Vyhláška č. 93/2011 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 317/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávania pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a súvisiacich služieb

Čiastka 31/2011
Platnosť od 01.04.2011 do31.08.2012
Účinnosť od 01.04.2011 do31.08.2012
Zrušený 250/2012 Z. z. (nepriamo)

93

VYHLÁŠKA

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

z 28. marca 2011,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 317/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávania pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a súvisiacich služieb

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 5 ods. 1 písm. ee) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 317/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávania pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a súvisiacich služieb sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

c) dodržanie lehoty podľa odseku 3 na odstránenie príčin nedostatočného množstva vody,“.

Doterajšie písmená c) až j) sa označujú ako písmená d) až k).

2. V § 1 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „nedostatočného množstva vody alebo“.

3. V § 1 ods. 1 písmeno i) znie:

i) predloženie zmluvy o dodávke vody do piatich pracovných dní od oznámenia splnenia podmienok podľa osobitného predpisu,12)“.

4. V § 1 ods. 1 písm. j) sa na konci pripájajú tieto slová: „a písomné oznámenie výsledku preskúšania meradla v lehote 14 dní odo dňa doručenia výsledku“.

5. V § 1 ods. 1 písmeno k) znie:

k) overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za dodávku vody, odstránenie zistenej nesprávnosti vyúčtovania a písomné oznámenie výsledku do 30 dní od doručenia žiadosti o overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za dodávku vody, ak zmluva o dodávke vody nestanovuje inak.“.

6. V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenami l) a m), ktoré znejú:

l) zabezpečenie plynulej dodávky vody do siedmich pracovných dní od doručenia podpísanej zmluvy o dodávke vody odberateľom, ak zmluva o dodávke vody nestanovuje inak,

m) dosiahnutie úrovne kvality dodávky vody tak, aby výsledná hodnota vypočítaná podľa prílohy č. 3 neprekročila 14 %.“.

7. V § 1 ods. 2 sa za slovo „štandardu“ vkladá slovo „kvality“ a slová „a) až c)“ sa nahrádzajú slovami „a), b) a d)“.

8. V § 1 ods. 3 písm. a) až c) sa za slovo „štandardu“ vkladá slovo „kvality“.

9. V § 2 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

b) dodržanie lehoty podľa odseku 3 na odstránenie príčin nedostatočného množstva odvádzanej vody,“.

Doterajšie písmená b) až h) sa označujú ako písmená c) až i).

10. V § 2 ods. 1 písmeno d) znie:

d) dodržanie lehoty podľa odseku 3 na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku v pretlakovej kanalizačnej sieti alebo podtlaku v podtlakovej kanalizačnej sieti,“.

11. V § 2 ods. 1 písmeno h) znie:

h) predloženie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd do piatich pracovných dní od oznámenia splnenia podmienok podľa osobitného predpisu,21)“.

12. V § 2 ods. 1 písmeno i) znie:

i) overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvádzanie odpadových vôd, odstránenie zistenej nesprávnosti vyúčtovania a písomné oznámenie výsledku do 30 dní od doručenia žiadosti o overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvádzanie odpadových vôd, ak zmluva o odvádzaní odpadových vôd neustanovuje inak.“.

13. V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:

j) zabezpečenie plynulého odvádzania vody do siedmich pracovných dní od doručenia podpísanej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd producentom, ak zmluva o odvádzaní odpadových vôd neustanovuje inak,

k) dosiahnutie úrovne kvality odvádzania vody tak, aby výsledná hodnota vypočítaná podľa prílohy č. 3 neprekročila 14 %.“.

14. V § 2 ods. 2 sa za slovo „štandardu“ vkladá slovo „kvality“ a slová „a) a b)“ sa nahrádzajú slovami „a) a c)“.

15. V § 2 ods. 3 písm. a) až c) sa za slovo „štandardu“ vkladá slovo „kvality“.

16. V § 3 písm. d) sa nad slovo „odberateľa“ umiestňuje odkaz 24a a nad slovo „producenta“ sa umiestňuje odkaz 24b.

Poznámky pod čiarou k odkazom 24a a 24b znejú:

24a) § 4 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z.

24b) § 4 ods. 4 zákona č. 442/2002 Z. z.“.

17. § 3 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) preukázateľného neposkytnutia súčinnosti odberateľa24a) alebo producenta24b) regulovanému subjektu nevyhnutnej na dodržanie štandardu kvality.“.

18. § 4 vrátane nadpisu znie:

㤠4

Sledovanie, vyhodnocovanie a zverejňovanie štandardov kvality regulovaným subjektom

(1) Štandardy kvality sa sledujú a vyhodnocujú regulovaným subjektom v rozsahu uvedenom v prílohách č. 1 a 2 za každý kalendárny rok alebo jeho časť, počas ktorého regulovaný subjekt vykonával regulovanú činnosť na základe podaní a informácií zistených z vlastnej činnosti regulovaného subjektu. Udalosti, pri ktorých lehota na vybavenie neuplynula do konca kalendárneho roka, v ktorom nastali a neboli vybavené, sa zaradia do vyhodnotenia štandardov kvality za kalendárny rok, v ktorom uplynie lehota na ich vybavenie; udalosťou sa rozumie skutočnosť týkajúca sa štandardu kvality dodávky vody alebo odvádzania vody zistená vlastnou činnosťou regulovaného subjektu alebo oznámená prostredníctvom podania odberateľom,24a) producentom24b) alebo žiadateľom; žiadateľom sa rozumie osoba, ktorá požiadala regulovaný subjekt o písomné určenie technických podmienok podľa § 1 ods. 1 písm. h) alebo podľa § 2 ods. 1 písm. g), o uzatvorenie zmluvy o dodávke vody podľa § 1 ods. 1 písm. i), o uzatvorenie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd podľa § 2 ods. 1 písm. h) alebo informovala regulovaný subjekt o skutočnosti týkajúcej sa štandardu kvality.

(2) Štandardy kvality podľa § 1 ods. 1 písm. a) až l) a § 2 ods. 1 písm. a) až j) sa sledujú v zázname, ktorý obsahuje najmä:

a) meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné meno a sídlo odberateľa,24a) producenta24b) alebo žiadateľa,

b) číslo odberného miesta pre odber pitnej vody odberateľom24a) alebo číslo odberného miesta na odvádzanie odpadovej vody od producenta;24b) odberným miestom sa rozumie miesto, kde je zmluvne dohodnutý odber pitnej vody odberateľom24a) alebo zmluvne dohodnuté miesto odvádzania odpadovej vody od producenta,24b)

c) dátum, čas a spôsob oznámenia alebo zistenia udalosti týkajúcej sa každého štandardu kvality,

d) druh nedodržaného štandardu kvality podľa § 1 alebo § 2,

e) opis skutkového stavu,

f) spôsob odstránenia príčin nedodržania štandardov kvality,

g) dátum, čas a spôsob odstránenia príčin nedodržania štandardu kvality, meno, priezvisko a funkciu oprávnenej osoby, ktorá je zodpovedná za odstránenie príčin vzniknutého stavu,

h) dĺžku trvania nedodržaného štandardu kvality podľa § 1 ods. 1 písm. a), c), e) a g) alebo podľa § 2 ods. 1 písm. b), d) a f) vypočítanú ako rozdiel údajov uvedených v písmenách c) a g); dĺžka trvania nedodržania štandardov kvality sa uvádza v hodinách vrátane každej začatej hodiny,

i) prekročené limitné hodnoty ukazovateľov kvality pitnej vody podľa § 1 ods. 1 písm. a),

j) dôvod prerušenia dodávky pitnej vody podľa § 1 ods. 1 písm. f) a lehoty pre opätovné obnovenie dodávky pitnej vody podľa § 1 ods. 1 písm. g),

k) dôvod prerušenia odvádzania vody do čistiarne odpadových vôd alebo na iné miesto jej likvidácie podľa § 2 ods. 1 písm. e) a lehoty na opätovné obnovenie odvádzania vody podľa § 2 ods. 1 písm. f).

(3) V prípade udalosti, ktorá sa týka viacerých odberných miest, sa vyhotovuje záznam, ktorý obsahuje údaje o mieste alebo ulici, ktorej sa udalosť týka, počet odberných miest s nedodržaným štandardom kvality a údaje podľa odseku 2 písm. c) až k).

(4) Vyhodnotenie štandardov kvality za predchádzajúci rok podľa odseku 1 sa zverejňuje do 28. februára kalendárneho roka po dobu 12 mesiacov na internetovej stránke regulovaného subjektu, alebo vo výročnej správe regulovaného subjektu, alebo iným obvyklým spôsobom, ak regulovaný subjekt nemá zriadenú internetovú stránku alebo nevydáva výročnú správu.

(5) Vyhodnotenie štandardov kvality za predchádzajúci rok podľa odseku 1 sa predkladá úradu podľa osobitného predpisu25) do 28. februára kalendárneho roka.“.

19. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠4a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2011

Vyhodnotenie štandardov kvality za mesiace január až marec roku 2011 sa regulovaným subjektom vykoná podľa doterajšej vyhlášky a vyhodnotenie štandardov kvality za mesiace apríl až december roku 2011 sa vykoná podľa tejto vyhlášky.“.

20. Prílohy č. 1 a 2 znejú:

„Príloha č. 1 k vyhláške č. 317/2008 Z. z.

Vyhodnotenie štandardu kvality dodávky vody

Príloha 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 317/2008 Z. z.

Vyhodnotenie štandardu kvality odvádzania vody

Príloha 02

“.

21. Za prílohu č. 2 sa pripája príloha č. 3, ktorá znie:

„Príloha č. 3 k vyhláške č. 317/2008 Z. z.

Tabuľka č. 1 Výpočet úrovne kvality dodávky vody

Skrátený opis štandardu kvality dodávky vody MiPPi
[%]
XPVi
[%]
§ 1 písm. a) – kvalita pitnej vody0,20PP1XPV1
§ 1 písm. c) – lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva vody0,05PP2XPV2
§ 1 písm. e) – lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku vody0,05PP3XPV3
§ 1 písm. g) – opätovné obnovenie dodávky vody0,15PP4XPV4
§ 1 písm. h) – určenie technických podmienok na pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod alebo odpojenie nehnuteľnosti od verejného vodovodu a na zriaďovanie vodovodnej prípojky alebo odstraňovanie vodovodnej prípojky0,05PP5XPV5
§ 1 písm. i) – predloženie zmluvy o dodávke vody 0,10PP6XPV6
§ 1 písm. j) – zabezpečenie preskúšania meradla0,10PP7XPV7
§ 1 písm. k) – overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za dodávku vody 0,15PP8XPV8
§ 1 písm. l) – zabezpečenie plynulej dodávky vody0,15PP9XPV9
Úroveň kvality dodávky vodyXPV

Vysvetlivky k tabuľke č. 1:

XPVi = Mi* PPi,

kde:

XPVi – úroveň kvality; (i = 1 – 9),

Mi – miera závažnosti nedodržania štandardu kvality, ktorá je stanovená so zreteľom na dopad na konečných odberateľov (i = 1 – 9),

PP1 – podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k celkovému počtu odberných miest uvedený v prílohe č. 1 tabuľke č. 1 v stĺpci „F“,

PPi – podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu uvedený v prílohe č. 1 tabuľke č. 1 a 2 v stĺpci „E“ (i = 2 – 9),

XPV = ΣXPVi,

kde:

XPV – úroveň kvality dodávky vody.

Tabuľka č. 2 Výpočet úrovne kvality odvádzania vody

Skrátený opis štandardu kvality odvádzania vody MiPPi
[%]
XPVi
[%]
§ 2 písm. b) – lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva odvádzanej vody0,15PP1XOV1
§ 2 písm. d) – lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku alebo podtlaku v kanalizačnej sieti0,15PP2XOV2
§ 2 písm. f) – opätovné obnovenie odvádzania vody0,15PP3XOV3
§ 2 písm. g) – určenie technických podmienok na pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu alebo odpojenie nehnuteľnosti od verejnej kanalizácie a na zriaďovanie kanalizačnej prípojky alebo odstraňovanie kanalizačnej prípojky0,10PP4XOV4
§ 2 písm. h) – uzatvorenie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd 0,10PP5XOV5
§ 2 písm. i) – overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvádzanie vody0,20PP6XOV6
§ 2 písm. j) – zabezpečenie plynulého odvádzania vody0,15PP7XOV7
Úroveň kvality odvádzania vodyXOV

Vysvetlivky k tabuľke č. 2:

XOVi = Mi * PPi,

kde:

XOVi – úroveň kvality (i = 1 – 6),

Mi – miera závažnosti nedodržania štandardu kvality, ktorá je stanovená so zreteľom na dopad na konečných producentov (i = 1 – 7),

PPi – podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu uvedený v prílohe č. 2 tabuľke č. 1 a 2 v stĺpci „E“ (i = 1 – 7),

XOV = ΣXOvi,

kde:

XOV – úroveň kvality odvádzania vody.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2011.


Jozef Holjenčík v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.