Oznámenie č. 561/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania

(v znení č. 368/2012 Z. z.)

Čiastka 154/2011
Platnosť od 31.12.2011
Účinnosť od 01.01.2014
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012 okrem bodov 12 a 13, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013.

OBSAH

561

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie zo 14. decembra 2011 č. MF/27210/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 472/2010 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012 okrem bodov 12 a 13, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 13/2011 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a v elektronickej forme na webovom sídle www.finance.gov.sk.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2011 č. MF/27210/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 472/2010 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 5 písm. b) sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 3“ a slová „ods. 5“ sa nahrádzajú slovami „ods. 6“.

2. V § 6 odsek 1 znie:

„(1) Cenné papiere sa pri prvotnom účtovaní oceňujú obstarávacou cenou okrem cenných papierov na obchodovanie, ktoré sa oceňujú reálnou hodnotou. Súčasťou obstarávacej ceny sú priame náklady na obchody spojené s cennými papiermi, ktoré sú účtovnej jednotke pri prvotnom účtovaní známe, napríklad poplatky a provízie maklérom, poradcom a burzám. Súčasťou obstarávacej ceny nie sú úroky z úveru na obstaranie cenného papiera a náklady na jeho držbu.“.

3. V § 8 odsek 1 znie:

„(1) Pri kúpe cudzej meny za eurá sa prírastok cudzej meny ocení kurzom, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená alebo referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska3) (ďalej len „referenčný kurz“) v deň uzavretia obchodu. Pri kúpe cudzej meny za inú cudziu menu sa prírastok cudzej meny uvedie ako hodnota úbytku inej cudzej meny v eurách alebo sa prírastok cudzej meny ocení referenčným kurzom v deň uzavretia obchodu.“.

4. V § 8 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Na prepočet úbytku rovnakej cudzej meny v pokladnici alebo na účte v cudzej mene na eurá, napríklad pri predaji cudzej meny alebo úhrade záväzku v cudzej mene, sa môže použiť referenčný kurz v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu, cena zistená váženým aritmetickým priemerom alebo spôsob, keď prvá cena na ocenenie prírastku cudzej meny v eurách sa použije ako prvá cena na ocenenie úbytku cudzej meny v eurách. Ak je úbytok cudzej meny spojený s úhradou záväzku, na prepočet úhrady záväzku sa použije rovnaký spôsob, aký sa použil pri prepočte úbytku cudzej meny. “.

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.

5. V § 8 ods. 4 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.

6. V § 8 odsek 5 znie:

„(5) Prijaté preddavky a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa účtujú a vykazujú ocenené kurzom, ktorým boli prvotne ocenené ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Pri prijatých preddavkoch a poskytnutých preddavkoch v cudzej mene nevznikajú kurzové rozdiely.“.

7. V § 9 ods. 7 sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.

8. V § 9 ods. 22 druhej vete sa za slovo „nečlenov“ vkladá čiarka a slová „výdavky na materiálne zabezpečenie dobrovoľníkov5a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a) § 6 ods. 2 písm. d) zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

9. V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa vypúšťajú slová „ods. 11“.

10. V § 23 ods. 4 tretia veta znie: „Ak má účtovná jednotka účet vedený v eurách, v peňažnom denníku sa zaúčtuje úhrada dohodnutej platby v eurách, ktorá sa ocení kurzom príslušnej banky.“.

11. V § 23 ods. 4 sa za tretiu vetu vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie:

„Ak má účtovná jednotka účet vedený v cudzej mene, úhrada dohodnutej platby v cudzej mene sa zaúčtuje v peňažnom denníku prepočítaná na eurá referenčným kurzom vyhláseným v deň predchádzajúci dňu úhrady, váženým aritmetickým priemerom alebo spôsobom, keď prvá cena na ocenenie prírastku cudzej meny v eurách sa použije ako prvá cena na ocenenie úbytku cudzej meny v eurách.“.

12. V § 25 odsek 3 znie:

„(3) Účtovná závierka sa ukladá v registri účtovných závierok v lehote

a) na podávanie daňového priznania, ak má účtovná jednotka povinnosť podať daňové priznanie,

b) ustanovenej osobitným predpisom,35) ak má účtovná jednotka povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom alebo

c) do šiestich mesiacov od konca účtovného obdobia, za ktoré sa ukladá, ak má účtovná jednotka povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom podľa § 19 ods. 4 zákona.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 35 znie:

„35) Napríklad § 24 zákona č. 147/1997 Z. z. v znení zákona č. 445/2008 Z. z., § 33 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.“.

13. Za § 26 sa vkladá § 26a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠26a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013

(1) Účtovná závierka sa ukladá v registri účtovných závierok po prvýkrát podľa tohto opatrenia za účtovné obdobie, ktoré končí 31. decembra 2012.

(2) V účtovnej jednotke, ktorá uplatňuje účtovné obdobie, ktoré je hospodárskym rokom, sa účtovná závierka ukladá v registri účtovných závierok po prvýkrát za účtovné obdobie, ktoré končí po 1. januári 2013.“.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012 okrem bodu 13, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2013 a bodu 12, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Ivan Mikloš, v. r.

podpredseda vlády a minister financií


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.