Vyhláška č. 73/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o stanovení významných a trvalo vzostupných trendov koncentrácií znečisťujúcich látok v podzemných vodách a o postupoch na ich zvrátenie

Čiastka 26/2011
Platnosť od 24.03.2011
Účinnosť od 01.04.2011
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené