Zákon č. 230/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 58/2012
Platnosť od 09.08.2012
Účinnosť od 09.08.2012

230

ZÁKON

z 8. augusta 2012,

ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., zákona č. 240/1998 Z. z., zákona č. 280/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 415/2000 Z. z., zákona č. 291/2001 Z. z., zákona č. 32/2002 Z. z., zákona č. 356/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 125/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 585/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 466/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 102/2011 Z. z. a zákona č. 348/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. § 47 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

(4) Ak exekúcia postihuje majetok alebo práva štátu, doručí exekútor povinnému spolu s upovedomením o začatí exekúcie aj oznámenie, v ktorom označí majetok podľa § 61c ods. 2.

(5) Účinky upovedomenia o začatí exekúcie podľa odseku 1 nastávajú márnym uplynutím lehoty podľa § 61c ods. 2, uzavretím dohody podľa § 56 ods. 10 v rozsahu uzavretej dohody alebo právoplatnosťou uznesenia o zamietnutí návrhu podľa § 57 ods. 1 písm. k).“.

2. § 56 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

(10) Ak exekúcia postihuje majetok alebo práva štátu, exekútor môže s povinným v lehote 60 dní odo dňa doručenia upovedomenia o začatí exekúcie uzavrieť písomnú dohodu o majetku podliehajúcom exekúcii podľa § 61c ods. 2. Počas plnenia písomnej dohody o majetku podliehajúcom exekúcii podľa § 61c ods. 2 exekútor v exekúcii iným spôsobom nepokračuje.“.

3. V § 57 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

k) rozhodol, že majetok štátu podľa § 61c ods. 2 je nevyhnutne potrebný na plnenie úloh štátu alebo na plnenie verejnoprospešného účelu.“.

4. § 57 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Ak súd rozhoduje podľa odseku 1 písm. g) a k), nariadi pojednávanie. Po právoplatnosti uznesenia o vyhlásení exekúcie za neprípustnú súd exekúciu zastaví.“.

5. V § 58 ods. 4 sa za slová „f) až h)“ vkladajú slová „a k)“.

6. Za § 61b sa vkladá § 61c, ktorý znie:

㤠61c

(1) Exekúcii nepodlieha

a) nehnuteľný majetok štátu v správe správcu podľa osobitného predpisu7a) okrem nehnuteľností v dočasnej správe podľa osobitného predpisu,7a)

b) príjmy štátneho rozpočtu, prostriedky na bežnom účte štátnej rozpočtovej organizácie a pohľadávky z právnych vzťahov zakladajúcich tieto príjmy,

c) cenné papiere vo vlastníctve štátu a majetkové účasti štátu v právnických osobách,

d) prostriedky určené na krytie schodku štátneho rozpočtu a krytie štátneho dlhu,

e) iný majetok štátu, o ktorom tak ustanoví osobitný zákon.

(2) Majetok štátu, ktorý nie je uvedený v odseku 1, je vylúčený z exekúcie, ak súd rozhodol o zastavení exekúcie podľa § 57 ods. 1 písm. k). Návrh na zastavenie exekúcie podľa § 57 ods. 1 písm. k) môže povinný podať do 60 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie.

(3) Exekúciu podľa odseku 2 možno vykonať len na majetok štátu v správe správcu majetku štátu,7a) z ktorého činnosti pohľadávka oprávneného vznikla.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

7a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

7. Za § 242 sa vkladá § 243, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠243

Prechodné ustanovenia

(1) Tento zákon sa vzťahuje aj na konania začaté predo dňom účinnosti tohto zákona.

(2) V konaniach začatých predo dňom účinnosti tohto zákona lehota podľa § 61c ods. 2 začína plynúť dňom účinnosti tohto zákona.

(3) V konaniach začatých predo dňom účinnosti tohto zákona, v ktorých sa postihuje majetok alebo práva štátu podľa § 61c ods. 2, účinky upovedomenia o začatí exekúcie spočívajú do uplynutia lehoty podľa odseku 2.

(4) Konania začaté predo dňom účinnosti tohto zákona, ktoré postihujú majetok podľa § 61c ods. 1, súd zastaví.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.