Oznámenie č. 117/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmenách Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)

Čiastka 28/2012
Platnosť od 23.03.2012
Záväznosť od 01.04.2012
Uzavretie zmluvy 27.10.2011
Redakčná poznámka

Zmeny poplatkového poriadku nadobudnú platnosť 1. apríla 2012.

117

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie boli 27. októbra 2011 v Berlíne prijaté zmeny Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) (oznámenie č. 376/2002 Z. z., oznámenie č. 88/2004 Z. z., oznámenie č. 89/2004 Z. z., oznámenie č. 116/2004 Z. z., oznámenie č. 192/2005 Z. z., oznámenie č. 163/2006 Z. z., oznámenie č. 575/2007 Z. z., oznámenie č. 128/2008 Z. z., oznámenie č. 163/2009 Z. z., oznámenie č. 63/2010 Z. z., oznámenie č. 64/2010 Z. z. a oznámenie č. 477/2010 Z. z.).

Zmeny poplatkového poriadku nadobudnú platnosť 1. apríla 2012.

Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. apríla 2012.

K oznámeniu č. 117/2012 Z. z.

ZMENY

Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov
(Európskemu patentovému dohovoru)

Článok 1

Poplatkový poriadok k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) sa mení takto:

Článok 2 znie:

„Článok 2

Poplatky stanovené v Dohovore a vo Vykonávacom predpise

(1) Poplatky, ktoré sa platia Úradu podľa článku 1, pokiaľ nie je v odseku 2 uvedené inak, sú:

1.Prihlasovací poplatok (článok 78 ods. 2), akEUR
 európska patentová prihláška alebo v prípade medzinárodnej prihlášky formulár na vstup do európskej fázy (EPO formulár 1200) je podaná on-line115
 európska patentová prihláška alebo v prípade medzinárodnej prihlášky formulár na vstup do európskej fázy (EPO formulár 1200) nie je podaná on-line200
1a.Dodatočný poplatok za európsku patentovú prihlášku, ktorá obsahuje viac ako 35 strán (nepočítajú sa strany, ktoré sú súčasťou zoznamu sekvencií) (pravidlo 38 ods. 2)plus 14 EUR za 36. a za každú ďalšiu stranu
2.Poplatok za rešerš týkajúci sa
 európskej alebo doplnkovej európskej rešerše prihlášky podanej 1. júla 2005 alebo po tomto dni (článok 78 ods. 2, pravidlo 62, pravidlo 64 ods. 1, článok 153 ods. 7)1 165
 európskej alebo doplnkovej európskej rešerše prihlášky podanej pred 1. júlom 2005 (článok 78 ods. 2, pravidlo 64 ods. 1, článok 153 ods. 7)840
 medzinárodnej rešerše  (pravidlo 16.1 PCT a pravidlo 158 ods. 1)                               1 875
 doplnkovej medzinárodnej rešerše [pravidlo 45bis.3(a) PCT]1 875
3.Určovací poplatok za každý určený zmluvný štát (článok 79 ods. 2) pre prihlášky podané 1. apríla 2009 alebo po tomto dni555
4.Udržiavacie poplatky za európsku patentovú prihlášku (článok 86 ods. 1) počítané v každom prípade odo dňa podania prihlášky
 za 3. rok445
 za 4. rok555
 za 5. rok775
 za 6. rok995
 za 7. rok1 105
 za 8. rok1 215
 za 9. rok1 325
 za 10. a každý nasledujúci rok1 495
5.Príplatok za oneskorenú platbu udržiavacieho poplatku za európsku patentovú prihlášku (pravidlo 51 ods. 2)50 % z oneskoreného udržiavacieho poplatku
6.Poplatok za prieskum (článok 94 ods. 1) za
 prihlášku podanú pred 1. júlom 20051 730
 prihlášku podanú 1. júla 2005 alebo po tomto dni1 555
 medzinárodnú prihlášku podanú 1. júla 2005 alebo po tomto dni, pre ktorú nebola vypracovaná správa o doplnkovej európskej patentovej rešerši (článok 153 ods. 7)1 730
7.Poplatok za udelenie vrátane poplatku za tlač európskeho patentového spisu (pravidlo 71 ods. 3) pre prihlášku podanú 1. apríla 2009 alebo po tomto dni875
8.Poplatok za tlač nového európskeho patentového spisu (pravidlo 82 ods. 2, pravidlo 95 ods. 3)70
9.Príplatok za oneskorené vykonanie úkonov potrebných na zachovanie európskeho patentu v zmenenej forme (pravidlo 82 ods. 3, pravidlo 95 ods. 3)115
10.Poplatok za námietky (článok 99 ods. 1, článok 105 ods. 2)745
10a.Poplatok za obmedzenie alebo zrušenie (článok 105a ods. 1) 
 žiadosť o obmedzenie1 105
 žiadosť o zrušenie 500
11.Poplatok za sťažnosť (článok 108)1 240
11a.Poplatok za žiadosť o preskúmanie (článok 112a ods. 4)2 760
12.Poplatok za pokračovanie v konaní (pravidlo 135 ods. 1) 
 v prípade oneskorenej platby poplatku50 % z príslušného poplatku
 v prípade oneskoreného vykonania úkonov požadovaných podľa pravidla 71 ods. 3240
 v ostatných prípadoch240
13.Poplatok za obnovenie práv/poplatok za žiadosť o obnovenie práva na prioritu/poplatok za uvedenie do predošlého stavu [pravidlo 136 ods. 1, pravidlo 26bis.3 písm. d) PCT, pravidlo 49ter.2 písm. d) PCT, pravidlo 49.6 písmená d) a i) PCT]610
14.Poplatok za zmenu (článok 135 ods. 3 a článok 140)70
14a.Poplatok za neskoré predloženie sekvenčného protokolu (pravidlo 30 ods. 3)220
15.Poplatok za patentové nároky (pravidlo 45 ods. 1, pravidlo 71 ods. 6 a pravidlo 162 ods. 1) pre prihlášku podanú 1. apríla 2009 alebo po tomto dni 
 za 16. a každý ďalší patentový nárok až po hranicu 50225
 za  51. a každý ďalší patentový nárok555
16.Poplatok za určenie nákladov (pravidlo 88 ods. 3)70
17.Poplatok za uchovanie dôkazu (pravidlo 123 ods. 3)70
18.Poplatok za odovzdanie medzinárodnej prihlášky (pravidlo 157 ods. 4)125
19.Poplatok za predbežný prieskum medzinárodnej prihlášky (pravidlo 58 PCT a pravidlo 158 ods. 2)1 850
20.Poplatok za technický posudok (článok 25)3 695
21.Poplatok za sťažnosť [pravidlo 158 ods. 3, pravidlá 40.2 písm. e) a 68.3 písm. e) PCT]830
22.Poplatok za žiadosť o preskúmanie [pravidlo 45bis.6(c) PCT]830

