00chemický a farmaceutický priemysel4,L454
2893x00papierenská výroba2,G352
2895x00chémia a technológia životného prostrediaV864
    29Potravinárstvo   
2901x00chémia a technológia požívatínV864
2908x00biotechnológieR,T,V665,767,864
2940x01potravinárstvo – hygiena potravín7,Q554
2940x01potravinárstvo – výroba cukru a cukroviniek6,M354
2940x02potravinárstvo – priemyselná výroba krmív a mlynárstvo6,M354
2940x03potravinárstvo – spracúvanie múky6,M354
2940x04potravinárstvo – kvasná technológia6,M354
2940x05potravinárstvo – spracúvanie mlieka6,M354
2940x06potravinárstvo – spracúvanie mäsa6,M354
2940x07potravinárstvo – konzervárstvo6,M354
2940x08potravinárstvo – podnikanie v potravinárstve6,M354
2940x09potravinárstvo – potravinár – kvalitár6,M354
2940x10potravinárstvo – syrárstvo a fermentované výrobky6,M354
2940x00potravinárstvo6,7,M,Q,R,T354,554,665,767
2949x00výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín6,M354
2951x00výživa a šport6,M354
2952x00výroba potravín2,4,H,L353,454
2952x00výroba potravín4,L454
2952x01výroba potravín – mäsiar, spracovanie a predaj mäsa2,H353
2952x02výroba potravín – cukrár, výroba a predaj2,H353
2952x03výroba potravín – mliekar, spracovanie a predaj2,H353
2952x04výroba potravín – cukrovinkár, výroba a predaj2,H353
2952x05výroba potravín – predavač, potravinársky tovar2,H353
2954x00mäsiar2,H353
2955x00mäsiar, lahôdkar2,H353
2956x00mäsiar kuchár2,H353
2958x00kontrolór potravín4,K354
2959x00potravinársky priemysel4,K354
2960x00operátor potravinárskej výroby4,K354
2962x00pekár2,H353
2963x00mlynár a cestovinár2,H353
2964x00cukrár2,H353
2965x00cukrovinkár pečivár2,H353
2965x01cukrovinkár pečivár – výroba cukroviniek2,H353
2965x02cukrovinkár pečivár – výroba trvanlivého pečiva2,H353
2968x00mäsiar údenár2,H353
2968x01mäsiar údenár – spracúvanie mäsa a mäsových výrobkov2,H353
2968x02mäsiar údenár – predaj mäsa a mäsových výrobkov2,H353
2977x00cukrár kuchár2,H353
2978x00cukrár pekár2,H353
2982x00potravinárska výroba0,2,4,F,G,L253,352,454
2982x01potravinárska výroba – mäsová a údenárska výroba4,L454
2982x01potravinárska výroba – spracúvanie mäsa2,G352
2982x02potravinárska výroba – pekárenská výroba2,G352
2982x02potravinárska výroba – pekárska a cukrárska výroba4,L454
2982x03potravinárska výroba – cukrovinkárska a pečivárska výroba4,L454
2982x03potravinárska výroba – výroba cukroviniek2,G352
2982x04potravinárska výroba – mliekarská výroba4,L454
2982x04potravinárska výroba – výroba trvanlivého pečiva2,G352
2982x05potravinárska výroba – konzervárenská výroba4,L454
2982x05potravinárska výroba – mliekarenská výroba2,G352
2982x06potravinárska výroba – mlynárska a cestovinárska výroba4,L454
2982x06potravinárska výroba – výroba nápojov a konzervovanie2,G352
2982x07potravinárska výroba – spracúvanie cukru a perníka – špeciálne techniky4,L454
2982x08potravinárska výroba – výroba piva, sladu, nealkoholických nápojov a spracovanie minerálnych vôd4,L454
2982x09potravinárska výroba – liehovarnícka výroba, výroba vína a nealkoholických nápojov4,L454
2985x00cukrárska výroba2,G352
    3Technické vedy a náuky II   
    31Textil a odevníctvo   
3125x00odevníctvo4,6,L,M454,354
3125x01odevníctvo – technológia odevov6,M354
3125x02odevníctvo – konštrukcia odevov6,M354
3126x00textilná technológia6,7,M,Q354,554
3126x01textilná technológia – pradiarstvo6,M354
3126x02textilná technológia – tkáčstvo6,M354
3126x03textilná technológia – pletiarstvo6,M354
3126x04textilná technológia – riadenie technologických procesov6,M354
3126x08textilná technológia – tkáčska výroba a dizajn7,Q554
3126x09textilná technológia – pletiarska výroba a dizajn7,Q554
3126x10textilná technológia – textilný manažment7,Q554
3133x00manažér v odevníctve7,Q554
3135x00komerčný pracovník v odevníctve7,Q554
3137x00operátor odevnej výroby4,K354
3137x01operátor odevnej výroby – odevná výroba4,K354
3137x02operátor odevnej výroby – odevné stroje a zariadenia4,K354
3138x00operátor textilnej výroby4,K354
3138x01operátor textilnej výroby – tkáčovne4,K354
3138x02operátor textilnej výroby – pradiarne4,K354
3138x03operátor textilnej výroby – pletiarne4,K354
3138x04operátor textilnej výroby – zošľachťovanie textílií4,K354
3139x00textilný priemysel4,L454
3139x01textilný priemysel – prevádzka textilných strojov4,L454
3139x02textilný priemysel – textilná technológia4,L454
3139x03textilný priemysel – zošľachťovanie textílií4,L454
3143x00pradiar2,H353
3143x01pradiar – spracúvanie textilných vláken2,H353
3143x02pradiar – výroba netkaných textílií2,H353
3146x00tkáč2,H353
3146x01tkáč – plošné textílie2,H353
3146x02tkáč – kovové tkaniny a sitá2,H353
3148x00gubár2,H353
3151x00pletiar2,H353
3152x00krajčír2,H353
3152x01krajčír – pánske odevy2,H353
3152x02krajčír – dámske odevy2,H353
3152x03krajčír – univerzálne šitie odevov2,H353
3155x00grafické systémy v odevníctve6,M354
3158x00styling a marketing6,M354
3161x00praktická žena0,F253
3178x00výroba konfekcie0,F253
3178x00výroba konfekcie2,G,H352,353
3178x01výroba konfekcie – šitie odevov v odevnej konfekcii2,G352
3178x02výroba konfekcie – šitie bielizne2,G352
3178x03výroba konfekcie – šitie bielizne a ručné techniky2,G352
3179x00textilná výroba0,2,F,G253,352
3179x01textilná výroba – pradiarne2,G352
3179x02textilná výroba – tkáčovne2,G352
3179x03textilná výroba – pletiarne2,G352
3179x04textilná výroba – pradiarstvo2,G352
3179x05textilná výroba – výroba klobúkov2,G352
3179x06textilná výroba – výroba baretov a fezov2,G352
3179x07textilná výroba – úprava plsti2,G352
3179x08textilná výroba – výroba kobercov2,G352
3179x09textilná výroba – tkáč2,G352
3179x10textilná výroba – ľudovoumelecká tvorba2,G352
3185x00krajčírka2,H353
3185x01krajčírka – odevná konfekcia a bielizeň2,H353
3185x02krajčírka – technická konfekcia2,H353
3185x03krajčírka – textilné hračky2,H353
    32Spracúvanie kože, kožušín a výroba obuvi   
3231x00výroba obuvi a galantérneho tovaru6,M354
3231x01výroba obuvi a galantérneho tovaru – výroba obuvi6,M354
3231x02výroba obuvi a galantérneho tovaru – výroba galantérneho tovaru6,M354
3243x00operátor kožiarskej výroby4,K354
3244x00operátor kožušníckej výroby4,K354
3247x00technik obuvníckej výroby4,K354
3248x00kožiarstvo4,L454
3250x00remenár sedlár2,H353
3251x00kožušník2,H353
3251x01kožušník – príprava kožušinových výrobkov2,H353
3251x02kožušník – šitie a oprava kožušinových výrobkov2,H353
3272x00zvrškár2,H353
3274x00obuvník2,H353
3274x01obuvník – priemyselná výroba2,H353
3274x02obuvník – zákazková výroba a opravy obuvi2,H353
3274x03obuvník – ortopedická obuv2,H353
3274x04obuvník – obuvnícke polovýrobky2,H353
3274x05obuvník – výroba gumenej obuvi2,H353
3274x06obuvník – univerzálny obuvník2,H353
3274x07obuvník – výroba zvrškov a spodkov2,H353
3274x08obuvník – výroba spodkov2,H353
3282x00výroba obuvi0,F253
3283x00výroba koženej galantérie0,F253
3284x00kožušnícka výroba0,F253
3291x00kožiarska výroba2,G352
3291x01kožiarska výroba – výroba remenárskeho tovaru2,G352
3291x02kožiarska výroba – rukavičiarska výroba2,G352
3291x03kožiarska výroba – obuvnícka manipulácia2,G352
3291x04kožiarska výroba – obuvnícka montáž2,G352
3291x05kožiarska výroba – šitie obuvi2,G352
3291x06kožiarska výroba – oprava obuvi2,G352
    33Spracúvanie dreva   
3301x00technológia spracovania drevaV864
3331x00drevárstvo6,M,R,T354,665,767
3332x00nábytkárstvo6,M,T354,767
3336x00drevárstvo a nábytkárstvo6,M354
3336x01drevárstvo a nábytkárstvo – drevárstvo6,M354
3336x02drevárstvo a nábytkárstvo – nábytkárstvo6,M354
3336x03drevárstvo a nábytkárstvo – čalúnnictvo6,M354
3336x04drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve6,M354
3336x06drevárstvo a nábytkárstvo – výroba hudobných nástrojov6,M354
3337x00výroba hudobných nástrojov6,M354
3337x01výroba hudobných nástrojov – technológie výroby hudobných nástrojov6,M354
3337x02výroba hudobných nástrojov – manažment predaja hudobných nástrojov6,M354
3338x00štruktúra a vlastnosti drevaV864
3339x00konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkovV864
3341x00operátor drevárskej a nábytkárskej výroby4,K354
3343x01nábytkárska výroba – stolárstvo4,L454
3343x02nábytkárska výroba – čalúnnictvo4,K354
3347x00drevárska a nábytkárska výroba4,L454
3347x01drevárska a nábytkárska výroba – drevárstvo a nábytkárstvo4,L454
3347x02drevárska a nábytkárska výroba – čalúnnictvo4,K354
3355x00stolár2,H353
3355x01stolár – výroba nábytku a zariadení2,H353
3355x02stolár – stavebnostolárska výroba2,H353
3355x03stolár – poľnohospodárska výroba2,H353
3355x04stolár – priemyselné obrábanie dreva2,H353
3356x00spracúvateľ prírodných pletív2,H353
3370x00čalúnnik2,H353
3382x00košikárska výroba0,2,E,G252,352
3383x00spracúvanie dreva0,2,7,F,G,M,Q253,352,354,554
3383x01spracúvanie dreva – drevárska prvovýroba2,G352
3383x02spracúvanie dreva – stolárska výroba2,G352
3383x03spracúvanie dreva – kefárska výroba2,G352
3383x04spracúvanie dreva – drevárska druhovýroba2,G352
3383x05spracúvanie dreva – drobná drevárska výroba2,G352
3383x06spracúvanie dreva – čalúnenie nábytku2,G352
3383x07spracúvanie dreva – čalúnenie dopravných prostriedkov2,G352
3383x08spracúvanie dreva – výroba úžitkových a umeleckých predmetov2,G352
3383x11spracúvanie dreva – manažment a podnikanie v spracúvaní dreva7,Q554
3384x00čalúnnická výroba0,E252
    34Polygrafia a médiá   
3431x00polygrafia6,M354
3431x01polygrafia – polygrafická technológia6,M354
3431x02polygrafia – grafika tlačovín6,M354
3432x00obalová technika6,M354
3434x00operátor obalových materiálov4,K354
3446x00grafik tlačových médií4,K354
3447x00grafik digitálnych médií4,K,N354,454
3453x00tlačiar na polygrafických strojoch4,K354
3454x00polygrafický priemysel4,L454
3457x00operátor tlače4,K354
3471x00reprodukčný grafik4,K354
3473x00polygraf2,H353
3473x01polygraf – sadzba2,H353
3473x02polygraf – reprodukčná grafika2,H353
3473x03polygraf – polygrafická montáž2,H353
3473x04polygraf – tlač na polygrafických strojoch2,H353
3473x05polygraf – dokončovacie spracúvanie2,H353
3473x06polygraf – grafik2,H353
3473x07polygraf – tlačiar2,H353
3473x08polygraf – knihár2,H353
    35Architektúra   
3507x00architektúra a urbanizmusR,T,V665,767,864
3514x00priestorové plánovanieR,T,V665,767,864
    36Stavebníctvo, geodézia a kartografia   
3608x00geotechnikaT,V767,864
3629x00vodné stavbyR,T,V665,767,864
3631x00pozemné stavbyR,T,V665,767,864
3636x00geodézia a kartografiaR,T,V665,767,864
3644x00inžinierske konštrukcie a dopravné stavbyR,T,V665,767,864
3650x00staviteľstvo6,L,M,N354,454
3650x01staviteľstvo – pozemné staviteľstvo6,M,N354,454
3650x02staviteľstvo – dopravné staviteľstvo6,M354
3650x03staviteľstvo – železničné staviteľstvo6,M354
3650x04staviteľstvo – vodohospodárske stavby6,M354
3650x05staviteľstvo – požiarna ochrana6,M354
3650x06staviteľstvo – rekonštrukcia a adaptácia budov6,M354
3650x07staviteľstvo – technické zariadenie budov6,M354
3650x08staviteľstvo – ekologické staviteľstvo6,M354
3650x09staviteľstvo – hydroekologické stavby6,M354
3650x10staviteľstvo – stavebný manažment6,M354
3655x00geodézia6,M354
3656x00operátor stavebnej výroby4,K354
3656x01operátor stavebnej výroby – murované konštrukcie4,K354
3656x02operátor stavebnej výroby – betónové konštrukcie4,K354
3656x03operátor stavebnej výroby – kvalita stavebných prác4,K354
3658x00mechanik stavebnoinštalačných zariadení4,K354
3659x00stavebníctvo4,L,R,T,V454,665,767,864
3659x01stavebníctvo – výroba stavieb4,L454
3659x02stavebníctvo – technické zariadenie budov4,L454
3659x05stavebníctvo – podnikanie v stavebníctve4,L454
3660x00vodné hospodárstvo4,L,R,T454,665,767
3661x00murár2,H353
3663x00tesár2,H353
3664x00železobetonár2,H353
3665x00štukatér2,H353
3668x00montér suchých stavieb2,H353
3672x00kamenár2,H353
3673x00kachliar2,H353
3675x00maliar2,H353
3675x01maliar – interiéry2,H353
3675x02maliar – stavebná výroba2,H353
3676x00izolatér2,H353
3678x00inštalatér2,G,H352,353
3678x01inštalatér – vodovodné zariadenia2,G352
3679x00sklenár2,H353
3680x00podlahár2,H353
3684x00strechár2,H353
3686x00stavebná výroba0,2,F,G253,352
3686x01stavebná výroba – podlahárske práce2,G352
3686x02stavebná výroba – pokrývačské práce2,G352
3686x03stavebná výroba – murárske práce2,G352
3686x04stavebná výroba – stavebné práce2,G352
3686x05stavebná výroba – železobetonárska výroba2,G352
3686x06stavebná výroba – stavebné zámočníctvo2,G352
3686x07stavebná výroba – stavebné klampiarstvo2,G352
3686x08stavebná výroba – stavebné tesárstvo2,G352
3686x09stavebná výroba – dláždenie2,G352
3686x10stavebná výroba – maliarske a natieračské práce2,G352
3686x11stavebná výroba – stavebné stolárstvo2,G352
3686x12stavebná výroba – stavebné sklenárstvo2,G352
3688x00kominár2,H353
3692x00geodézia, kartografia a kataster6,M,N354,454
3693x00technik energetických zariadení budov4,K354
3699x00technik v stavebníctve6,M354
3699x01technik v stavebníctve – pozemné staviteľstvo6,M354
    37Doprava, pošty a telekomunikácie   
3702x00dopravné službyR,T,V665,767,864
3704x00poštové službyR,T,V665,767,864
3739x00elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách6,M354
3740x00elektrotechnika v doprave a spojoch6,M354
3740x01elektrotechnika v doprave a spojoch – elektrická trakcia a energetika v doprave6,M354
3740x02elektrotechnika v doprave a spojoch – silnoprúdová elektrotechnika v doprave6,M354
3740x03elektrotechnika v doprave a spojoch – údržba a oprava vozidiel6,M354
3740x04elektrotechnika v doprave a spojoch – oznamovacia technika v doprave a spojoch6,M354
3740x05elektrotechnika v doprave a spojoch – zabezpečovacia technika v doprave6,M354
3740x06elektrotechnika v doprave a spojoch – telekomunikačná technika6,M354
3740x07elektrotechnika v doprave a spojoch – rádiokomunikačná technika6,M354
3744x00cestná doprava6,M354
3744x01cestná doprava – prevádzka a údržba vozidiel6,M354
3744x02cestná doprava – doprava a preprava6,M354
3756x00poštová prevádzka4,L454
3757x00dopravná prevádzka4,L454
3757x01dopravná prevádzka – cestná a mestská doprava4,L454
3757x02dopravná prevádzka – železničná doprava a preprava4,L454
3757x03dopravná prevádzka – lodná doprava4,L454
3757x04dopravná prevádzka – bezpečnosť a ochrana železničnej prevádzky4,L454
3757x05dopravná prevádzka – obchodná činnosť železníc4,L454
3757x06dopravná prevádzka – železničná dopravná cesta4,L454
3757x08dopravná prevádzka – vodná doprava4,L454
3758x00operátor prevádzky a ekonomiky dopravy4,K354
3759x00komerčný pracovník v doprave4,K354
3759x01komerčný pracovník v doprave – cestná a mestská doprava4,K354
3759x02komerčný pracovník v doprave – železničná doprava4,K354
3759x03komerčný pracovník v doprave – vodná doprava4,K354
3759x05komerčný pracovník v doprave – letecká doprava4,K354
3759x06komerčný pracovník v doprave – zasielateľstvo a colná deklarácia4,K354
3759x07komerčný pracovník v doprave – dopravná logistika4,K354
3760x00prevádzka a ekonomika dopravy6,M354
3760x01prevádzka a ekonomika dopravy – železničná doprava6,M354
3760x02prevádzka a ekonomika dopravy – železničná preprava6,M354
3760x03prevádzka a ekonomika dopravy – colný deklarant6,M354
3760x04prevádzka a ekonomika dopravy – zasielateľstvo6,M354
3760x05prevádzka a ekonomika dopravy – cestná doprava a preprava6,M354
3760x06prevádzka a ekonomika dopravy – logistika v doprave6,M354
3762x00železničiar2,H353
3762x01železničiar – dopravná cesta2,H353
3762x02železničiar – obchodná činnosť2,H353
3763x00manipulant poštovej prevádzky a prepravy2,H353
3764x00logistika a manažment v cestnej preprave7,Q554
3765x00technika a prevádzka dopravy6,M354
3766x00lodník2,H353
3767x00dopravná akadémia6,M354
3768x00poštové technológieR,T,V665,767,864
3772x01doprava – prevádzka a údržba cestných vozidiel6,M354
3772x02doprava – mestská hromadná doprava6,M354
3772x03doprava – lodná doprava6,M354
3772x05doprava – kamiónová doprava6,M354
3772x00doprava6,M,R,T,V354,665,767,864
3774x00mechanik telekomunikácií4,K354
3774x01mechanik telekomunikácií – telekomunikačné zariadenia4,K354
3774x02mechanik telekomunikácií – telekomunikačné služby4,K354
3774x03mechanik telekomunikácií – informačné komunikačné technológie4,K354
3776x00mechanik lietadiel4,K354
3776x01mechanik lietadiel – mechanika4,K354
3776x02mechanik lietadiel – avionika4,K354
3778x00technik informačných a telekomunikačných technológií4,K354
3779x00súkromný pilot6,M354
3791x00spojový manipulant4,K354
3792x00poštový manipulant4,K354
3794x00poštové a peňažné služby6,M354
    38Automatizácia a riadenie   
    39Špeciálne technické odbory   
3901x00aplikovaná mechanikaR,T,V665,767,864
3904x00medzné stavy materiálovV864
3914x00nekovové materiály a stavebné hmotyV864
3916x00životné prostredie6,M,N354,454
3917x00technické a informatické služby6,M354
3917x01technické a informatické služby – v hutníctve6,M354
3917x02technické a informatické služby – v strojárstve6,M354
3917x03technické a informatické služby – v elektrotechnike6,M354
3917x04technické a informatické služby – v chémii6,M354
3917x05technické a informatické služby – v textile a odevníctve6,M354
3917x06technické a informatické služby – v stavebníctve6,M354
3917x07technické a informatické služby – prevádzka a ekonomika železníc6,M354
3917x08technické a informatické služby – mechanizácia a doprava v poľnohospodárstve6,M354
3917x09technické a informatické služby – zasielateľstvo6,M354
3917x10technické a informatické služby – odevníctvo6,M354
3917x11technické a informatické služby – obuvníctvo6,M354
3917x12technické a informatické služby – spracúvanie dreva6,M354
3917x13technické a informatické služby – geológia a baníctvo6,M354
3917x14technické a informatické služby – zdravotnícke služby6,M354
3918x00technické lýceum6,M354
3919x00technicko–organizačné riadenie v priemyselnej výrobe7,Q554
3920x00polytechnikaM354
3921x00energetikaR,T,V665,767,864
3925x00jadrová energetikaV864
3940x00fyzikálne inžinierstvoR,T,V665,767,864
3943x00hydrológiaV864
3948x00materiályR,T,V665,767,864
3952x00bionika a biomechanikaV864
3957x00multimédiá6,M354
3963x00požiarna ochrana7,Q554
3964x00ochrana osôb a majetku pred požiarom6,M354
3965x00bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci6,M,N,R,T,V354,454,665,767,864
3968x00logistika6,M,R,T,V354,665,767,864
3971x00meracia technikaV864
3973x00meranieR,T665,767
3975x00metrológiaV864
3981x00súdne inžinierstvoT,V767,864
    4Poľnohospodársko–lesnícke a veterinárne vedy a náuky   
    41Poľnohospodársko–lesnícke vedy   
4103x00agrochémia a výživa rastlínV864
4107x00pestovanie lesaV864
4108x00hospodárska úprava lesovV864
4109x00hydromeliorácieT,V767,864
4111x00mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výrobyV864
4112x00poľnohospodárska a lesnícka technikaR,T665,767
4121x00krajinná a záhradná architektúraR,T,V665,767,864
4127x00krajinárstvoR,T,V665,767,864
4131x00fyziológia plodín a drevínV864
4132x00všeobecná rastlinná produkciaV864
4133x00všeobecná živočíšna produkciaV864
4137x00ochrana pôdyV864
4138x00ochrana lesaV864
4139x00lesnícka fytológiaV864
4140x00všeobecné poľnohospodárstvoR,T665,767
4142x00záhradníctvoR,T,V665,767,864
4168x00poľovníctvoR,T,V665,767,864
4170x00spracovanie poľnohospodárskych produktovR,T,V665,767,864
4173x00rastlinná produkciaR,T665,767
4177x00špeciálna rastlinná produkciaV864
4179x00živočíšna produkciaR,T665,767
4183x00špeciálna živočíšna produkciaV864
4188x00výživaR,T,V665,767,864
4197x00ochrana rastlínV864
    42Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I   
4210x00agropodnikanie6,7,M,N,Q354,454,554
4210x01agropodnikanie – poľnohospodárska prevádzka6,M354
4210x01agropodnikanie – reprodukcia a hygiena v chove hospodárskych zvierat7,Q554
4210x02agropodnikanie – hygiena potravín živočíšneho pôvodu7,Q554
4210x02agropodnikanie – poľnohospodárske služby6,M354
4210x03agropodnikanie – chov koní7,Q554
4210x03agropodnikanie – podnikanie a služby na vidieku6,M354
4210x04agropodnikanie – farmárstvo6,M354
4210x05agropodnikanie – mechanizácia poľnohospodárskej výroby6,M354
4210x06agropodnikanie – ekologické poľnohospodárstvo6,M354
4210x07agropodnikanie – hydinárstvo6,M354
4210x08agropodnikanie – poľnohospodársky manažment6,M,N354,454
4210x09agropodnikanie – záhradnícka výroba6,M354
4210x10agropodnikanie – krajinnoekologické meliorácie6,M354
4210x11agropodnikanie – agroturistika6,M354
4210x12agropodnikanie – produkcia potravín6,M354
4210x13agropodnikanie – alternatívne poľnohospodárstvo6,M354
4210x14agropodnikanie – chovateľstvo hospodárskych zvierat6,M354
4210x15agropodnikanie – plemenárstvo6,M354
4210x16agropodnikanie – pestovateľstvo6,M354
4210x17agropodnikanie – chov koní a jazdectvo6,M,N354,454
4210x18agropodnikanie – kynológia6,M354
4211x00záhradníctvo6,7,M,N,Q354,454,554
4211x01záhradníctvo – ovocinárstvo a zeleninárstvo6,M354
4211x02záhradníctvo – kvetinárstvo a sadovníctvo6,M354
4211x03záhradníctvo – ovocinárstvo, vinohradníctvo a zeleninárstvo6,M354
4211x04záhradníctvo – šľachtiteľstvo a semenárstvo6,7,M,Q354,554
4211x05záhradníctvo – zeleninárstvo a kvetinárstvo6,M354
4211x06záhradníctvo – záhradnícke služby6,M354
4211x07záhradníctvo – alternatívne záhradníctvo7,Q554
4211x07záhradníctvo – viazanie a aranžovanie kvetín6,M354
4211x08záhradníctvo – aranžovanie a viazačstvo7,Q554
4211x09záhradníctvo – škôlkarstvo6,7,M,Q354,554
4211x10záhradníctvo – rýchlenie zeleniny a kvetín pod sklom7,Q554
4211x11záhradníctvo – ovocinárska farma7,Q554
4211x12záhradníctvo – životné prostredie7,Q554
4211x13záhradníctvo – podnikanie a obchod7,Q554
4211x16záhradníctvo – záhradná a krajinárska tvorba6,7,N,Q454,554
4211x17záhradníctvo – viazačstvo a aranžérstvo6,M354
4211x18záhradníctvo – agroturistika6,M354
4211x19záhradníctvo – záhradnícky manažment6,M354
4211x26záhradníctvo – sadovnícka a krajinárska tvorba6,M354
4211x27záhradníctvo – krajinná ekológia6,M354
4211x33záhradníctvo – škôlkarská výroba7,Q554
4211x34záhradníctvo – arboristika7,Q554
4214x00vinohradníctvo6,M354
4214x01vinohradníctvo – prevádzka vo vinohradníctve a ovocinárstve6,M354
4214x02vinohradníctvo – podnikanie vo vinohradníctve a ovocinárstve6,M354
4214x03vinohradníctvo – agroturistika6,M354
