Vyhláška č. 130/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, preplatkov a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie

(v znení č. 23/2013 Z. z., 126/2013 Z. z.)

Čiastka 31/2012
Platnosť od 12.04.2012 do30.04.2014
Účinnosť od 01.06.2013 do30.04.2014
Zrušený 116/2014 Z. z.
Literatúra 3
Rozhodnutia súdov 1

130

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 30. marca 2012

o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, preplatkov a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 23 a § 20 ods. 7 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanovuje:


Podrobnosti o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie

§ 1

(1) Pri vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie (ďalej len „poistné“), ak ide o fyzickú osobu, sa uvádzajú tieto údaje:

a) meno a priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného pobytu a obchodné meno, ak je odlišné ako meno a priezvisko,

b) obdobie, za ktoré sa platia preddavky na poistné,

c) rodné číslo, identifikačné číslo organizácie (IČO), daňové identifikačné číslo organizácie (DIČ), ak ich má fyzická osoba pridelené,

d) celkový príjem, ktorý je predmetom výpočtu vymeriavacieho základu,

e) celková suma preddavku na poistné,

f) číslo účtu platiteľa poistného v banke alebo pobočke zahraničnej banky (ďalej len „banka“),1) z ktorého sú uhrádzané preddavky na poistné,

g) kód zdravotnej poisťovne,

h) meno a priezvisko osoby zodpovednej za správnosť údajov, jej číslo telefónu, číslo faxu alebo e-mailová adresa.

(2) Pri vykazovaní preddavkov na poistné, ak ide o právnickú osobu okrem platiteľa poistného podľa § 11 ods. 1 písm. d) zákona, sa uvádzajú tieto údaje:

a) obchodné meno, právna forma, sídlo platiteľa poistného (názov ulice, orientačné číslo, poštové smerové číslo, názov obce a štátu),

b) obdobie, za ktoré sa platia preddavky na poistné,

c) identifikačné číslo organizácie (IČO), daňové identifikačné číslo organizácie (DIČ),

d) číslo účtu platiteľa poistného v banke,1) z ktorého sú uhrádzané preddavky na poistné,

e) kód zdravotnej poisťovne,

f) meno a priezvisko osoby zodpovednej za správnosť údajov, jej číslo telefónu, číslo faxu alebo e-mailová adresa.

(3) Pri vykazovaní preddavkov na poistné, ak ide o platiteľa poistného, ktorým je zamestnávateľ, sa okrem údajov uvedených v odseku 1 alebo 2 uvádzajú aj tieto údaje:

a) deň, ktorý je určený na výplatu príjmov zamestnancov,

b) celkový počet dní, za ktoré je vypočítaný a platený preddavok na poistné, v členení podľa sadzieb poistného,

c) vymeriavací základ podľa § 13 ods. 1 a 4 zákona za všetkých poistencov,

d) počet zamestnancov, za ktorých sa platí preddavok na poistné, v členení podľa sadzieb poistného,

e) sadzba poistného v členení na sadzbu pre zamestnanca a zamestnávateľa,

f) celková suma preddavku na poistné podľa výšky sadzby poistného v členení na sumu preddavku na poistné platenú zamestnancom a zamestnávateľom,

g) zoznam poistencov, za ktorých je platený preddavok na poistné, v členení na

1. poradové číslo,

2. rodné číslo poistenca,

3. počet dní, za ktoré je vypočítaný a platený preddavok na poistné,

4. celkovú výšku príjmu, na ktorého vyplatenie vznikol zamestnancovi nárok,

5. vymeriavací základ podľa § 13 ods. 1 a 4 zákona,

6. sadzbu poistného v členení na sadzbu pre zamestnanca a zamestnávateľa,

7. sumu preddavku na poistné v členení na sumu preddavku platenú zamestnancom a zamestnávateľom.

(4) Údaje podľa odseku 1 sa vzťahujú na fyzickú osobu, ktorá je

a) zamestnávateľom a vykazuje údaje podľa § 20 ods. 1 zákona,

b) samostatne zárobkovo činnou osobou a vykazuje údaje podľa § 20 ods. 2 zákona.

§ 1a

(1) Vykazovanie preddavkov na poistné sa vykonáva výkazom preddavkov na poistné (ďalej len „výkaz“), a to v listinnej podobe alebo elektronickej podobe.

(2) Výkaz zamestnávateľa sa zasiela zdravotnej poisťovni do troch dní odo dňa splatnosti preddavkov na poistné.

(3) Vzor výkazu zamestnávateľa v listinnej podobe je uvedený v prílohe č. 1.

(4) Vzor výkazu samostatne zárobkovo činnej osoby v listinnej podobe je uvedený v prílohe č. 2.

(5) Vzor výkazu platiteľa dividend v listinnej podobe je uvedený v prílohe č. 3.

(6) Vzor výkazu zamestnávateľa v elektronickej podobe je uvedený v prílohe č. 4.

(7) Vzor výkazu platiteľa dividend v elektronickej podobe je uvedený v prílohe č. 5.

§ 2

(1) Preddavok na poistné podľa § 20 ods. 4 a 5 zákona (ďalej len „dohadný preddavok“) môže zdravotná poisťovňa vykázať voči platiteľovi poistného, ktorým je

a) zamestnávateľ, ak

1. nevykázal do času, v ktorom dochádza k určeniu dohadného preddavku, skutočnú výšku preddavkov na poistné,

2. má minimálne jedného zamestnanca – poistenca príslušnej zdravotnej poisťovne,

3. má stále povinnosť vykazovať preddavky na poistné,

4. príslušná zdravotná poisťovňa nepozná skutočnú výšku preddavkov na poistné,

5. v čase, v ktorom dochádza k určeniu dohadného preddavku, už uplynula doba určená na vykázanie výšky preddavkov na poistné,

b) samostatne zárobkovo činná osoba alebo platiteľ poistného podľa § 11 ods. 2 zákona, ak

1. nevykázal do času, v ktorom dochádza k určeniu dohadného preddavku, skutočnú výšku preddavkov na poistné,

2. príslušná zdravotná poisťovňa nemá informáciu o tom, že poistné je povinný platiť iný platiteľ poistného podľa § 11 zákona,

3. má stále povinnosť vykazovať preddavky na poistné,

4. príslušná zdravotná poisťovňa nepozná skutočnú výšku preddavkov na poistné, pričom informácia o výške preddavkov na poistné sa nedá zistiť ani z údajov poskytovaných subjektmi podľa § 29b ods. 6 až 14 zákona,

5. v čase, v ktorom dochádza k určeniu dohadného preddavku, už uplynula doba určená na vykázanie výšky preddavkov na poistné.

(2) Dohadný preddavok sa vykazuje takto:

a) pre zamestnanca vo výške určenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. a) zákona] z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky uvedenej v § 13 ods. 9 písm. a) zákona (ďalej len „priemerná mesačná mzda“),

b) pre samostatne zárobkovo činnú osobu vo výške určenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. c) zákona] z priemernej mesačnej mzdy,

c) pre zamestnávateľa vo výške určenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. d) zákona] zo súčinu priemernej mesačnej mzdy a počtu zamestnancov v príslušnom kalendárnom mesiaci,

d) pre platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona vo výške určenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. e) zákona] z priemernej mesačnej mzdy.

(3) Ak príslušná zdravotná poisťovňa má informáciu o tom, že v čase, za ktorý sa dohadný preddavok určuje, je platiteľ poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) zákona alebo platiteľ poistného podľa § 11 ods. 2 zákona osoba so zdravotným postihnutím podľa § 12 ods. 2 zákona, použije sa zníženie sadzby podľa § 12 ods. 1 zákona.

(4) Ak bol zamestnanec zamestnaný iba časť obdobia, dohadný preddavok sa pomerne znižuje. Ak bol platiteľ poistného podľa § 11 ods. 1 písm. b) zákona alebo platiteľ poistného podľa § 11 ods. 2 zákona evidovaný ako takýto platiteľ iba časť obdobia, dohadný preddavok sa pomerne znižuje.

§ 3

Podrobnosti o platení preddavkov na poistné, preplatkov a nedoplatkov

(1) Platba preddavkov na poistné a nedoplatkov (ďalej len „platba“) bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) zákona alebo platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona sa označí

a) variabilným symbolom určeným zdravotnou poisťovňou,

b) špecifickým symbolom v tvare RRRRMM alebo MMRRRR, kde RRRR označuje príslušný rok a MM označuje obdobie (mesiac), za ktoré sa platba uhrádza, ak ide o nedoplatok po lehote splatnosti.

(2) Platba bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa poistného podľa § 11 ods. 1 písm. e) zákona (ďalej len „platiteľ dividend“) sa označuje

a) variabilným symbolom určeným zdravotnou poisťovňou; ak platiteľ dividend nemá určený variabilný symbol, platba sa označuje jeho identifikačným číslom (IČO) doplneným dvomi nulami sprava,

b) špecifickým symbolom v tvare RRRRMM88 alebo 88MMRRRR, kde RRRR označuje príslušný rok, MM označuje príslušný mesiac a 88 označuje, že ide o platiteľa dividend.

(3) Platba poštovou poukážkou sa označí ako pri platbe bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) zákona alebo platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona podľa odseku 1. Ak ide o platiteľa dividend, označuje sa platba poštovou poukážkou podľa odseku 2. Pri tomto spôsobe platby, ak ide o fyzickú osobu, sa uvedie aj meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného pobytu, pri právnickej osobe sa uvedie obchodné meno alebo sídlo platiteľa poistného; ak ide o platiteľa dividend, uvedie sa obchodné meno a sídlo platiteľa dividend.

(4) Výsledok ročného zúčtovania podľa § 5 ods. 9 môže príslušná zdravotná poisťovňa zasielať poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom na účet platiteľa poistného.

Podrobnosti o ročnom zúčtovaní poistného

§ 4

(1) Ročné zúčtovanie poistného sa vykoná najmä za poistenca, ktorý sa v rozhodujúcom období považoval za

a) zamestnanca a v rozhodujúcom období v niektorom mesiaci jeho príjem presiahol trojnásobok priemernej mesačnej mzdy,

b) zamestnanca a v rozhodujúcom období jeho príjem vo všetkých mesiacoch, keď bol zamestnancom u jedného zamestnávateľa, presiahol trojnásobok priemernej mesačnej mzdy, ale nebol v rozhodujúcom období zamestnancom počas všetkých 12 kalendárnych mesiacov,

c) zamestnanca, ktorý mal niekoľkých zamestnávateľov a jeho príjmy vo všetkých mesiacoch u všetkých zamestnávateľov nepresiahli trojnásobok priemernej mesačnej mzdy a zároveň mal aj príjmy podľa § 10b ods. 1 písm. c) až e) zákona,

d) zamestnanca, ktorý mal počas roka súbežne alebo postupne viac zamestnávateľov, u každého jednotlivo jeho príjmy nepresiahli ani v jednom kalendárnom mesiaci trojnásobok priemernej mesačnej mzdy, ale súčet jeho príjmov od všetkých jeho zamestnávateľov bol vyšší ako maximálny vymeriavací základ podľa § 13 ods. 9 písm. b) zákona a zároveň mal aj príjmy podľa § 10b ods. 1 písm. c) až e) zákona,

e) samostatne zárobkovo činnú osobu,

f) platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona a jeho príjem podľa § 13 ods. 3 zákona presiahol úhrn minimálnych základov podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona,

g) poistenca, ktorý počas predchádzajúceho kalendárneho roka bol časť roka zdravotne poistený v cudzine, kde vykonával zárobkovú činnosť, a časť roka bol verejne zdravotne poistený v Slovenskej republike a mal príjmy zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 zákona a splnil aspoň jednu z podmienok na vykonanie ročného zúčtovania poistného,