(2) Pre európske patentové prihlášky podané pred 1. aprílom 2009 a medzinárodné prihlášky, ktoré vstúpili do regionálnej fázy pred týmto dňom, je výška poplatkov stanovená v článku 2 ods. 3, 3a, 7 a 15 Poplatkového poriadku, ktorý bol účinný do 31. marca 2009, nasledujúca:

3.Určovací poplatok za každý určený zmluvný štát (článok 79 ods. 2); určovacie poplatky sa pokladajú za zaplatené za všetky zmluvné štáty na základe platby 7-násobku výšky tohto poplatku95
3a.Poplatok za spoločné určenie Švajčiarskej konfederácie a Lichtenštajnského kniežatstva95
7.Poplatok za udelenie vrátane poplatku za tlač európskeho patentového spisu (pravidlo 71 ods. 3), ak podklady prihlášky určené na tlač obsahujú: 
7.1najviac 35 strán875
7.2viac ako 35 strán875 plus 14 EUR za 36. a každú ďalšiu stranu
15.Poplatok za patentové nároky za 16. a každý ďalší patentový nárok (pravidlo 45 ods. 1, pravidlo 71 ods. 6, pravidlo 162 ods. 1)225“.

Článok 2

(1) Poplatok za doplnkovú európsku rešerš medzinárodnej prihlášky, pre ktorú vypracoval správu o medzinárodnej rešerši alebo správu o doplnkovej medzinárodnej rešerši Rakúsky patentový úrad, alebo podľa protokolu o centralizácii Fínsky národný patentový a registračný úrad, Španielsky patentový a známkový úrad, Švédsky patentový a registračný úrad alebo Nordický patentový inštitút, sa zníži o 990 EUR.

(2) Ak dôjde k zníženiu podľa prvého odseku, maximálna suma, o ktorú sa zníži poplatok za doplnkovú európsku rešerš, sa bude rovnať zníženiu na základe jednej správy o medzinárodnej rešerši alebo správy o doplnkovej medzinárodnej rešerši vypracovanej jedným z rešeršných orgánov uvedených v prvom odseku.

Článok 3

Rozhodnutie nadobúda platnosť 1. apríla 2012.

Článok 4

Uplatnia sa nasledujúce prechodné ustanovenia:

(1) Bez ohľadu na odsek 2 sú nové výšky poplatkov stanovené v článku 1 tohto rozhodnutia záväzné pre platby realizované 1. apríla 2012 alebo po tomto dni.

(2) Nová výška poplatku za medzinárodnú rešerš a poplatku za odovzdanie medzinárodnej prihlášky je záväzná pre prihlášky podané 1. apríla 2012 alebo po tomto dni.

(3) Ak je poplatok včas zaplatený do šiestich mesiacov od 1. apríla 2012, ale len vo výške splatnej do 1. apríla 2012, tento poplatok sa bude považovať za riadne zaplatený, ak bude rozdiel doplatený do dvoch mesiacov od doručenia príslušnej výzvy Európskeho patentového úradu.

(4) Článok 2 tohto rozhodnutia sa použije na medzinárodné prihlášky podané do 30. júna 2013 vrátane, ak je poplatok za doplnkovú európsku rešerš zaplatený 1. apríla 2012 alebo po tomto dni.

Článok 5

Článok 2 rozhodnutia CA/D 19/09 z 28. októbra 2009 (OJ EPO 12/2009, 587) a rozhodnutie CA/D 12/09 z 28. októbra 2009 (OJ EPO 12/2009, 595) sa s účinnosťou od 1. apríla 2012 zrušujú a nahrádzajú sa týmto rozhodnutím.

V Berlíne 27. októbra 2011

Anglické znenie textu


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.