Vyhláška č. 96/2011 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 315/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávanej elektriny a poskytovaných služieb

Čiastka 32/2011
Platnosť od 01.04.2011 do31.08.2012
Účinnosť od 01.01.2012 do31.08.2012
Zrušený 250/2012 Z. z. (nepriamo)
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2011 okrem čl. I bodov 14 a 22, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2011, a čl. I bodu 28 prílohy č. 1 bodu 9 tabuliek č. 9.1 a 9.2, prílohy č. 2 tabuľky č. 4.1, prílohy č. 3, prílohy č. 4 bodu 14 tabuliek č. 14.1, 14.2 a 14.3, pr...

96

VYHLÁŠKA

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

z 28. marca 2011,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 315/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávanej elektriny a poskytovaných služieb

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 5 ods.1 písm. ee) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 315/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávanej elektriny a poskytovaných služieb sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 písm. a) sa za bodkočiarku vkladajú tieto slová: „za poruchu sa nepovažuje neplánované prerušenie prenosu elektriny alebo distribúcie elektriny na vedení a transformátoroch prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy, ktoré nespôsobilo obmedzenie dodávky elektriny;“.

2. V § 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

b) plánovaným prerušením prerušenie prenosu alebo distribúcie elektriny pri uskutočňovaní plánovaných prác na zariadeniach prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme,“.

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).

3. V § 1 písm. d) sa za slová „a dodávkou elektriny“ vkladajú slová „a štandardu kvality služieb poskytovaných organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou“.

4. § 1 sa dopĺňa písmenami e) a f) ktoré znejú:

e) rokom t kalendárny rok, v ktorom regulovaný subjekt predkladá úradu vyhodnotenie štandardov kvality za rok t-1,

f) rokom t-1 kalendárny rok predchádzajúci roku t.“.

5. V § 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

b) dodržanie lehoty 30 dní na odoslanie stanoviska k podaniu prevádzkovateľa distribučnej sústavy alebo koncového odberateľa elektriny priamo pripojeného do prenosovej sústavy alebo dodávateľa elektriny alebo obchodníka s elektrinou týkajúceho sa kvality elektriny, pričom obsahom stanoviska je informácia, či je podanie oprávnené alebo nie; ak je podanie oprávnené, obsahom stanoviska je aj určenie spôsobu a termínu odstránenia príčin zníženej kvality elektriny,“.

Doterajšie písmená b) až i) sa označujú ako písmená c) až j).

6. V § 2 písm. g) sa slová „ 48 hodín“ nahrádzajú slovami „24 hodín“.

7. V § 2 písm. i) sa za slová „odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania“ vkladá čiarka a slová „a odoslanie oznámenia, či je podanie oprávnené alebo nie; ak je podanie oprávnené, obsahom stanoviska je aj informácia o zistených nedostatkoch a spôsobe vyrovnania rozdielu v platbách,“.

8. V § 2 písm. j) sa na konci pripájajú tieto slová: „tak, aby

1. priemerná doba prerušenia prenosu elektriny počas kalendárneho roka bola najviac päť minút,

2. priemerný počet neplánovaných prerušení prenosu elektriny vzťahujúci sa na jeden transformátor okrem väzbových transformátorov 400/220 kV a záložných transformátorov 400/110 kV a 220/110 kV na napäťovej úrovni 400 kV bol najviac 0,40,

3. priemerný počet neplánovaných prerušení prenosu elektriny vzťahujúci sa na jeden transformátor okrem väzbových transformátorov 400/220 kV a záložných transformátorov 400/110 kV a 220/110 kV na napäťovej úrovni 220 kV bol najviac 0,40,“.

9. § 2 sa dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

k) dosiahnutie úrovne kvality pri prenose elektriny tak, aby výsledná hodnota vypočítaná podľa prílohy č. 3 bola najviac 27,55.“.

10. V § 3 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

b) dodržanie lehoty 30 kalendárnych dní na odoslanie stanoviska k podaniu prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy alebo koncového odberateľa elektriny alebo dodávateľa elektriny alebo obchodníka s elektrinou týkajúceho sa kvality elektriny, pričom obsahom stanoviska je informácia, či je podanie oprávnené alebo nie; ak je podanie oprávnené, obsahom stanoviska je aj určenie spôsobu a termínu odstránenia príčin zníženej kvality elektriny,“.

Doterajšie písmená b) až l) sa označujú ako písmená c) až m).

11. V § 3 ods. 1 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „lehota podľa odseku 2 sa považuje za dodržanú, ak nedôjde k odstráneniu príčin zníženej kvality elektriny v tejto lehote z dôvodov, ktoré nie sú na strane prevádzkovateľa distribučnej sústavy.“.

12. V § 3 ods. 1 písmeno g) znie:

g) obnovenie distribúcie elektriny po neplánovanom prerušení distribúcie elektriny z dôvodu vzniku poruchy v distribučnej sústave v lehote do

1. 12 hodín v distribučnej sústave s napäťovou úrovňou nad 1 kV a do odberných miest zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti,3a) odkedy sa prevádzkovateľ distribučnej sústavy o poruche dozvedel; lehota 12 hodín sa vťahuje na odberné miesto zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti3a) pripojené do sústavy s napäťovou úrovňou do 1 kV len vtedy, ak prevádzkovateľ zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti3a) oznámil prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, že je pripojený do jeho sústavy s napäťovou úrovňou do 1 kV,

2. 18 hodín v distribučnej sústave s napäťovou úrovňou do 1 kV, odkedy sa prevádzkovateľ distribučnej sústavy o poruche dozvedel,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

3a) § 7 ods. 3 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

13. V § 3 ods. 1 písm. h) sa slová „48 hodín“ nahrádzajú slovami „24 hodín“.

14. V § 3 ods. 1 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

i) oznámenie termínu začatia a ukončenia plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny v lehote podľa osobitného predpisu3b) pred plánovaným začatím obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny,“.

Doterajšie písmená i) až m) sa označujú ako písmená j) až n).

Poznámka pod čiarou k odkazu 3b znie:

3b) § 24 ods. 2 písm. t) zákona č. 656/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

15. V § 3 ods. 1 písm. j) sa čiarka na konci textu nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „termín sa považuje za dodržaný aj vtedy, ak bola distribúcia elektriny obmedzená alebo prerušená v lehote podľa oznámeného termínu, ale v skutočnosti došlo ku skráteniu tejto lehoty, alebo ak plánované obmedzenie alebo prerušenie distribúcie elektriny nebolo uskutočnené,“.

16. V § 3 ods. 1 písm. l) sa za slová „odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania“ vkladá čiarka a slová „a odoslanie oznámenia, či podanie je oprávnené, alebo nie; ak je podanie oprávnené, obsahom stanoviska je aj informácia o zistených nedostatkoch a spôsobe vyrovnania rozdielu v platbách,“.

17. V § 3 ods. 1 písm. n) sa na konci pripájajú slová „tak, aby

1. priemerná doba neplánovaného prerušenia distribúcie elektriny na jedno odberné miesto počas kalendárneho roka bola najviac 180 minút,

2. priemerný počet neplánovaných prerušení distribúcie elektriny na jedno odberné miesto počas kalendárneho roka bol najviac 3,00,

3. pomer množstva elektriny nedodanej odberateľom elektriny z dôvodu vzniku poruchy v distribučnej sústave k celkovému množstvu dodanej elektriny odberateľom elektriny počas kalendárneho roka bol najviac 0,005,“.

18. V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

o) dosiahnutie úrovne kvality pri distribúcii elektriny tak, aby výsledná hodnota vypočítaná podľa prílohy č. 6 bola najviac 23,28.“.

19. V § 4 písmená a) až c) znejú:

a) overenie vyúčtovania platby za dodanú elektrinu, odstránenie zistených nedostatkov vo vyúčtovaní a odoslanie oznámenia, či je podanie oprávnené alebo nie, v lehote do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o overenie vyúčtovania platby za dodávku elektriny; ak je podanie oprávnené, stanovisko obsahuje aj informáciu o zistených nedostatkoch a spôsobe vyrovnania rozdielu v platbách; ak je pre overenie správnosti vyúčtovania platby za dodanú elektrinu potrebná súčinnosť tretích osôb, táto lehota sa predlžuje o päť dní,

b) dodržanie lehoty 24 hodín na požiadanie prevádzkovateľa sústavy na obnovenie dodávky elektriny, odkedy dodávateľ elektriny zaregistroval uhradenie dlžnej sumy za dodávku elektriny a nákladov spojených s prerušením a obnovením distribúcie elektriny, ak bola dodávka elektriny prerušená z dôvodu omeškania úhrady platieb koncového odberateľa elektriny za odobratú elektrinu; ak je dodávateľ elektriny súčasne prevádzkovateľom sústavy, do ktorej je odberné miesto pripojené, lehota 24 hodín sa vzťahuje na obnovenie dodávky elektriny do odberného miesta,

c) odoslanie podania koncového odberateľa elektriny týkajúceho sa štandardu kvality pri prenose elektriny alebo distribúcii elektriny prevádzkovateľovi prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, alebo stanoviska prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy koncovému odberateľovi elektriny v lehote dvoch pracovných dní od prijatia stanoviska; ak je dodávateľ elektriny zároveň prevádzkovateľom distribučnej sústavy, do ktorej je pripojené odberné miesto koncového odberateľa elektriny, lehota na odoslanie stanoviska koncovému odberateľovi k podaniu týkajúceho sa kvality dodávanej elektriny a poskytovaných služieb súvisiacich s distribúciou elektriny je 30 dní odo dňa doručenia podania,“.

20. § 4 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) dosiahnutie úrovne kvality pri dodávke elektriny tak, aby výsledná hodnota vypočítaná podľa prílohy č. 9 bola najviac 8,20.“.

21. V § 4 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

(2) Úhradou dlžnej sumy podľa odseku 1 písm. b) za dodávku elektriny a nákladov spojených s prerušením a obnovením distribúcie elektriny sa rozumie pripísanie tejto sumy na účet dodávateľa elektriny s uvedením variabilného symbolu.

(3) Ak dodávateľ elektriny na základe zmluvy poskytuje koncovému odberateľovi elektriny súčasne dodávku elektriny a distribúciu elektriny do odberného miesta, dlžnou sumou za dodávku elektriny a platbou za odobratú elektrinu podľa odseku 1 písm. b) sa rozumie aj dlžná suma za distribúciu elektriny a prístup do distribučnej sústavy a platba za distribúciu elektriny a prístup do distribučnej sústavy.“.

22. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠4a

Štandard kvality služieb poskytovaných organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou

Štandardom kvality služieb poskytovaných organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou je

a) uzatvorenie zmluvy o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom trhu s elektrinou v lehote do päť dní pred nadobudnutím účinnosti zmluvy s účastníkom krátkodobého trhu s elektrinou, ktorý má uzatvorenú zmluvu o zúčtovaní odchýlky, zložil finančnú zábezpeku a splnil ďalšie obchodné podmienky organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,

b) vykonanie mesačného vyhodnotenia odchýlok a obstaranej regulačnej elektriny do desiateho kalendárneho dňa za predchádzajúci mesiac,

c) vysporiadanie platieb za odchýlky so subjektmi zúčtovania a platieb za obstaranú regulačnú elektrinu s dodávateľmi regulačnej elektriny do 15 dní od mesačného vyhodnotenia odchýlok a obstaranej regulačnej elektriny,

d) overenie správnosti vyhodnotenia zúčtovania odchýlok a obstaranej regulačnej elektriny podľa písmena b), odstránenie zistených nedostatkov a v prípade uznania reklamácie mesačného vyhodnotenia oznámenie subjektom zúčtovania a dodávateľom regulačnej elektriny opravené mesačné vyhodnotenie v lehote do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o overenie správnosti vyhodnotenia,

e) vysporiadanie rozdielov zistených podľa písmena d) v lehote do 35 dní odo dňa doručenia žiadosti o overenie správnosti vyhodnotenia zúčtovania odchýlok a obstaranej regulačnej elektriny,

f) dosiahnutie úrovne kvality služieb poskytovaných organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou tak, aby výsledná hodnota vypočítaná podľa prílohy č. 12 bola najviac 5,00.“.

23. V § 5 sa v prvej vete pred slovo „štandard“ vkladá slovo „splnený“.

24. V § 5 písmeno b) znie:

b) živelnej udalosti, najmä požiaru, úderu blesku, víchrice, záplavy, povodne, zosuvu pôdy, zosuvu skál, tiaži snehu alebo námrazy,“.

25. § 5 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) že dotknutý účastník trhu s elektrinou preukázateľne neposkytne regulovanému subjektu súčinnosť nevyhnutnú pre dodržanie štandardu kvality.“.

26. § 6 vrátane nadpisu znie:

㤠6

Sledovanie, vyhodnocovanie a zverejňovanie štandardov kvality regulovaným subjektom

(1) Štandardy kvality sa sledujú a vyhodnocujú v rozsahu uvedenom v prílohách č. 1 až 13 za každý kalendárny rok alebo jeho časť, počas ktorej regulovaný subjekt vykonával regulovanú činnosť na základe podaní účastníkov trhu s elektrinou a informácií zistených z vlastnej činnosti regulovaného subjektu. Udalosti a podania, pri ktorých lehota na vybavenie neuplynula do konca kalendárneho roka, v ktorom nastali, a ani neboli v danom roku vybavené, sa zaradia do vyhodnotenia štandardov kvality za kalendárny rok, v ktorom uplynie lehota na ich vybavenie.

(2) Vyhodnotenie štandardov kvality podľa

a) prílohy č. 2, 3 a 13 sa predkladá prevádzkovateľom prenosovej sústavy,

b) prílohy č. 5, 6 a 13 sa predkladá prevádzkovateľom distribučnej sústavy,

c) prílohy č. 8, 9 a 13 prvého a tretieho bodu sa predkladá dodávateľom elektriny,

d) prílohy č. 11, 12 a 13 tretieho bodu sa predkladá operátorom krátkodobého trhu s elektrinou.

(3) Vyhodnotenie štandardov kvality za rok t-1 podľa odseku 2 vrátane vyplnených tabuliek sa zverejňuje do 28. februára roku t po dobu najmenej 12 mesiacov na internetovej stránke regulovaného subjektu alebo vo výročnej správe regulovaného subjektu, alebo iným obvyklým spôsobom, ak regulovaný subjekt nemá zriadenú internetovú stránku alebo nevydáva výročnú správu.

(4) Vyhodnotenie štandardov kvality za rok t-1 podľa odseku 2 vrátane vyplnených tabuliek sa predkladá úradu podľa osobitného predpisu6) do 28. februára roku t.“.

27. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠6a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2011

Vyhodnotenie štandardov kvality za mesiace január až marec roku 2011 sa regulovaným subjektom vykoná podľa doterajšej vyhlášky a vyhodnotenie štandardov kvality za mesiace apríl až december roku 2011 sa vykoná podľa tejto vyhlášky.“.

28. Prílohy č. 1 až 13 znejú:

„Príloha č. 1 k vyhláške č. 315/2008 Z. z.

SLEDOVANIE ŠTANDARDU KVALITY PRI PRENOSE ELEKTRINY

1. Evidencia dodržania lehoty na odoslanie stanoviska k podaniu týkajúceho sa kvality elektriny podľa § 2 písm. a) a b)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od do

Tabuľka č. 1

r. 1Počet zaznamenaných podaní (udalostí) v sledovanom období
r. 2Počet neuzavretých podaní (udalostí) v sledovanom období
r. 3Počet podaní (udalostí) z minulých období
r. 4Počet podaní (udalostí) zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3)
Podania z r. 4Oprávnené podanie
Neoprávnené podanie
Číslo udalostiIdentifikačné údaje fyzickej osoby alebo právnickej osoby dotknutého odberného miesta a číslo odberného miestaDátum
prijatia
podania
Dátum
odoslania stanoviska
Parameter elektriny mimo tolerancie uvedený v podaníPodanie
O / N
Vyhodnotenie
1 / 0
Podania (udalosti) zo sledovaného obdobia
       
       
       
       
Podania (udalosti) z minulých období
       
       
       

Vysvetlivky k tabuľke č. 1:

Ak je v podaní uvedených viacero parametrov elektriny mimo tolerancie, do riadkov v stĺpci „Parameter elektriny mimo tolerancie uvedený v podaní“ sa uvedie ten parameter, ktorý je najviac mimo povolenej tolerancie.

V stĺpci „Podanie O / N“ sa uvedie:
O – ak je podanie oprávnené,
N – ak nie je podanie oprávnené.

V stĺpci „Vyhodnotenie 1 / 0“ sa uvedie:
1 – v prípade dodržania ustanovenej lehoty,
0 – v ostatných prípadoch.

Ak došlo ku zníženiu kvality elektriny udalosťou, ktorá nastala mimo prenosovej sústavy prevádzkovateľa prenosovej sústavy, ku ktorej je dotknuté odberné miesto pripojené, štandard kvality nebol prevádzkovateľom prenosovej sústavy porušený a podanie sa vyhodnotí ako neoprávnené.

2. Evidencia uzatvorenia zmluvy a uskutočnenia prenosu elektriny do siedmich pracovných dní podľa § 2 písm. c)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od do

Tabuľka č. 2

r. 1Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období 
r. 2Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období 
r. 3Počet udalostí z minulých období 
r. 4Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3) 
Udalosti z riadku 4Vybavené v lehote 
Vybavené mimo lehoty 
Nevybavené 
Číslo
udalosti
Identifikačné údaje fyzickej osoby alebo právnickej osoby,
ktorá požiadala o prístup do prenosovej sústavy
a o prenos elektriny
Dátum prijatia
oznámenia o splnení podmienok
Dátum uskutočnenia prenosu elektrinyVyhodnotenie
1 / 0 / X
Udalosti zo sledovaného obdobia
     
     
Udalosti z minulých období
     
     

Vysvetlivky k tabuľke č. 2:

V stĺpci „Vyhodnotenie 1 / 0 / X“ sa uvedie:

1 – v prípade dodržania ustanovenej lehoty,

0 – v prípade nedodržania ustanovenej lehoty,

X – v prípade nedodržania ustanovenej lehoty alebo neuskutočnenia prenosu elektriny z dôvodu, že dotknutý účastník trhu neposkytne súčinnosť.

3. Evidencia obnovenia prenosu elektriny do odberného miesta do dvoch pracovných dní podľa § 2 písm. d)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od do

Tabuľka č. 3

r. 1Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období  
r. 2Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období  
r. 3Počet udalostí z minulých období  
r. 4Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3)  
Udalosti z riadku 4Vybavené v lehote  
Vybavené mimo lehoty  
Nevybavené  
Číslo
udalosti
Identifikačné údaje dotknutého koncového odberateľa alebo dodávateľa elektriny, alebo obchodníka s elektrinouDátum splnenia podmienok na obnovenie prenosu elektriny Dátum obnovenia prenosu elektrinyVyhodnotenie
1 / 0 / X
Udalosti zo sledovaného obdobia
     
     
Udalosti z minulých období
     
     

Vysvetlivky k tabuľke č. 3:

V stĺpci „Vyhodnotenie 1 / 0 / X“ sa uvedie:

1 – v prípade dodržania ustanovenej lehoty,

0 – v prípade nedodržania ustanovenej lehoty,

X – v prípade nedodržania ustanovenej lehoty alebo neobnovenia prenosu elektriny z dôvodu, že dotknutý účastník trhu s elektrinou neposkytne
súčinnosť.

4. Evidencia obnovenia prenosu elektriny do odberného miesta do dvoch pracovných dní podľa § 2 písm. e)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od do

Tabuľka č. 4

r. 1Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období 
r. 2Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období 
r. 3Počet udalostí z minulých období 
r. 4Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3) 
Udalosti z riadku 4Vybavené v lehote 
Vybavené mimo lehoty 
Nevybavené 
Číslo udalostiIdentifikačné údaje dotknutého koncového odberateľaDátum doručenia žiadosti o obnovenie prenosu elektrinyDátum obnovenia prenosu elektrinyVyhodnotenie
1 / 0 / X
Udalosti zo sledovaného obdobia
     
     
Udalosti z minulých období
     
     

Vysvetlivky k tabuľke č. 4:

V stĺpci „Vyhodnotenie 1 / 0 / X“ sa uvedie:

1 – v prípade dodržania ustanovenej lehoty,

0 – v prípade nedodržania ustanovenej lehoty,

X – v prípade nedodržania ustanovenej lehoty alebo neobnovenia prenosu elektriny z dôvodu, že dotknutý účastník trhu s elektrinou neposkytne
súčinnosť.

5. Evidencia obnovenia prenosu elektriny po poruche v prenosovej sústave do 12 hodín podľa § 2 písm. f)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od do

Tabuľka č. 5

r. 1Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období 
r. 2Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období 
r. 3Počet udalostí z minulých období 
r. 4Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3) 
Udalosti z riadku 4Vybavené v lehote 
Vybavené mimo lehoty 
Nevybavené 
Číslo udalostiIdentifikačné údaje dotknutého koncového odberateľa alebo dodávateľa elektriny, alebo obchodníka s elektrinou a číslo dotknutého odberného miestaDátum a čas, keď sa prevádzkovateľ sústavy o poruche dozvedelDátum a čas obnovenia prenosu elektrinyVyhodnotenie
1 / 0
Udalosti zo sledovaného obdobia
     
     
     
Udalosti z minulých období
     
     

Vysvetlivky k tabuľke č. 5:

V stĺpci „Vyhodnotenie 1 / 0“ sa uvedie:
1 – v prípade dodržania stanovenej lehoty,

0 – v ostatných prípadoch.

6. Evidencia obnovenia prenosu elektriny do 24 hodín po odstránení poruchy na zariadení na výrobu elektriny podľa § 2 písm. g)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od do

Tabuľka č. 6

r. 1Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období 
r. 2Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období 
r. 3Počet udalostí z minulých období 
r. 4Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3) 
Udalosti z riadku 4Vybavené v lehote 
Vybavené mimo lehoty 
Nevybavené 
Číslo udalostiIdentifikačné údaje o zariadení na výrobu elektriny, z odberného miesta ktorého bol prerušený prenos elektrinyDátum a čas odstránenia poruchy na zariadení na výrobu elektrinyDátum a čas obnovenia prenosu elektrinyVyhodnotenie
1 / 0 / X
Udalosti zo sledovaného obdobia
     
     
     
Udalosti z minulých období
     
     

Vysvetlivky k tabuľke č. 6:

V stĺpci „Vyhodnotenie 1 / 0 / X“ sa uvedie:

1 – v prípade dodržania ustanovenej lehoty,

0 – v prípade nedodržania ustanovenej lehoty,

X – v prípade nedodržania ustanovenej lehoty alebo neobnovenia prenosu elektriny z dôvodu, že dotknutý účastník trhu neposkytne súčinnosť.

7. Evidencia zabezpečenia preskúšania určeného meradla podľa § 2 písm. h)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od do

Tabuľka č. 7

r. 1Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období 
r. 2Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období 
r. 3Počet udalostí z minulých období 
r. 4Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3) 
Udalosti z riadku 4Vybavené v lehote 
Vybavené mimo lehoty 
Nevybavené 
Číslo udalostiIdentifikačné údaje fyzickej osoby alebo právnickej osoby, na ktorej odberné miesto sa vzťahuje žiadosť o preskúšanie meradla a číslo meradlaDátum prijatia podaniaDátum odoslania
meradla na preskúšanie
Vyhodnotenie
1 / 0 / X
Udalosti zo sledovaného obdobia
     
     
     
Udalosti z minulých období
     
     

Vysvetlivky k tabuľke č. 7:

V stĺpci „Vyhodnotenie 1 / 0 / X“ sa uvedie:

1 – v prípade dodržania ustanovenej lehoty,

0 – v prípade nedodržania ustanovenej lehoty,

X – v prípade nedodržania ustanovenej lehoty alebo nevybavenia podnetu z dôvodu, že dotknutý účastník trhu s elektrinou neposkytne súčinnosť.

