Zákon č. 530/2011 Z. z.Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Čiastka 151/2011
Platnosť od 30.12.2011
Účinnosť od 01.05.2019 do31.08.2019 (za 10 dní)
Literatúra 10
Rozhodnutia súdov 11
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2012 okrem § 16 a štvrtého až šiesteho bodu v § 77, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2012, a § 51, 52, 53, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2014, a siedmeho bodu v § 77, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené