231

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 7. októbra 2010 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Singapurskej republiky o leteckých dopravných službách.

Národná rada Slovenskej republiky s dohodou vyslovila súhlas uznesením č. 431 z 19. mája 2011 a rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky dohodu ratifikoval 9. septembra 2011.

Dohoda nadobudla platnosť 3. augusta 2012 v súlade s 3 ods. 1.

Dňom nadobudnutia platnosti dohody sa skončí vo vzájomných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Singapurskou republikou platnosť Dohody medzi Československou socialistickou republikou a Singapurskou republikou o leteckých službách medzi a za ich územiami podpísanej 7. septembra 1971 v Singapure (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 55/1973 Zb.)

K oznámeniu č. 231/2012 Z. z.

DOHODA

MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU SINGAPURSKEJ REPUBLIKY O LETECKÝCH DOPRAVNÝCH SLUŽBÁCH

Vláda Slovenskej republiky a vláda Singapurskej republiky (ďalej len „Slovenská republika“ a „Singapur“ a spoločne „zmluvné strany“)

ako účastníci Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve otvoreného na podpis v Chicagu 7. decembra 1944,

vzhľadom na dohodu medzi Európskym spoločenstvom a Singapurom o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb podpísanej 9. júna 2006,

želajúc si uzavrieť novú dohodu v nadväznosti na uvedený dohovor s cieľom zriadiť a prevádzkovať letecké dopravné služby medzi územiami ich štátov a mimo nich,

dohodli sa takto:

Článok 1

Pojmy

Na účely tejto dohody, ak v texte nie je uvedené inak,

(a) pojem „vládne orgány civilného letectva“ znamená v prípade Slovenskej republiky ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií – sekciu civilného letectva a v prípade Singapuru ministra dopravy, Úrad civilného letectva Singapuru alebo v oboch prípadoch akúkoľvek osobu alebo orgán, ktorý môže byť splnomocnený plniť akékoľvek funkcie v súčasnosti vykonávané týmito orgánmi alebo obdobné funkcie,

(b) pojem „dohoda“ znamená túto dohodu, jej prílohu a každú zmenu dohody alebo prílohy,

(c) pojem „osvedčenie leteckého prevádzkovateľa“ znamená dokument vydaný leteckej spoločnosti, ktorý potvrdzuje, že príslušná letecká spoločnosť má odbornú spôsobilosť a organizáciu na zabezpečenie bezpečnej prevádzky lietadiel pre letecké činnosti uvedené v osvedčení,

(d) pojem „Chicagský dohovor“ znamená dohovor o medzinárodnom civilnom letectve otvorený na podpis v Chicagu 7. decembra 1944, ktorý zahŕňa všetky prílohy podľa článku 90 tohto dohovoru a všetky dodatky k prílohám alebo k dohovoru podľa článkov 90 a 94, ak tieto prílohy a dodatky nadobudli platnosť pre obe zmluvné strany,

(e) pojem „určená letecká spoločnosť“ znamená leteckú spoločnosť určenú a oprávnenú v súlade s článkom 3 tejto dohody,

(f) pojem „členský štát ES“ znamená štát, ktorý už je alebo sa v budúcnosti stane zmluvnou stranou Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva,

(g) pojem „tarify“ znamená ceny účtované určenými leteckými spoločnosťami za prepravu cestujúcich, batožiny a nákladu a podmienky, za akých tieto ceny platia, s výnimkou odplaty a podmienok za prepravu pošty,

(h) pojem „územie“ vo vzťahu k štátu má význam, aký je uvedený v článku 2 Chicagského dohovoru,

(i) pojem „užívateľské poplatky“ znamená poplatky účtované leteckým spoločnostiam príslušnými orgánmi alebo nimi oprávnenými orgánmi za poskytovanie majetku alebo zariadení letiska alebo leteckých navigačných zariadení alebo zariadení alebo služieb bezpečnostnej ochrany vrátane súvisiacich služieb a zariadení lietadlám, ich posádkam, cestujúcim, batožine a nákladu,

(j) pojmy „letecká dopravná služba“, „medzinárodná letecká dopravná služba“, „letecká spoločnosť“ a „zastavenie nie na prepravné účely“ majú význam, aký im je určený v článku 96 Chicagského dohovoru.

Článok 2

Udelenie práv

(1) Každá zmluvná strana udelí druhej zmluvnej strane tieto práva na vykonávanie medzinárodných leteckých dopravných služieb určenými leteckými spoločnosťami štátu druhej zmluvnej strany:

(a) právo prelietať bez pristátia nad územím jej štátu,

(b) právo pristávať na území jej štátu nie na prepravné účely,

(c) právo pristávať v súlade s podmienkami určenia na miestach určených v pláne trás podľa odseku 2 s cieľom naložiť alebo vyložiť cestujúcich, batožinu, náklad a poštu z miest alebo na miesta na určených trasách,

(d) ďalšie práva uvedené v tejto dohode.

(2) Určené letecké spoločnosti štátu každej zmluvnej strany sú oprávnené poskytovať letecké dopravné služby pri preprave cestujúcich, nákladu, pošty, oddelene alebo v kombinácii na týchto určených trasách:

Trasy prevádzkované určenou leteckou spoločnosťou alebo určenými leteckými spoločnosťami Slovenskej republiky:

Body pred – body v Slovenskej republike – medziľahlé body – body v Singapure – body za.

Trasy prevádzkované určenou leteckou spoločnosťou alebo určenými leteckými spoločnosťami Singapuru:

Body pred – body v Singapure – medziľahlé body – body v Slovenskej republike – body za.

Tieto služby a trasy sa v ďalšom texte uvádzajú ako „dohodnuté služby“ a „určené trasy“.