h) zamestnanca, samostatne zárobkovo činnú osobu alebo poistenca štátu podľa § 11 ods. 7 zákona, ktorý mal vymeriavací základ podľa § 13 ods. 6 zákona vyšší ako minimálny základ podľa § 13 ods. 10 zákona,

i) zamestnanca, samostatne zárobkovo činnú osobu alebo poistenca štátu podľa § 11 ods. 7 zákona, ktorý mal vymeriavací základ podľa § 13 ods. 7 zákona,

j) poistenca, za ktorého je platiteľom štát podľa § 11 ods. 7 a 8 zákona (ďalej len „poistenec štátu“), ktorý mal príjmy zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 zákona, ak splnil aspoň jednu podmienku na vykonanie ročného zúčtovania poistného,

k) poistenca, ktorý mal súbehy jednotlivých zárobkových činností podľa § 10b ods. 1 zákona, alebo

l) poistenca, ktorý sa stal v rozhodujúcom období osobou so zdravotným postihnutím podľa § 12 ods. 2 zákona a splnil niektorú z podmienok uvedených v písmenách a) až k).

(2) Ročné zúčtovanie poistného sa vykoná aj za poistenca, ktorý sa v rozhodujúcom období považoval za

a) zamestnanca, ktorý mal niekoľkých zamestnávateľov a jeho príjmy vo všetkých mesiacoch u všetkých zamestnávateľov presiahli trojnásobok priemernej mesačnej mzdy a nemal zároveň aj príjmy podľa § 10b ods. 1 písm. c) až e) zákona,

b) zamestnanca, ktorý mal počas roka súbežne alebo postupne viac zamestnávateľov, u každého jednotlivo jeho príjmy nepresiahli ani v jednom kalendárnom mesiaci trojnásobok priemernej mesačnej mzdy, ale súčet jeho príjmov od všetkých jeho zamestnávateľov bol vyšší ako maximálny vymeriavací základ podľa § 13 ods. 9 písm. b) zákona a nemal zároveň aj príjmy podľa § 10b ods. 1 písm. c) až e) zákona,

c) zamestnanca, ktorý mal niekoľkých zamestnávateľov a jeho príjmy vo všetkých mesiacoch u všetkých zamestnávateľov presiahli trojnásobok priemernej mesačnej mzdy a nemal zároveň aj príjmy podľa § 10b ods. 1 písm. c) až e) zákona a časť roka bol zdravotne poistený v cudzine, kde vykonával zárobkovú činnosť.

(3) Zdravotná poisťovňa môže vykonať ročné zúčtovanie poistného aj v iných prípadoch, ak je predpoklad, že výsledkom ročného zúčtovania poistného je preplatok v prospech poistenca alebo naopak nedoplatok v prospech zdravotnej poisťovne.

§ 5

Postup výpočtu ročného zúčtovania poistného

(1) Určí sa úhrn vymeriavacích základov ako súčet všetkých čiastkových vymeriavacích základov v členení na

a) vymeriavací základ zamestnanca a zamestnávateľa podľa § 13 ods. 1 a 4 zákona,

b) vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby upravený podľa § 13 ods. 8 a ods. 9 písm. a) zákona alebo podľa § 13 ods. 13 zákona,

c) vymeriavací základ platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona upravený podľa § 13 ods. 8 a ods. 9 písm. a) zákona,

d) vymeriavací základ podľa § 13 ods. 6 zákona,

e) vymeriavací základ podľa § 13 ods. 7 zákona.

(2) Určí sa minimálny vymeriavací základ ako úhrn čiastkových minimálnych vymeriavacích základov

a) celková výška príjmu, na ktorého vyplatenie vznikol zamestnancovi nárok,

b) minimálny základ samostatne zárobkovo činnej osoby podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona,

c) minimálny základ platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona alebo

d) vymeriavací základ vykázaný zdravotnou poisťovňou podľa § 20 ods. 5 zákona.

(3) Určí sa upravený vymeriavací základ takto:

a) ak úhrn vymeriavacích základov podľa odseku 1 je väčší ako maximálny vymeriavací základ podľa § 13 ods. 9 písm. b) zákona, uvádza sa maximálny vymeriavací základ podľa § 13 ods. 9 písm. b) zákona,

b) ak úhrn vymeriavacích základov podľa odseku 1 je menší ako minimálny vymeriavací základ podľa odseku 2, uvádza sa minimálny vymeriavací základ podľa odseku 2,

c) ak úhrn vymeriavacích základov podľa odseku 1 je v intervale medzi minimálnym vymeriavacím základom podľa odseku 2 a maximálnym vymeriavacím základom podľa § 13 ods. 9 písm. b) zákona, uvádza sa úhrn vymeriavacích základov podľa odseku 1.

(4) Určí sa koeficient ako

a) podiel upraveného vymeriavacieho základu podľa odseku 3 a úhrnu vymeriavacích základov podľa odseku 1 alebo

b) číslo 1, ak úhrn vymeriavacích základov podľa odseku 1 sa rovná nule.

(5) Výsledný vymeriavací základ sa vypočíta tak, že sa koeficientom podľa odseku 4 vynásobia vymeriavacie základy uvedené v odseku 1.

(6) Poistné sa vypočíta tak, že výsledný vymeriavací základ podľa odseku 5 sa vynásobí sadzbou poistného podľa § 12 ods. 1 zákona.

(7) Rozdiel sumy poistného podľa odseku 6 a úhrnu preddavkov na poistné je výsledok ročného zúčtovania poistného.

(8) Výsledok ročného zúčtovania podľa odseku 7, ak ide o preplatok, sa zníži o daň podľa osobitného predpisu.2)

(9) Výsledok ročného zúčtovania poistného podľa odseku 8, ak ide o preplatok, sa zúčtuje so vzájomnými pohľadávkami a záväzkami podľa § 19 ods. 16 zákona.

(10) Uvádzajú sa preddavky na poistné samostatne zárobkovo činnej osoby na obdobie od 1. januára do 31. decembra roka nasledujúceho dva roky po roku, za ktorý sa ročné zúčtovanie poistného vykonáva, ktoré sa vypočítajú vo výške určenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. c) zákona] z podielu pomernej časti základu dane dosiahnutého v kalendárnom roku, za ktorý sa ročné zúčtovanie poistného vykonáva, a koeficientu 1,486. Pomernou časťou základu dane sa rozumie časť základu dane z príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu,3) ktorý nie je znížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, povinný príspevok na starobné dôchodkové sporenie, poistné do rezervného fondu solidarity, poistné na poistenie v nezamestnanosti, pripadajúca na jeden kalendárny mesiac prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti v rozhodujúcom období. Na kalendárny mesiac, v ktorého priebehu sa začala vykonávať samostatná zárobková činnosť po prvom dni v tomto mesiaci, sa neprihliada.

(11) V ročnom zúčtovaní poistného so zamestnávateľom sa uvádza meno a priezvisko zamestnanca, rodné číslo zamestnanca, vymeriavací základ upravený podľa odseku 5, poistné zamestnávateľa, poistné zamestnanca, vykázané preddavky zamestnávateľa, vykázané preddavky zamestnanca, výsledok ročného zúčtovania poistného zamestnávateľa a výsledok ročného zúčtovania poistného zamestnanca.

(12) Všetky sumy sa uvádzajú v eurách. Zaokrúhľovanie sa vykonáva takto:

a) preddavky na poistné, vymeriavací základ aj výsledné poistné sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent smerom nadol,

b) koeficient uvedený v odseku 4 sa zaokrúhľuje na 6 desatinných miest smerom nadol.

(13) Zdravotná poisťovňa môže postup výpočtu výsledku ročného zúčtovania sprístupniť platiteľovi poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) zákona alebo platiteľovi poistného podľa § 11 ods. 2 zákona aj elektronicky.

(14) Na základe údajov uvedených v odsekoch 1 až 12 sa vykoná výpočet ročného zúčtovania poistného za platiteľov poistného okrem platiteľa poistného podľa § 11 ods. 1 písm. d) zákona a zúčtovanie preddavkov na poistné za predchádzajúci kalendárny rok podľa postupu výpočtu ročného zúčtovania poistného, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 6.

§ 6

(1) Oznámenie o výsledku ročného zúčtovania poistného (ďalej len „oznámenie“) pre poistenca obsahuje

a) označenie zdravotnej poisťovne, ktorá oznámenie zasiela,

b) meno, priezvisko a rodné číslo poistenca,

c) rozpis preplatku, ktorého vznik sa oznamuje v členení na

1. vymeriavací základ zamestnanca podľa § 13 ods. 1 zákona,

2. vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby podľa § 13 ods. 2 zákona,

3. vymeriavací základ platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona podľa § 13 ods. 3 zákona,

4. vymeriavací základ podľa § 13 ods. 6 zákona,

5. vymeriavací základ podľa § 13 ods. 7 zákona,

6. úhrn vymeriavacích základov,

7. vypočítané poistné,

d) preddavky na poistné v členení na

1. úhrn preddavkov na poistné vykázaných zamestnávateľom alebo zamestnávateľmi,

2. úhrn preddavkov na poistné zaplatených poistencom,

3. celkový úhrn preddavkov na poistné,

e) údaj o preplatku (suma rozdielu celkového úhrnu preddavkov na poistné a vypočítaného poistného),

f) údaj o preplatku platiteľa poistného podľa písmena e) upravený o daň podľa osobitného predpisu,2)

g) výsledok ročného zúčtovania poistného podľa § 5 ods. 9 zúčtovaný so vzájomnými pohľadávkami a záväzkami podľa § 19 ods. 16 zákona v členení na

1. špecifikáciu obdobia, za ktoré platiteľ poistného dlží poistné,

2. sumy pohľadávok a záväzkov,

h) údaj o výške preddavku na poistné na obdobie od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka nasledujúceho dva roky po roku, za ktorý sa ročné zúčtovanie vykonáva, pre samostatne zárobkovo činnú osobu, ktorá naďalej vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

(2) Oznámenie pre zamestnávateľa obsahuje

a) označenie zdravotnej poisťovne, ktorá oznámenie zasiela,

b) údaj o zamestnávateľovi podľa § 1 ods. 2 písm. a) a c),

c) rozpis preplatku, ktorého vznik sa oznamuje v členení

1. úhrn vymeriavacích základov zamestnancov, vymeriavacie základy jednotlivých zamestnancov, mená, priezviská a rodné čísla zamestnancov,

2. vypočítané poistné,

d) úhrn preddavkov na poistné vykázaných zamestnávateľom,

e) výšku preplatku (suma rozdielu celkového úhrnu preddavkov na poistné a vypočítaného poistného),

f) výsledok ročného zúčtovania poistného podľa § 5 ods. 7 zúčtovaný so vzájomnými pohľadávkami a záväzkami podľa § 19 ods. 16 zákona v členení na

1. špecifikáciu obdobia, za ktoré platiteľ poistného dlží poistné,

2. sumy pohľadávok a záväzkov.

