Oznámenie č. 167/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci

Čiastka 40/2012
Platnosť od 14.06.2012
Záväznosť od 01.07.2012
Uzavretie zmluvy 05.10.2011
Redakčná poznámka

Zmeny nadobudnú platnosť 1. júla 2012. Týmto dňom nadobudnú platnosť aj pre Slovenskú republiku.

167

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. októbra 2011 boli na zasadnutí Medzinárodnej únie pre patentovú spoluprácu prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci (oznámenie č. 296/1991 Zb.) v znení neskorších zmien (oznámenie č. 529/1992 Zb., oznámenie č. 291/1995 Z. z., oznámenie č. 292/1995 Z. z., oznámenie č. 346/1998 Z. z., oznámenie č. 47/2001 Z. z., oznámenie č. 288/2001 Z. z., oznámenie č. 257/2002 Z. z., oznámenie č. 29/2003 Z. z., oznámenie č. 30/2003 Z. z., oznámenie č. 574/2003 Z. z., oznámenie č. 83/2004 Z. z., oznámenie č. 97/2005 Z. z., oznámenie č. 123/2006 Z. z., oznámenie č. 156/2007 Z. z., oznámenie č. 157/2007 Z. z., oznámenie č. 244/2008 Z. z., oznámenie č. 248/2008 Z. z., oznámenie č. 628/2008 Z. z., oznámenie č. 629/2008 Z. z., oznámenie č. 127/2009 Z. z., oznámenie č. 265/2010 Z. z. a oznámenie č. 157/2011 Z. z.).

Zmeny nadobudnú platnosť 1. júla 2012. Týmto dňom nadobudnú platnosť aj pre Slovenskú republiku.

K oznámeniu č. 167/2012 Z. z.

Zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci

Pravidlo 17

Prioritný doklad

17.1 Povinnosť predložiť kópiu skoršej národnej alebo medzinárodnej prihlášky

(a) a (b) (bez zmeny)

(b-bis)
Ak je prioritný doklad, v súlade s Administratívnymi smernicami, dostupný Medzinárodnému úradu z digitálnej knižnice predo dňom medzinárodného zverejnenia medzinárodnej prihlášky, prihlasovateľ môže namiesto predloženia prioritného dokladu požiadať Medzinárodný úrad predo dňom zverejnenia medzinárodnej prihlášky, aby si zadovážil prioritný doklad z tejto digitálnej knižnice.

(c) a (d) (bez zmeny)

17.2 (bez zmeny)

Pravidlo 20

Dátum medzinárodného podania

20.120.6 (bez zmeny)

20.7 Lehota

(a) (bez zmeny)

(b) Ak prijímací úrad pred uplynutím príslušnej lehoty podľa odseku (a) neprijal opravu podľa článku 11(2) ani oznámenie podľa pravidla 20.6(a) potvrdzujúce včlenenie odkazom na prvok uvedený v článku 11(1)(iii)(d) alebo (e), bude sa každá takáto oprava alebo oznámenie prijaté úradom po uplynutí tejto lehoty, ale pred zaslaním oznámenia prihlasovateľovi podľa pravidla 20.4(i) považovať za prijaté v tejto lehote.

20.8 (bez zmeny)

Pravidlo 34

Minimálna dokumentácia

34.1 Vymedzenie

(a) a (b) (bez zmeny)

(c) S výhradou odsekov (d) a (e) sa za „národné patentové doklady“ považujú:

(i) (bez zmeny)

(ii) patenty vydané Nemeckou spolkovou republikou, Čínskou ľudovou republikou, Kórejskou republikou a Ruskou federáciou

(iii)(iv) (bez zmeny)

(d) (bez zmeny)

(e) Orgán pre medzinárodnú rešerš, ktorého úradným jazykom alebo jedným z jeho úradných jazykov nie je čínština, japončina, kórejčina, ruština alebo španielčina, má právo nezahrnúť do svojej dokumentácie tie patentové doklady Čínskej ľudovej republiky, Japonska, Kórejskej republiky, Ruskej federácie a bývalého Sovietskeho zväzu, ako aj tie patentové doklady v španielčine, pre ktoré nie sú všeobecne dostupné anotácie v angličtine. Ak budú anglické anotácie všeobecne dostupné po nadobudnutí tohto Vykonávacieho predpisu, budú tie patentové dokumenty, ktorých sa anotácie týkajú, zahrnuté do dokumentácie najneskôr do šiestich mesiacov potom, čo anotácie nadobudnú všeobecnú dostupnosť. Ak dôjde k prerušeniu anotačných služieb v angličtine v tých technických odboroch, kde boli anglické anotácie všeobecne dostupné, prijme Zhromaždenie vhodné opatrenia na urýchlenú obnovu týchto služieb v uvedených odboroch.

(f) (bez zmeny)

Pravidlo 82

Nepravidelnosti v poštovom styku

82.1 (bez zmeny)

82.2. (zrušené)

Pravidlo 82quarter

Ospravedlnenie zmeškania lehôt

82quarter. 1 Ospravedlnenie zmeškania lehôt

(a) Každá zainteresovaná strana môže predložiť dôkaz, že predpísaná lehota vo Vykonávacom predpise na vykonanie úkonu pred prijímacím úradom, orgánom pre medzinárodnú rešerš, orgánom špecifikovaným pre doplnkovú rešerš, orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum alebo pred Medzinárodným úradom nebola dodržaná z dôvodu vojny, revolúcie, občianskych nepokojov, štrajku, živelnej pohromy alebo z iného podobného dôvodu v mieste, kde má zainteresovaná strana sídlo, miesto podnikania alebo pobyt a že príslušné úkony vykonala hneď, ako bolo objektívne možné.

(b) Každý takýto dôkaz sa musí, podľa potreby, odoslať úradu, orgánu alebo Medzinárodnému úradu najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí lehoty, ktorá platí pre daný prípad. Ak adresát tieto okolnosti považuje za preukázané, zmeškanie lehoty sa ospravedlní.

(c) Na ospravedlnenie zmeškania nemusí prihliadať žiadny určený alebo zvolený úrad, pred ktorým prihlasovateľ, v čase rozhodnutia o ospravedlnení zmeškania, už vykonal úkony uvedené v článku 22 alebo 39.

Anglické znenie textu


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.