(3) Pri poskytovaní dohodnutej služby na určenej trase letecké spoločnosti určené každou zmluvnou stranou môžu okrem uvedených práv na všetkých letoch alebo podľa voľby každej leteckej spoločnosti

(a) prevádzkovať lety v jednom smere alebo v oboch smeroch,

(b) kombinovať rôzne čísla letu pri jednej prevádzke lietadla,

(c) obsluhovať medziľahlé body, body za a body na území štátov zmluvných strán na trasách v akejkoľvek kombinácii a v akomkoľvek poradí,

(d) vynechávať zastavenia v ktoromkoľvek bode alebo bodoch,

(e) presunúť prepravu z ktoréhokoľvek svojho lietadla na akékoľvek iné lietadlá v ktoromkoľvek bode trasy a

(f) obslúžiť body nachádzajúce sa za ktorýmkoľvek bodom na území jej štátu so zmenou alebo bezo zmeny lietadla alebo čísla letu a ponúkať a propagovať takéto služby verejnosti ako priebežné služby

bez obmedzenia letu alebo geografického obmedzenia a bez straty akéhokoľvek práva zabezpečovať dopravu inak prípustnú podľa tejto dohody pod podmienkou, že sa tieto lety začínajú na území štátu zmluvnej strany, ktorá určila danú leteckú spoločnosť (letecké spoločnosti).

(4) Letecké spoločnosti štátu každej zmluvnej strany okrem leteckých spoločností určených podľa článku 3 tejto dohody, majú práva uvedené v odseku (1) písm. (a) a (b) tohto článku.

(5) Žiadne z ustanovení tohto článku sa nevykladá tak, že sa určeným leteckým spoločnostiam štátu jednej zmluvnej strany dáva právo nakladať na území štátu druhej zmluvnej strany cestujúcich, batožinu, náklad a poštu a prepravovať ich za odplatu alebo odplatný prenájom na iné miesto na území štátu tejto druhej zmluvnej strany (kabotáž).

Článok 3

Určenie leteckej spoločnosti a prevádzkové povolenie

(1) Každá zmluvná strana má právo určiť jednu leteckú spoločnosť alebo niekoľko leteckých spoločností na účely vykonávania dohodnutých služieb na všetkých určených trasách, ako aj zrušiť alebo zmeniť takéto určenie. Určenie sa druhej zmluvnej strane zašle písomne a bude v ňom uvedené, či letecká spoločnosť je oprávnená poskytovať druh leteckých služieb uvedených v článku 2.

(2) Po prijatí oznámenia o určení a žiadosti určenej leteckej spoločnosti (určených leteckých spoločností) v predpísanej podobe a spôsobom stanoveným pre prevádzkové povolenia a technické povolenia druhá zmluvná strana udelí určenej leteckej spoločnosti (určeným leteckým spoločnostiam) príslušné oprávnenia a povolenia s minimálnym odkladom, pod tou podmienkou, že:

(a) v prípade leteckej spoločnosti určenej Slovenskou republikou

(i) letecká spoločnosť bola založená na území Slovenskej republiky podľa zákonov a iných právnych predpisov Slovenskej republiky a podľa Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a má platné prevádzkové povolenie od členského štátu Európskeho spoločenstva v súlade s právom Európskeho spoločenstva a

(ii) členský štát Európskeho spoločenstva zodpovedný za vydanie osvedčenia leteckého prevádzkovateľa vykonáva a zabezpečuje skutočnú regulačnú kontrolu leteckej spoločnosti a príslušné vládne orgány civilného letectva sú jednoznačne uvedené v určení a

(iii) letecká spoločnosť má svoje hlavné sídlo na území členského štátu Európskeho spoločenstva, od ktorého dostala platné prevádzkové povolenie, a

(iv) letecká spoločnosť je v priamom alebo vo väčšinovom vlastníctve členských štátov a/alebo občanov členských štátov Európskeho spoločenstva a/alebo iných štátov uvedených v prílohe a/alebo občanov takýchto iných štátov a je nimi skutočne kontrolovaná,

(b) v prípade leteckej spoločnosti určenej Singapurom

(i) letecká spoločnosť bola založená na území Singapuru,

(ii) Singapur vykonáva a zabezpečuje skutočnú regulačnú kontrolu leteckej spoločnosti a

(iii) letecká spoločnosť má hlavné sídlo v Singapure alebo

(iv) letecká spoločnosť je v priamom alebo vo väčšinovom vlastníctve Singapuru a/alebo občanov Singapuru a je nimi skutočne kontrolovaná,

(c) určená letecká spoločnosť je spôsobilá splniť podmienky stanovené zákonmi a inými právnymi predpismi, ktoré zmluvná strana hodnotiaca žiadosť bežne a primerane uplatňuje pri vykonávaní medzinárodných leteckých služieb.

(3) Po takomto určení leteckej spoločnosti a udelení prevádzkového povolenia môže letecká spoločnosť začať vykonávať dohodnuté služby, ak táto letecká spoločnosť spĺňa príslušné ustanovenia tejto dohody.

Článok 4

Zrušenie alebo pozastavenie prevádzkových povolení

(1) Každá zmluvná strana môže odmietnuť, zrušiť, pozastaviť alebo obmedziť prevádzkové povolenie alebo technické povolenie leteckej spoločnosti určenej druhou zmluvnou stranou, ak

(a) v prípade leteckej spoločnosti určenej Slovenskou republikou

(i) letecká spoločnosť nebola založená na území Slovenskej republiky podľa zákonov a iných právnych predpisov Slovenskej republiky a podľa Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva alebo nemá platné prevádzkové povolenie od členského štátu Európskeho spoločenstva v súlade s právom Európskeho spoločenstva alebo

(ii) členský štát Európskeho spoločenstva zodpovedný za vydanie osvedčenia leteckého prevádzkovateľa nevykonáva a nezabezpečuje skutočnú regulačnú kontrolu leteckej spoločnosti alebo príslušné vládne orgány civilného letectva nie sú jednoznačne uvedené v určení, alebo

(iii) letecká spoločnosť nemá svoje hlavné sídlo na území členského štátu Európskeho spoločenstva, od ktorého dostala prevádzkové povolenie, alebo

(iv) letecká spoločnosť nie je v priamom alebo vo väčšinovom vlastníctve členských štátov a/alebo občanov členských štátov Európskeho spoločenstva a/alebo iných štátov uvedených v prílohe a/alebo občanov takýchto iných štátov a nie je nimi skutočne kontrolovaná, alebo

(v) možno preukázať, že uplatňovaním dopravných práv podľa tejto dohody na trase, ktorá zahŕňa bod v inom členskom štáte Európskeho spoločenstva vrátane prevádzky služby, ktorá je označená ako priebežná služba alebo iným spôsobom predstavuje priebežnú službu, letecká spoločnosť v skutočnosti obchádza obmedzenia dopravných práv uložených dohodou medzi Singapurom a týmto iným členským štátom Európskeho spoločenstva, alebo

(vi) určená letecká spoločnosť je držiteľom osvedčenia leteckého prevádzkovateľa vydaného členským štátom Európskeho spoločenstva a neexistuje dvojstranná dohoda o leteckých službách medzi Singapurom a týmto členským štátom Európskeho spoločenstva a možno preukázať, že nevyhnutné dopravné práva na uskutočnenie navrhovanej prevádzky nie sú dostupné určenej leteckej spoločnosti (určeným leteckým spoločnostiam) Singapuru na princípe vzájomnosti,

(b) v prípade leteckej spoločnosti určenej Singapurom

(i) letecká spoločnosť nebola založená na území Singapuru,

(ii) Singapur nevykonáva skutočnú regulačnú kontrolu leteckej spoločnosti a

(iii) letecká spoločnosť nemá hlavné sídlo v Singapure alebo

(iv) letecká spoločnosť nie je v priamom alebo vo väčšinovom vlastníctve Singapuru a/alebo občanov Singapuru a nie je nimi skutočne kontrolovaná,

(c) letecká spoločnosť nedodržiava zákony a iné právne predpisy, ktoré bežne a primerane uplatňuje zmluvná strana udeľujúca tieto práva, alebo

(d) letecká spoločnosť inak nezabezpečí prevádzku v súlade s podmienkami uvedenými v tejto dohode, alebo

(e) druhá zmluvná strana neprijme vhodné opatrenia na zvýšenie bezpečnosti v súlade s odsekom (2) článku 11 tejto dohody, alebo

(f) v súlade s odsekom (6) článku 11 tejto dohody.

(2) Uvedené právo sa uplatní len po konzultáciách s druhou zmluvnou stranou, ak bezodkladné odobratie, pozastavenie prevádzkového povolenia alebo uloženie podmienok uvedených v odseku (1) tohto článku nie je nevyhnutné na zabránenie ďalšiemu porušovaniu zákonov a iných právnych predpisov.

(3) Tento článok neobmedzuje práva žiadnej zo zmluvných strán zadržať, odobrať, obmedziť alebo uložiť podmienky pre prevádzkové povolenie alebo technické povolenie určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany v súlade s ustanoveniami článku 10 tejto dohody.

Článok 5

Kapacita

(1) Určené letecké spoločnosti štátov oboch zmluvných strán majú spravodlivú a rovnakú príležitosť na súťaž v poskytovaní dohodnutých služieb na určených trasách.

(2) Každá zmluvná strana umožní každej určenej leteckej spoločnosti stanoviť frekvenciu a kapacitu ponúkanej medzinárodnej leteckej prepravy. V zmysle tohto práva ani jedna zmluvná strana jednostranne neobmedzí objem prepravy, frekvenciu alebo pravidelnosť služieb alebo typ alebo typy lietadiel prevádzkovaných určenými leteckými spoločnosťami štátu druhej zmluvnej strany s výnimkou prípadov, keď sa to vyžaduje z colných, technických, prevádzkových alebo environmentálnych dôvodov podľa jednotných predpisov v súlade s článkom 15 Chicagského dohovoru.

(3) Ani jedna zmluvná strana nebude požadovať od určených leteckých spoločností štátu druhej zmluvnej strany právo prvého odmietnutia, stanovenia pomeru objemu služieb, poplatky za umožnenie prevádzky alebo akékoľvek ďalšie požiadavky týkajúce sa kapacity, frekvencie alebo prevádzky, ktoré by boli v rozpore s cieľmi tejto dohody.

(4) Zmluvná strana môže požadovať predloženie letových poriadkov, programov pre nepravidelné lety alebo prevádzkové plány určených leteckých spoločností štátu druhej zmluvnej strany na nediskriminačnom základe na informačné účely. Ak zmluvná strana požaduje predloženie takýchto informácií, bude sa usilovať minimalizovať administratívnu záťaž takýchto požiadaviek a postupov vo vzťahu k leteckým sprostredkovateľom a určeným leteckým spoločnostiam štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 6

Tarify

(1) Každá zmluvná strana umožní všetkým určeným leteckým spoločnostiam voľné stanovenie taríf za letecké dopravné služby.

(2) Tarify sa stanovia na primeranej úrovni s riadnym zohľadnením všetkých relevantných faktorov vrátane záujmov užívateľov, nákladov na prevádzku, charakteristiky služieb, primeraného zisku a ďalších obchodných faktorov pôsobiacich na trhu. Tarify nesmú byť neprimerane diskriminačné, zbytočne vysoké, umelo nízke alebo reštriktívne.

(3) Každá zmluvná strana môže požadovať na informačné účely oznámenie akejkoľvek tarify účtovanej leteckými spoločnosťami určenými podľa tejto dohody.

(4) Tarify účtované leteckými spoločnosťami určenými Singapurom za prepravu výhradne v rámci Európskeho spoločenstva podliehajú právu Európskeho spoločenstva, ktoré sa uplatňuje na nediskriminačnom základe.

Článok 7

Clo, dane a poplatky

(1) Každá zmluvná strana oslobodí určené letecké spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany na princípe vzájomnosti a v čo najväčšom možnom rozsahu podľa právnych predpisov platných na jeho území od dovozových obmedzení, cla, spotrebných daní a dane z pridanej hodnoty, inšpekčných poplatkov a iných vnútroštátnych povinných platieb a poplatkov za palivá, mazivá, spotrebné technické pomôcky, náhradné dielce (vrátane motorov), obvyklé vybavenie, pozemné zariadenia, zásoby a ďalšie položky určené na použitie výlučne v súvislosti s prevádzkou alebo obsluhou lietadla používaného určenými leteckými spoločnosťami štátu druhej zmluvnej strany. Oslobodenie podľa tohto odseku sa vzťahuje na položky

(a) privezené na územie štátu jednej zmluvnej strany určenými leteckými spoločnosťami štátu druhej zmluvnej strany alebo v ich mene, pričom na takéto položky sa môže vzťahovať povinnosť vykonávať nad nimi colný dohľad alebo kontrolu,

(b) ponechané v lietadle používanom určenými leteckými spoločnosťami štátu jednej zmluvnej strany pri prílete alebo odlete z územia štátu druhej zmluvnej strany,

(c) vzaté na palubu lietadla používaného určenými leteckými spoločnosťami štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany, ktoré sú určené na používanie pri poskytovaní leteckých služieb,

bez ohľadu na to, či sa tieto položky použijú alebo spotrebujú výhradne na území štátu zmluvnej strany povoľujúcej oslobodenie.

(2) Oslobodenie podľa tohto článku sa vzťahuje aj na prípady, keď určená letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany uzavrela dohodu s inou leteckou spoločnosťou o pôžičke alebo presune položiek uvedených v odseku (1) na územie štátu druhej zmluvnej strany, pod tou podmienkou, že aj táto druhá letecká spoločnosť je podobne oslobodená od uvedených poplatkov.

(3) Od cla a iných platieb a/alebo daní na princípe vzájomnosti sú oslobodené aj oficiálne dokumenty s logom leteckej spoločnosti (leteckých spoločností), napríklad batožinové prívesné štítky, letenky, letecké nákladné listy, palubné lístky a letové poriadky dovezené na územie štátu zmluvnej strany na výlučné využitie určenými leteckými spoločnosťami štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 8

Uplatňovanie zákonov a iných právnych predpisov

(1) Zákony a iné právne predpisy platné na území štátu jednej zmluvnej strany týkajúce sa príletu alebo odletu lietadiel používaných v medzinárodných leteckých dopravných službách, alebo ktoré sa týkajú prevádzky a navigácie týchto lietadiel počas ich pobytu na tomto území budú platiť pre lietadlá určených leteckých spoločností štátu druhej zmluvnej strany.

(2) Zákony a iné právne predpisy štátu jednej zmluvnej strany týkajúce sa príletu, pobytu a odletu z územia jej štátu cestujúcich, posádky a nákladu vrátane pošty, ako aj imigrácie, cla, meny, hygienických a karanténnych opatrení sa vzťahujú na cestujúcich, posádku, náklad a poštu, prevážané lietadlom určených leteckých spoločností štátu druhej zmluvnej strany počas ich pobytu na tomto území.

(3) Žiadna zo zmluvných strán nebude pri uplatňovaní zákonov a iných právnych predpisov uvedených v tomto článku uprednostňovať leteckú spoločnosť svojej vlastnej krajiny ani žiadnu inú leteckú spoločnosť, ktorá sa zaoberá podobnými medzinárodnými leteckými dopravnými službami, pred určenou leteckou spoločnosťou štátu druhej zmluvnej strany .

Článok 9

Priamy tranzit

Cestujúci, batožina a náklad v priamom tranzite cez územie štátu ktorejkoľvek zmluvnej strany, ktorí neopustia priestory letiska vyhradené na tento účel, budú podrobení zjednodušenej kontrole. Cestujúci, batožina a náklad v priamom tranzite cez územie štátu ktorejkoľvek zmluvnej strany, ktorí neopustia priestory letiska vyhradené na tento účel, budú podrobení hlbšej kontrole z dôvodu bezpečnostnej ochrany, na kontrolu omamných látok, z dôvodu predchádzania protiprávnemu vstupu alebo mimoriadnych okolností. Takáto batožina a náklad v priamom tranzite budú oslobodené od ciel a iných platieb.

Článok 10

Ochrana civilného letectva

(1) Zmluvné strany v súlade s právami a povinnosťami svojich krajín podľa medzinárodného práva opätovne potvrdzujú, že ich vzájomný záväzok chrániť bezpečnosť civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody. Bez obmedzenia všeobecnej platnosti práv a povinností svojich krajín v zmysle medzinárodného práva sa zmluvné strany zaväzujú, že budú konať najmä v súlade s ustanoveniami Dohovoru o trestných a niektorých iných činoch spáchaných na palube lietadla podpísaného v Tokiu 14. septembra 1963, Dohovoru o potlačení protiprávneho zmocnenia sa lietadiel podpísaného v Haagu 16. decembra 1970, Dohovoru o potláčaní protiprávnych činov ohrozujúcich bezpečnosť civilného letectva podpísaného v Montreale 23. septembra 1971, jeho dodatkového Protokolu o boji s protiprávnymi činmi násilia na letiskách slúžiacich medzinárodnému civilnému letectvu podpísaného v Montreale 24. februára 1988, Dohovoru o značkovaní plastických trhavín pre účely detekcie podpísaného v Montreale 1. marca 1991 a každej dohody o ochrane letectva pred protiprávnymi činmi, ktorá sa stane záväznou pre obe zmluvné strany.

(2) Zmluvné strany si na základe žiadosti navzájom poskytnú všetku potrebnú pomoc, aby zabránili činom neoprávneného zmocnenia sa civilných lietadiel a iným protiprávnym činom namiereným proti bezpečnosti týchto lietadiel, ich cestujúcich a posádky, letísk a leteckých navigačných zariadení a každému inému ohrozeniu bezpečnosti civilného letectva.

(3) Zmluvné strany budú vo vzájomných vzťahoch konať v súlade s ustanoveniami o ochrane letectva pred protiprávnymi činmi, stanovenými Medzinárodnou organizáciou civilného letectva a označenými ako prílohy Chicagského dohovoru v rozsahu, v ktorom tieto bezpečnostné ustanovenia platia pre zmluvné strany. Každá zmluvná strana bude vyžadovať, aby letecké spoločnosti, ktoré určila na poskytovanie dohodnutých služieb na určených trasách, a prevádzkovatelia letísk na území ich štátov konali v súlade s týmito ustanoveniami o ochrane letectva.

(4) Každá zmluvná strana súhlasí, že jej určené letecké spoločnosti môžu byť požiadané, aby dodržiavali ustanovenia o ochrane letectva, uvedené v odseku (3) tohto článku, uplatňované druhou zmluvnou stranou pri vstupe na územie štátu tejto druhej zmluvnej strany. Pri odchode z územia alebo počas pobytu na území Slovenskej republiky sú určené letecké spoločnosti povinné dodržiavať ustanovenia o ochrane letectva v súlade s právom Európskeho spoločenstva. Pri odchode z územia alebo počas pobytu na území Singapuru sú určené letecké spoločnosti povinné dodržiavať ustanovenia o ochrane letectva v súlade s právnymi predpismi platnými v Singapure. Každá zmluvná strana zabezpečí účinné uplatňovanie primeraných opatrení na území svojho štátu s cieľom ochrániť lietadlá a skontrolovať cestujúcich, posádku, príručnú batožinu, batožinu, náklad a palubné zásoby pred nastupovaním a nakladaním do lietadla a počas nich. Každá zmluvná strana súčasne vyhovie každej žiadosti druhej zmluvnej strany o prijatie dostatočných osobitných bezpečnostných opatrení s cieľom čeliť konkrétnej hrozbe.

(5) Ak vznikne alebo hrozí incident neoprávneného zmocnenia sa civilného lietadla alebo iných protiprávnych činov namierených proti bezpečnosti tohto lietadla, jeho cestujúcich a posádky, letísk alebo leteckých navigačných zariadení, zmluvné strany si budú navzájom pomáhať tým, že uľahčia komunikáciu a ďalšie potrebné opatrenia s cieľom bezpečne a rýchlo ukončiť tento skutočný alebo hroziaci incident v rozsahu primeranom daným okolnostiam.

(6) Ak zmluvná strana má oprávnený dôvod domnievať sa, že druhá zmluvná strana sa odklonila od ustanovení tohto článku, vládne orgány civilného letectva prvej zmluvnej strany môžu požiadať o bezodkladné konzultácie vládne orgány civilného letectva druhej zmluvnej strany. Nedosiahnutie uspokojivej dohody do pätnástich (15) dní odo dňa predloženia takejto žiadosti bude predstavovať dôvod na uplatnenie odseku (1) článku 4 tejto dohody. Ak to vyžaduje výnimočná situácia, ktorákoľvek zmluvná strana môže prijať predbežné opatrenia podľa odseku (1) článku 4 tejto dohody pred uplynutím pätnástich (15) dní. Každé opatrenie prijaté podľa tohto odseku sa ukončí splnením ustanovení ochrany civilného letectva tohto článku druhou zmluvnou stranou.

(7) Každá zmluvná strana môže kedykoľvek požiadať o konzultácie o normách ochrany civilného letectva v akejkoľvek oblasti týkajúcej sa posádky, lietadla alebo jeho prevádzky schválenej druhou zmluvnou stranou. Konzultácie sa uskutočnia do tridsiatich dní (30) dní od predloženia takejto žiadosti.

Článok 11

Bezpečnosť a inšpekcia na ploche

(1) Každá zmluvná strana môže kedykoľvek požiadať o konzultácie týkajúce sa bezpečnostných noriem v akejkoľvek oblasti súvisiacej s posádkou lietadiel, lietadlami alebo ich prevádzkou, schválených druhou zmluvnou stranou. Tieto konzultácie sa uskutočnia do tridsiatich (30) dní od predloženia žiadosti.

(2) Ak po týchto konzultáciách jedna zmluvná strana zistí, že druhá zmluvná strana v skutočnosti neudržiava a nespravuje v akejkoľvek takejto oblasti bezpečnostné normy, ktoré sú aspoň rovnocenné s minimálnymi normami stanovenými v tom čase podľa Chicagského dohovoru, prvá zmluvná strana oznámi druhej zmluvnej strane tieto zistenia a kroky, ktoré považuje za potrebné na splnenie týchto minimálnych noriem, a táto druhá zmluvná strana prijme potrebné nápravné opatrenia. Neprijatie potrebných opatrení druhou zmluvnou stranou v lehote pätnástich (15) dní alebo dlhšej lehote, ktorá môže byť dohodnutá, bude dôvodom na uplatnenie odseku (1) článku 4 tejto dohody.

(3) Napriek povinnostiam uvedeným v článku 33 Chicagského dohovoru sa zmluvné strany dohodli, že akékoľvek lietadlo používané leteckou spoločnosťou alebo leteckými spoločnosťami štátu jednej zmluvnej strany alebo v prípade dohody o prenájme v mene leteckej spoločnosti alebo leteckých spoločností štátu jednej zmluvnej strany pri letoch na územie alebo z územia štátu druhej zmluvnej strany môže byť počas jeho pobytu na území štátu druhej zmluvnej strany podrobené kontrole oprávnenými zástupcami štátu druhej zmluvnej strany, vykonanej na palube a okolo lietadla, s cieľom skontrolovať platnosť dokladov lietadla a jeho posádky, ako aj viditeľný stav lietadla a jeho vybavenia (v tomto článku nazývaná ako „inšpekcia na ploche“), ak to nespôsobí neprimerané zdržanie.

(4) Ak akákoľvek takáto inšpekcia na ploche alebo séria inšpekcií na ploche povedie k

(a) vážnym obavám, že lietadlo alebo prevádzka lietadla nespĺňa minimálne normy stanovené v tom čase podľa Chicagského dohovoru, alebo

(b) vážnym obavám, že bezpečnostné normy stanovené v tom čase podľa Chicagského dohovoru nie sú účinne dodržiavané,

zmluvná strana vykonávajúca inšpekciu na ploche bude môcť na účely článku 33 Chicagského dohovoru dospieť k záveru, že požiadavky, za ktorých osvedčenie alebo licencie pre toto lietadlo alebo pre posádku tohto lietadla boli vydané alebo uznané za platné, alebo že požiadavky, za ktorých toto lietadlo je prevádzkované, nie sú aspoň rovnocenné s minimálnymi normami stanovenými podľa Chicagského dohovoru.

(5) V prípade, že prístup na účely vykonania inšpekcie na ploche lietadla prevádzkovaného leteckou spoločnosťou alebo leteckými spoločnosťami štátu jednej zmluvnej strany podľa odseku (3) tohto článku bude odopretý zástupcom tejto leteckej spoločnosti alebo týchto leteckých spoločností, druhá zmluvná strana bude môcť dospieť k vážnym obavám, ktoré sú uvedené v odseku (4) tohto článku, a vyvodiť závery podľa tohto odseku.

(6) Každá zmluvná strana si vyhradzuje právo bezodkladne pozastaviť platnosť alebo pozmeniť podmienky prevádzkového povolenia leteckej spoločnosti alebo leteckým spoločnostiam štátu druhej zmluvnej strany v prípade, že prvá zmluvná strana na základe jednej inšpekcie na ploche, niekoľkých inšpekcií na ploche, odopretia prístupu s cieľom vykonania inšpekcie na ploche, na základe konzultácií alebo inak rozhodne, že pre bezpečnosť prevádzkovania leteckej spoločnosti je nevyhnutné prijatie okamžitých opatrení.

(7) Každé opatrenie prijaté ktoroukoľvek zmluvnou stranou v súlade s odsekom (2) alebo (6) tohto článku bude ukončené bezodkladne po tom, ako zanikne dôvod na prijatie tohto opatrenia.

Článok 12

Regulačná kontrola

Ak Slovenská republika určí leteckú spoločnosť, regulačnú kontrolu ktorej vykonáva a zabezpečuje iný členský štát Európskeho spoločenstva, práva Singapuru podľa článku 11 tejto dohody sa budú rovnako vzťahovať aj na prevzatie, výkon alebo udržiavanie bezpečnostných štandardov príslušným iným členským štátom Európskeho spoločenstva a na prevádzkové povolenie danej leteckej spoločnosti.

Článok 13

Uznávanie osvedčení a licencií

Osvedčenie o letovej spôsobilosti, osvedčenia o odbornej spôsobilosti a licencie, ktoré boli vydané alebo potvrdené v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi štátu jednej zmluvnej strany vrátane právnych predpisov Európskeho spoločenstva v prípade Slovenskej republiky, platnosť ktorých sa ešte neskončila, budú uznané za platné druhou zmluvnou stranou na účely prevádzkovania dohodnutých služieb, len ak podmienky, za ktorých boli tieto osvedčenia alebo licencie vydané alebo potvrdené, zodpovedajú aspoň minimálnym štandardom uplatňovaným podľa Chicagského dohovoru. Každá zmluvná strana si však vyhradzuje právo odmietnuť uznať platnosť osvedčení o odbornej spôsobilosti a licencií, ktoré boli udelené jej vlastným občanom druhou zmluvnou stranou, na účely letov nad územím jej štátu.

Článok 14

Spoločné označovanie liniek

Pri prevádzkovaní alebo ponúkaní dohodnutých služieb na určených trasách každá určená letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany môže uzatvoriť marketingové dohody založené na spolupráci, napríklad dohody o blokovaní časti kapacity, o spoločnom označovaní liniek alebo dohody o prenájme s

(a) leteckou spoločnosťou alebo leteckými spoločnosťami štátu tej istej zmluvnej strany,

(b) leteckou spoločnosťou alebo leteckými spoločnosťami štátu druhej zmluvnej strany a

(c) leteckou spoločnosťou alebo leteckými spoločnosťami tretej krajiny

a pod podmienkou, že

(i) všetky letecké spoločnosti zúčastnené na týchto dohodách majú potrebné oprávnenie na prevádzkovanie letov na príslušných trasách a úsekoch a

(ii) každá letecká spoločnosť musí pre každú predanú letenku vysvetliť kupujúcemu na mieste predaja, ktorá letecká spoločnosť bude skutočne prevádzkovať jednotlivé časti služby a s ktorou leteckou spoločnosťou alebo s ktorými leteckými spoločnosťami kupujúci uzatvára zmluvný vzťah.

Článok 15

Prenájom

(1) Každá zo zmluvných strán môže zabrániť používaniu prenajatých lietadiel na poskytovanie služby podľa tejto dohody, ktoré nie je v súlade s článkami 10 a 11 tejto dohody.

(2) Podľa vyššie uvedeného odseku (1) určené letecké spoločnosti štátu každej zmluvnej strany môžu využívať lietadlo (alebo lietadlo a posádku) prenajaté od akejkoľvek spoločnosti vrátane iných leteckých spoločnosti, ak to nebude mať za následok uplatňovanie takých dopravných práv prenajímateľom, ktorými prenajímateľ nedisponuje.

Článok 16

Prevod príjmov

Každá určená letecká spoločnosť môže na požiadanie vymeniť a previesť miestne výnosy z predaja leteckých dopravných služieb a súvisiacich činností priamo spojených s leteckou prepravou, ktoré prevyšujú čiastky vydané na mieste, do krajiny podľa svojej voľby. Bezodkladná výmena a prevod budú umožnené bez obmedzení pri výmennom kurze pre dané transakcie, platnom v čase predloženia týchto výnosov na výmenu a prevod, a nebudú zaťažené žiadnymi poplatkami okrem poplatkov, ktoré si banky bežne účtujú za vykonanie takejto výmeny alebo prevodu.

Článok 17

Obchodné činnosti

(1) Určené letecké spoločnosti štátu každej zmluvnej strany majú právo priviezť na územie a ponechať na území štátu druhej zmluvnej strany svojich vlastných riadiacich, technických, prevádzkových a iných špecializovaných zamestnancov, ktorí sú potrební v súvislosti s poskytovaním leteckej dopravy, a to v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi štátu druhej zmluvnej strany vzťahujúcich sa na vstup, pobyt a zamestnanie.

(2) Každá zmluvná strana udelí leteckým spoločnostiam štátu druhej zmluvnej strany právo na predaj a propagáciu medzinárodných leteckých dopravných služieb a súvisiacich produktov na území svojho štátu priamo alebo prostredníctvom obchodných zástupcov alebo iných sprostredkovateľov podľa voľby leteckej spoločnosti vrátane práva na zriadenie on-line aj off-line kancelárií.

(3) Každá letecká spoločnosť má právo predávať a akákoľvek osoba má právo nakupovať túto dopravu v miestnej mene alebo v inej voľne zameniteľnej mene.

Článok 18

Užívateľské poplatky

(1) Ani jedna zmluvná strana neuloží a nedovolí uložiť určenej leteckej spoločnosti alebo leteckým spoločnostiam štátu druhej zmluvnej strany vyššie užívateľské poplatky, ako sú užívateľské poplatky uložené jej vlastným leteckým spoločnostiam poskytujúcim podobné medzinárodné letecké dopravné služby.

(2) Každá zmluvná strana bude podporovať konzultácie medzi svojimi príslušnými fakturačnými orgánmi a leteckými spoločnosťami využívajúcimi príslušné služby a zariadenia a v prípade potreby prostredníctvom organizácií zastupujúcich uvedené letecké spoločnosti. Títo užívatelia by mali byť vždy primerane informovaní o každom návrhu na zmeny užívateľských poplatkov, aby sa k nim mohli vyjadriť pred zmenou príslušných poplatkov. Každá zmluvná strana bude ďalej podporovať svoje príslušné fakturačné orgány a príslušných užívateľov, aby si medzi sebou vymieňali relevantné informácie ohľadom užívateľských poplatkov.

Článok 19

Konzultácie

Každá zmluvná strana môže kedykoľvek požiadať o konzultácie o plnení, výklade, vykonávaní alebo zmene a dodržiavaní tejto dohody. Tieto konzultácie, ktoré sa môžu uskutočniť medzi vládnymi orgánmi civilného letectva, sa začnú v lehote šesťdesiatich (60) dní odo dňa prijatia písomnej žiadosti druhej zmluvnej strany, ak sa obe zmluvné strany nedohodnú inak.

Článok 20

Riešenie sporov

(1) V prípade sporu medzi zmluvnými stranami ohľadom výkladu alebo vykonávania tejto dohody sa zmluvné strany budú usilovať tento spor vyriešiť v prvom rade rokovaniami alebo diplomatickou cestou.

(2) Ak zmluvné strany nedosiahnu vyriešenie sporu rokovaniami, môžu postúpiť spor niektorej osobe alebo orgánu na základe vzájomnej dohody, alebo spor bude na žiadosť ktorejkoľvek zo zmluvných strán predložený na rozhodnutie arbitráži zloženej z troch rozhodcov, ktorá bude zostavená takto:

(a) do tridsiatich (30) dní od prijatia žiadosti o arbitráž každá zmluvná strana vymenuje jedného rozhodcu. Občan tretieho štátu, ktorý bude vystupovať ako predseda arbitráže, bude nominovaný ako tretí rozhodca dvoma vymenovanými rozhodcami na základe dohody medzi týmito dvoma rozhodcami do šesťdesiatich (60) dní od vymenovania druhého z nich,

(b) ak k vymenovaniu nedôjde v lehotách určených vyššie, ktorákoľvek zo zmluvných strán môže požiadať predsedu rady Medzinárodnej organizácie civilného letectva, aby vykonal potrebné vymenovanie do tridsiatich (30) dní. Ak je predseda občanom štátu jednej zo zmluvných strán, vymenovanie vykoná podpredseda. Ak je podpredseda rovnakej národnosti ako jedna zo zmluvných strán, vymenovanie vykoná ďalší služobne najvyšší člen Medzinárodnej organizácie civilného letectva, ktorý nie je občanom štátu ani jednej zo zmluvných strán.

(3) Ak v tomto článku nie je ustanovené inak alebo ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, arbitráž vymedzí svoju právomoc a stanoví svoj vlastný postup. Na príkaz arbitráže alebo na požiadanie niektorej zo zmluvných strán sa uskutoční najneskôr tridsať (30) dní po úplnom zostavení arbitráže zasadnutie, ktoré určí presné otázky, o ktorých má byť rozhodnuté, a konkrétne postupy, ktorých sa bude pridržiavať.

(4) Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak alebo ak arbitráž nenariadi inak, každá zmluvná strana predloží podanie do štyridsiatich piatich (45) dní po úplnom vytvorení arbitráže. Každá zmluvná strana môže predložiť odpoveď do šesťdesiatich (60) dní od predloženia podania druhej zmluvnej strany. Arbitráž uskutoční pojednávanie na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany alebo podľa svojho voľného uváženia do tridsiatich (30) dní od termínu na predloženie odpovedí.

(5) Arbitráž vydá písomné rozhodnutie do tridsiatich (30) dní od skončenia pojednávania alebo, ak sa pojednávanie neuskutoční, do tridsiatich (30) dní od predloženia oboch odpovedí. Rozhodnutie bude prijaté väčšinou hlasov.

(6) Zmluvné strany môžu požiadať o vysvetlenie rozhodnutia do pätnástich (15) dní od prijatia rozhodnutia arbitráže a toto vysvetlenie bude vydané do pätnástich (15) dní od takejto žiadosti.

(7) Rozhodnutie arbitráže je pre zmluvné strany záväzné.

(8) Zmluvné strany hradia náklady na svojho rozhodcu. Ostatné výdavky arbitráže znášajú zmluvné strany rovnakým dielom vrátane všetkých výdavkov, ktoré vznikli predsedovi, podpredsedovi alebo členovi Medzinárodnej organizácie civilného letectva pri vykonávaní postupov podľa odseku (2) (b) tohto článku.

Článok 21

Zmena dohody

(1) Ak ktorákoľvek zmluvná strana považuje za potrebné zmeniť akékoľvek ustanovenie tejto dohody, táto zmena nadobudne platnosť na základe dohody medzi zmluvnými stranami prostredníctvom výmeny diplomatických nót.

(2) Všetky zmeny prílohy tejto dohody môžu byť dohodnuté priamo medzi vládnymi orgánmi civilného letectva zmluvných strán v písomnej podobe.

(3) Ak vo vzťahu k obom zmluvným stranám nadobudne platnosť mnohostranný rámcový dohovor o leteckej doprave, táto dohoda sa zmení tak, aby bola v súlade s ustanoveniami takéhoto mnohostranného dohovoru.

Článok 22

Ukončenie

(1) Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas.

(2) Každá zmluvná strana však môže kedykoľvek písomne oznámiť druhej zmluvnej strane svoje rozhodnutie ukončiť túto dohodu. Toto oznámenie sa zároveň zašle Medzinárodnej organizácii civilného letectva. Platnosť dohody sa skončí šesťdesiat (60) dní odo dňa prijatia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane, ak po dohode medzi zmluvnými stranami toto oznámenie nebude odvolané diplomatickou cestou pred uplynutím tejto lehoty. Ak druhá zmluvná strana nepotvrdí prijatie oznámenia o výpovedi, oznámenie sa považuje za prijaté touto zmluvnou stranou štrnásť (14) dní po prijatí oznámenia Medzinárodnou organizáciou civilného letectva.

Článok 23

Platnosť

(1) Táto dohoda nadobudne platnosť tridsiaty (30) deň odo dňa doručenia neskoršieho písomného oznámenia diplomatickou cestou, potvrdzujúceho splnenie vnútroštátnych právnych predpisov potrebných pre nadobudnutie platnosti tejto dohody.

(2) Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončí vo vzájomných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Singapurskou republikou platnosť Dohody medzi Československou socialistickou republikou a Singapurskou republikou o leteckých službách medzi a za ich územím podpísanej 7. septembra 1971 v Singapure.

Na dôkaz toho podpísaní, náležite na to splnomocnení svojimi vládami, podpísali túto dohodu.

Dané v Bratislave 7. októbra 2010 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a anglickom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za vládu
Slovenskej republiky:

Ján Figeľ v. r.

Za vládu
Singapurskej republiky:

Jennie Chua v. r.

PRÍLOHA

k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Singapurskej republiky o leteckých dopravných službách

Zoznam ďalších štátov uvedených v článkoch 3 (2) (a) (iv) a 4 (1) (a) (iv) tejto dohody:

(a) Islandská republika (podľa Dohody o Európskom hospodárskom priestore);

(b) Lichtenštajnské kniežatstvo (podľa Dohody o Európskom hospodárskom priestore);

(c) Nórske kráľovstvo (podľa Dohody o Európskom hospodárskom priestore);

(d) Švajčiarska konfederácia (podľa Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o leteckej doprave).


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.