(3) Výkaz nedoplatkov z ročného zúčtovania poistného (ďalej len „výkaz nedoplatkov“) pre poistenca obsahuje

a) údaje podľa § 17a zákona a § 19 ods. 9 zákona,

b) rozpis nedoplatku, ktorý sa výkazom nedoplatkov predpisuje v členení

1. vymeriavací základ zamestnanca podľa § 13 ods. 1 zákona,

2. vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby podľa § 13 ods. 2 zákona,

3. vymeriavací základ podľa § 13 ods. 3 zákona platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona,

4. vymeriavací základ podľa § 13 ods. 6 zákona,

5. vymeriavací základ podľa § 13 ods. 7 zákona,

6. úhrn vymeriavacích základov,

7. vypočítané poistné,

c) preddavky na poistné v členení

1. úhrn preddavkov na poistné vykázaných zamestnávateľom alebo zamestnávateľmi,

2. úhrn preddavkov na poistné zaplatených poistencom,

3. celkový úhrn preddavkov na poistné,

d) výšku nedoplatku (suma rozdielu vypočítaného poistného a celkového úhrnu preddavkov na poistné),

e) sumu nedoplatku za rozhodujúce obdobie, ktorá bola predpísaná iným platobným výmerom alebo výkazom nedoplatkov,

f) sumu, ktorá bude predpísaná týmto výkazom nedoplatkov,

g) údaj o výške preddavku na poistné na obdobie od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka nasledujúceho dva roky po roku, za ktorý sa ročné zúčtovanie vykonáva, pre samostatne zárobkovo činnú osobu, ktorá naďalej vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

(4) Výkaz nedoplatkov pre zamestnávateľa obsahuje

a) údaje podľa § 17a zákona a podľa § 19 ods. 9 zákona,

b) rozpis nedoplatku, ktorý sa výkazom nedoplatkov predpisuje v členení

1. vymeriavacie základy jednotlivých zamestnancov a mená, priezviská a rodné čísla zamestnancov,

2. vypočítané poistné,

c) úhrn preddavkov na poistné vykázaných zamestnávateľom,

d) výšku nedoplatku (suma rozdielu vypočítaného poistného a celkového úhrnu preddavkov na poistné),

e) sumu nedoplatku za rozhodujúce obdobie, ktorá bola predpísaná iným platobným výmerom alebo výkazom nedoplatkov,

f) sumu, ktorá bude predpísaná týmto výkazom nedoplatkov.

(5) V oznámení musí byť uvedené poučenie o možnosti podať nesúhlasné stanovisko a lehota na jeho podanie.

(6) Ak zdravotná poisťovňa sprístupní údaje o vymeriavacích základoch, výške preplatku, nedoplatku zamestnanca a zamestnávateľa zamestnávateľovi elektronicky, vo výkaze nedoplatkov alebo v oznámení sa uvedú údaje podľa § 19 ods. 8 a 9 zákona a celkový úhrn vymeriavacích základov.

§ 7

Obsah oznámenia o výške príjmu z výkonu činnosti osobného asistenta podľa § 10b ods. 1 písm. b) zákona a o výške príjmu z dividend podľa § 10b ods. 1 písm. e) zákona je uvedený v prílohe č. 7.

§ 8

Podrobnosti o ročnom zúčtovaní poistného plateného štátom

(1) Podkladom na ročné zúčtovanie poistného plateného štátom je

a) vymeriavací základ štátu podľa § 13 ods. 14 zákona na príslušný kalendárny rok,

b) počet poistencov štátu podľa údajov z centrálneho registra poistencov v štruktúre podľa príslušných zdravotných poisťovní podľa osobitného zákona,4)

c) počet poistencov štátu nahlásených príslušnou zdravotnou poisťovňou v príslušnom kalendárnom roku v štruktúre podľa jednotlivých mesiacov podľa § 23 ods. 9 písm. c) zákona,

d) skutočný denný počet poistencov štátu nahlásený príslušnou zdravotnou poisťovňou za príslušný kalendárny rok podľa § 19 ods. 19 zákona,

e) suma preddavkov na poistné za poistencov štátu zaplatená príslušnej zdravotnej poisťovni v jednotlivých mesiacoch príslušného kalendárneho roka (§ 17 ods. 8 zákona),

f) suma poistného, ktoré mal štát zaplatiť príslušnej zdravotnej poisťovni za poistencov štátu v predchádzajúcom kalendárnom roku.

(2) Na základe údajov uvedených v odseku 1 sa vykoná výpočet poistného za poistencov štátu a zúčtovanie preddavkov na poistné za predchádzajúci kalendárny rok podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 8.

Spoločné a prechodné ustanovenia

Spoločné ustanovenia

§ 9

(1) Ak rozdiel sumy poistného za platiteľa poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 2 zákona vypočítaný v ročnom zúčtovaní poistného a úhrnu preddavkov na poistné platiteľa poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 2 zákona je záporný, ide o preplatok.

(2) Ak rozdiel sumy poistného za platiteľa poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 2 zákona vypočítaný v ročnom zúčtovaní poistného a úhrnu preddavkov na poistné platiteľa poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 2 zákona je kladný, ide o nedoplatok.

(3) V ročnom zúčtovaní poistného sa do úhrnu preddavkov na poistné platiteľa poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) a c) zákona za zamestnanca a zamestnávateľa započítavajú preddavky na poistné vypočítané podľa § 16 zákona a vykázané podľa § 20 zákona za rozhodujúce obdobie.

(4) V ročnom zúčtovaní poistného sa do úhrnu preddavkov na poistné platiteľa poistného podľa § 11 ods. 1 písm. b) a ods. 2 zákona za samostatne zárobkovo činnú osobu a platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona započítavajú preddavky na poistné za rozhodujúce obdobie zaplatené najneskôr do dňa vykonania ročného zúčtovania poistného.

§ 10

(1) Za kalendárny mesiac, v ktorom dochádza k súčasnému súbehu platiteľov poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) a b) zákona aspoň jeden deň, sa v ročnom zúčtovaní poistného podľa § 4 ako minimálny základ poistenca uvedie najvyšší z minimálnych základov jednotlivých platiteľov poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) a b) zákona.

(2) Za kalendárny mesiac, v ktorom dochádza k postupnému súbehu platiteľov poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) a b) zákona alebo platiteľov podľa § 11 ods. 2 zákona a nedochádza k súčasnému súbehu platiteľov poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) a b) zákona, sa v ročnom zúčtovaní poistného podľa § 5 ako minimálny základ poistenca uvedie súčet minimálnych základov jednotlivých platiteľov poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) a b) zákona alebo platiteľov podľa § 11 ods. 2 zákona.