8. Evidencia overenia správnosti vyúčtovania platby za prenos elektriny a odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania a odoslanie oznámenia,
či je podanie oprávnené alebo nie v lehote podľa § 2 písm. i)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od do

Tabuľka č. 8

r. 1Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období  
r. 2Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období  
r. 3Počet udalostí z minulých období  
r. 4Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3)  
Udalosti z riadku 4Vybavené v lehote  
Vybavené mimo lehoty  
Nevybavené  
Číslo udalostiIdentifikačné údaje fyzickej osoby alebo právnickej osoby na ktorej odberné miesto sa vzťahuje žiadosť o overenie správnosti vyúčtovaniaDátum prijatia žiadosti o overenie vyúčtovaniaPodanie
O / N
Dátum odstránenia zistených nedostatkov a odoslania oznámeniaVyhodnotenie
1 / 0 / X
Udalosti zo sledovaného obdobia
      
      
      
      
      
Udalosti z minulých období
      
      
      

Vysvetlivky k tabuľke č. 8:

V stĺpci „Podanie O / N“ sa uvedie:

O – ak je podanie oprávnené,

N – ak podanie nie je neoprávnené.

V stĺpci „Vyhodnotenie 1 / 0 / X“ sa uvedie:

1 – v prípade dodržania ustanovenej lehoty na odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania a odoslanie oznámenia, či je podanie oprávnené
alebo nie,

0 – v prípade nedodržania ustanovenej lehoty,

X – v prípade nedodržania ustanovenej lehoty alebo nevybavenia podnetu z dôvodu, že dotknutý účastník trhu s elektrinou neposkytne súčinnosť.

9. Evidencia dodržania plynulosti prenosu elektriny podľa § 2 písm. j)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od do

Tabuľka č. 9.1

Evidencia neplánovaného prerušenia prenosu elektriny a nedodanej elektriny z prenosovej sústavy

Poradové
číslo
Napäťová
úroveň [kV]
Začiatok
prerušenia prenosu elektriny
Koniec
prerušenia prenosu elektriny
Množstvo nedodanej elektriny Ei
[MW]
  DátumHodinaMinútaDátumHodinaMinúta 
         
         
         

Tabuľka č. 9.2

Hodnota priemernej doba prerušenia prenosu elektriny počas kalendárneho roka AIT zaokrúhlená na dve desatinné miesta

AIT 

Vysvetlivky k tabuľke č. 9.2:

Hodnota AIT sa vypočíta podľa vzorca

Vzorec 01

kde

Ei = množstvo nedodanej elektriny v MWh pri i-tom prerušení prenosu elektriny,

P = priemerný výkon elektriny prenášanej v rámci prenosovej sústavy v roku t-1,

kde

Vzorec 02

kde

Q = množstvo prenesenej elektriny v MWh prenosovou sústavou v roku t-1,

T = počet hodín roka t-1.

Tabuľka č. 9.3

Priemerný počet prerušení vzťahujúci sa na jeden transformátor okrem väzbových transformátorov 400/220 kV a záložných transformátorov 400/110 kV a 220/110 kV N (N400 alebo N220); hodnoty zaokrúhlené na dve desatinné miesta

Napäťová úroveň
[kV]
N400, N220Medziročný index
N v roku t-1 / N v roku t-2
400  
220  

Vysvetlivky k tabuľke č. 9.3:

Hodnota N400 alebo N220 sa vypočíta podľa vzorca

Vzorec 03

kde

n – celkový počet prerušení prenosu elektriny za kalendárny rok na napäťovej úrovni 400 kV alebo 220 kV,

NT – celkový počet transformátorov v prenosovej sústave na napäťovej úrovni 400 kV alebo 220 kV okrem väzbových transformátorov
400/220 kV a záložných transformátorov 400/110 kV alebo 220/110 kV.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 315/2008 Z. z.

VYHODNOTENIE ŠTANDARDU KVALITY PRI PRENOSE ELEKTRINY

1. Údaje o regulovanom subjekte, ktorý záznam predkladá

Tabuľka č. 1

Obchodné meno spoločnosti:  
Sídlo spoločnosti:  
IČO:  
Obdobie: od                  do  
Celkový počet odberných miest registrovaných regulovaným subjektom ku koncu kalendárneho roka: 
Meno a podpis osoby, ktorá záznam vyhotovila:  
Telefónne číslo / e-mailová adresa:  
Dátum vyhotovenia záznamu:  
Meno a podpis zodpovednej osoby:  
Odtlačok pečiatky:  

2. Dodržiavanie kvality elektriny podľa § 2 písm. a)

Tabuľka č. 2

123456
Celkový počet podaníPočet podaní, pri ktorých nebola v roku t-1 zistená ich oprávnenosťPočet podaní zaradených do hodnoteniaPočet oprávnených podaníPočet neoprávnených podaníPodiel počtu oprávnených podaní k celkovému počtu podaní
P1CP1OP1 = P1O / P1C
      

Vysvetlivky k tabuľke č. 2:

Do stĺpca 2 sa uvádza počet podaní prijatých v roku t-1, pri ktorých do konca roka t-1 nebolo zistené, či sú oprávnené, alebo nie.

Do stĺpca 3 sa uvádza súčet počtu podaní prijatých v roku t-1 a podania z minulých období, pri ktorých bolo do konca roka t-1 zistené, či sú oprávnené, alebo nie.

Ak P1C = 0, potom P1 = 0,00.

Hodnota P1 sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta.

3. Dodržiavanie štandardu kvality podľa § 2 písm. b) až i)

Tabuľka č. 3

1234567
Opis štandardu kvality pri prenose elektrinyCelkový počet udalostí, ktoré nastali v roku t-1Počet udalostí, pri ktorých v roku t-1 neuplynula lehota na vybaveniePočet udalostí zaradených do hodnoteniaPočet udalostí vybavených v lehotePočet udalostí vybavených mimo lehotyPodiel počtu vybavených udalostí mimo lehoty k celkovému počtu udalostí
PiCPiNPi = PiN / PiC
Dodržanie lehoty na odoslanie stanoviska alebo oznámenia k podaniu týkajúcemu sa kvality elektriny podľa § 2 písm. b)        
Uskutočnenia prenosu elektriny do 7 pracovných dní, ak sú splnené podmienky podľa § 2 písm. c)      
Obnovenia prenosu elektriny do odberného miesta v lehote do dvoch pracovných dní podľa § 2 písm. d)      
Obnovenia prenosu elektriny do odberného miesta v lehote do dvoch pracovných dní podľa § 2 písm. e)      
Obnovenia prenosu elektriny po poruche do 12 hodín podľa § 2 písm. f)      
Obnovenia prenosu elektriny do 24 hodín od odstránenia poruchy na zariadení na výrobu elektriny podľa § 2 písm. g)      
Zabezpečenia preskúšania určeného meradla v ustanovenej lehote podľa § 2 písm. h)      
Overenia správnosti vyúčtovania platby za prenos elektriny v lehote do 30 dní podľa § 2 písm. i)      

Vysvetlivky k tabuľke č. 3:

Do stĺpca 3 sa uvádza počet udalostí, ktoré nastali v roku t-1, ale do konca roka t-1 neuplynula doba na ich vybavenie a neboli v roku t-1 vybavené. Udalosti, pri ktorých do konca roka t-1 neuplynula doba na ich vybavenie a boli v roku t-1 vybavené, sa uvádzajú do stĺpca 4.

Do stĺpca 4 sa uvádza súčet počtu

– udalostí, ktoré nastali v roku t-1 a do konca roka t-1 uplynula doba na ich vybavenie,

– udalostí, ktoré nastali v roku t-1 a do konca roka t-1 neuplynula doba na ich vybavenie a boli v roku t-1 vybavené,

– udalostí z minulých období, ktorých lehota na vybavenie uplynula v roku t-1.

V stĺpci 5 sa do počtu udalostí vybavených v lehote započítavajú aj udalosti, ktoré boli vybavené mimo lehoty, alebo neboli vôbec vybavené, z dôvodu, že dotknutý účastník trhu s elektrinou preukázateľne neposkytol regulovanému subjektu súčinnosť nevyhnutnú na dodržanie ustanovenej lehoty.

Údaj v stĺpci 4 je rovný súčtu údajov v stĺpcoch 5 a 6.

Písmeno i = 2 až 9.

Ak PiC = 0, potom Pi = 0,00.

Hodnota Pi sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta.

4. Dodržiavanie plynulosti prenosu elektriny podľa § 2 písm. j)

Tabuľka č. 4.1

Priemerná doba prerušenia prenosu elektriny AIT v minútach

AIT
[min]
Medziročný index
AIT v roku t-1 / AIT v roku t-2
  

Vysvetlivky k tabuľke č. 4.1:

Do tabuľky sa uvedie hodnota AIT zaokrúhlená na dve desatinné miesta a hodnota medziročného indexu AIT zaokrúhlená na dve desatinné miesta.

Tabuľka č. 4.2

Priemerný počet prerušení vzťahujúci sa na jeden transformátor okrem väzbových transformátorov 400/220 kV a záložných transformátorov 400/110 kV a 220/110 kV.

Napäťová úroveň
[kV]
N400, N220Medziročný index
N v roku t-1 / N v roku t-2
400  
220  

Vysvetlivky k tabuľke č. 4.2:

Do tabuľky sa uvedie hodnota N400 a N220 zaokrúhlená na dve desatinné miesta a hodnota medziročného indexu N zaokrúhlená na dve desatinné miesta.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 315/2008 Z. z.

DODRŽIAVANIE ŠTANDARDU KVALITY PODĽA § 2 písm. k)

Tabuľka č. 1

Skrátený opis štandardu kvality pri prenose elektrinyMiera závažnosti porušenia štandardu kvalityKritériumXPi
§ 2 písm. a) – kvalita elektrinyV18P1XP1
§ 2 písm. b) – odoslanie stanoviska k podaniu týkajúcemu sa kvality elektriny V28P2XP2
§ 2 písm. c) – uskutočnenie prenosu elektriny po podpise zmluvy o prenose elektrinyV310P3XP3
§ 2 písm. d) – obnovenie prenosu po úhrade dlžnej čiastkyV410P4XP4
§ 2 písm. e) – obnovenie prenosu na základe žiadosti dodávateľa elektrinyV510P5XP5
§ 2 písm. f) – obnovenie prenosu elektriny po poruche v prenosovej sústaveV610P6XP6
§ 2 písm. g) – obnovenie prenosu elektriny po poruche na výrobnom zariadeníV77P7XP7
§ 2 písm. h) – dodržanie lehoty na zabezpečenie preskúšania meradlaV88P8XP8
§ 2 písm. i) – overenie vyúčtovania v ustanovenej lehoteV99P9XP9
§ 2 písm. j) – priemerná doba trvania prerušenia prenosu elektriny AIT V1010P10XP10
§ 2 písm. j) – priemerný počet prerušení vzťahujúci sa na jeden transformátor N400V115P11XP11
§ 2 písm. j) – priemerný počet prerušení vzťahujúci sa na jeden transformátor N220V125P12XP12
Vypočítaná hodnota čísla podľa § 2 písm. k)XP

Vysvetlivky k tabuľke č. 1:

1. P1 = P1O / P1C (údaje podľa prílohy č. 2 tabuľky č. 2),

2. Pi = PiN / PiC; i = 2 až 9 (údaje podľa prílohy č. 2 tabuľky č. 3),

3. P10 = AIT / 5,00,

P11 = N400 / 0,40,

P12 = N220 / 0,40,

(údaje AIT, N400 a N220 podľa prílohy č. 2 tabuľky č. 4.1 a tabuľky č. 4.2),

4. XPi = Vi * Pi; i = 1 až 12,

5. XP = ĺ XPi; i = 1 až 12,

6. hodnoty XPi a XP sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.

Tabuľka č. 2

Medziročné porovnanie XP

XP v roku t-1 
XP v roku t-2 
XP podľa § 2 písm. k)27,55

Vysvetlivky k tabuľke č. 2:

Do tabuľky sa uvádzajú hodnoty XP v roku t-1 a XP v roku t-2 zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

Príloha č. 4 k vyhláške č. 315/2008 Z. z.