4215x00rybárstvo6,M354
4218x00ekonomika poľnohospodárstva a výživy6,M354
4219x01lesníctvo – lesnícka prevádzka6,M354
4219x02lesníctvo – krajinná ekológia6,M354
4219x03lesníctvo – lesnícke služby6,M354
4219x00lesníctvo6,M,R,T354,665,767
4220x00lesníctvo a lesnícky manažment7,Q554
4221x00vidiecka turistika7,Q554
4223x00krajinárske úpravy a tvorba krajiny7,Q554
4225x00obchod a služby v poľnohospodárstve7,Q554
4227x00vinohradníctvo a ovocinárstvo6,M,N354,454
4227x01vinohradníctvo a ovocinárstvo – prevádzka6,M354
4227x03vinohradníctvo a ovocinárstvo – agroturistika6,M354
4227x05vinohradníctvo a ovocinárstvo – somelierstvo6,M354
4228x00záhradnícka výroba a služby6,M354
4234x00podnikanie v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvieratM354
4236x00ekonomika pôdohospodárstva6,M354
4238x00agrolesníctvo6,M354
4239x00floristika6,M354
4243x00mechanizácia pôdohospodárstva6,M354
4243x01mechanizácia pôdohospodárstva – mechanizácia poľnohospodárskej výroby6,M354
4243x02mechanizácia pôdohospodárstva – opravárstvo6,M354
4243x03mechanizácia pôdohospodárstva – technické služby na vidieku6,M354
4246x00bioenergetika6,M354
    43Veterinárske vedy   
4305x00veterinárne pôrodníctvo a gynekológiaV864
4309x00veterinárna morfológia a fyziológiaV864
4314x00vnútorné choroby zvieratV864
4320x00všeobecné veterinárske lekárstvoR,S,T665,766,767
4321x00veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológiaV864
4322x00infekčné a parazitárne choroby zvieratV864
4323x00súdne a verejné veterinárske lekárstvoV864
4330x00veterinárstvo6,M354
4330x01veterinárstvo – veterinárno–asanačné služby6,M354
4330x02veterinárstvo – hygienická a laboratórna služba6,M354
4330x04veterinárstvo – starostlivosť o hospodárske zvieratá6,M354
4330x05veterinárstvo – starostlivosť o cudzokrajné zvieratá6,M354
4332x00hygiena potravínR,S,T,V665,766,767,864
4336x00veterinárne pôrodníctvo a gynekológia6,7,M,Q354,554
4336x01veterinárne zdravotníctvo a hygiena – chov hospodárskych zvierat6,M354
4336x02veterinárne zdravotníctvo a hygiena – hygienická a laboratórna služba6,M354
4336x03veterinárne zdravotníctvo a hygiena – chov cudzokrajných zvierat6,M354
4336x04veterinárne zdravotníctvo a hygiena – drobnochov6,M354
4336x05veterinárne zdravotníctvo a hygiena – chov psov6,M354
4341x00výživa zvierat a dietetikaV864
4345x00hygiena chovu zvierat a životné prostredieV864
4347x00kynológiaR665
    45Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II   
4501x00rastlinná výroba4,K354
4502x00živočíšna výroba4,K354
4502x01živočíšna výroba – chov hospodárskych zvierat4,K354
4502x02živočíšna výroba – rybárstvo4,K354
4508x00rybárstvo a životné prostredie4,L454
4511x00záhradníctvo4,L454
4512x00poľnohospodárstvo4,L454
4521x00lesné hospodárstvo4,L454
4524x00agromechanizátor, opravár2,H353
4526x00mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva4,L454
4529x00pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a služby2,H353
4553x00podnikateľ pre rozvoj vidieka4,K354
4556x00operátor lesnej techniky4,K354
4557x00podnikanie v poľnohospodárstve4,K354
4558x00agropodnikateľ4,K354
4558x01agropodnikateľ – poľnohospodárska prevádzka4,K354
4558x02agropodnikateľ – turistika na vidieku4,K354
4558x03agropodnikateľ – poľnohospodárska mechanizácia a doprava a komunálna technika na vidieku4,K354
4560x00pestovateľ2,H353
4560x01pestovateľ – chmeliarstvo2,H353
4560x02pestovateľ – ovocinárstvo a včelárstvo2,H353
4560x03pestovateľ – šľachtenie a semenárstvo2,H353
4560x04pestovateľ – vinohradníctvo2,H353
4561x00poľnohospodár2,H353
4561x01poľnohospodár – mechanizácia2,H353
4561x02poľnohospodár – farmárstvo2,H353
4561x03poľnohospodár – služby2,H353
4562x00lesokrajinár2,H353
4567x00poľnohospodár pre služby na vidieku2,H353
4569x00viazač – aranžér kvetín2,H353
4571x00záhradník2,H353
4572x00poľnohospodárska výroba0,2,E,F,G,H252,253,352,353
4572x01poľnohospodárska výroba – chmeliarstvo2,G352
4572x02poľnohospodárska výroba – záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, ovocinár2,G352
4572x03poľnohospodárska výroba – záhradníctvo: sadovník, kvetinár2,G352
4572x04poľnohospodárska výroba – rastlinná a živočíšna výroba2,G352
4572x05poľnohospodárska výroba – rastlinná výroba2,G352
4572x06poľnohospodárska výroba – oprava poľnohospodárskych strojov2,G352
4572x07poľnohospodárska výroba – vinohradníctvo a ovocinárstvo2,G352
4572x09poľnohospodárska výroba – záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník2,G352
4572x10poľnohospodárska výroba – ovčiarstvo2,G352
4572x21poľnohospodárska výroba – robotník v poľnohospodárskej výrobe0,E252
4574x00opravár poľnohospodárskych strojov2,H353
4575x00mechanizátor lesnej výroby2,H353
4576x00mechanizátor rastlinnej výroby2,H353
4577x00hydinár2,H353
4578x00rybár2,H353
4579x00lesná výroba0,2,F,G253,352
4580x00chovateľ2,H353
4580x01chovateľ – chov hospodárskych zvierat2,H353
4580x02chovateľ – chov koní a jazdectvo2,H353
4580x03chovateľ – chov oviec2,H353
4580x04chovateľ – chov kožušinových a laboratórnych zvierat2,H353
4582x00včelár – včelárka2,H353
4586x00salašník, salašníčkaH353
    5Zdravotníctvo   
    51Lekárske vedy   
5101x00anatómia, histológia a embryológiaV864
5102x00normálna a patologická fyziológiaV864
5105x00vnútorné chorobyV864
5106x00epidemiológiaV864
5107x00hygienaV864
5108x00chirurgiaV864
5109x00röntgenológia a rádiológiaV864
5110x00gynekológia a pôrodníctvoV864
5111x00pediatriaV864
5112x00neurológiaV864
5113x00psychiatriaV864
5114x00dermatovenerológiaV864
5116x00oftalmológiaV864
5119x00otorinolaryngológiaV864
5121x00telovýchovné lekárstvoV864
5122x00toxikológiaV864
5127x00klinická farmakológiaV864
5128x00lekárska biofyzikaV864
5132x00urológiaV864
5136x00ortopédiaV864
5141x00všeobecné lekárstvoS766
5145x00nukleárna medicínaV864
5149x00anesteziológia a resuscitáciaV864
5157x00fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitáciaV864
5159x00patologická anatómia a súdne lekárstvoV864
5166x00zubné lekárstvoS,V766,864
5168x00klinická biochémiaV864
5169x00lekárska, klinická a farmaceutická biochémiaV864
5175x00neurovedyV864
    52Farmaceutické vedy   
5201x00farmaceutická chémiaV864
5202x00farmakognóziaV864
5203x00galenická farmáciaV864
5205x00farmakológiaV864
5208x00lekárenstvo – sociálna farmáciaV864
5214x00farmáciaS,U766,768
5216x00klinická farmáciaV864
    53Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách   
5304x00asistent výživy6,M354
5308x00zdravotnícky laborant6,M354
5310x00zubný technik6,N454
5311x00farmaceutický laborant6,M354
5312x00očný optik6,M,N354,454
5314x00ortopedický technik6,L,M,N354,454
5315x00zdravotnícky záchranár6,N454
5317x00diplomovaný fyzioterapeut7,Q554
5325x00diplomovaná všeobecná sestra7,Q554
5328x00diplomovaná dentálna hygienička7,Q554
5333x00diplomovaný rádiologický asistent7,Q554
5335x00diplomovaný optometrista7,Q554
5356x00zdravotnícky asistent6,L,M,N354,454
5358x00zubný asistent6,M354
5370x00masér6,L,M,N354,454
5371x00sanitár3,I353
5376x00masér pre zrakovo hendikepovaných6,M354
    56Nelekárske zdravotnícke vedy   
5602x00ošetrovateľstvoR,T,U,V665,767,768,864
5605x00urgentná zdravotná starostlivosťR665
5607x00verejné zdravotníctvoR,T,V665,767,864
5609x00pôrodná asistenciaR,T665,767
5611x00fyzioterapiaR,T,V665,767,864
5613x00fyziologická a klinická výživaR665
5616x00laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctveR,T,V665,767,864
