Nariadenie vlády č. 237/2012 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov

Čiastka 60/2012
Platnosť od 15.08.2012
Účinnosť od 01.09.2012 do31.07.2017
Zrušený 189/2017 Z. z. (nepriamo)

OBSAH

237

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 1. augusta 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č.19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 348/2010 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 275/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 3 písm. f) sa slovo „schváleným“ nahrádza slovom „akreditovaným“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 16 a 16a znejú:

16) § 2 písm. c) zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

16a) Kategória I písm. b) a c), kategória II až V prílohy č. I nariadenia (ES) č. 657/2008 v znení nariadenia (ES) č. 966/2009.“.

2. V § 3 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Uchádzač podľa odseku 2 môže zabezpečovať mliečne výrobky odo dňa začiatku školského roka v kalendárnom roku, v ktorom podal žiadosť podľa odseku 1.“.

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.

3. V § 3 ods. 5 písm. c) sa vypúšťajú slová „a f)“.

4. § 3 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

(8) Pri zmene príchute ochutených mliečnych výrobkov uvedených v prílohe č. 1 sa postupuje podľa odseku 7 do 30. septembra kalendárneho roka.“.

5. V § 4 ods. 2 písm. a) sa za slovo „škôl“ vkladá čiarka a slová „v písomnej a elektronickej podobe“ sa nahrádzajú slovami „predkladaný elektronickými prostriedkami a v listinnej podobe“.

6. V § 4 ods. 3 písm. a) sa za slová „platby žiakmi“ vkladá čiarka a na konci sa pripájajú tieto slová: „predkladané elektronickými prostriedkami a v listinnej podobe“.

7. § 4 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

(5) Mliečne výrobky uvedené v prílohe č. 1 podliehajú kontrole zloženia na účely preukázania parametrov podľa osobitného predpisu.19a) Ak mliečne výrobky tieto parametre nespĺňajú, náklady na vykonanie kontroly zloženia uhrádza uchádzač.

(6) Uchádzač podľa § 3 ods. 2 archivuje písomnosti vyhotovené podľa tohto nariadenia vlády počas piatich rokov na účely kontroly podľa osobitného predpisu.19b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 19a a 19b znejú:

19a) Príloha č. I nariadenia (ES) č. 657/2008 v znení nariadenia (ES) č. 966/2009.

19b) § 11 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

8. Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 339/2008 Z. z.

ZOZNAM MLIEČNYCH VÝROBKOV PODĽA § 2 ods. 2

P. č.Názov výrobkuKategória
podľa prílohy I
nariadenia
Komisie (ES)
č. 966/2009
Druh
a veľkosť
balenia
Množstvo
na žiaka a deň
Podpora z národných
zdrojov s DPH
v eurách
Najvyššia
úhrada platená
žiakom s DPH
v eurách
1.plnotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT)Ikartón/vrecko/ fľaša 1 l250 ml0,09530,06
2.plnotučné mlieko neochutené, pasterizovanéIkartón/vrecko/ fľaša 1 l250 ml0,09530,05
3.polotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT)Ikartón/vrecko/ fľaša 1 l250 ml0,09530,04
4.polotučné mlieko neochutené, pasterizovanéIkartón/vrecko/ fľaša 1 l250 ml0,09530,05
5.polotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT)Ikartón 250 ml250 ml0,11220,19
6.polotučné mlieko ochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT)Ikartón 250 ml250 ml0,11220,28
7.polotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT)Itéglik 200 ml200 ml0,09420,18
8.polotučné mlieko ochutené s vitamínmiItéglik 200 ml200 ml0,11220,28
9.zakysané plnotučné mliekoItéglik 200 g200 g0,09150,19
10.zakysané mliekoItéglik 250 g250 g0,10890,22
11.acidofilné mlieko 3,6 %Itéglik 230 ml230 ml0,10320,15
12.acidofilné mlieko 1 %Itéglik 250 ml250 ml0,11220,18
13.bifidový cmar neochutenýItéglik 250 g250 g0,10890,17
14.jogurt bielyItéglik 125 g125 g0,06260,18
15.jogurt bielyItéglik 135 g135 g0,06760,23
16.jogurt bielyItéglik 150 g150 g0,07510,26
17.jogurt ochutenýIItéglik 125 g125 g0,06130,20
18.jogurt ochutený so zníženým obsahom tukuIItéglik 150 g150 g0,07350,24
19.smotanový jogurt ochutenýIItéglik 125 g125 g0,06130,23
20.smotanový jogurt ochutenýIItéglik 145 g145 g0,07110,28
21.smotanový jogurt ochutenýIItéglik 150 g150 g0,07350,28
22.jogurtové mliekoIItéglik 200 ml200 ml0,10100,23
23.bifidový cmar ochutenýIItéglik 250 g250 g0,11270,25
24.polotvrdý zrejúci stredne tučný syr 30 %Vkryovak 2 600 g30 g0,08500,10
25.polotvrdý zrejúci plnotučný syr 45 %Vkryovak 2 600 g30 g0,08500,10
26.polotvrdý zrejúci plnotučný syr 45 %Vkryovak 2 800 g30 g0,08500,10

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2012.


Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.