Oznámenie č. 555/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o spolupráci pri výstavbe, prevádzke, údržbe, rekonštrukcii a obnove prevádzky po výpadku potrubia na prepravu uhľovodíkov prechádzajúceho spoločnými štátnymi hranicami

Čiastka 153/2011
Platnosť od 31.12.2011
Záväznosť od 26.10.2011
Uzavretie zmluvy 28.01.2011
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 26. októbra 2011 v súlade s článkom 9 ods. 1.

555

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. januára 2011 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o spolupráci pri výstavbe, prevádzke, údržbe, rekonštrukcii a obnove prevádzky po výpadku potrubia na prepravu uhľovodíkov prechádzajúceho spoločnými štátnymi hranicami.

Dohoda nadobudla platnosť 26. októbra 2011 v súlade s článkom 9 ods. 1.

K oznámeniu č. 555/2011 Z. z.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o spolupráci pri výstavbe, prevádzke, údržbe, rekonštrukcii a obnove prevádzky po výpadku potrubia na prepravu uhľovodíkov prechádzajúceho spoločnými štátnymi hranicami

Vláda Slovenskej republiky a vláda Maďarskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

ZDÔRAZŇUJÚC bezpečnosť zásobovania uhľovodíkmi a spoľahlivosť prevádzky prepravných sietí uhľovodíkov v Slovenskej republike a Maďarskej republike ako strategický cieľ,

PODPORUJÚC spoluprácu medzi prevádzkovateľmi prepravných sietí zemného plynu a držiteľmi licencií na prevádzku prepravných sietí uhľovodíkov oboch krajín, ako aj rozvoj regionálnych trhov s uhľovodíkmi a medzištátny obchod s uhľovodíkmi,

UĽAHČUJÚC a zabezpečujúc vhodné podmienky na výstavbu, prevádzku, údržbu a rekonštrukciu prepravných sietí uhľovodíkov, ako aj obnovu ich prevádzky po výpadku,

UVEDOMUJÚC si závislosť oboch krajín od dodávok plynu,

UZNÁVAJÚC strategický význam prepojenia plynárenských sietí medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou,

POTVRDZUJÚC podporu spolupráce medzi príslušnými regulačnými úradmi zmluvných strán,

PODPORUJÚC spoluprácu v snahe zvýšiť energetickú bezpečnosť oboch krajín,

UVEDOMUJÚC si potenciálne synergie v sektore energetiky oboch zmluvných strán a v prevádzke energetických systémov oboch krajín,

sa dohodli takto:

Hlava I

Predmet dohody a všeobecné podmienky spolupráce

Článok 1

Zmluvné strany poveria vykonávaním dohody ministerstvo vedené ministrom zodpovedným za oblasť energetiky v Slovenskej republike a v Maďarskej republike (ďalej len „ministerstvá“).

Na účely tejto dohody sa rozumie

a) „hraničné pásmo“ – zóna v šírke 100 metrov od hraničnej čiary na oboch stranách hranice,

b) „potrubia“ – úseky potrubia definované v hlave II čl. 8 v rámci hraničného pásma,

c) „výstavba“ – práce spojené s prípravou zariadenia, realizáciou, uvedením potrubia do prevádzky,

d) „prevádzka“ – priebežná kontrola technického stavu, nahrávanie a registrácia technických údajov potrubia s cieľom zabezpečiť nepretržitú prevádzku,

e) „údržba“ – všetky práce spojené s bežnou starostlivosťou a nevyhnutné opravy potrubia na ich bezpečnú prevádzku,

f) „rekonštrukcia“ – všetky práce, ktoré nie sú uvedené v písmenách c), d) a e), pre ktoré sú technické parametre potrubia zmenené,

g) „obnova prevádzky po výpadku“ – všetky práce, ktorých cieľom je obnoviť dodávky a zabezpečiť bežnú prevádzku zariadenia po výpadku.

Článok 2

(1) Zmluvné strany podporujú realizáciu projektu uvedeného v hlave II čl. 8 tejto dohody. Po podpise dohody sa ministerstvá navzájom informujú o názve, sídle a zástupcoch firiem podieľajúcich sa na realizácii projektu (ďalej len „spoločnosti“).

(2) Ministerstvá sa navzájom priebežne informujú o akejkoľvek zmene v názve, sídle a zástupcoch spoločností, ako aj o pokroku dosiahnutom pri realizácii projektov.

Článok 3

(1) Na výkon prác vyplývajúcich z plnenia tejto dohody na území štátu jednej zmluvnej strany sa nevyžadujú pracovné povolenia vydávané štátom druhej zmluvnej strany.

(2) Ak spoločnosti zamestnávajú osoby z tretích krajín v priebehu výstavby, prevádzky, údržby, rekonštrukcie a obnovy prevádzky po výpadku, ich pracovný pomer alebo poverenie musí byť v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi o zamestnávaní a pobyte cudzincov platnými na území štátu príslušnej zmluvnej strany.

Článok 4

(1) Zmluvné strany zabezpečia, aby sa osoby poverené prípravou, plánovaním a realizáciou výstavby, ako aj prevádzkou, údržbou a obnovou prevádzky po výpadku mohli voľne pohybovať v hraničnom pásme – v rámci výkonu ich práce – v priebehu realizácie investícií.

(2) Osoby uvedené v odseku (1) tohto článku sa preukazujú platným pasom alebo iným platným preukazom totožnosti potrebným na prekročenie hranice, ak sú na to vyzvané poverenými kontrolnými orgánmi štátov zmluvných strán.

(3) Práce súvisiace s výstavbou, prevádzkou, údržbou, rekonštrukciou a obnovou prevádzky po výpadku sa musia vykonať tak, aby nedošlo k poškodeniu hraničných znakov označujúcich hraničnú čiaru, hraničných značiek na hraničných mostoch a ďalších označení.

Článok 5

Práce súvisiace s výstavbou, prevádzkou, údržbou, rekonštrukciou a obnovou prevádzky po výpadku sa musia vykonať v súlade s právnymi a technickými predpismi platnými na území štátu zmluvnej strany, na ktorom sa daná časť potrubia nachádza.

Článok 6

Zmluvné strany nenesú zodpovednosť za záväzky spoločností vyplývajúce z realizácie projektov podľa tejto dohody. Obe zmluvné strany vynaložia potrebné úsilie v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi, aby podporili spoločnosti pri plnení ich záväzkov prijatých v súvislosti s výstavbou, prevádzkou, údržbou, rekonštrukciou a obnovou prevádzky potrubia po výpadku v priebehu realizácie projektov.

Článok 7

Ministerstvá sú oprávnené riešiť akýkoľvek spor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto dohody. Ak nedospejú k dohode, zmluvné strany vyriešia spor diplomatickou cestou.

Hlava II

Spolupráca v oblasti výstavby, prevádzky, údržby, rekonštrukcie a obnovy prevádzky po výpadku

Článok 8

(1) Zmluvné strany v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi umožnia na území príslušného štátu výstavbu, prevádzku, údržbu, rekonštrukciu a obnovu prevádzky po výpadku týchto potrubí:

a) vysokotlakové plynovodné potrubie Veľké Zlievce – Balassagyarmat – Gödöllő – Vecsés, ktoré podľa projektu prekročí slovensko-maďarskú hranicu v blízkosti súradníc GPS N48o05?09,8??; E19o18?48??;

– na území Slovenskej republiky: úsek medzi obcou Veľké Zlievce a hranicou (hraničný úsek V medzi hraničnými značkami V.12/3 a V.12/5),

– na území Maďarskej republiky: úsek medzi obcou Balassagyarmat a hranicou (hraničný úsek V medzi hraničnými značkami V.12/4 a V.12/6),

b) ropovodné potrubie Šahy – Százhalombatta, ktoré prekročí slovensko-maďarskú hranicu v blízkosti súradníc N:48o03?48,1??; E:18o59?32,7??;

– na území Slovenskej republiky: úsek medzi obcou Šahy a štátnou hranicou (hraničný úsek V medzi hraničnými značkami V.2/9 a V.2/11),

– na území Maďarskej republiky: úsek medzi obcou Százhalombatta a štátnou hranicou (hraničný úsek V medzi hraničnými značkami V.2/8 a V.2/10).

(2) Aktivity súvisiace s prípravou, plánovaním a realizáciou výstavby, prevádzky, údržby, rekonštrukcie a obnovy prevádzky po výpadku na potrubiach vymedzených v odseku (1) tohto článku sa realizujú na základe vzájomnej spolupráce spoločností.

Hlava III

Záverečné ustanovenia

Článok 9

(1) Táto dohoda nadobudne platnosť 30. (tridsiatym) dňom odo dňa doručenia neskoršej diplomatickej nóty, ktorou sa zmluvné strany vzájomne informujú o splnení vnútroštátnych právnych podmienok potrebných na nadobudnutie jej platnosti.

(2) Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán môže dohodu kedykoľvek písomne diplomatickou cestou vypovedať. V takom prípade platnosť dohody skončí 12 mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi.

(3) Táto dohoda sa môže kedykoľvek meniť alebo dopĺňať na základe vzájomnej písomnej dohody zmluvných strán. Prípadné zmeny a dodatky nadobudnú platnosť v súlade s odsekom (1) tohto článku.

Na dôkaz TOHO podpísaní riadne na to splnomocnení zástupcovia podpísali túto dohodu.

Dané v Bratislave 28. 1. 2011 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku, pričom všetky tri znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za vládu
Slovenskej republiky:

Iveta Radičová v. r.

Za vládu
Maďarskej republiky:

Viktor Orbán v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.