SLEDOVANIE ŠTANDARDU KVALITY PRI DISTRIBÚCII ELEKTRINY

1. Evidencia dodržania lehoty na odoslanie stanoviska k podaniu týkajúcemu sa kvality elektriny podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od do

Tabuľka č. 1

r. 1Počet zaznamenaných podaní (udalostí) v sledovanom období 
r. 2Počet neuzavretých podaní (udalostí) v sledovanom období 
r. 3Počet podaní (udalostí) z minulých období 
r. 4Počet podaní (udalostí) zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3) 
Podania z riadka 4Oprávnené podanie 
Neoprávnené podanie 
Číslo udalostiIdentifikačné údaje fyzickej osoby alebo právnickej osoby dotknutého odberného miesta a číslo odberného miestaDátum prijatia podaniaDátum odoslania stanoviska Parameter elektriny mimo tolerancie uvedený v podaníPodanie
O / N
Vyhodnotenie
1 / 0
Podania (udalosti) zo sledovaného obdobia
       
       
       
       
Podania (udalosti) z minulých období
       
       
       

Vysvetlivky k tabuľke č. 1:

Ak je v podaní uvedených viacero parametrov elektriny mimo tolerancie, do riadkov v stĺpci „Parameter elektriny mimo tolerancie uvedený v podaní“ sa uvedie ten parameter, ktorý je najviac mimo povolenej tolerancie.

V stĺpci „Podanie O / N“ sa uvedie:

O – ak je podanie oprávnené,

N – ak podanie nie je oprávnené.

V stĺpci „Vyhodnotenie 1 / 0“ sa uvedie:

1 – v prípade dodržania ustanovenej lehoty,

0 – v prípade nedodržania ustanovenej lehoty.

Ak došlo ku zníženiu kvality elektriny udalosťou, ktorá nastala mimo distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do ktorej je dotknuté odberné miesto pripojené, štandard kvality nebol prevádzkovateľom tejto distribučnej sústavy porušený a podanie sa vyhodnotí ako neoprávnené.

2. Evidencia dodržania lehoty na odstránenie príčin zníženej kvality elektriny § 3 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. a), b), c)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od do

Tabuľka č. 2

r. 1Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období 
r. 2Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období 
r. 3Počet udalostí z minulých období 
r. 4Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3) 
Udalosti z riadku 4Vybavené v lehote 
Vybavené mimo lehoty 
Nevybavené 
Číslo udalostiDátum prijatia podaniaIdentifikačné údaje fyzickej osoby alebo právnickej osoby a číslo dotknutého odberného miestaParameter kvality elektriny mimo tolerancieLehota na odstránenie príčin zníženej kvality elektrinyPrávoplatnosť stavebného povoleniaDátum odstránenia zníženej kvality elektrinyVyhodnotenie
1 / 0 / X
Udalosti zo sledovaného obdobia
        
        
        
        
        
Udalosti z minulých období
        
        
        

Vysvetlivky k tabuľke č. 2:

Do riadkov v stĺpci „Parameter kvality elektriny mimo tolerancie“ sa v prípade viacerých parametrov mimo tolerancie uvedie ten, ktorý najviac prekračuje povolenú toleranciu.

V stĺpci „Vyhodnotenie 1 / 0 / X“ sa uvedie:

1 – v prípade dodržania ustanovenej lehoty,

0 – v prípade nedodržania ustanovenej lehoty,

X – v prípade nedodržania ustanovenej lehoty alebo neodstránenia príčin zníženej kvality elektriny z dôvodu, že dotknutý účastník trhu s elektrinou
neposkytne nevyhnutnú súčinnosť.

3. Evidencia uskutočnenia distribúcie elektriny v lehote podľa § 3 ods. 1 písm. d)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od do

Tabuľka č. 3

r. 1Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období 
r. 2Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období 
r. 3Počet udalostí z minulých období 
r. 4Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3) 
Udalosti z riadku 4Vybavené v lehote 
Vybavené po lehote 
Nevybavené 
Číslo udalostiIdentifikačné údaje fyzickej osoby alebo právnickej osoby, s ktorou je uzatvorená zmluva o dodávke
a distribúcii elektriny
Dátum prijatia oznámenia o splnení podmienokDátum uskutočnenia distribúcie elektrinyVyhodnotenie
1 / 0 / X
Udalosti zo sledovaného obdobia
     
     
     
Udalosti z minulých období
     
     

Vysvetlivky k tabuľke č. 3:

V stĺpci „Vyhodnotenie 1 / 0 / X“ sa uvedie:

1 – v prípade dodržania ustanovenej lehoty,

0 – v prípade nedodržania ustanovenej lehoty,

X – v prípade nedodržania ustanovenej lehoty alebo neuskutočnenia distribúcie elektriny z dôvodu, že dotknutý účastník trhu s elektrinou
neposkytne súčinnosť.

4. Evidencia obnovenia distribúcie elektriny do odberného miesta do dvoch pracovných dní podľa § 3 ods. 1 písm. e)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od do

Tabuľka č. 4

r. 1Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období 
r. 2Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období 
r. 3Počet udalostí z minulých období 
r. 4Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3) 
Udalosti z riadku 4Vybavené v lehote 
Vybavené mimo lehoty 
Nevybavené 
Číslo udalostiIdentifikačné údaje dotknutého koncového odberateľa alebo dodávateľa elektriny, alebo obchodníka s elektrinouDátum splnenia podmienok na obnovenie distribúcie elektriny podľa bodu č. 1Dátum splnenia podmienok na obnovenie distribúcie elektriny podľa bodu č. 2Dátum obnovenia distribúcie elektrinyVyhodnotenie
1 / 0 / X
Udalosti zo sledovaného obdobia
      
      
Udalosti z minulých období
      
      

Vysvetlivky k tabuľke č. 4:

V stĺpci „Vyhodnotenie 1 / 0 / X“ sa uvedie:

1 – v prípade dodržania ustanovenej lehoty,

0 – v prípade nedodržania ustanovenej lehoty,

X – v prípade nedodržania ustanovenej lehoty alebo neobnovenia distribúcie elektriny z dôvodu, že dotknutý účastník trhu s elektrinou neposkytne
súčinnosť.

5. Evidencia obnovenia distribúcie elektriny do odberného miesta do dvoch pracovných dní podľa § 3 ods. 1 písm. f)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od do

Tabuľka č. 5

r. 1Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období 
r. 2Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období 
r. 3Počet udalostí z minulých období 
r. 4Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3) 
Udalosti z riadku 4Vybavené v lehote 
Vybavené mimo lehoty 
Nevybavené 
Číslo udalostiIdentifikačné údaje dotknutého koncového odberateľaDátum doručenia žiadosti o obnovenie distribúcie elektrinyDátum obnovenia distribúcie elektrinyVyhodnotenie
1 / 0 / X
Udalosti zo sledovaného obdobia
     
     
     
Udalosti z minulých období
     
     

Vysvetlivky k tabuľke č. 5:

V stĺpci „Vyhodnotenie 1 / 0 / X“ sa uvedie:

1 – v prípade dodržania ustanovenej lehoty,

0 – v prípade nedodržania ustanovenej lehoty,

X – v prípade nedodržania ustanovenej lehoty alebo neobnovenia distribúcie elektriny z dôvodu, že dotknutý účastník trhu s elektrinou neposkytne
súčinnosť.

6. Evidencia obnovenia distribúcie elektriny po poruche v distribučnej sústave podľa § 3 ods. 1 písm. g) prvého bodu

Regulovaný subjekt:

Obdobie od do

Tabuľka č. 6

r. 1Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období 
r. 2Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období 
r. 3Počet udalostí z minulých období 
r. 4Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3) 
Udalosti z riadku 4Vybavené v lehote 
Vybavené mimo lehoty 
Nevybavené 
Číslo udalostiPočet odberných miest dotknutých poruchouDátum a čas zistenia poruchyDátum a čas obnovenia distribúcie elektrinyVyhodnotenie
1 / 0
  DátumHodinaMinútaDátumHodinaMinúta 
Udalosti zo sledovaného obdobia
         
         
         
Udalosti z minulých období
         
         
         

Vysvetlivky k tabuľke č. 6:

V stĺpci „Vyhodnotenie 1 / 0“ sa uvedie:

1 – v prípade dodržania ustanovenej lehoty,

0 – v ostatných prípadoch.

Údaje z tabuľky sa uvádzajú do prílohy č. 5 tabuľky č. 3, pričom sa počet odberných miest dotknutých poruchou považuje za počet udalostí.

V prípade predkladania údajov úradu sa do rozšírenej časti tabuľky uvedú udalosti s nedodržaným štandardom kvality.

7. Evidencia obnovenia distribúcie elektriny po poruche v distribučnej sústave podľa § 3 ods. 1 písm. g) druhého bodu

Regulovaný subjekt:

Prevádzkovateľ regionálnej sústavy:

Obdobie od do

Tabuľka č. 7

r. 1Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období 
r. 2Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období 
r. 3Počet udalostí z minulých období 
r. 4Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3) 
Udalosti z riadku 4Vybavené v lehote 
Vybavené mimo lehoty 
Nevybavené 
Číslo udalostiPočet odberných miest dotknutých poruchouDátum a čas zistenia poruchyDátum a čas obnovenia distribúcie elektrinyVyhodnotenie
1 / 0
  DátumHodinaMinútaDátumHodinaMinúta 
Udalosti zo sledovaného obdobia
         
         
         
Udalosti z minulých období
         
         
         

Vysvetlivky k tabuľke č. 7:

V stĺpci „Vyhodnotenie 1 / 0“ sa uvedie:

1 – v prípade dodržania ustanovenej lehoty,

0 – v ostatných prípadoch.

Údaje z tabuľky sa uvádzajú do prílohy č. 5 tabuľky č. 3, pričom sa počet odberných miest dotknutých poruchou považuje za počet udalostí.

V prípade predkladania údajov úradu sa do rozšírenej časti tabuľky uvedú udalosti s nedodržaným štandardom kvality.

8. Evidencia obnovenia distribúcie elektriny do 24 hodín po odstránení poruchy na zariadení na výrobu elektriny podľa § 3 ods. 1 písm. h)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od do

Tabuľka č. 8

r. 1Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období 
r. 2Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období 
r. 3Počet udalostí z minulých období 
r. 4Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3) 
Udalosti z riadku 4Vybavené v lehote 
Vybavené mimo lehoty 
Nevybavené 
Číslo udalostiIdentifikačné údaje o zariadení na výrobu elektriny, z ktorého odberného miesta bola prerušená
distribúcia elektriny
Dátum a čas odstránenia poruchy na zariadení na výrobu elektrinyDátum a čas
obnovenia distribúcie elektriny
Vyhodnotenie
1 / 0 / X
Udalosti zo sledovaného obdobia
     
     
Udalosti z minulých období
     
     

Vysvetlivky k tabuľke č. 8:

V stĺpci „Vyhodnotenie 1 / 0 / X“ sa uvedie:

1 – v prípade dodržania ustanovenej lehoty,

0 – v prípade nedodržania ustanovenej lehoty,

X – v prípade nedodržania ustanovenej lehoty alebo neobnovenia distribúcie elektriny z dôvodu, že dotknutý účastník trhu s elektrinou neposkytne
súčinnosť.

9. Evidencia oznámenia termínu začatia a ukončenia plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny dotknutým odberateľom
elektriny podľa § 3 ods. 1 písm. i)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od do

Tabuľka č. 9

r. 1Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období 
r. 2Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období 
r. 3Počet udalostí z minulých období 
r. 4Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3) 
Udalosti z riadku 4Vybavené v lehote 
Vybavené mimo lehoty 
Nevybavené 
Číslo udalostiPočet odberných miest dotknutých plánovaným obmedzením alebo prerušením distribúcie elektrinyDátum oznámenia plánovaného prerušenia alebo obmedzenia distribúcie elektrinyDátum začiatku plánovaného prerušenia alebo obmedzenia distribúcie elektrinyVyhodnotenie
1 / 0
Udalosti zo sledovaného obdobia
     
     
     
     
Udalosti z minulých období
     
     
     

Vysvetlivky k tabuľke č. 9:

Pri vyplňovaní údajov v prílohe č. 5 tabuľke č. 3 sa počet odberných miest dotknutých plánovaným prerušením alebo obmedzením distribúcie považuje za počet udalostí.

V stĺpci „Vyhodnotenie 1 / 0“ sa uvedie:

1 – v prípade dodržania ustanovenej lehoty,

0 – v ostatných prípadoch.

V prípade predkladania údajov úradu sa do rozšírenej časti tabuľky uvedú udalosti s nedodržaným štandardom kvality.

10. Evidencia dodržania oznámeného termínu začatia a ukončenia plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny dotknutým
odberateľom elektriny podľa § 3 ods. 1 písm. j)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od do

Tabuľka č. 10

r. 1Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období 
r. 2Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období 
r. 3Počet udalostí z minulých období 
r. 4Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3) 
Udalosti z riadku 4Vybavené v lehote 
Vybavené mimo lehoty 
Nevybavené 
Číslo udalostiPočet odberných miest dotknutých plánovaným obmedzením alebo prerušením distribúcie elektrinyOznámený termín začiatku a ukončenia prerušenia alebo obmedzenia
distribúcie el.
Skutočný termín začiatku a ukončenia prerušenia alebo obmedzenia distribúcie el.Oznámenie, že prerušenie alebo obmedzenie distribúcie elektriny sa nekonáVyhodn.
1 / 0
začiatokkonieczačiatokkoniec
dát.hod.dát.hod.dát.hod.dát.hod.dátumhodina
Udalosti zo sledovaného obdobia
             
             
             
             
Udalosti z minulých období
             
             
             

Vysvetlivky k tabuľke č. 10:

Pri vypĺňaní údajov v prílohe č. 5 tabuľke č. 3 sa počet odberných miest dotknutých plánovaným prerušením alebo obmedzením distribúcie považuje za počet udalostí.

V stĺpci „Vyhodn. 1 / 0“ sa uvedie:

1 – v prípade dodržania ustanovenej lehoty,

0 – v ostatných prípadoch.

V prípade predkladania údajov úradu sa do rozšírenej časti tabuľky uvedú udalosti s nedodržaným štandardom kvality.

11. Evidencia zabezpečenia preskúšania určeného meradla podľa § 3 ods. 1 písm. k)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od do

Tabuľka č. 11

r. 1Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období 
r. 2Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období 
r. 3Počet udalostí z minulých období 
r. 4Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3) 
Udalosti z riadku 4Vybavené v lehote 
Vybavené mimo lehoty 
Nevybavené 
Číslo udalostiIdentifikačné údaje fyzickej osoby alebo právnickej osoby, na ktorej odberné miesto sa vzťahuje žiadosť o preskúšanie meradla a číslo meradlaDátum prijatia podaniaDátum odoslania meradla na preskúšanieVyhodnotenie
1 / 0 / X
Udalosti zo sledovaného obdobia
     
     
     
Udalosti z minulých období
     
     

Vysvetlivky k tabuľke č. 11:

V stĺpci „Vyhodnotenie 1 / 0 / X“ sa uvedie:

1 – v prípade dodržania ustanovenej lehoty,

0 – v prípade nedodržania ustanovenej lehoty,

X – v prípade nedodržania ustanovenej lehoty alebo nevybavenia podnetu z dôvodu, že dotknutý účastník trhu s elektrinou neposkytne súčinnosť.

12. Evidencia overenia správnosti vyúčtovania platby za distribúciu elektriny, odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania a odoslanie oznámenia, či je podanie oprávnené, alebo nie, v lehote podľa § 3 ods. 1 písm. l)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od do

Tabuľka č. 12

r. 1Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období 
r. 2Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období 
r. 3Počet udalostí z minulých období 
r. 4Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3) 
Udalosti z riadku 4Vybavené v lehote 
Vybavené mimo lehoty 
Nevybavené 
Číslo udalostiIdentifikačné údaje fyzickej osoby alebo právnickej osoby,
na ktorej odberné miesto sa vzťahuje žiadosť
o overenie správnosti vyúčtovania
Dátum prijatia žiadosti
o overenie vyúčtovania
Podanie O / NDátum odstránenia zistených nedostatkov a odoslania oznámeniaVyhodnotenie
1 / 0 / X
Udalosti zo sledovaného obdobia
      
      
      
      
      
Udalosti z minulých období
      
      
      

Vysvetlivky k tabuľke č. 12:

V stĺpci „Podanie O / N“ sa uvedie:

O – ak je podanie oprávnené,

N – ak podanie nie je oprávnené.

V stĺpci „Vyhodnotenie 1 / 0 / X“ sa uvedie:

1 – v prípade dodržania ustanovenej lehoty na odstránenie zistených nedostatkov vo vyúčtovaní a odoslanie oznámenia, či je podanie oprávnené,
alebo nie,

0 – prípade nedodržania ustanovenej lehoty,

X – v prípade nedodržania ustanovenej lehoty alebo nevybavenia podnetu z dôvodu, že dotknutý účastník trhu s elektrinou neposkytne súčinnosť.

13. Evidencia dodržania lehoty 30 kalendárnych dní na odoslanie stanoviska k žiadosti o pripojenie zariadenia žiadateľa k distribučnej sústave
podľa § 3 ods. 1 písm. m)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od do

Tabuľka č. 13

r. 1Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období 
r. 2Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období 
r. 3Počet udalostí z minulých období 
r. 4Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3) 
Udalosti z riadku 4Vybavené v lehote 
Vybavené mimo lehoty 
Nevybavené 
Číslo udalostiIdentifikačné údaje žiadateľa alebo odosielateľa podaniaDátum prijatia žiadosti o pripojenie do sústavyDátum odoslania stanoviskaVyhodnotenie
1 / 0
Udalosti zo sledovaného obdobia
     
     
     
     
Udalosti z minulých období
     
     
     

Vysvetlivky k tabuľke č. 13:

V stĺpci „Vyhodnotenie 1 / 0“ sa uvedie:

1 – v prípade dodržania ustanovenej lehoty,

0 – v ostatných prípadoch.

14. Dodržiavanie plynulosti distribúcie elektriny podľa § 3 ods. 1 písm. n)

Tabuľka č. 14.1

Priemerná doba neplánovaného prerušenia distribúcie elektriny na odberné miesto SAIDI (hodnota zaokrúhlená na dve desatinné miesta)

SAIDI [min]
1.
mesiac
2.
mesiac
3.
mesiac
4.
mesiac
5.
mesiac
6.
mesiac
7.
mesiac
8.
mesiac
9.
mesiac
10.
mesiac
11.
mesiac
12.
mesiac
Spolu
za rok
             

Vysvetlivky k tabuľke č. 14.1:

1. Priemerná doba neplánovaného prerušenia distribúcie elektriny na jedno odberné miesto SAIDI sa vypočíta podľa vzorca

Vzorec 04

kde

Zi – počet dotknutých odberných miest pri i-tom neplánovanom prerušení distribúcie elektriny,

ti – trvanie časového úseku pri i-tom neplánovanom prerušení distribúcie elektriny v minútach,

N – celkový počet odberných miest v danej distribučnej sústave.

2. Do SAIDI sa započítavajú všetky neplánované prerušenia distribúcie elektriny v sústave daného subjektu, ktoré mali za následok prerušenie distribúcie elektriny koncovým odberateľom elektriny vrátane koncových odberateľov elektriny z distribučnej sústavy pripojenej do sústavy, v ktorej nastala táto udalosť. Minimálne trvanie neplánovaného prerušenia distribúcie elektriny, ktoré sa započíta do SAIDI, je tri minúty.

3. Do SAIDI sa nezapočítava prerušenie distribúcie elektriny v sústave daného subjektu, ktoré bolo zapríčinené vznikom udalosti v prenosovej sústave alebo vznikom udalosti v nadradenej distribučnej sústave, alebo vznikom udalosti podľa § 5 písm. a), b) a c).

4. SAIDI sa sleduje mesačne a ročne takto:

a) dokumentácia sa vedie o udalostiach, následkom ktorých SAIDI ovplyvnilo mesačný ukazovateľ; pri každej udalosti je zaznamenaný dátum, čas vzniku, čas trvania neplánovaného prerušenia distribúcie, počet dotknutých odberných miest a príčina udalosti,

b) neplánované prerušenie distribúcie elektriny v danej distribučnej sústave, ktoré bolo zapríčinené vznikom udalostí podľa bodu 3, sa sleduje a vyhodnocuje osobitne a úradu sa štandardne nepredkladá.

Tabuľka č. 14.2

Priemerný počet neplánovaného prerušenia distribúcie elektriny na jedno odberné miesto SAIFI (hodnota zaokrúhlená na dve desatinné miesta)

SAIFI
1.
mesiac
2.
mesiac
3.
mesiac
4.
mesiac
5.
mesiac
6.
mesiac
7.
mesiac
8.
mesiac
9.
mesiac
10.
mesiac
11.
mesiac
12.
mesiac
Spolu
za rok
             

Vysvetlivky k tabuľke č. 14.2

1. Priemerný počet neplánovaných prerušení distribúcie elektriny na odberné miesto SAIFI sa vypočíta podľa vzorca

Vzorec 05

kde

Ni – počet dotknutých odberných miest pri i-tom neplánovanom prerušení distribúcie elektriny,

N – celkový počet odberných miest v spoločnosti.

2. Do SAIFI sa započítavajú všetky neplánované prerušenia distribúcie elektriny v spoločnosti, ktoré mali za následok prerušenie distribúcie elektriny koncovým odberateľom elektriny vrátane koncových odberateľov distribučnej sústavy pripojenej do sústavy, v ktorej nastala táto udalosť. Minimálne trvanie neplánovaného prerušenia distribúcie elektriny, ktoré sa započíta do SAIFI, je tri minúty.

3. Do SAIFI sa nezapočítavajú prerušenia distribúcie elektriny v sústave daného subjektu, ktoré boli zapríčinené vznikom udalosti v prenosovej sústave, vznikom udalosti v nadradenej distribučnej sústave alebo vznikom udalosti podľa § 5 písm. a), b) a c).

4. SAIFI sa sleduje mesačne a ročne takto:

a) dokumentácia sa vedie o udalostiach, následkom ktorých SAIFI ovplyvnilo mesačný ukazovateľ; pri každej udalosti je zaznamenaný dátum a čas vzniku, počet dotknutých odberných miest a príčina udalosti,

b) prerušenie distribúcie elektriny v danej distribučnej sústave, ktoré bolo zapríčinené vznikom udalostí podľa bodu 3, sa sleduje a vyhodnocuje osobitne a úradu sa štandardne nepredkladá.

Tabuľka č. 14.3

Pomer množstva elektriny nedodanej odberateľom elektriny z dôvodu vzniku poruchy v sústave k celkovému množstvu dodanej elektriny odberateľom elektriny počas kalendárneho roka ISS (hodnota zaokrúhlená na štyri desatinné miesta)

Mesiac 1.2.34.5.6.7.8.9.10.11.12.Spolu za rok
E [MWh]             
Σ Ei [MWh]             
ISS             

Vysvetlivky k tabuľke č. 14.3:

1. V tabuľke sa uvádzajú hodnoty E, Ei a ĺ Ei zaokrúhlené na štyri desatinné miesta, pričom

E – celkové množstvo elektriny dodanej odberateľom elektriny pripojeným do sústavy v danom roku,

Ei– množstvo elektriny, ktorá nebola dodaná odberateľom elektriny pri i-tom neplánovanom prerušení distribúcie elektriny,

ĺEi – celkové množstvo elektriny, ktorá nebola dodaná odberateľom elektriny v danom roku z dôvodu vzniku neplánovaných prerušení distribúcie elektriny.

2. Pomer množstva elektriny nedodanej odberateľom elektriny z dôvodu vzniku poruchy v sústave k celkovému množstvu dodanej elektriny odberateľom elektriny počas kalendárneho roka ISS sa vypočíta podľa vzorca

Vzorec 06

3. Do ISS sa započítavajú všetky neplánované prerušenia distribúcie elektriny v spoločnosti, ktoré mali za následok prerušenie distribúcie elektriny koncovým odberateľom elektriny vrátane koncových odberateľov distribučnej sústavy pripojenej k sústave, v ktorej nastala táto udalosť. Minimálne trvanie neplánovaného prerušenia distribúcie elektriny, ktoré sa započíta do ISS, je tri minúty.

4. Do ISS sa nezapočítavajú prerušenia distribúcie elektriny v sústave daného subjektu, ktoré boli zapríčinené vznikom udalosti v prenosovej sústave, vznikom udalosti v nadradenej distribučnej sústave alebo vznikom udalosti podľa § 5 písm. a), b) a c).

5. ISS sa sleduje mesačne a ročne takto:

a) pri každej udalosti je zaznamenaný dátum a čas vzniku, čas trvania prerušenia distribúcie, množstvo elektriny nedodanej z dôvodu vzniku danej udalosti a príčina udalosti,

b) prerušenie distribúcie elektriny v danej distribučnej sústave, ktoré bolo zapríčinené vznikom udalostí podľa bodu 4, sa sleduje a vyhodnocuje osobitne a úradu sa štandardne nepredkladá.

Príloha č. 5 k vyhláške č. 315/2008 Z. z.

VYHODNOTENIE ŠTANDARDU KVALITY PRI DISTRIBÚCII ELEKTRINY

Tabuľka č. 1

Údaje o regulovanom subjekte, ktorý záznam predkladá

Obchodné meno spoločnosti: 
Sídlo spoločnosti: 
IČO: 
Obdobie od   do 
Celkový počet odberných miest registrovaných regulovaným subjektom ku koncu daného roka 
Z tohoNa napäťovej úrovni nad 1 kV  
Na napäťovej úrovni do 1 kV  
Meno a podpis osoby, ktorá záznam vyhotovila: 
Telefónne číslo / e-mailová adresa: 
Dátum vyhotovenia záznamu: 
Meno a podpis zodpovednej osoby: 
Odtlačok pečiatky: 

Tabuľka č. 2

Dodržiavanie štandardu kvality podľa § 3 ods. 1 písm. a)

123456
Celkový počet podaníPočet podaní, pri ktorých nebola v roku t-1 zistená ich oprávnenosť  Počet podaní zaradených do hodnoteniaPočet oprávnených podaníPočet neoprávnených podaníPodiel počtu oprávnených podaní k celkovému počtu podaní
D1CD1OD1 = D1O / D1C
      

Vysvetlivky k tabuľke č. 2:

V stĺpci 2 sa uvádza počet podaní prijatých v roku t-1, ale do konca roka t-1 nebolo zistené, či sú oprávnené, alebo nie.

V stĺpci 3 sa uvádza súčet počtu podaní prijatých v roku t-1 a podania z minulých období, pri ktorých bolo do konca roka t-1 zistené, či sú oprávnené, alebo nie.

Ak D1C = 0, potom D1 = 0,00.

Hodnota D1 sa zaokrúhľuje na dve desatinné čísla.

Tabuľka č. 3

Dodržiavanie štandardu kvality podľa § 3 písm. b) až m)

1234567
Opis štandardu kvality pri distribúcii elektrinyCelkový počet udalostí, ktoré nastali v roku t-1Počet udalostí, pri ktorých v roku t-1 neuplynula lehota na vybaveniePočet udalostí zaradených do hodnoteniaPočet udalostí vybavených v lehotePočet udalostí vybavených mimo lehotyPodiel počtu vybavených udalostí mimo lehoty k celkovému počtu udalostí
DiCDiNDi = DiN / DiC
Dodržanie lehoty na odoslanie stanoviska k podaniu týkajúceho sa kvality elektriny podľa § 3 ods. 1 písm. b)      
Dodržanie lehoty na odstránenie príčin zníženej kvality elektriny podľa § 3 ods. 1 písm. c) a ods. 2      
Uskutočnenie distribúcie elektriny do piatich pracovných dní podľa § 3 ods. 1 písm. d)      
Obnovenie distribúcie elektriny do dvoch pracovných dní podľa § 3 ods. 1 písm. e)      
Obnovenie distribúcie elektriny do dvoch pracovných dní podľa § 3 ods. 1 písm. f)      
Obnovenie distribúcie elektriny po prerušení distribúcie elektriny podľa § 3 ods. 1 písm. g) prvého bodu      
Obnovenie distribúcie elektriny po prerušení distribúcie elektriny podľa § 3 ods. 1 písm. g) druhého bodu      
Obnovenie distribúcie elektriny do 24 hod. po odstránení poruchy na zariadení na výrobu elektriny podľa § 3 ods. 1 písm. h)      
Oznámenie termínu začiatku a ukončenia prerušenia alebo obmedzenia distribúcie elektriny odberateľom elektriny podľa § 3 ods. 1 písm. i)       
Dodržanie oznámeného termínu začiatku a ukončenia prerušenia alebo obmedzenia distribúcie elektriny podľa § 3 ods. 1 písm. j)      
Zabezpečenie preskúšania určeného meradla v ustanovenej lehote podľa § 3 ods. 1 písm. k)      
Overenie správnosti vyúčtovania a odstránenia zistených nedostatkov vo vyúčtovaní v lehote podľa § 3 ods. 1 písm. l)      
Dodržanie lehoty 30 dní na odoslanie stanoviska ku žiadosti o pripojenie k distribučnej sústave podľa § 3 ods. 1 písm. m)      

Vysvetlivky k tabuľke č. 3:

V stĺpci 3 sa uvádza počet udalostí, ktoré nastali v roku t-1, ale do konca roka t-1 neuplynula doba na ich vybavenie a neboli v roku t-1 vybavené. Udalosti, pri ktorých do konca roka t-1 neuplynula doba na ich vybavenie a boli v roku t-1 vybavené, sa uvádzajú v stĺpci 4.

V stĺpci 4 sa uvádza súčet počtu udalostí

– ktoré nastali v roku t-1 a do konca roka t-1 uplynula doba na ich vybavenie,

– ktoré nastali v roku t-1 a do konca roka t-1 neuplynula doba na ich vybavenie a boli v roku t-1 vybavené,

– z minulých období, ktorých lehota na vybavenie uplynula v roku t-1.

V stĺpci 5 sa do počtu udalostí vybavených v lehote započítavajú aj udalosti, ktoré boli vybavené mimo lehoty, alebo neboli vôbec vybavené, z dôvodu, že dotknutý účastník trhu s elektrinou preukázateľne neposkytol regulovanému subjektu súčinnosť nevyhnutnú na dodržanie ustanovenej lehoty.

Údaj v stĺpci 4 sa rovná súčtu údajov v stĺpcoch 5 a 6.

Písmeno i = 2 až 16.

Ak DiC = 0, potom Di = 0,00.

Hodnota Di sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta.

Pre štandard kvality podľa § 3 ods. 1 písm. g), i) a j) sa počet dotknutých odberných miest považuje za počet udalostí.

Tabuľka č. 4

Dodržiavanie parametra štandardu kvality podľa § 3 ods. 3 písm. n)

Opis parametra štandardu kvality dodávanej elektriny a regulovaných činností súvisiacich s distribúciou elektrinyDosiahnutá hodnota v roku t-1
Dodržanie plynulosti distribúcie elektriny podľa § 3 písm. n) SAIDI 
Dodržanie plynulosti distribúcie elektriny podľa § 3 písm. n) SAIFI 
Dodržanie plynulosti distribúcie elektriny podľa § 3 písm. n) ISS 

Vysvetlivky k tabuľke č. 4:

V tabuľke sa uvádzajú hodnoty SAIDI a SAIFI zaokrúhlené na dve desatinné miesta, hodnota ISS zaokrúhlená na štyri desatinné miesta.

Tabuľka č. 5

Medziročné porovnanie SAIDI, SAIFI a ISS

IndikátorRok t-1Rok t-2
SAIDI  
SAIFI  
ISS  

Vysvetlivky k tabuľke č. 5:

V tabuľke sa uvádzajú hodnoty SAIDI a SAIFI zaokrúhlené na dve desatinné miesta, hodnota ISS zaokrúhlená na štyri desatinné miesta.

Príloha č. 6 k vyhláške č. 315/2008 Z. z.

DODRŽIAVANIE ŠTANDARDU KVALITY PODĽA § 3 ods. 1 písm. o)

Tabuľka č. 1

Skrátený opis štandardu kvality pri distribúcii elektrinyMiera závažnosti
porušenia štandardu
kvality
KritériumXDi
§ 3 ods. 1 písm. a) – kvalita elektrinyV16D1XD1
§ 3 ods. 1 písm. b) – odoslanie stanoviska k podaniu týkajúceho sa kvality elektrinyV26D2XD2
§ 3 ods. 1 písm. c) a ods. 2 – odstránenie príčin zníženej kvality elektriny V36D3XD3
§ 3 ods. 1 písm. d) – uskutočnenie distribúcie do piatich dní po podpise zmluvyV45D4XD4
§ 3 ods. 1 písm. e) – obnovenie distribúcie do dvoch dní po úhrade dlžnej sumyV58D5XD5
§ 3 ods. 1 písm. f) – obnovenie distribúcie na základe žiadosti dodávateľa elektriny V68D6XD6
§ 3 ods. 1 písm. g) prvý bod – obnovenie distribúcie elektriny do 12 hod. po porucheV77D7XD7
§ 3 ods. 1 písm. g) druhý bod – obnovenie distribúcie elektriny do 18 hod. po porucheV87D8XD8
§ 3 ods. 1 písm. h) – obnovenie distribúcie po poruche na VZV93D9XD9
§ 3 ods. 1 písm. i) – oznámenie termínu prerušenia distribúcie elektrinyV106D10XD10
§ 3 ods. 1 písm. j) – dodržanie termínu plánovaného prerušenia distribúcieV116D11XD11
§ 3 ods. 1 písm. k) – zabezpečenie overenia meradla v ustanovenej lehoteV123D12XD12
§ 3 ods. 1 písm. l) – overenie správnosti vyúčtovania v ustanovenej lehoteV135D13XD13
§ 3 ods. 1 písm. m) – odoslanie stanoviska ku žiadosti o pripojenie do sústavyV144D14XD14
§ 3 ods. 1 písm. n) – plynulosť distribúcie elektriny, SAIDI V156D15XD15
§ 3 ods. 1 písm. n) – plynulosť distribúcie elektriny, SAIFIV164D16XD16
§ 3 ods. 1 písm. n) – množstvo nedodanej elektriny, ISSV174D17XD17
Vypočítaná hodnota čísla podľa § 3 ods. 1 písm. o)XD

Vysvetlivky k tabuľke č. 1:

1. D1 = D1O / D1C (údaje podľa prílohy č. 5 tabuľky č. 2).

2. Di = DiN/DiC; i = 2 až 16 (údaje podľa prílohy č. 5 tabuľky č. 3).

3. D17 = SAIDI / 180,

D18 = SAIFI / 3,00,

D19 = X / 0,005,

(údaje SAIDI, SAIFI, ISS podľa prílohy č. 5 tabuľky č. 4).

4. XDi = Vi x Di; i = 1 až 17.

5. XD = ĺ XDi; i = 1 až 17.

6. Hodnoty XDi a XD sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.

Tabuľka č. 2

Medziročné porovnanie XD

XD v roku t-1 
XD v roku t-2 
XD podľa § 3 písm. o)23,28

Vysvetlivky k tabuľke č. 2:

V tabuľke sa uvádzajú hodnoty X D v roku t-1 a XD v roku t-2 zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

Príloha č. 7 k vyhláške č. 315/2008 Z. z.