§ 11

(1) Ak sa údaje nahlásené poistencom líšia od údajov, ktoré zdravotná poisťovňa získala z iných orgánov verejnej správy podľa § 29b ods. 7 až 14 zákona, zdravotná poisťovňa môže žiadať od poistenca doklady preukazujúce ním nahlásené skutočnosti v písomnej forme.

(2) Ak platiteľ poistného zanikne bez právneho nástupcu a za jeho zamestnancov bude zdravotná poisťovňa vykonávať ročné zúčtovanie poistného, ale zamestnávateľ nedoručil v rozhodujúcom období mesačné výkazy, ročné zúčtovanie poistného sa vykoná z dokladov, ktoré sú k dispozícii, alebo si zdravotná poisťovňa môže vyžiadať od zamestnanca doklad o výške príjmu.

Prechodné ustanovenia

§ 12

(1) Preplatok za rok 2011 vzniká najmä u poistenca, ktorý bol v roku 2011

a) zamestnancom a mal niekoľkých zamestnávateľov a jeho príjmy vo všetkých mesiacoch u všetkých zamestnávateľov presiahli sumu 2 233,50 eura a nemal zároveň aj príjmy podľa § 10b ods. 1 písm. c) až e) zákona,

b) časť roka zdravotne poistený v cudzine, kde vykonával zárobkovú činnosť, a časť roka bol verejne zdravotne poistený v Slovenskej republike ako zamestnanec a mal niekoľkých zamestnávateľov a jeho príjmy vo všetkých mesiacoch u všetkých zamestnávateľov presiahli sumu 2 233,50 eura a nemal zároveň aj príjmy podľa § 10b ods. 1 písm. c) až e) zákona,

c) samostatne zárobkovo činnou osobou, ktorá v priebehu roka 2011 uhrádzala preddavky na poistné vyššie ako 46,06 eura mesačne a jeho vymeriavací základ podľa § 13 ods. 2 zákona nepresiahol mesačne sumu 329,06 eura a nemal zároveň príjmy zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. c) až e) zákona,

d) zamestnancom, ktorý mal počas roka súbežne alebo postupne viac zamestnávateľov, u každého jednotlivo jeho príjmy neprekročili ani v jednom kalendárnom mesiaci sumu 2 233,50 eura, ale súčet jeho príjmov od všetkých jeho zamestnávateľov bol za rok 2011 vyšší ako suma 26 802 eur a nemal zároveň aj príjmy podľa § 10b ods. 1 písm. c) až e) zákona,

e) samostatne zárobkovo činnou osobou z dôvodu príjmu z prenájmu5) a v roku 2011 uhradil preddavky na poistné z tohto príjmu,

f) poistencom štátu podľa § 11 ods. 7 písm. a) zákona, ktorý mal vek od 26 rokov do 30 rokov a v roku 2011 zaplatil preddavky na poistné ako platiteľ poistného podľa § 11 ods. 2 zákona,

g) zamestnancom, ktorý zaplatil preddavky na poistné z odchodného, výsluhového príspevku alebo rekreačnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.6)

(2) Nedoplatok za rok 2011 vzniká najmä u poistenca, ktorý bol v roku 2011

a) samostatne zárobkovo činnou osobou, ktorej vymeriavací základ podľa § 13 ods. 2 zákona presiahol úhrn minimálnych základov podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona a v priebehu roka uhrádzala preddavky na poistné v sume 46,06 eura za mesiac, alebo ak mala zároveň aj príjmy podľa § 10b ods. 1 písm. c) až e) zákona,

b) časť roka 2011 zdravotne poistený v cudzine, kde vykonával zárobkovú činnosť, a časť roka 2011 bol verejne zdravotne poistený v Slovenskej republike ako samostatne zárobkovo činná osoba, ktorej vymeriavací základ podľa § 13 ods. 2 zákona presiahol úhrn minimálnych základov podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona a v priebehu roka uhrádzala preddavky na poistné v sume 46,06 eura za mesiac, alebo ak mala zároveň aj príjmy podľa § 10b ods. 1 písm. c) až e) zákona,

c) platiteľom poistného podľa § 11 ods. 2 zákona, ak jeho príjmy podľa § 10b ods. 1 písm. c) až e) zákona presiahli úhrn minimálnych základov podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona,

d) zamestnancom a jeho príjmy iba v niektorých mesiacoch roka 2011 presiahli sumu 2 233,50 eura za mesiac,

e) zamestnancom a jeho príjmy vo všetkých mesiacoch u jedného zamestnávateľa v roku 2011 presiahli sumu 2 233,50 eura za mesiac, ale nebol v rozhodujúcom období zamestnancom počas všetkých 12 kalendárnych mesiacov,

f) zamestnancom a mal popri príjmoch zo zamestnania aj príjmy podľa § 10b ods. 1 písm. c) až e) zákona,

g) poistencom štátu podľa § 11 ods. 7 zákona, mal príjmy podľa § 10b ods. 1 písm. a) až e) zákona a splnil aspoň jednu podmienku na vykonanie ročného zúčtovania poistného alebo

h) v súbehu skutočností uvedených v písmenách a) až g) a úhrn vymeriavacích základov bol vyšší ako úhrn minimálnych základov podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona.

(3) Údaje potrebné na výpočet ročného zúčtovania poistného za rok 2011 sú uvedené v prílohe č. 9.

§ 13

(1) V ročnom zúčtovaní poistného sa do úhrnu preddavkov na poistné platiteľa poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) a c) zákona za zamestnanca a zamestnávateľa započítavajú preddavky na poistné vykázané podľa § 20 zákona alebo vykázané podľa § 38 ods. 2 zákona za rozhodujúce obdobie.