5621x00rádiologická technikaR665
5626x00dentálna hygienaR665
5628x00zubná technikaR665
5631x00zdravotnícke a diagnostické pomôckyR665
    6Spoločenské vedy, náuky a služby I   
    61Filozofické vedy   
6101x00systematická filozofiaV864
6102x00dejiny filozofieV864
6103x00logika a metodológia vedyV864
6107x00filozofiaR,T,U,V665,767,768,864
6121x00sociológia R,T,U,V665,767,768,864
6131x00etikaR,T,U,V665,767,768,864
6161x00katolícka teológiaR,S,T,U,V665,766,767,768,864
6163x00evanjelická teológiaR,S,T,U,V665,766,767,768,864
6164x00pravoslávna teológiaR,S,T,U,V665,766,767,768,864
6171x00teológiaR,T,V665,767,864
    62Ekonomické vedy   
6201x00ekonomická teóriaV864
6203x00odvetvové a prierezové ekonomikyV864
6204x00svetová ekonomikaV864
6205x00dejiny národného hospodárstvaV864
6208x00ekonomika a riadenie podnikovV864
6209x00účtovníctvoR,T,V665,767,864
6211x00štatistikaR,T,U,V665,767,768,864
6216x00poisťovníctvoR,T,V665,767,864
6218x00verejná správa  a regionálny rozvojR,T,V665,767,864
6221x00medzinárodné ekonomické vzťahyR,T,V665,767,864
6225x00medzinárodné podnikanieT,V767,864
6230x00národné hospodárstvo R,T665,767
6235x00financieT,V767,864
6249x00ekonometria a operačný výskumT,V767,864
6252x00verejná ekonomika a službyR,T,V665,767,864
6258x00kvantitatívne metódy v ekonómiiR,T,V665,767,864
6259x00odvetvové ekonomiky a manažmentR,T,V665,767,864
6262x00obchodné podnikanieR665
6271x00financie, bankovníctvo a investovanie R,T665,767
6276x00finančný manažmentR,T,V665,767,864
6279x00ľudské zdroje a personálny manažmentR,T665,767
6280x00obchod a marketingT,V767,864
6284x00ekonomika a manažment podnikuR,T,V665,767,864
6289x00manažmentR,T,U,V665,767,768,864
6290x00podnikový manažmentR,T,V665,767,864
6292x00hospodárska informatika6,N,R,T,V454,665,767,864
    63Ekonomika a organizácia, obchod a služby I   
6308x00verejná správa6,N,T454,767
6310x00financie7,Q554
6314x00cestovný ruch6,7,N,Q,R,T,V454,554,665,767,864
6317x00obchodná akadémia6,L,M,N354,454
6317x07obchodná akadémia – bankovníctvo6,M354
6317x09obchodná akadémia – malé a stredné podnikanie6,M354
6317x74obchodná akadémia – bilingválne štúdium6,M354
6317x76obchodná akadémia – s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy6,M354
6318x00manažment hotelov a cestovných kancelárií7,Q554
6318x01manažment hotelov a cestovných kancelárií – manažment hotelov7,Q554
6318x02manažment hotelov a cestovných kancelárií – manažment cestovných kancelárií7,Q554
6318x03manažment hotelov a cestovných kancelárií – manažment turistických informačných kancelárií7,Q554
6323x00hotelová akadémia6,L,M,N354,454
6323x01hotelová akadémia – hotelový manažment6,M354
6323x02hotelová akadémia – gastronomický manažment6,M354
6324x00manažment regionálneho cestovného ruchu6,M,N354,454
6325x00ekonomické lýceum6,M354
6326x00efektívny manažment6,N454
6328x00ekonomické a obchodné služby6,M354
6328x01ekonomické a obchodné služby – manažment obchodu6,M354
6329x00obchodné a informačné služby6,M354
6329x01obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy6,M354
6329x02obchodné a informačné služby – riadenie podniku6,M354
6329x03obchodné a informačné služby – informatika a informačné systémy6,M354
6332x00daňové služby7,Q554
6334x00trhové služby7,Q554
6335x00medzinárodné podnikanie7,Q554
6336x00informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu6,M354
6337x00informačné technológie a informačné služby v obchode6,M354
6338x00manažment a ekonomika priemyselného podniku7,Q554
6341x00škola podnikania6,L,M,N354,454
6343x00športový manažment6,M354
6352x00obchod a podnikanie6,M354
6352x01obchod a podnikanie – podnikanie v obchode6,M354
6352x02obchod a podnikanie – podnikanie v turistike a cestovnom ruchu6,M354
6352x03obchod a podnikanie – sekretárske práce6,M354
6353x00služby a domáce hospodárenie3,I353
6354x00služby a súkromné podnikanie6,M354
6354x01služby a súkromné podnikanie – hotelierstvo6,M354
6354x02služby a súkromné podnikanie – ekonomika a prevádzka odievania6,M354
6354x03služby a súkromné podnikanie – ekonomika a prevádzka kozmetiky6,M354
6354x04služby a súkromné podnikanie – marketing6,M354
6355x00služby v cestovnom ruchu6,M354
6357x00ekonomické služby6,L454
6360x00kozmetika6,N454
6362x00kozmetička a vizážistka6,M,N354,454
    64Ekonomika a organizácia, obchod a služby II   
6401x00prevádzka miestneho hospodárstva a výrobných družstiev4,K354
6401x01prevádzka miestneho hospodárstva a výrobných družstiev – výroba a služby4,K354
6401x02prevádzka miestneho hospodárstva a výrobných družstiev – ľudová a remeselná výroba4,K354
6403x00podnikanie v remeslách a službách4,L454
6405x00pracovník marketingu4,K354
6411x00prevádzka obchodu4,L454
6411x01prevádzka obchodu – vnútorný obchod4,L454
6411x02prevádzka obchodu – propagácia4,L454
6411x03prevádzka obchodu – knižná kultúra4,L454
6421x00spoločné stravovanie4,L454
6422x00telová kozmetika4,K354
6423x00starostlivosť o ruky a nohy4,L454
6424x00manikér – pedikér2,H353
6425x00kaderník – vizážista4,K354
6426x00vlasová kozmetika4,L454
6428x00komerčný pracovník2,H353
6432x00pracovník v hotelierstve a cestovnom ruchu4,K354
6441x00kníhkupec4,N454
6442x00obchodný pracovník4,K354
6442x01obchodný pracovník – potravinársky tovar4,K354
6442x02obchodný pracovník – technický tovar4,K354
6442x03obchodný pracovník – chemický tovar4,K354
6442x04obchodný pracovník – odievanie4,K354
6442x05obchodný pracovník – rozličný tovar4,K354
6443x00obchodník4,L454
6444x00čašník, servírka2,4,H,K353,354
6445x00kuchár2,4,H,K353,354
6445x00kuchár4,K354
6446x00kozmetik4,K,N354,454
6449x00technické služby v autoservise0,F253
6451x00aranžér2,H353
6452x00fotograf2,G352
6452x00fotograf2,H353
6453x00knihár2,H353
6453x01knihár – ručná výroba2,H353
6453x02knihár – priemyselná výroba2,H353
6456x00kaderník2,H353
6460x00predavač2,H353
6460x01predavač – potravinársky tovar2,H353
6460x02predavač – rozličný tovar2,H353
6460x03predavač – elektrotechnický tovar2,H353
6460x04predavač – drogériový tovar2,H353
6460x05predavač – motorové vozidlá2,H353
6460x06predavač – stavebniny a remeselnícke potreby2,H353
6460x07predavač – textil a odevy2,H353
6460x08predavač – obuv a kožená galantéria2,H353
6460x09predavač – domáce potreby2,H353
6460x10predavač – drobný tovar2,H353
6460x11predavač – hodiny a klenoty2,H353
6460x12predavač – nábytok a bytové zariadenie2,H353
6460x13predavač – záhradnícky tovar a potreby2,H353
6468x00pomocník v kuchyniF253
6475x00technicko–administratívny pracovník2,H353
6476x00technicko–ekonomický pracovník4,K,L354,454
6478x00obchodno–administratívny zamestnanec2,G352
6479x00pomocné práce v administratíve a službách2,G352
6480x00operátor skladovania2,H353
6480x01operátor skladovania – hutnícke a strojárske výrobky2,H353
6480x02operátor skladovania – obchod2,H353
6486x00opatrovateľská starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti2,G352
6487x00sociálne služby2,G352
6487x01sociálne služby – sociálne zariadenia2,G352
6489x00hostinský, hostinská2,H353
6490x00kuchár, čašník; kuchárka, servírka2,H353
6490x01kuchár, čašník; kuchárka, servírka – príprava jedál2,H353
6490x02kuchár, čašník; kuchárka, servírka – obsluha2,H353
6490x03kuchár, čašník; kuchárka, servírka – pohostinstvo2,H353
6491x00obchodná prevádzka2,G352
6491x01obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál2,G352
6491x02obchodná prevádzka – príprava, skladovanie a predaj tovaru2,G352
6492x00praktická škola0,E252
6494x00služby a domáce práce2,G352
6495x00polygrafická výroba2,G352
6495x01polygrafická výroba – knihárne a kartonáž2,G352
6497x00pedikúra – manikúra2,G352
    67Politické vedy   
6701x00teória a metodológia sociológieV864
6703x00politológiaR,T,U665,767,768
6707x00teória politikyV864
6709x00verejná politika a verejná správaR,T665,767
6711x00prognostikaV864
6721x00medzinárodné vzťahyR,T,V665,767,864
6741x00religionistikaR,T,V665,767,864
    68Právne vedy   
6803x00ústavné právoV864
6804x00správne právoV864
6805x00hospodárske právo a finančné právoV864
6806x00pracovné právoV864
6808x00trestné právoV864
6809x00medzinárodné právoV864
6810x00rímske právoV864
6813x00obchodné a finančné právoV864
6817x00občianske právoV864
6831x00teória a dejiny štátu a právaV864
6835x00právoR,T,U665,767,768
6851x00sociálno–právna činnosť6,7,N,Q454,554
6857x00právo a podnikanie6,M354
    7Spoločenské vedy, náuky a služby II   
    71Historické vedy   
7101x00všeobecné dejinyV864
7102x00slovenské dejinyV864
7103x00archeológiaR,T,U,V665,767,768,864
7104x00pomocné vedy historickéV864
7106x00etnológiaR,T,U,V665,767,768,864
7110x00históriaR,T,U,V665,767,768,864
7120x00archívnictvoR,T,U665,767,768
7130x00muzeológiaR,T,U,V665,767,768,864
7137x00klasická archeológiaR,T,U,V665,767,768,864
    72Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie   
7201x00teória a dejiny žurnalistikyV864
7212x00knižnično–informačné štúdiá R,T,V665,767,864
7218x00masmediálne štúdiá6,M,R,T,U,V354,665,767,768,864
7222x00žurnalistikaR,T,U665,767,768
7235x00informačné a digitálne technológie6,M354
7237x00informačné systémy a služby6,M,N354,454
7237x01informačné systémy a služby – knihovníctvo a vedecké informácie6,M354
7237x02informačné systémy a služby – archívnictvo6,M354
7237x03informačné systémy a služby – hospodárske informácie6,M354
7237x04informačné systémy a služby – verejné knižnice6,M354
7237x05informačné systémy a služby – informatická výchova detí a mládeže6,M354
7237x06informačné systémy a služby – informačný manažment6,N454
7237x07informačné systémy a služby – informačné technológie6,N454
    73Filologické vedy   
7301x00všeobecná jazykovedaT,V767,864
7304x00slovenský jazyk a literatúraR,T,U,V665,767,768,864
7319x00jazykoveda konkrétnych jazykových skupínV864
7330x00prekladateľstvo a tlmočníctvoR,T,U,V665,767,768,864
7343x00klasické jazykyR,T,V665,767,864
7357x00cudzie jazyky a kultúryR,T,U,V665,767,768,864
7362x00slovanské jazyky a literatúryR,T,U,V665,767,768,864
7366x00neslovanské jazyky a literatúryR,T,U,V665,767,768,864
7368x00orientálne jazyky a literatúryR,T,U,V665,767,768,864
    74Vedy o telesnej kultúre   
7402x00športová kinantropológiaV864
7403x00športová edukológiaV864
7404x00športová humanistikaV864
7407x00športR,T,U665,767,768
    75Pedagogické vedy   
7501x00pedagogikaR,T,U,V665,767,768,864
7518x00špeciálna pedagogika7,Q,R,T,U,V554,665,767,768,864
7520x00logopédiaR,S,T,U,V665,766,767,768,864
7522x00andragogikaR,T,U,V665,767,768,864
7524x00liečebná pedagogikaR,T,U,V665,767,768
7536x00predškolská a elementárna pedagogikaR,T,U,V665,767,864
7553x00odborová didaktikaV864
    76Učiteľstvo   
7634x00učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravyR,T,U665,767,768
7646x00vychovávateľsko–opatrovateľská činnosť6,M,N354,454
7647x00opatrovateľka3,I353
7649x00učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo6,M,N354,454
7656x00učiteľstvo akademických predmetovR,T,U665,767,768
7658x00učiteľstvo umelecko–výchovných a výchovných predmetovR,T,U665,767,768
7661x00sociálno–výchovný pracovník6,M354
7662x00animátor voľného času6,M,N354,454
7663x00kultúrno–výchovný pracovník6,M354
7667x00starostlivosť o seniorov6,N454
7669x00pedagogické lýceum6,M354
    77Spoločenské a behaviorálne vedy   
7701x00psychológiaR,T,U665,767,768
7705x00klinická psychológiaV864
7715x00všeobecná a experimentálna psychológiaV864
7718x00sociálna psychológia a psychológia práceV864
7721x00pedagogická, poradenská a školská psychológiaV864
7758x00sociálne služby6,L454
7761x00sociálna prácaR,T,U,V665,767,768,864
7763x00sociálne služby a poradenstvoR,T,V665,767,864
7765x00sociálna antropológiaR,T,V665,767,864
    78Učiteľstvo predmetov v kombináciách   
    79Úplné stredné vzdelanie na gymnáziu   
7902x00gymnázium5,J344
7902x01gymnázium – matematika5,J344
7902x02gymnázium – matematika a fyzika5,J344
7902x05gymnázium – informatika5,J344
7902x10gymnázium – biológia a chémia5,J344
7902x16gymnázium – ekológia a cudzie jazyky5,J344
7902x38gymnázium – programovanie5,J344
7902x70gymnázium – spoločenskovedné5,J344
7902x71gymnázium – kultúrno–výchovná činnosť5,J344
7902x73gymnázium – cudzie jazyky5,J344
7902x74gymnázium – bilingválne štúdium5,J344
7902x76gymnázium – telesná výchova5,J344
7902x77gymnázium – šport5,J344
7902x78gymnázium – slovenský jazyk a literatúra5,J344
7902x81gymnázium – umelecká výchova5,J344
    8Vedy a náuky o kultúre a umení   
    81Vedy o umení   
8102x00literárna vedaV864
8105x00teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúrV864
8109x00dejiny a teória výtvarného umenia a architektúryV864
8114x00dejiny a teória umeniaR,T665,767
8116x00dejiny a teória filmového umenia a multimédiíV864
8119x00estetikaR,T,U,V665,767,768,864
8122x00teória hudbyV864
8126x00dejiny a teória divadelného umeniaV864
8136x00kulturológiaR,T,U,V665,767,768,864
8145x00teória tancaV864
    82Umenie a umeleckoremeselná tvorba I   
8204x00filmové umenie a multimédiáR,T,U,V665,767,768,864
8211x00hudobné umenieR,T,U,V665,767,768,864
8212x00tanečné umenieR,T,U,V665,767,768,864
8213x00divadelné umenieR,T,U,V665,767,768,864
8215x00architektonická tvorbaR,T,V665,767,864
8216x00výtvarné umenieR,T,U,V665,767,768,864
8218x00reštaurovanie textílií6,7,M,Q354,554
8221x00dizajn6,M,N,R,T,U,V354,454,665,767,768,864
8221x05dizajn – priemyselný dizajn6,M354
8221x09dizajn – fotografický dizajn6,M,N354,454
8221x11dizajn – grafický a priestorový dizajn6,M,N354,454
8221x14dizajn – odevný dizajn6,M354
8222x00úžitková maľba6,M354
8223x00úžitková fotografia6,M354
8226x00hudobno–dramatické umenie7,Q*/554
8226x01hudobno–dramatické umenie – muzikál7,Q*/554
8227x00tanec7,Q*/554
8227x01tanec – klasický tanec7,Q*/554
8227x02tanec – ľudový tanec7,Q*/554
8227x03tanec – moderný tanec7,Q*/554
8228x00spev7,Q*/554
8228x11spev – stará hudba7,Q*/554
8228x12spev – komorná hudba7,Q*/554
8229x00hudba7,Q*/554
8229x01hudba – skladba7,Q*/554
8229x02hudba – dirigovanie7,Q*/554
8229x03hudba – hra na klavíri7,Q*/554
8229x04hudba – hra na organe7,Q*/554
8229x05hudba – hra na zobcovej flaute, flaute, hoboji, klarinete, fagote, saxofóne, trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube a bicích nástrojoch7,Q*/554
8229x06hudba – hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, harfe, gitare, cimbale7,Q*/554
8229x07hudba – hra na akordeóne7,Q*/554
8229x08hudba – cirkevná hudba7,Q*/554
8229x09hudba – hra na ľudových hudobných nástrojoch7,Q*/554
8229x11hudba – stará hudba7,Q*/554
8229x12hudba – komorná hudba7,Q*/554
8230x00scénická technika6,M354
8231x00tvarovanie priemyselných výrobkov6,M354
8231x01tvarovanie priemyselných výrobkov – tvarovanie strojov a nástrojov6,M354
8231x02tvarovanie priemyselných výrobkov – tvarovanie výrobkov z plastov6,M354
8232x00propagačné výtvarníctvo6,M354
8232x01propagačné výtvarníctvo – výstavníctvo6,M354
8232x02propagačné výtvarníctvo – propagačná grafika6,M354
8232x03propagačné výtvarníctvo – grafická úprava tlačív6,M354
8233x00výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov6,M354
8233x01výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – zlatníctvo a strieborníctvo6,M354
8233x02výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – umelecké zámočníctvo a kováčstvo6,M354
8233x03výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – plošné a plastické rytie kovov6,M354
8233x04výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – umelecké odlievanie6,M354
8233x05výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – brúsenie a rytie drahých kameňov6,M354
8234x00výtvarné spracúvanie keramiky a porcelánu6,M354
8234x01výtvarné spracúvanie keramiky a porcelánu – modelárstvo6,M354
8234x02výtvarné spracúvanie keramiky a porcelánu – zdobenie6,M354
8235x00výtvarné spracúvanie skla6,7,M,Q354,554
8235x01výtvarné spracúvanie skla – modelovanie lisovaného skla6,M354
8235x02výtvarné spracúvanie skla – brúsenie skla6,M,N,Q354,454,554
8235x03výtvarné spracúvanie skla – hutnícke tvarovanie skla6,M,N,Q354,454,554
8235x04výtvarné spracúvanie skla – maľovanie a leptanie skla6,M,Q354,554
8235x05výtvarné spracúvanie skla – rytie skla6,M354
8235x06výtvarné spracúvanie skla – tvorba a výroba sklených figúrok6,M354
8235x07výtvarné spracúvanie skla – vzorkárstvo sklenej bižutérie6,M,N,Q354,454,554
8235x08výtvarné spracúvanie skla – vitrážové sklo6,M354
8235x09výtvarné spracúvanie skla – tvorba drobnej sklenej plastiky6,M354
8235x11výtvarné spracúvanie skla – výroba sklenej vitráže6,M,N,Q354,454,554
8236x00textilné výtvarníctvo6,M354
8236x01textilné výtvarníctvo – tkáčska tvorba6,M354
8236x02textilné výtvarníctvo – pletiarska tvorba6,M354
8236x03textilné výtvarníctvo – tlačiarenská tvorba6,M354
8237x00modelárstvo a návrhárstvo odevov6,7,M,Q354,554
8238x00ručné výtvarné spracúvanie textílií6,7,M,Q354,554
8239x00čalúnnictvo a dekoratérstvo6,M354
8240x00tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov6,M354
8242x00konštrukcia a tvorba nábytku6,M354
8244x00modelárstvo a navrhovanie obuvi a módnych doplnkov6,M354
8245x00konzervátorstvo a reštaurátorstvo6,M354
8245x01konzervátorstvo a reštaurátorstvo – drevorezby6,M354
8245x02konzervátorstvo a reštaurátorstvo – kovy6,M354
8245x05konzervátorstvo a reštaurátorstvo – omietky a štuková výzdoba6,M,N354,454
8245x07konzervátorstvo a reštaurátorstvo – maliarske techniky6,M354
8245x08konzervátorstvo a reštaurátorstvo – textil6,M354
8245x09konzervátorstvo a reštaurátorstvo – papier, staré tlaèe a knižné väzby6,M354
8247x00ladenie klavírov6,M354
8248x00kameňosochárstvo6,M354
8249x00tvarovanie dreva a rezbárstvo6,M354
8257x00manažment umenia a kultúry7,Q554
8258x00filmová a mediálna tvorba7,Q554
8259x00animovaná tvorba6,M,N354,454
8259x00animovaná tvorba7,Q554
8260x00propagačné výtvarníctvo6,7,M,Q354,554
8261x00propagačná grafika6,M,N354,454
8262x00grafická úprava tlačív6,M354
8263x00fotografia7,Q554
8264x00konzervátorské a reštaurátorské práce6,M354
8264x01konzervátorské a reštaurátorské práce – papier, staré tlače a knižné väzby6,M354
8264x02konzervátorské a reštaurátorské práce – textil, koža6,M354
8264x03konzervátorské a reštaurátorské práce – drevo6,M354
8264x04konzervátorské a reštaurátorské práce – kov6,M354
8264x05konzervátorské a reštaurátorské práce – kameň, omietky, nástenné maľby, keramika, porcelán6,M354
8267x00štukatérstvo6,M354
8269x00tvorba nábytku a interiéru6,M354
8270x00scénická kostýmová tvorba6,M354
8273x00scénická dekoračná tvorba a reprodukèná maľba6,M354
8274x00scénická štukatérska tvorba6,M354
8275x00interiérový dizajnQ554
8276x00produktová tvorba7,Q554
8278x00maskérska tvorba6,M354
8279x00dizajn a tvarovanie dreva6,M354
8280x00scénická tvorba a konštrukcia historického nábytku6,M354
8283x00reklamná tvorba6,M354
8284x00dizajn a tvarovanie skla6,M354
8286x00reštaurovanieR,T,U,V665,767,768,864
8288x00scénické výtvarníctvo6,M354
8288x01scénické výtvarníctvo – kostýmová tvorba6,M354
8288x02scénické výtvarníctvo – maľba a dekoračná tvorba6,M354
8288x03scénické výtvarníctvo – štukatérska tvorba6,M354
8288x04scénické výtvarníctvo – maskérska tvorba6,M354
8288x05scénické výtvarníctvo – tvarovanie dreva6,M354
8288x06scénické výtvarníctvo – tvorba a konštrukcia scény6,M354
8289x00keramický dizajn6,M354
8290x00masmediálna tvorba6,M354
8291x00odevný a textilný dizajn7,Q554
8293x00grafika vizuálnych komunikácií7,Q554
8294x00obrazová a zvuková tvorba6,M354
8294x01obrazová a zvuková tvorba – kamera, zvuk, strih6,M354
8294x02obrazová a zvuková tvorba – umelecká produkcia6,M354
8294x03obrazová a zvuková tvorba – virtuálna grafika6,M354
8295x00tvorba vitrážového skla a smaltu6,M354
8296x00grafický dizajn6,M,N354,454
8297x00fotografický dizajn6,M,N354,454
8298x00odevný dizajn6,M354
8299x00dizajn interiéru6,M354
    85Umenie a umeleckoremeselná tvorba II   
8501x00umeleckoremeselné práce4,L454
8503x00umeleckoremeselné spracúvanie kovov4,K354
8503x01umeleckoremeselné spracúvanie kovov – kováčske a zámočnícke práce4,K354
8503x02umeleckoremeselné spracúvanie kovov – kovolejecké a cizelérske práce4,K354
8503x03umeleckoremeselné spracúvanie kovov – rytecké práce4,K354
8503x04umeleckoremeselné spracúvanie kovov – pasiarske práce4,K354
8504x00umeleckoremeselné spracúvanie dreva4,K354
8504x01umeleckoremeselné spracúvanie dreva – stolárske práce4,K354
8504x02umeleckoremeselné spracúvanie dreva – rezbárske práce4,K354
8504x03umeleckoremeselné spracúvanie dreva – čalúnnické a dekoratérske práce4,K354
8506x00umeleckoremeselné spracúvanie textilu4,K354
8506x01umeleckoremeselné spracúvanie textilu – tkáčske práce4,K354
8506x02umeleckoremeselné spracúvanie textilu – gobelinárske práce4,K354
8506x03umeleckoremeselné spracúvanie textilu – ručná čipka4,K354
8506x04umeleckoremeselné spracúvanie textilu – ručná výšivka4,K354
8506x05umeleckoremeselné spracúvanie textilu – ručná tlač4,K354
8507x00umeleckoremeselné spracúvanie kameňa a keramiky4,K354
8507x01umeleckoremeselné spracúvanie kameňa a keramiky – kameňosochárske práce4,K354
8507x02umeleckoremeselné spracúvanie kameňa a keramiky – mozaikárske práce4,K354
8507x03umeleckoremeselné spracúvanie kameňa a keramiky – štukatérske práce4,K354
8507x04umeleckoremeselné spracúvanie kameňa a keramiky – keramické práce4,K354
8508x00scénické umeleckoremeselné práce4,K354
8508x01scénické umeleckoremeselné práce – parochniarske a maskérske práce4,K354
8508x02scénické umeleckoremeselné práce – maľba dekorácií a interiérov4,K354
8508x03scénické umeleckoremeselné práce – kroje a kostýmy4,K354
8508x04scénické umeleckoremeselné práce – krojová a divadelná obuv4,K354
8513x00umeleckoremeselné spracúvanie kože4,K354
8541x00umelecký kováč a zámočník2,H353
8545x00zlatník a klenotník2,H353
8551x00umelecký štukatér2,H353
8555x00umelecký rezbár2,H353
8557x00umelecký stolár2,H353
8559x00umelecký čalúnnik a dekoratér2,H353
8564x00umelecký smaltér2,H353
8571x00umelecká vyšívačka2,H353
8572x00umelecká čipkárka2,H353
8573x00umelecký keramik2,H353
8576x00umelecký parochniar a maskér2,H353
8582x00umelecký krajčír2,H353
    9Vojenské a bezpečnostné vedy a náuky   
    91Vojenské odbory strojárske a elektrotechnické   
9109x00vojenské spojovacie a informačné systémyR,T,V665,767,864
9110x00vojenská logistikaV864
9113x00výzbroj a technika ozbrojených sílR,T,V665,767,864
    92Bezpečnostné služby   
9201x00teória policajných viedV864
9210x00bezpečnostná služba3,6,L,N353,354,454
9210x01bezpečnostná služba – základná policajná príprava3,6,L,N353,354,454
9210x02bezpečnostná služba – poriadková polícia3,6,L,N353,354,454
9210x03bezpečnostná služba – dopravná polícia3,6,L,N353,354,454
9210x04bezpečnostná služba – ochrana objektov3,6,L,N353,354,454
9210x05bezpečnostná služba – hraničná a cudzinecká polícia3,6,L,N353,354,454
9210x06bezpečnostná služba – kriminálna polícia3,6,L,N353,354,454
9210x07bezpečnostná služba – služby osobitného určenia3,6,L,N353,354,454
9210x09bezpečnostná služba – ochrana určených osôb3,6,L,N353,354,454
9211x00občianska bezpečnosťR,T,V665,767,864
9216x00bezpečnostné verejno–správne službyR,T,V665,767,864
9241x00záchranné službyR,T,V665,767,864
9245x00ochrana osôb a majetku6,M,R,T,V354,665,767,864
9265x00kriminológia, kriminalistikaV864
    94Neštátne bezpečnostné služby   
9410x00obecná a mestská polícia6,M354
9420x00súkromná bezpečnostná služba6,M354
    96Vojenské odbory   
9601x00národná a medzinárodná bezpečnosťR,T,V665,767,864
9604x00operačné a bojové použitie ozbrojených sílV864
    98Vojenské odbory ekonomické   
9871x00manažment vojenských systémovR,T,V665,767,864
9874x00ekonomika a manažment obranných zdrojovR,T,V665,767,864

Vysvetlivky:

1. Znak „x“ uvedený v kóde študijného a učebného odboru na piatej pozícii označuje dosiahnutý stupeň vzdelania a môže nadobúdať hodnotu uvedenú v stĺpci Stupeň vzdelania (národná klasifikácia); popis k jednotlivým hodnotám je uvedený ďalej:

Označenie kódu stupňa vzdelania v regionálnom školstve pre všetky aktuálne študijné odbory, učebné odbory a ich odborné zamerania, v ktorých sa výchova a vzdelávanie začali pred školským rokom 2012/2013, je nasledujúce:

0 – Nižšie stredné odborné vzdelanie na školách so zvlášť upravenými učebnými plánmi a na praktických školách
(zaškolenie, zaučenie)
1 – Nižšie stredné odborné vzdelanie v experimentálnych odboroch
2 – Stredné odborné vzdelanie získané na odborných učilištiach a stredných odborných školách (vyučenie)
3 – Stredné odborné vzdelanie (štúdium bez maturity; záverečné vysvedčenie)
4 – Úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou; bývalé stredné
odborné učilištia)
5 – Úplné stredné všeobecné vzdelanie (štúdium na gymnáziu ukončené maturitou)
6 – Úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou)
7 – Vyššie odborné vzdelanie (vyššie vzdelanie ukončené absolutóriom)

Označenie kódu stupňa vzdelania pre všetky študijné odbory, učebné odbory a ich odborné zamerania, v ktorých sa výchova a vzdelávanie začali školským, resp. akademickým rokom 2012/2013, je nasledujúce:

5. pozícia Dosiahnuté vzdelanie Stupeň vzdelania
(medzinárodná klasifikácia)
Apredprimárne vzdelanie 020
bez vzdelania, materská škola, špeciálna materská škola, prípravný ročník na základnej škole a špeciálnej základnej škole , 0-tý ročník na základnej škole; nedokončený 1. stupeň základnej školy 020
Bprimárne vzdelanie 100
vzdelanie na 1. stupni základnej školy
Dnižšie sekundárne vzdelanie 244
nižšie stredné vzdelanie, vzdelanie na 2. stupni základnej školy;
1. - 4. ročník 8-ročných stredných škôl
Enižšie sekundárne vzdelanie 252
absolventi praktických škôl,  žiaci odborných učilíšť s mentálnym postihnutím zaškolení alebo zaučení
Fnižšie sekundárne vzdelanie 253
odborné vzdelanie
nižšie stredné odborné vzdelanie (vzdelávacie programy stredných odborných škôl; bývalé učilištia, odbory so zvlášť upravenými učebnými plánmi, zaškolení, zaučení)
Gvyššie sekundárne vzdelanie 352
odborné vzdelanie s výučným listom
žiaci odborných učilíšť s mentálnym postihnutím, ktorí získali odborné vzdelanie s výučným listom
Hvyššie sekundárne vzdelanie
stredné odborné vzdelanie s výučným listom
353
stredné odborné vzdelanie dosiahnuté absolvovaním stredoškolských nematuritných vzdelávacích programov, pri ktorých žiaci získajú výučný list
Ivyššie sekundárne vzdelanie
stredné  odborné vzdelanie bez maturity a výučného listu
353
stredné odborné vzdelanie dosiahnuté absolvovaním stredoškolských nematuritných vzdelávacích programov neposkytujúcich výučný list
Jvyššie sekundárne vzdelanie
úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou
344
úplné stredné všeobecné vzdelanie na gymnáziách
Kvyššie sekundárne vzdelanie
úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou a výučným listom
354
úplné stredné odborné vzdelanie dosiahnuté absolvovaním vzdelávacích programov ukončených maturitou, pri ktorých žiaci získajú aj výučný list
Lvyššie sekundárne vzdelanie
úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou bez výučného listu
454
úplné stredné odborné vzdelanie dosiahnuté absolvovaním vzdelávacích programov ukončených maturitou pre absolventov učebných odborov
Mvyššie sekundárne vzdelanie
úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou (bez výučného listu)
354
úplné stredné odborné vzdelanie dosiahnuté absolvovaním vzdelávacích programov ukončených maturitou s výnimkou programov uvedených v bode K
Npostsekundárne vzdelanie 454
pomaturitné kvalifikačné štúdium  a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium
Qterciárne vzdelanie
vyššie odborné vzdelanie (absolventský diplom)
554
vyššie odborné vzdelanie dosiahnuté absolvovaním vzdelávacích programov vyšších odborných škôl, konzervatórií a tanečných konzervatórií; pomaturitné štúdium špecializačné
Pterciárne vzdelanie
vysokoškolské vzdelanie I. stupeň – bakalárske
655
vysokoškolské vzdelanie dosiahnuté absolvovaním profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov vysokých škôl
Rterciárne vzdelanie
vysokoškolské vzdelanie I. stupeň – bakalárske
665
vysokoškolské vzdelanie dosiahnuté absolvovaním bakalárskych študijných programov vysokých škôl
Sterciárne vzdelanie
vysokoškolské vzdelanie II. stupeň
766
súvislé vysokoškolské vzdelanie  absolvovaním magisterských, inžinierskych
a doktorských študijných programov vysokých škôl
Tterciárne vzdelanie
vysokoškolské vzdelanie II. stupeň
767
vysokoškolské vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania  absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov vysokých škôl
Uterciárne vzdelanie
vysokoškolské vzdelanie II. stupeň
768
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa s vykonaním rigoróznej skúšky
Vterciárne vzdelanie
vysokoškolské vzdelanie III. stupeň – doktorandské
vysokoškolské doktorandské vzdelanie dosiahnuté absolvovaním štúdia v doktorandských študijných programoch, postgraduálne štúdium a vedecká výchova
864

2. Medzinárodná klasifikácia – stupeň vzdelania podľa Medzinárodnej štandardnej klasifikácie vzdelávania ISCED 2011.

3. */ – Pri štúdiu v študijnom odbore a zameraní na konzervatóriách žiak po úspešnom absolvovaní maturitnej skúšky dosiahne úplné stredné odborné vzdelanie (M).

Použité skratky:

CAD – Computer-aided design (automatizované projektovanie pomocou počítača)

CAM – Computer-aided manufacturing (zhotovenie objektu pomocou počítačom riadeného obrábacieho stroja)


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.