SLEDOVANIE ŠTANDARDU KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB PEI DODÁVKE ELEKTRINY

1. Evidencia overenia správnosti vyúčtovania platby za dodanú elektrinu a odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania v lehote 30 kalendárnych dní, alebo v prípade potreby súčinnosti tretích osôb 35 kalendárnych dní, podľa § 4 písm. a)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od do

Tabuľka č. 1

r. 1Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období 
r. 2Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období 
r. 3Počet udalostí z minulých období 
r. 4Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3) 
Udalosti z riadku 4Vybavené v lehote 
Vybavené mimo lehoty 
Nevybavené 
Číslo udalostiIdentifikačné údaje fyzickej osoby alebo právnickej osoby, na ktorej odberné miesto sa vzťahuje žiadosť o overenie správnosti vyúčtovaniaDátum prijatia žiadostiSúčinnosť tretích osôbPodanie
O / N
Dátum odstránenia zistených nedostatkov a odoslania oznámeniaVyhodnotenie
1 / 0 / X
Udalosti zo sledovaného obdobia
       
      
Udalosti z minulých období
       
       

Vysvetlivky k tabuľke č. 1:

V stĺpci „Súčinnosť tretej osoby“ sa uvedie názov subjektu, ktorého súčinnosť bola pre overenie správnosti vyúčtovania potrebná, alebo slovo „nie“.

V stĺpci „Vyhodnotenie 1 / 0 / X“ sa uvedie:

1 – v prípade dodržania ustanovenej lehoty na odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania a odoslanie oznámenia, či je podanie oprávnené, alebo nie,

0 – prípade nedodržania stanovenej lehoty,

X – v prípade nedodržania stanovenej lehoty alebo nevybavenia podnetu z dôvodu, že dotknutý účastník trhu s elektrinou neposkytne súčinnosť
alebo že tretia osoba, ktorej súčinnosť je potrebná na vybavenie podnetu, neposkytne príslušné informácie regulovanému subjektu v lehote 30 dní
od dátumu ich vyžiadania.

2. Evidencia dodržania lehoty 24 hodín na požiadanie prevádzkovateľa sústavy o obnovenie dodávky elektriny alebo obnovenie dodávky elektriny
podľa § 4 písm. b)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od do

Tabuľka č. 2

r. 1Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období 
r. 2Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období 
r. 3Počet udalostí z minulých období 
r. 4Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3) 
Udalosti z riadku 4Vybavené v lehote 
Vybavené mimo lehoty 
Nevybavené 
Číslo udalostiIdentifikačné údaje fyzickej osoby alebo právnickej osoby, na ktorej odberné miesto sa žiadosť vzťahujeDátum a čas splnenia podmienok na obnovenie dodávky elektrinyDátum a čas požiadania prevádzkovateľa sústavy o obnovenie dodávky elektriny alebo obnovenie dodávky elektrinyVyhodnotenie
1 / 0
Udalosti zo sledovaného obdobia
     
     
     
Udalosti z minulých období
     
     

Vysvetlivky k tabuľke č. 2:

V stĺpci „Vyhodnotenie 1 / 0“ sa uvedie:

1 – v prípade dodržania ustanovenej lehoty,

0 – v ostatných prípadoch.

3. Evidencia dodržania lehoty dvoch pracovných dní na odoslanie podania koncového odberateľa prevádzkovateľovi sústavy alebo stanoviska prevádzkovateľa sústavy koncovému odberateľovi podľa § 4 písm. c)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od do

Tabuľka č. 3

r. 1Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období 
r. 2Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období 
r. 3Počet udalostí z minulých období 
r. 4Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3) 
Udalosti z riadku 4Vybavené v lehote 
Vybavené mimo lehoty 
Nevybavené 
Číslo
udalosti
Identifikačné údaje koncového odberateľa, ktorý podanie podal, alebo identifikačné údaje prevádzkovateľa sústavy, ktorý zaujíma stanovisko k tomuto podaniu Dátum doručenia podania Dátum odoslania podaniaDátum doručenia stanoviskaDátum odoslania stanoviskaVyhodnotenie
1/0
Udalosti zo sledovaného obdobia
       
       
       
       
Udalosti z minulých období
       
       
       

Vysvetlivky k tabuľke č. 3:

V stĺpci „Vyhodnotenie 1/0“ sa uvedie:

1 – v prípade dodržania ustanovenej lehoty,

0 – v ostatných prípadoch.

Ak je dodávateľ elektriny súčasne prevádzkovateľom sústavy, do ktorej je koncový odberateľ pripojený, v stĺpci „Dátum odoslania podania“ a v stĺpci „Dátum doručenia stanoviska“ sa uvedie „xx“.

Príloha č. 8 k vyhláške č. 315/2008 Z. z.

VYHODNOTENIE ŠTANDARDU KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB SÚVISIACICH S DODÁVKOU ELEKTRINY

Tabuľka č. 1

Údaje o regulovanom subjekte, ktorý záznam predkladá

Obchodné meno spoločnosti: 
Sídlo spoločnosti: 
IČO: 
Obdobie od     do 
Celkový počet odberných miest registrovaných regulovaným subjektom ku koncu daného roka: 
Z tohoKoncoví odberateliaDomácnosti 
Malé podniky 
Mimo domácnosti 
Iní odberatelia 
Meno a podpis osoby, ktorá záznam vyhotovila: 
Telefónne číslo/e-mailová adresa: 
Dátum vyhotovenia záznamu: 
Meno a podpis zodpovednej osoby: 
Odtlačok pečiatky: 

Tabuľka č. 2

Dodržiavanie štandardu kvality podľa § 4 písm. a) až c)

1234567
Opis štandardu kvality pri distribúcii elektrinyCelkový počet udalostí, ktoré nastali v roku t-1Počet udalostí, 
pri ktorých v roku t-1 neuplynula lehota na vybavenie
Počet udalostí zaradených do hodnoteniaPočet udalostí vybavených v lehotePočet udalostí vybavených mimo lehotyPodiel počtu vybavených udalostí mimo lehoty k celkovému počtu udalostí
DOiCDOiNDOi = DOiN / DOiC
Overenie správnosti vyúčtovania a odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania v lehote podľa § 4 písm. a)      
Dodržanie lehoty 24 hod. na požiadanie prevádzkovateľa sústavy o obnovenie dodávky elektriny po uhradení dlžnej sumy podľa § 4 písm. b)      
Dodržanie lehoty na odoslanie podania prevádzkovateľovi sústavy alebo stanoviska prevádzkovateľova sústavy koncovému odberateľovi podľa § 4 písm. c)      

Vysvetlivky k tabuľke č. 2:

V stĺpci 3 sa uvádza počet udalostí, ktoré nastali v roku t-1, ale do konca roka t-1 neuplynula doba na ich vybavenie a neboli v roku t-1 vybavené. Udalosti, pri ktorých do konca roka t-1 neuplynula doba na ich vybavenie a boli v roku t-1 vybavené, sa uvádzajú v stĺpci 4.

V stĺpci 4 sa uvádza súčet počtu udalostí,

– ktoré nastali v roku t-1 a do konca roka t-1 uplynula doba na ich vybavenie,

– ktoré nastali v roku t-1 a do konca roka t-1 neuplynula doba na ich vybavenie a boli v roku t-1 vybavené,

– udalostí z minulých období, ktorých lehota na vybavenie uplynula v roku t-1.

V stĺpci 5 sa do počtu udalostí vybavených v lehote započítavajú aj udalosti, ktoré boli vybavené mimo lehoty alebo neboli vôbec vybavené preto, že dotknutý účastník trhu s elektrinou preukázateľne neposkytol regulovanému subjektu súčinnosť nevyhnutnú na dodržanie ustanovenej lehoty.

Údaj v stĺpci 4 sa rovná súčtu údajov v stĺpcoch 5 a 6.

Ak DOiC = 0, potom DOi = 0,00.

Hodnota DOi sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta.

Príloha č. 9 k vyhláške č. 315/2008 Z. z.

DODRŽIAVANIE ŠTANDARDU KVALITY PODĽA § 4 písm. d)

Tabuľka č. 1

Skrátený opis parametra štandardu kvalityMiera závažnosti porušenia štandardu kvalityKritériumXDOi
§ 4 ods. 1 písm. a) – overenie správnosti vyúčtovania V1 40DO1XDO1
§ 4 ods. 1 písm. b) – požiadanie o obnovenie dodávky po úhrade dlžnej čiastkyV240DO2XDO2
§ 4 ods. 1 písm. c) – odoslanie podania alebo stanoviska v ustanovenej lehoteV320DO3XDO3
Vypočítaná hodnota čísla podľa § 4 písm. d)XDO

Vysvetlivky k tabuľke č. 1:

1. DOi = DOiN/DOiC; i = 1 až 3 (údaje podľa prílohy č. 8 tabuľky č. 2).

2. XDOi = Vi x DOi; i = 1 až 3.

3. XDO = ĺ XDOi; i = 1 až 3.

4. Hodnoty XDOi a XDO sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.

Tabuľka č. 2

Medziročné porovnanie XDO

XDO v roku t-1 
XDO v roku t-2 
XDO podľa § 4 písm. d)8,20

Vysvetlivky k tabuľke č. 2:

V tabuľke sa uvádzajú hodnoty XDO v roku t-1 a XDO v roku t-2 zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

Hodnota XDO v roku t-2 sa prvýkrát uvedie vo vyhodnotení štandardov kvality za rok 2012.

Príloha č. 10 k vyhláške č. 315/2008 Z. z.

SLEDOVANIE ŠTANDARDU KVALITY SLUŽIEB ORGANIZÁTORA KRÁTKODOBÉHO TRHU S ELEKTRINOU

1. Evidencia dodržania lehoty na uzatvorenie zmluvy o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom trhu s elektrinou s účastníkom krátkodobého trhu s elektrinou do päť dní pred účinnosťou zmluvy podľa § 4a písm. a)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od do

Tabuľka č. 1

r. 1Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období 
r. 2Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období 
r. 3Počet udalostí z minulých období 
r. 4Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3) 
Udalosti z riadku 4Vybavené v lehote 
Vybavené mimo lehoty 
Nevybavené 
Číslo
udalosti
Identifikačné údaje účastníka krátkodobého
trhu s elektrinou
 Dátum uzatvorenia zmluvyDátum účinnosti uzatvorenej zmluvyVyhodnotenie
1/0
Udalosti zo sledovaného obdobia
     
     
Udalosti z minulých období
     
     

Vysvetlivky k tabuľke č. 1:

V stĺpci „Vyhodnotenie 1/0“ sa uvedie:

1 – v prípade dodržania ustanovenej lehoty,

0 – v ostatných prípadoch.

2. Evidencia dodržania lehoty vykonania mesačného vyhodnotenia odchýlok a obstaranej regulačnej elektriny do desiateho kalendárneho dňa za predchádzajúci mesiac podľa § 4a písm. b)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od do

Tabuľka č. 2

r. 1Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období 
r. 2Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období 
r. 3Počet udalostí z minulých období 
r. 4Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3) 
Udalosti z riadku 4Vybavené v lehote 
Vybavené mimo lehoty 
Číslo udalostiObchodné meno subjektu zúčtovaniaIdentifikačné číslo subjektu zúčtovaniaDátum vykonania vyhodnotenia odchýlok a regulačnej elektriny Vyhodnotenie
1/0
Udalosti zo sledovaného obdobia
     
     
     
Udalosti z minulých období
     
     

Vysvetlivky k tabuľke č. 2:

V stĺpci „Vyhodnotenie 1/0“ sa uvedie:

1 – v prípade dodržania ustanovenej lehoty,

0 – v ostatných prípadoch.

Údaje z tabuľky č. 2 sa uvádzajú v prílohe č. 8 tabuľke č. 2, pričom sa počet subjektov zúčtovania, na ktoré sa vzťahuje vyhodnotenie odchýlok a regulačnej elektriny, považuje za počet udalostí.

3. Evidencia dodržania lehoty vysporiadania platieb za odchýlky so subjektmi zúčtovania a platieb za obstaranú regulačnú elektrinu s dodávateľmi regulačnej elektriny do 15 kalendárnych dní od mesačného vyhodnotenia odchýlok a obstaranej regulačnej elektriny podľa § 4a písm. c)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od do

Tabuľka č. 3

r. 1Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období 
r. 2Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období 
r. 3Počet udalostí z minulých období 
r. 4Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3) 
Udalosti z riadku 4Vybavené v lehote 
Vybavené mimo lehoty 
Nevybavené 
Číslo
udalosti
Obchodné meno a identifikačné
číslo subjektu zúčtovania
Dátum mesačného vyhodnotenia odchýlok a regulačnej elektrinyDátum vysporiadania platieb za odchýlky a regulačnú elektrinuVyhodnotenie
1/0
Udalosti zo sledovaného obdobia
     
     
Udalosti z minulých období
     
     

Vysvetlivky k tabuľke č. 3:

V stĺpci „Vyhodnotenie 1/0“ sa uvedie:

1 – v prípade dodržania ustanovenej lehoty,

0 – v ostatných prípadoch.

Údaje z tabuľky č. 3 sa uvádzajú v prílohe č. 8 tabuľke č. 2, pričom sa počet subjektov zúčtovania, na ktoré sa vzťahuje vysporiadanie platieb za odchýlky a obstaranú regulačnú elektrinu, považuje za počet udalostí.

4. Evidencia dodržania lehoty na overenie správnosti vyhodnotenia odchýlok a obstaranej regulačnej elektriny a oznámenie výsledkov overenia subjektom zúčtovania 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti o overenie správnosti vyhodnotenia podľa § 4a písm. d)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od do

Tabuľka č. 4

r. 1Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období 
r. 2Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období 
r. 3Počet udalostí z minulých období 
r. 4Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3) 
Udalosti z riadku 4Vybavené v lehote 
Vybavené mimo lehoty 
Nevybavené 
Číslo udalostiObchodné meno a identifikačné
číslo subjektu zúčtovania
Dátum doručenia žiadosti o overenie správnosti vyhodnoteniaDátum oznámenia výsledkov overenia správnosti vyhodnoteniaVyhodnotenie
1/0
Udalosti zo sledovaného obdobia
     
     
Udalosti z minulých období
     
     

Vysvetlivky k tabuľke č. 4:

V stĺpci „Vyhodnotenie 1/0“ sa uvedie:

1 – v prípade dodržania ustanovenej lehoty,

0 – v ostatných prípadoch.

Údaje z tabuľky č. 4 sa uvádzajú v prílohe č. 8 tabuľke č. 2, pričom sa počet subjektov zúčtovania, na ktoré sa vzťahuje vysporiadanie platieb za odchýlky a obstaranú regulačnú elektrinu, považuje za počet udalostí.

5. Evidencia dodržania lehoty na vysporiadanie zistených rozdielov v platbách za odchýlky a obstaranú regulačnú elektrinu 35 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti o overenie správnosti vyhodnotenia podľa § 4a písm. e)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od do

Tabuľka č. 5

r. 1Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období 
r. 2Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období 
r. 3Počet udalostí z minulých období 
r. 4Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3) 
Udalosti z riadku 4Vybavené v lehote 
Vybavené mimo lehoty 
Nevybavené 
Číslo
udalosti
Obchodné meno a identifikačné
číslo subjektu zúčtovania
Dátum doručenia žiadosti o overenie správnosti vyhodnoteniaDátum vysporiadania rozdielov v platbách Vyhodnotenie
1/0
Udalosti zo sledovaného obdobia
     
     
Udalosti z minulých období
     
     

Vysvetlivky k tabuľke č. 5:

V stĺpci „Vyhodnotenie 1/0“ sa uvedie:

1 – v prípade dodržania ustanovenej lehoty,

0 – v ostatných prípadoch.

Údaje z tabuľky č. 4 sa uvádzajú v prílohe č. 8 tabuľke č. 2, pričom sa počet subjektov zúčtovania, na ktoré sa vzťahuje vysporiadanie platieb za odchýlky a obstaranú regulačnú elektrinu, považuje za počet udalostí.

Príloha č. 11 k vyhláške č. 315/2008 Z. z.

ZÁZNAM O DOSIAHNUTÍ ÚROVNI ŠTANDARDU KVALITY ČINNOSTI ORGANIZÁTORA KRÁTKODOBÉHO TRHU S ELEKTRINOU

Tabuľka č. 1

Údaje o regulovanom subjekte, ktorý záznam predkladá

Obchodné meno spoločnosti: 
Sídlo spoločnosti: 
IČO: 
Obdobie od                do  
Meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá záznam vyhotovila: 
Telefónne číslo/e-mailová adresa: 
Dátum vyhotovenia záznamu: 
Meno, priezvisko a podpis zodpovednej osoby: 
Odtlačok pečiatky: 

Tabuľka č. 2

Dodržiavanie štandardu kvality podľa § 4a písm. a) až e)

1234567
Opis štandardu kvality služieb organizátora krátkodobého trhu s elektrinouCelkový počet udalostí, ktoré nastali v roku t-1Počet udalostí, pri ktorých v roku t-1 neuplynula lehota na vybaveniePočet udalostí zaradených do hodnoteniaPočet udalostí vybavených  v lehotePočet udalostí vybavených mimo lehotyPodiel počtu vybavených udalostí v lehote k počtu udalostí zaradených do hodnotenia
 OiCOiNOi = OiN / OiC
Uzatvorenie zmluvy s účastníkom krátkodobého trhu s elektrinou v lehote podľa § 4a písm. a)      
Dodržanie lehoty na vykonanie vyhodnotenia odchýlok a regulačnej elektriny podľa § 4a písm. b)      
Vysporiadanie platieb za odchýlky a obstaranú regulačnú elektrinu v lehote podľa § 4a písm. c)      
Overenie správnosti vyhodnotenia odchýlok a obstaranej regulačnej elektriny v lehote podľa § 4a písm. d)      
Dodržanie lehoty na vysporiadanie zistených rozdielov v platbách za odchýlky a obstaranú  regulačnú elektrinu podľa § 4a písm. e)      

Vysvetlivky k tabuľke č. 2:

V stĺpci 3 sa uvádza počet udalostí, ktoré nastali v roku t-1, ale do konca roka t-1 neuplynula doba na ich vybavenie a neboli v roku t-1 vybavené. Udalosti, pri ktorých do konca roka t-1 neuplynula doba na ich vybavenie a boli v roku t-1 vybavené, sa uvádzajú v stĺpci 4.

V stĺpci 4 sa uvádza súčet počtu udalostí,

– ktoré nastali v roku t-1 a do konca roka t-1 uplynula doba na ich vybavenie,

– ktoré nastali v roku t-1 a do konca roka t-1 neuplynula doba na ich vybavenie a boli v roku t-1 vybavené,

– udalostí z minulých období, ktorých lehota na vybavenie uplynula v roku t-1.

Údaj v stĺpci 4 sa rovná súčtu údajov v stĺpcoch 5 a 6.

Ak OiC = 0, potom Oi = 0,00.

Hodnota Oi sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta.

Príloha č. 12 k vyhláške č. 315/2008 Z. z.

DODRŽIAVANIE ŠTANDARDU KVALITY PODĽA § 4a písm. f)

Tabuľka č. 1

Skrátený opis štandardu kvality služieb organizátora krátkodobého trhu s elektrinouMiera závažnosti porušenia štandardu kvalityKritériumXOi
§ 4a písm. a) – uzatvorenie zmluvy s účastníkom krátkodobého trhu s elektrinouV1 15O1XO1
§ 4a písm. b) – dodržanie lehoty na vykonanie vyhodnotenia odchýlok a regulačnej elektrinyV215O2XO2
§ 4a písm. c) – vysporiadanie platieb za odchýlky a obstaranú regulačnú elektrinuV330O3XO3
§ 4a písm. d) – overenie správnosti vyhodnotenia odchýlok a obstaranej regulačnej elektrinyV4 20O4XO1
§ 4a písm. e) – vysporiadanie zistených rozdielov v platbách za odchýlky a regulačnú elektrinuV520O5XO2
Vypočítaná hodnota čísla podľa § 4a písm. f)XO

Vysvetlivky k tabuľke č.1:

1. Oi = OiN/OiC; i = 1 až 5 (údaje podľa prílohy č. 11 tabuľky č. 2).

2. XOi = Vi x Oi; i = 1 až 5.

3. XO = ĺ XOi; i = 1 až 5.

4. Hodnoty XOi a XO sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.

Tabuľka č. 2

Medziročné porovnanie XO

XO v roku t-1 
XO v roku t-2 
XO podľa § 4a písm. f)5,00

Vysvetlivky k tabuľke č. 2:

V tabuľke sa uvádzajú hodnoty XO v roku t-1 a XO v roku t-2 zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

Príloha č. 13 k vyhláške č. 315/2008 Z. z.

SLEDOVANIE UDALOSTÍ, KTORÉ NASTALI Z DOVÔDOV PODĽA § 5 písm. a), b), c) a d)

1. Evidencia udalostí, ktoré vznikli z dôvodu vyhlásenia stavu núdze podľa § 5 písm. a)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od do

Tabuľka č. 1

123456
Dátum a čas vyhlásenia
stavu núdze
Územie, na ktorom bol stav núdze vyhlásenýDátum a čas zrušenia
stavu núdze
Celkový čas trvania vyhláseného stavu núdzePočet odberných miest dotknutých vyhlásením stavu núdze pripojených do sústavyCelkové množstvo nedodanej elektriny z dôvodu vyhlásenia
stavu núdze
      
      
      
      
      

Vysvetlivky k tabuľke č.1:

Celkový čas trvania vyhláseného stavu núdze sa v stĺpci 4 uvádza v hodinách. Ak táto doba trvá viac ako 48 hodín, uvedie sa čas vyjadrený v dňoch a hodinách.

2. Evidencia udalostí, ktoré vznikli z dôvodov podľa § 5 písm. b) a c)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od do

Tabuľka č. 2

12345678
Dátum a čas vzniku udalostiDôvod vzniku udalosti podľa
§ 5 písm. b), c)
Miesto alebo oblasť zasiahnutá udalosťouUdalosťou zasiahnutá napäťová úroveň sústavy Dátum a čas odstránenia následkov udalostiCelková doba od vzniku udalosti po obnovenie prenosu alebo distribúcie elektrinyPočet odberných miest pripojených do sústavy dotknutých udalosťouCelkové množstvo nedodanej elektriny z dôvodu vzniku udalosti
        
        
        
        

Vysvetlivky k tabuľke č. 2:

Celková doba od vzniku udalosti po obnovenie prenosu alebo distribúcie elektriny sa v stĺpci 6 uvedie v hodinách. Ak táto doba trvá viac ako 48 hodín, uvedie sa doba vyjadrená v dňoch a hodinách.

Celkové množstvo nedodanej elektriny z dôvodu vzniku udalosti je celkovým množstvom elektriny nedodanej koncovým odberateľom pripojeným do sústavy, v ktorej udalosť vznikla. V stĺpci 8 sa uvedie množstvo nedodanej elektriny v MWh.

3. Evidencia udalostí, ktoré vznikli z dôvodov podľa § 5 písm. d)

Regulovaný subjekt:

Obdobie od do

Tabuľka č. 3

123456
Číslo udalostiOpis udalosti Skrátený opis neposkytnutej súčinnostiUdalosť V/NSkutočná lehota vybaveniaDôvod nevybavenia
      
      
      

Vysvetlivky k tabuľke č. 3:

V stĺpci 2 sa uvedie označenie ustanovenia vyhlášky, ktorého sa udalosť týka.

V stĺpci 4 sa uvedie:

V – v prípade, že udalosť alebo podanie bolo do konca roka t-1 vybavené,

N – v prípade, že udalosť alebo podanie nebolo do konca roka t-1 vybavené.

V stĺpci 5 sa uvedie skutočná lehota vybavenia udalosti alebo podania v dňoch.

V stĺpci 6 sa uvedie dôvod nevybavenia udalosti (napríklad späťvzatie podania, zrušenie žiadosti o pripojenie do sústavy, zrušenie odberného miesta, zánik subjektu).


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2011 okrem čl. I bodov 14 a 22, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2011, a čl. I bodu 28 prílohy č. 1 bodu 9 tabuliek č. 9.1 a 9.2, prílohy č. 2 tabuľky č. 4.1, prílohy č. 3, prílohy č. 4 bodu 14 tabuliek č. 14.1, 14.2 a 14.3, prílohy č. 5 tabuliek č. 4 a 5, príloh č. 6 a 9, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2012.


Jozef Holjenčík v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.