(2) Ak platiteľ poistného nevykazoval v priebehu rozhodujúceho obdobia roku 2011 preddavky na poistné mesačnými výkazmi podľa § 20 ods. 1 zákona a ani neplnil oznamovacie povinnosti podľa § 22 až 24 zákona, ale doručil zdravotnej poisťovni výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2011 (ďalej len „súhrnný ročný výkaz“), pri vykonávaní ročného zúčtovania poistného sa vychádza z tohto súhrnného ročného výkazu.

(3) Ak údaje vykázané alebo určené podľa § 20 zákona, oznámené podľa § 22 až 24 zákona sú rozdielne ako údaje v súhrnnom ročnom výkaze, platí toto poradie:

a) súhrnný ročný výkaz,

b) mesačné výkazy,

c) dohadný preddavok podľa § 2.

(4) Opravný súhrnný ročný výkaz alebo aditívny súhrnný ročný výkaz môže platiteľ poistného zaslať zdravotnej poisťovni najneskôr do konca mája 2012.

(5) Ak zamestnanec v roku 2011 zaplatil preddavky na poistné z odchodného, výsluhového príspevku alebo rekreačnej starostlivosti podľa osobitného predpisu,6) zamestnávateľ túto skutočnosť uvedie v opravnom súhrnom ročnom výkaze alebo aditívnom súhrnnom ročnom výkaze znížením úhrnu skutočnej sumy príjmov tohto zamestnanca podľa § 13 ods. 1 zákona.

(6) Výška príjmu z výkonu činnosti osobného asistenta podľa § 10b ods. 1 písm. b) zákona alebo výška príjmu z dividend podľa § 10b ods. 1 písm. e) zákona sa oznamuje zdravotnej poisťovni, ktorá je príslušná na vykonanie ročného zúčtovania poistného za rok 2011, najneskôr do konca mája 2012.

§ 14

Dohadný preddavok určený v roku 2011

(1) Ak zamestnávateľ alebo samostatne zárobkovo činná osoba nepredložila zdravotnej poisťovni podklady potrebné na správny výpočet preddavku na poistné a poistného do 31. mája 2012 za obdobie od 1. januára 2011 do 30. apríla 2011, môže príslušná zdravotná poisťovňa vyčísliť preddavok na poistné a poistné na základe podkladov zamestnávateľa alebo samostatne zárobkovo činnej osoby obdobného charakteru, najmenej však vo výške minimálnej výšky preddavku na poistné a poistného v rozhodujúcom období.

(2) Ak zamestnávateľ, samostatne zárobkovo činná osoba alebo platiteľ poistného podľa § 11 ods. 2 zákona nepredložili príslušnej zdravotnej poisťovni podklady potrebné na správny výpočet preddavku na poistné a poistného do 31. mája 2012 za obdobie od 1. mája 2011 do 31. decembra 2011, môže príslušná zdravotná poisťovňa vyčísliť preddavok na poistné a poistné z priemernej mesačnej mzdy.

(3) Ak zdravotná poisťovňa uplatňuje dohadný preddavok až v ročnom zúčtovaní poistného za rok 2011 z dôvodu, že zamestnávateľ, samostatne zárobkovo činná osoba alebo platiteľ poistného podľa § 11 ods. 2 zákona nepredložili príslušnej zdravotnej poisťovni podklady potrebné na správny výpočet preddavku na poistné a poistného do 31. mája 2012, môže príslušná zdravotná poisťovňa vyčísliť preddavok na poistné a poistné z priemernej mesačnej mzdy podľa § 2 na celé rozhodujúce obdobie roku 2011.

§ 15

Podkladom na ročné zúčtovanie poistného plateného štátom podľa § 8 za rok 2011 sú podľa § 37 ods. 9 zákona aj poistenci štátu podľa § 11 ods. 7 písm. a) zákona.

§ 15a

Prílohy č. 1 až 5 sa prvýkrát použijú v mesiaci február 2013 za mesiac január 2013.

§ 15b

Ročné zúčtovanie poistného za rok 2012 vykonané od 1. júna 2013

(1) Údaje potrebné na výpočet ročného zúčtovania poistného za rok 2012 sú uvedené v prílohe č. 10.

(2) Ročné zúčtovanie poistného za rok 2012 sa vykoná za každú samostatne zárobkovo činnú osobu; ak samostatne zárobkovo činná osoba nepodávala daňové priznanie z dôvodu, že jej táto povinnosť nevznikla, vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby podľa § 13 ods. 2 zákona je nula eur.

(3) Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby za rok 2012 je vo výške podielu základu dane z príjmov fyzických osôb zo zárobkovej činnosti [§ 10b ods. 1 písm. b) zákona] dosiahnutého v roku 2012, ktorý nie je znížený o poistné na verejné zdravotné poistenie, a koeficientu 2,14.

(4) Na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2012 sa výška príjmov z dividend podľa § 10b ods. 1 písm. e) zákona, ktoré boli vyplatené v roku 2012, oznamuje zdravotnej poisťovni, ktorá je príslušná na vykonanie ročného zúčtovania poistného na tlačive uvedenom v prílohe č. 7 najneskôr do konca júla 2013.


§ 16

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 239/2006 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzoroch tlačív ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie v znení vyhlášky č. 177/2007 Z. z., vyhlášky č. 161/2008 Z. z., vyhlášky č. 169/2009 Z. z., vyhlášky č. 13/2010 Z. z. a vyhlášky č.10/2011 Z. z.

§ 17

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. apríla 2012.


Ivan Uhliarik v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 130/2012 Z. z.

VÝKAZ ZAMESTNÁVTEĽA V LISTINNEJ PODOBE

Vzor 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 130/2012 Z. z.

VÝKAZ SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNEJ OSOBY V LISTINNEJ PODOBE

Vzor 02

Príloha č. 3 k vyhláške č. 130/2012 Z. z.

VÝKAZ PLATITEĽA DIVIDEND V LISTINNEJ PODOBE

Vzor 03

Príloha č. 4 k vyhláške č. 130/2012 Z. z.

VÝKAZ PREDDAVKOV NA POISTNÉ NA VEREJNÉ ZDRAVOTNÉ POISTENIE ZAMESTNÁVATEĽA V ELEKTRONICKEJ PODOBE

Vzor 04

Príloha č. 5 k vyhláške č. 130/2012 Z. z.

VÝKAZ PREDDAVKOV NA POISTNÉ NA VEREJNÉ ZDRAVOTNÉ POISTENIE PLATITEĽA DIVIDEND V ELEKTRONICKEJ PODOBE

Vzor 05

Príloha č. 6 k vyhláške č. 130/2012 Z. z.

Postup výpočtu ročného zúčtovania poistného podľa § 19 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Vzor 06

Príloha č. 7 k vyhláške č. 130/2012 Z. z.

OZNÁMENIE O PRÍJMOCH ZA ROK 20....

Vzor 07

Príloha č. 8 k vyhláške č. 130/2012 Z. z.

Oznámenie o výsledku ročného zúčtovania poistného plateného štátom za rok 20...

Vzor 08

Príloha č. 9 k vyhláške č. 130/2012 Z. z.

Údaje potrebné na výpočet ročného zúčtovania poistného za rok 2011

podľa § 19 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

v eurách

  Preddavok na poistné mesačný Preddavok na poistné ročný
  základná sadbaznížená sadzba základná sadzbaznížená sadzba
ZamestnanecSadzba poistného4 %2 %4 %2 %
Minimálny VZ1)nie je určenýnie je určenýnie je určený
minimálny preddavok    
Maximálny VZ2)2 233,502 233,5026 802
maximálny preddavok89,3444,671 072,08536,04
      
ZamestnávateľSadzba poistného10 %5 %10 %5 %
Minimálny VZ1)nie je určenýnie je určenýnie je určený
minimálny preddavok    
Maximálny VZ2)2 233,502 233,5026 802
maximálny preddavok223,35111,672 680,21 340,1
     
Samostatne
zárobkovo
činná
osoba
 
Sadzba poistného14 %7 %14 %7 %
Minimálny VZ3)329, 06329,063 948,72
minimálny preddavok46,0623,03552,82276,41
Maximálny VZ2)2 233,502 233,5026 802
maximálny preddavok312,69156,343 752,281 876,14
     
Platiteľ
poistného
podľa § 11 ods. 2 zákona
Sadzba poistného14 %7 %14 %7 %
Minimálny VZ3)329, 06329,063 948,72
minimálny preddavok46,0623,03552,82276,41
Maximálny VZ2)2 233,502 233,5026 802
maximálny preddavok312,69156,343 752,281 876,14

Vysvetlivky k prílohe 9:

Sumy sa uvádzajú v eurách s presnosťou na dve desatinné miesta.

VZ – vymeriavací základ.

1) Minimálny vymeriavací základ zamestnanca nie je určený. Pri odmeňovaní zamestnancov sa vychádza napríklad zo zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov, zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov, zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 62/2012 Z. z. o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek a ktorým sa dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov atď.

2) Maximálny VZ sa určuje z trojnásobku priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov, t. j. 3 x 744,50 = 2 233,50 eura.

3) Minimálny VZ samostatne zárobkovo činnej osoby a platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona sa určuje zo 44,2 % z priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov, t. j. 0,442 x 744,50 = 329,06 eura.

Príloha č. 10 k vyhláške č. 130/2012 Z. z.

Údaje potrebné na výpočet ročného zúčtovania poistného za rok 2012

podľa § 19 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v eurách

  Preddavok na poistné – mesačnýPreddavok na poistné – ročný
  základná sadbaznížená sadzbazákladná sadzbaznížená sadzba
ZamestnanecSadzba poistného4 %2 %4 %2 %
Minimálny VZ  nie je určený nie je určený nie je určený 
minimálny preddavok    
Maximálny VZ 2 3072 30727 684 
maximálny preddavok92,2846,141107,36553,68
      
ZamestnávateľSadzba poistného10 %5 %10 %5 %
Minimálny VZ  nie je určený nie je určený nie je určený 
minimálny preddavok    
Maximálny VZ 2 3072 30727 684 
maximálny preddavok230,70115,352 768,401 384,20
      
Samostatne
zárobkovo
činná osoba
Sadzba poistného14 %7 %14 %7 %
Minimálny VZ 339,89339,894 078,68 
minimálny preddavok47,5823,79571,01285,50
Maximálny VZ 2 3072 30727 684 
maximálny preddavok322,98161,493 875,761 937,88
      
Platiteľ poistného
podľa § 11 ods. 2 zákona
Sadzba poistného14 %7 %14 %7 %
Minimálny VZ 339,89339,894 078,68 
minimálny preddavok47,5823,79571,01285,50
Maximálny VZ 2 3072 30727 684 
maximálny preddavok322,98161,493 875,761 937,88

Vysvetlivky k prílohe č. 10:

VZ – vymeriavací základ.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) § 43 ods. 3 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

3) § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

4) § 20 ods. 1 písm. e) prvý bod zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5) § 6 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

6) § 1 ods. 2 a 3, § 31, 33 a 69 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1)  Minimálny vymeriavací základ zamestnanca nie je určený. Pri odmeňovaní zamestnancov sa vychádza napríklad zo zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov, zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov, zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 62/2012 Z. z. o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek a ktorým sa dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov atď.

2) Maximálny VZ sa určuje z trojnásobku priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov, t. j. 3 x 744,50 = 2 233,50 eura.

3) Minimálny VZ samostatne zárobkovo činnej osoby a platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona sa určuje zo 44,2 % z priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov, t. j. 0,442 x 744,50 = 329,06 eura.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.