Oznámenie č. 7/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú kritériá vyhodnocovania žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania

Čiastka 5/2011
Platnosť od 11.01.2011
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. januára 2011.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené